Poredano po:

Broj dokumenata: 1256

1
Što donosi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima? · U središtu

Datum: 26.11.2021

Nakon provedenog savjetovanja o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima,  pristupilo se izradi Prijedloga. U ovom članku autorica donosi pregled novina koje su predložene, te se Zakon trenutno nalazi u proceduri u Hrvatskom Saboru.

2
Povijest Zakona o općem upravnom postupku i njegova važnost u primjeni · U središtu

Datum: 25.11.2021

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine“ br. 47/09.- u daljnjem tekstu ZUP) jedan je od najvažnijih zakona u Republici Hrvatskoj. ZUP kao opći postupovni zakon primjenjuje se u svim upravnim stvarima, a samo je određena pitanja upravnog postupka posebnim zakonima dopušteno urediti drukči...

3
Promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita · U središtu

Datum: 24.11.2021

Ovim člankom autor obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

4
Nove izmjene Zakona o obnovi na potresom pogođenim područjima · U središtu

Datum: 22.11.2021

Nove zakonske izmjene o obnovi na potresom pogođenim područjima usvojene su u Hrvatskom saboru te su stupile na snagu 30. listopada 2021. godine. U članku će biti više riječi o najznačajnijim izmjenama u tom području.

5
Obavljanje neregistrirane djelatnosti · U središtu

Datum: 19.11.2021

Siva ekonomija je sastavni dio hrvatskog gospodarstva od samog početka slobodnog tržišta u Hrvatskoj. Teške ratne i poratne godine, razdoblje tranzicije i dugi niz loših gospodarskih godina dovele su do bujanja i rasta sive ekonomije koja je zbog svoje uloge kreatora prihoda osiromašenim kućanstvima...

6
Granično prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila na cesti · U središtu

Datum: 17.11.2021

U odredbama članka 53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje: ZSPC) uređena je dopuštena b...

7
Vrhovni sud RH odlučio da državnim službenicima u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017. ne pripada pravo na uvećanje plaće od 6% kako to pripada javnim službenicima · U središtu

Datum: 15.11.2021

Posljednjih nekoliko mjeseci u sudskoj praksi aktualno je pitanje je pripada li i državnim službenicima i namještenicima pravo na uvećanje plaće od 6% u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017., kako to pravo pripada javnim službenicima i namještenicima. Vezano uz to pitanje Vrhovni sud Republ...

8
Kupovina nekretnine prijebojem u stečajnom postupku · U središtu

Datum: 12.11.2021

U stečajnom postupku često se prodaju nekretnine opterećene razlučnim pravom. Stečajni zakon dopušta razlučnom vjerovniku da kupi nekretninu koja je predmet prodaje putem preboja tako da u prijeboj stavi svoju utvrđenu tražbinu s iznosom kupovnine za koju se nekretnina prodaje.

9
Neka pitanja vezana uz status stranca (državljanina treće zemlje) · U središtu

Datum: 11.11.2021

Analiziran je utjecaj svrhe i vrste zatraženog boravka stranca (državljanina treće zemlje) u Republici Hrvatskoj pri razmatranju neposredne primjene ustavnih i konvencijskih odredaba u konkretnom slučaju, te kod procjene stupnja sigurnosnog rizika koji dotični stranac može predstavljati.

10
Donesen novi Pravilnik o vizama · U središtu

Datum: 10.11.2021

Autor ovim člankom obrađuje novi Pravilnik o vizama koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 109/2021. te je stupio na snagu 1. studenog 2021. godine.

11
Promjena načina ugovaranja i novi iznos minimalne neto plaće u 2022. godini · U središtu

Datum: 8.11.2021

Hrvatski sabor je dana 29.10.2021. godine većinom glasova izmijenio Zakon o minimalnoj plaći koji propisuje njezino obvezno ugovaranje u bruto iznosu. Drugim riječima to konkretno znači da će poslodavac s radnikom trebati ugovoriti isplatu minimalne plaće u bruto iznosu, koja do kraja ove godine izn...

12
Analiza presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu kojom je ugovor o kreditu u eurima utvrđen ništetnim · U središtu

Datum: 5.11.2021

Općinski građanski sud u Zagrebu (dalje u tekstu: Sud) presudom posl. br. P-206/20-63 od 27. listopada 2021. utvrđuje ništetnim (u konkretnoj situaciji potrošački) Ugovor o kreditu kojim je Kreditor, Banka, stavila na raspolaganje korisniku kredita iznos kunske protuvrijednosti od 15.200,00 EUR obra...

13
Pravna zaštita radnika privremeno ili trajno nesposobnih za rad · U središtu

Datum: 3.11.2021

Pod utjecajem različitih čimbenika u radnim procesima sve su učestaliji zdravstveni problemi radnika koji se negativno odražavaju na njihovu radnu učinkovitost te time posredno i na poslovanje poslodavaca. U situacijama kada radnici nisu zdravstveno sposobni obavljati radne zadatke i pridonositi ra...

14
Sklapanje upravnog ugovora radi obročnog plaćanja dospjelog poreznog duga · U središtu

Datum: 2.11.2021

Upravni ugovor je dvostrani pravni akt kojega država, odnosno drugo javnopravnotijelo sklapa s trećim osobama radi ostvarivanja određenog cilja šireg društvenog interesa te pod uvjetima utvrđenim posebnim propisima. To je ugovor sklopljen uime jednoga ili više javnih subjekata, a prema režimu javno...

15
Raspisivanje oglasa za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme za iste poslove u različitim razdobljima · U središtu

Datum: 28.10.2021

Razmotreno je pitanje raspisivanja oglasa za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, kada se dio izvršitelja prima na kraće, a dio njih na duže razdoblje.

16
Oduzimanje automobila originalnim ključem iz nezaključane garaže nije teška krađa · U središtu

Datum: 27.10.2021

Recentnom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: III Kr- 52/2021-5 od 1. rujna 2021., prihvaćen je zahtjev osuđenika za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude koju čine presuda OsVt broj: K-138/2013-162 od 26. siječnja 2018. i presuda ŽsŠi broj: Kž- 119/2018-5 od 24. rujna 2020. Os...

17
Isticanje tvrtke trgovačkog društva u kontekstu prekršajnih odredbi · U središtu

Datum: 26.10.2021

Budući da je nedavno Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o zahtjevu za zaštitu zakonitosti podnesenom protiv presude prekršajnog suda kojom su okrivljenici oslobođeni od optužbe da bi počinili prekršaj iz članka 630. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima , smatramo prim...

18
Prokura i ovlasti prokurista · U središtu

Datum: 25.10.2021

Pojam prokure te prava i obveze prokurista propisani su Zakonom o trgovačkim društvima koji prokuru definira kao vrstu zastupanja, to jest poduzimanja pravnih radnji u ime i za račun trgovačkoga društva te zastupanja u postupcima s izravnim pravnim učinkom za zastupanog. Drugim riječima, radi se ...

19
Zaštita fotografije kao autorskog djela · U središtu

Datum: 22.10.2021

Često se susrećemo sa situacijama da se fotografije koje određeni autor snimi i na odgovarajući  način učini dostupnima javnosti koriste od strane drugih osoba nezakonito tj. bez autorova odobrenja. Ovaj članak ima za cilj prikazati kako je hrvatsko zakonodavstvo sljedeći europsku pravnu stečevinu z...

20
Temporalni propis kao iznimka od načela primjene blažeg propisa (prekršajno pravo) · U središtu

Datum: 20.10.2021

U članku 3. stavku 5. Prekršajnog zakona uređena je iznimka od obvezne primjene blažeg propisa za počinitelja prekršaja, pa ćemo u ovom članku nastojati iznijeti osnovne značajke takve iznimke  kroz prikaz konkretnog prekršajnog predmeta.

21
Naknada za privremeno zastupanje u parničnim postupcima · U središtu

Datum: 19.10.2021

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-5286/2020 od 30. rujna 2021. razmatrao ustavnu tužbu odvjetnice koja je bila privremeni zastupnik fizičke osobe u parničnom postupku (trgovačkom sporu) te je imala velikih problema oko određivanja i naplate naknade za to zastupanje. U ovom radu ...

22
Novi Zakon o otpadu u odnosu na trenutno važeće propise iz gospodarenja otpadom · U središtu

Datum: 18.10.2021

Ovim člankom ukratko obrađujemo trenutno važeće podzakonske akte koji ostaju na snazi do stupanja na snagu novih propisa sukladnih odredbama Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 84/21.).

23
Novela Zakona o upravnim sporovima · U središtu

Datum: 15.10.2021

Uvođenjem dostave putem informacijskog sustava ubrzat će se i skratiti trajanje upravnog spora, smanjit će se troškovi postupka, a također će se time  omogućiti bolja zaštita života i zdravlja ljudi s obzirom na proglašenu epidemiju bolesti COVID-19.

24
Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole u upravnom postupku – najčešći prigovori vozača · U središtu

Datum: 14.10.2021

Kada vozač u dvogodišnjem razdoblju počini prekršaje protiv sigurnosti cestovnog prometa zbog kojih dosegne određeni broj negativnih prekršajnih bodova, u upravnom postupku mu se ukida i oduzima vozačka dozvola. Analiziran je normativni okvir ove vrste upravne stvari, kao i tri najčešće vrste prigov...

25
Mogu li Okvirna mjerila za rad sudaca biti oblik nedozvoljenog pritiska na neovisnost suca? · U središtu

Datum: 13.10.2021

Budući da se opet mijenja Zakon o sudovima , priprema se i izmjena postojećih Okvirnih mjerila za rad sudaca , pa autorica u ovom radu skreće pozornost na dosadašnje izmjene tih pravila te na neka nelogična rješenja iz kojih se ne može zaključiti koji su to objektivni kriteriji služili kao podloga...

26
Uvođenje elektroničke ovrhe (e-ovrhe) · U središtu

Datum: 11.10.2021

Ovrhe i dalje predstavljaju značajan problem velikom broju hrvatskih građana čiji se negativni efekti prvenstveno odražavaju na solventnost kućnih budžeta, a potom i na druge aspekte života. Stoga je zakonodavac kroz nekoliko zakonskih intervencija pokušao adekvatno urediti Ovršni zakon kako bi s...

27
Novosti u Zakonu o elektroničkim medijima · U središtu

Datum: 8.10.2021

Hrvatski sabor je 01.10.2021. većinom glasova, u prvom jesenskom glasovanju, donio Zakon o elektroničkim medijima . U ovom članku donosimo pregled najvažnijih novina koje donosi novi Zakon.

28
Priznavanje braniteljskog statusa: posebno pravno uređenje pripadnika Narodne zaštite · U središtu

Datum: 7.10.2021

Status hrvatskog branitelja ne priznaje se za sve oblike doprinosa hrvatskome ratnom naporu, već za one vrste angažmana koje udovoljavaju kriterijima formacijske pripadnosti i bitnih obilježja ratnog angažmana. Analizirane su opće pretpostavke za priznavanje statusa hrvatskog branitelja, kao i poseb...

29
Nagrada i naknada troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku – problemi u praksi sa stajališta ovrhovoditelja · U središtu

Datum: 5.10.2021

U Republici Hrvatskoj je početkom godine, točnije 11. veljače 2021., na snagu stupio novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku ("Narodne novine" br. 9/21.- dalje u tekstu: Pravilnik). U članku se ukazuje na proturječnost odredbi Pravilnika koje su rezultirale različit...

30
Socijalni kriteriji kod poslovno uvjetovanog otkaza – neki supstantivni aspekti · U središtu

Datum: 1.10.2021

Članak se bavi postupkom donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu. Fokus ćemo, većinom kroz proučavanje relevantne sudske prakse, staviti na tzv. socijalne kriterije o kojima poslodavac mora voditi računa pri donošenju odluke kojem će radniku dati poslovno uvjetovani otkaz i pozabaviti se neki...

31
Poništavanje i ukidanje upravnih i sudskih odluka u upravnome procesnom pravu · U središtu

Datum: 30.9.2021

Za razliku od regulacije usvajanja pravnih lijekova u drugim vrstama pravnih postupaka, u upravnom postupku i upravnom sporu poništavanje nižestupanjske odluke prevladavajuća je opcija, dok je ukidanje odluke predviđeno znatno rjeđe (i to samo povodom izvanrednih pravnih lijekova).

32
Definiranje fiksnog i varijabilnog dijela plaće i oblici nagrađivanja uspješnosti zaposlenika · U središtu

Datum: 27.9.2021

Definicija “plaće” na prvi se pogled može učiniti prilično jednostavnom i moguće ju je maksimalno simplificirati kao “novčano primanje koje isplaćuje poslodavac zaposleniku za njegov obavljeni rad i to u nekom pravilnom vremenskom razmaku (u RH je to najčešće mjesečno)”. Nadalje, pojednostavljujući...

33
Pravno reguliranje studentskih poslova · U središtu

Datum: 23.9.2021

Pred nama je nova akademska godina koja će sa sobom donijeti brojne izazove kako za voditelje nastavnih procesa, tako i za same studente, i to u sjeni epidemioloških zbivanja. S početkom akademske godine ponovno će se aktualizirati i studentski poslovi.

34
Tumačenje prijelaznih odredbi novog Općeg poreznog zakona povodom presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 28/2021-6 od 25. svibnja 2021. · U središtu

Datum: 22.9.2021

U radu autori obrađuju novu nedoumicu koja se pojavila u primjeni instituta porezne zastare, praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske o tom spornom pitanju i presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj:  U-zpz 28/2021-6  od 25. svibnja 2021. u kojoj je zauzeto suprotno pravno shvaćanje i ko...

35
Poslovna tajna u radnim odnosima · U središtu

Datum: 20.9.2021

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovnim odnosima te predstavljaju alat za jačanje konkurentnosti i upravljanje istraživačkim i razvojnim inovacijama kojima se utječe na povećanje ukupne vrijednosti poduzeća.

36
Utvrđivanje liste likvidatora kreditne institucije · U središtu

Datum: 17.9.2021

Člankom 14. st. 6. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija ("Narodne novine" br. 146/20.) propisano je kako ministar financija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete i postupak uvrštavanja na listu i brisanja s liste likvidatora. Ministar financija je dana 29. lipnja 2021. godine do...

37
Usmena rasprava kao dio upravnog spora u predmetima javne nabave · U središtu

Datum: 16.9.2021

U svakom sudskom postupku institut usmene rasprave zauzima posebnu poziciju. Izuzetak u tom pogledu ne predstavlja ni upravnosudski postupak. Niti okolnost da je upravnosudski postupak često naslonjen na prethodni upravni postupak ništa ne mijenja na stvari. Štoviše, upravo je to razlog da se usmenu...

38
Locus standi poslovnih banaka - neke rješidbe Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava · U središtu

Datum: 15.9.2021

Javnopravna tijela imaju opću pravnu sposobnost biti stranke u postupcima pred sudovima, no to ne znači automatski da imaju i sposobnost biti nositelji zaštite ustavnih prava u postupku pred Ustavnim sudom.

39
Što donosi konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu? · U središtu

Datum: 14.9.2021

U Republici Hrvatskoj trenutno je na snazi Zakon o odvjetništvu (dalje: ZO) objavljen u "Narodnim novinama" br. 9/1994., 117/2008., 50/2009., 75/2009., 18/2011. Posljednje izmjene i dopune ZO-a stupile su na snagu 17. veljače 2011. godine, osim pojedinih odredaba koje su stupile na snagu danom pri...

40
Popis stanovništva u Republici Hrvatskoj 2021. godine · U središtu

Datum: 13.9.2021

Nakon proteka 10 godina od zadnjeg Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011., ove godine u rujnu počinje Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj, sa stanjem na dan 31. kolovoza 2021. godine.

41
Obiteljska medijacija · U središtu

Datum: 10.9.2021

Dugotrajna karantena i socijalna izolacija pridonijele su značajnom porastu nasilja u obitelji i između partnera. Po procjenama MUP-a obiteljsko nasilje bilježi rast od 40% u odnosu na razdoblja prije uvođenja karantene. S obzirom na razorne posljedice nasilja, njegova prevencija je zakonski, etičk...

42
Agencija za privremeno zapošljavanje i odredbe ugovora o ustupanju radnika · U središtu

Datum: 8.9.2021

Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova.

43
Sud EU-a: Nemogućnost poništenja ugovora o zajmu u stranoj valuti s nepoštenom odredbom može biti u skladu s pravom Unije · U središtu

Datum: 7.9.2021

Mađarsko zakonodavstvo kojim se zabranjuje poništenje ugovora o zajmu izraženog u stranoj valuti zbog toga što sadržava nepoštenu odredbu o tečajnoj razlici doima se usklađenim s pravom Unije. To je slučaj ako to zakonodavstvo omogućava ponovnu uspostavu pravne i činjenične situacije u kojoj bi se p...

44
Aktualnosti u pitanju zastarijevanja restitucijskih zahtjeva u slučaju Franak · U središtu

Datum: 6.9.2021

Pravomoćnim okončanjem kolektivnog spora u slučaju Franak u pogledu ništetnosti valutne klauzule i jednostrano promjenjive kamatne stope te istovremenim parnicama u kojima potrošači individualnim tužbenim zahtjevima nastoje ostvariti restituciju novčanih iznosa koji proizlaze iz ništetnosti gore nav...

45
Životna zajednica kao osnova za stjecanje prava i obveza · U središtu

Datum: 3.9.2021

Hrvatsko zakonodavstvo poznaje više oblika životne zajednice koje mogu proizvoditi osobnopravne, obiteljskopravne, imovinskopravne, nasljednopravne i druge pravne učinke. Međutim, ne daje se definicija životne zajednice, što uvelike dovodi do pravne nesigurnosti i neujednačene sudske prakse.

46
EU komisija ne nalazi primjerenim pokrenuti postupak protiv RH u vezi s mogućim pogrešnim tumačenjem Direktive 93/13/EEZ · U središtu

Datum: 2.9.2021

U članku se analizira odgovor EU komisije na podnijetu pritužbu prema Vrhovnom sudu glede tumačenja Direktive 93/13/EEZ. Ona ne smatra primjerenim pokretanje takvog postupka, posebno uzimajući u obzir postavljeno pitanje zahtjeva za prethodnu odluku Vrhovnog suda prema Sudu EU-a, pod brojem C-474/20...

47
Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi · U središtu

Datum: 1.9.2021

Dana 1. rujna 2021. godine na snagu je stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi  ("Narodne novine" br. 92/21., 93/21. - dalje: Uredba). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. donijela Zaključak kojim je prihvaćen Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskaln...

48
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tarifi sudskih pristojbi stupa na snagu s 1. rujnom 2021. godine · U središtu

Datum: 31.8.2021

U Narodnim novinama broj 92/2021 od 20.08.2021. objavljena je  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tarifi sudskih pristojbi , a odredbom čl.11 iste propisano je da stupa na snagu dana 01. rujna 2021. godine pa koristimo trenutak kako bismo vas pravovremeno informirali o svim novinama koje ona don...

49
Obvezno cijepljenje (djece) u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH · U središtu

Datum: 30.8.2021

Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP ili Sud) u travnju 2021. donio je jednu povijesnu presudu. S obzirom na trenutnu aktualnost pravnih pitanja iz te odluke, sve članice Europske unije, ali i šire, izvijestile su svoje građane o postojanju ove presude. Riječ je o presudi u kojoj se ESLJP prv...

50
Pravo radnika na naknadu za odvojen život od obitelji · U središtu

Datum: 27.8.2021

Naknada za odvojeni život od obitelji je naknada koja se isplaćuje radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu koje je različito od mjesta gdje stanuje radnik, a pritom je radnik odvojen od svoje obitelji. U tom slučaju, pod obitelji se podrazumijevaju: bračni drug, djeca, posvojenici, pastorci i...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta