Poredano po:

Broj dokumenata: 1472

1
Trenutak pokretanja upravnog postupka na zahtjev stranke · U središtu

Datum: 1.12.2022

Potrebno je razlikovati podzakonski kriterij kojim se utvrđuje kada se osniva predmet, od zakonskog kriterija kada se upravni postupak na zahtjev stranke smatra pokrenutim. Radnje koje prethode predaji urednog zahtjeva stranke javnopravnom tijelu ne čine dio upravnog postupka.

2
Usklađivanje Zakona o državnim maticama s drugim zakonima · U središtu

Datum: 30.11.2022

Zakonom o državnim maticama („Narodne novine“, br. 96/93., 76/13. i 98/19.) uređuje se uspostava i vođenje državnih matica, odnosno evidencija o osobnim stanjima građana te se za svaku od evidencija propisuje set osobnih podataka koje je potrebno upisati.

3
Direktiva o sprečavanju pranja novca: nije valjana odredba kojom se predviđa da su informacije o stvarnim vlasnicima društava osnovanih na području država članica uvijek dostupne cjelokupnoj javnosti · U središtu

Datum: 29.11.2022

Zadiranje u prava zajamčena Poveljom do kojeg dovodi ta mjera nije ograničeno na ono što je strogo nužno i proporcionalno u odnosu na cilj koji se ostvaruje.

4
Zaštita samostalnosti i neovisnosti odvjetništva pred ESLJP-om · U središtu

Datum: 28.11.2022

Presudom Velikog vijeća od 5. svibnja 2022. 1  Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) potvrdio je odluke hrvatskih nacionalnih sudova u predmetu koji se vodio protiv nekadašnjeg hrvatskog predsjednika te u meritumu stvari odbio njegov zahtjev presuđujući da je miješanje u pravo podnositelj...

5
Strateške robne zalihe Republike Hrvatske u slučaju rata i katastrofa · U središtu

Datum: 24.11.2022

Država stvara strateške robne zalihe radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva u doba rata ili neposredne ugroženosti te u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa.

6
Promet na cesti – jeste li znali? (uključivanje u promet na cesti) · U središtu

Datum: 24.11.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj...

7
Reforma sustava plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika · U središtu

Datum: 23.11.2022

Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 15...

8
Sud EU-a: Zaštita povjerljivosti u području provedbe postupaka javne nabave · U središtu

Datum: 22.11.2022

Pravu Unije protivi se nacionalno zakonodavstvo kojim se nalaže objavljivanje svih informacija koje su priopćili ponuditelji uz jedinu iznimku poslovne tajne, s obzirom na to da takvo zakonodavstvo može spriječiti javnog naručitelja da ne otkrije određene informacije koje bi, iako ne čine poslovnu t...

9
Preračunavanje temeljnog kapitala u euro · U središtu

Datum: 17.11.2022

S danom 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske. Od toga datuma većina pravnih osoba morat će se uskladiti i s pravilima vezanima uz iznos njihovog temeljnog kapitala. Ova obveza stupit će na snagu s danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Do s...

10
Je li Visoki upravni sud Republike Hrvatske sam riješio stvar ili samo izrazio pravno shvaćanje? (prikaz odluke) · U središtu

Datum: 16.11.2022

Prvostupanjskim upravnim rješenjem javnopravnog tijela utvrđeno je da je Republika Hrvatska, na temelju članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 1...

11
Što donosi primjena Pravilnika o polaganju državnog ispita? · U središtu

Datum: 14.11.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, "Narodne novine" br. 70/19., izmijenjene su odredbe Zakona koje se odnose na odjeljak 6. naziva „ državni ispit“ , obvezu, način polaganja, sadržaj i rokove polaganja dosadašnjeg državnog stručnog ispita.

12
Uvođenje eura u kontekstu sudskih odluka i Zakona o parničnom postupku · U središtu

Datum: 7.11.2022

Poznata je činjenica da s 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, čime hrvatska kuna odlazi u povijest. Samim time, hrvatsko gospodarstvo je moralo ući u potpuno novu fazu prilagodbe kako bi se jedna službena valuta zamijenila drugom. U tu svrhu je donesen Zako...

13
Promet na cesti – jeste li znali? (prijevoz osoba biciklima, motociklima i električnim romobilima) · U središtu

Datum: 3.11.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

14
Druga intervencija u Zakon o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 2.11.2022

Druga intervencija u Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine“, br. 18/22. i 46/22.) donesena na 12. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 7. listopada 2022. godine izglasana je jednoglasno, sa 119 glasova zastupnika "za".

15
Kada smještaj u zatvoru predstavlja ponižavajuće postupanje · U središtu

Datum: 31.10.2022

Nečovječni i ponižavajući uvjeti u zatvoru mogu biti jedan od osnova podnošenja tužbe protiv odgovorne države radi naknade štete koju zatvorenik/osuđenik trpi zbog nečovječnih i ponižavajućih uvjeta smještaja u zatvorskim jedinicama te se po utvrđivanju da je uslijed takvih uvjeta boravka nastupila...

16
Novi Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva · U središtu

Datum: 28.10.2022

U „Narodnim novinama“ broj 122. iz 2022. godine objavljen je Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva (u daljnjem tekstu Pravilnik). Radi se o zanimljivom Pravilniku s obzirom na to...

17
Očinski dopust i pregled drugih promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora · U središtu

Datum: 27.10.2022

Najznačajnija promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama je pravo na očinski dopust, s ciljem ravnopravnije raspodjele skrbi o djeci u najranijoj dobi od strane oba roditelja. Autor ovim člankom daje pregled ...

18
Etički kodeks stečajnih upravitelja · U središtu

Datum: 26.10.2022

Posljednjim izmjenama Stečajnog zakona objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 36. od dana 16. ožujka 2022. godine propisana je obveza donošenja etičkog kodeksa stečajnih upravitelja. U „Narodnim novinama“ broj 121. iz 2022. godine objavljen je Etički kodeks stečajnih upravitelja i Pravilnik o ...

19
Različito poimanje prava (s prikazom sudske i upravnosudske prakse) · U središtu

Datum: 24.10.2022

Upravni sudovi u određenim pravnim pitanjima zauzimaju drugačije stajalište od onoga kojeg su zauzeli redovni sudovi. Jedno od tih je i obveza plaćanja zateznih kamata na dosuđene troškove postupka (spora).

20
Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti · U središtu

Datum: 21.10.2022

Na 11. sjednici održanoj 7. listopada 2022. godine Hrvatski sabor je usvojio Konačni prijedlog Zakona visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 119/2022. i stupa na snagu 22. listopada 2022. godine, osim članka 108. koji stupa na snagu na dan uvođen...

21
Izmjene Prekršajnog zakona · U središtu

Datum: 20.10.2022

Posljednjim, šestim po redu, izmjenama Prekršajnog zakona isključivo se mijenjaju odredbe Prekršajnog zakona koje sadrže pozivanje na hrvatsku kunu i to na način da se iznosi u kunama mijenjaju iznosima u eurima.

22
Ustrojstvo i djelovanje inspektora rada u nadzoru primjene propisa o radu · U središtu

Datum: 19.10.2022

U okviru Državnog inspektorata djeluju kao poseban sektor Inspekcija rada koja nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području radnih odnosa i zaštite na radu. Ovim člankom dan je pregled djelatnosti i ovlasti Inspekcije rada, posebice prilik...

23
Sud EU-a: diskriminacija na radnom mjestu · U središtu

Datum: 18.10.2022

Interno pravilo poduzeća kojim se zabranjuje vidljivo nošenje vjerskih, filozofskih ili duhovnih simbola ne čini izravnu diskriminaciju ako se primjenjuje na općenit način i bez razlike prema svim radnicima. Prema mišljenju Suda, vjeru i uvjerenja treba smatrati jednim i jedinstvenim razlogom diskri...

24
Odluka o koncesijskom odobrenju na zaštićenim područjima · U središtu

Datum: 17.10.2022

Upravljanje zaštićenim područjima važan je element zaštite prirode. Upravno pravo glavni je normativni instrument ovog upravljanja a kao jedan od instituta koji spaja održivo korištenje, predostrožnost i javnost postupanja kao i ostala načela zaštite prirode te doprinosi ciljevima zaštite prirode po...

25
Sankcioniranje dopinga u sportu · U središtu

Datum: 14.10.2022

Doping je u svojoj biti protivan sportskom duhu. Sankcioniranje dopinga u sportu kao i pristup zakonodavca promicanju i zaštiti etike sporta u hrvatskom pravnom sustavu mijenjao se, i danas su podijeljena mišljenja oko najprimjerenijeg oblika sankcije s obzirom na svrhu. Dio javnosti i struke više p...

26
Postupanje po predstavkama, u pravilu, ne može imati sudski epilog · U središtu

Datum: 13.10.2022

Razmotreno je pitanje može li se i pod kojim pretpostavkama sudski osporavati odgovor na predstavku kojim podnositelj nije zadovoljan.

27
Novine u mirovinskom osiguranju · U središtu

Datum: 12.10.2022

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 5. listopada 2002. zaključio raspravu u vezi s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju , drugo čitanje. Prikazuju se razlozi i pitanja koja se tim zakonom rješavaju.

28
Novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi · U središtu

Datum: 10.10.2022

Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“, br. 48/04., 44/09. i 68/13.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90., 27/93. i 38/09.) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, br. 96/01. i 98/19.), su zakoni koji su uređivali rad ...

29
Vrijednost temeljnog kapitala i uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 7.10.2022

Na sjednici održanoj 28. rujna 2022. Hrvatski je sabor donio Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. –...

30
Pravno uređenje digitalnih radnih platformi prema novom Zakonu o radu · U središtu

Datum: 6.10.2022

Izmjenama i dopunama Zakona o radu se u hrvatsko zakonodavstvo uvodi institut i uređenje rada putem digitalnih radnih platformi. Naime, prema podacima Europske komisije, industrija digitalnih radnih platformi je samo u 2020. godini uprihodila cca 20 milijardi eura, zapošljavala je više od 28 milij...

31
Postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina · U središtu

Datum: 5.10.2022

Autor se u članku pita treba li nastaviti postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina ako korisnik izvlaštenja ili vlasnik nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje prigovori pravilnosti procjembenog elaborata?

32
Primjena postupovnih odredbi kod provedbe upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 3.10.2022

Autor u članku prikazuje postupovne odredbe vezane uz provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenja otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.).

33
Nasljedno pravo u izvanbračnoj zajednici – pregled sudske prakse · U središtu

Datum: 30.9.2022

Izvanbračni drug izjednačen je u nasljednom pravu s bračnim drugom pod uvjetom da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za postojanje izvanbračne zajednice. U skladu s time, izvanbračni drug, jednako kao i bračni, smatra se zakonskim nasljednikom u prvom i drugom nasljednom redu.

34
Važnost dana donošenja i dana otpreme upravnog akta · U središtu

Datum: 29.9.2022

Po vremenskom kriteriju, u odnosu na upravni akt pravni poredak ne uređuje samo važnost odgovora na pitanje kada je akt dostavljen stranci, već, u pojedinim slučajevima, i kada je akt donesen, odnosno kada je otpremljen.

35
Prekršajne kazne izražene u protuvrijednosti DEM-a (njemačkih maraka) · U središtu

Datum: 28.9.2022

U rujnu 2021. godine Vlada RH je donijela Zaključak o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te je upravo tim Zaključkom utvrđen popis zakona i podzakonskih propisa koje je potrebno izmijeniti radi pune prilagodbe.

36
Sud EU-a: Međunarodna zaštita - pristup spisu i priopćenje razloga na kojima se odluka temelji · U središtu

Datum: 27.9.2022

Oduzimanje međunarodne zaštite zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti: pravu Unije protivi se mađarski propis prema kojem dotična osoba ili njezin savjetnik mogu pristupiti spisu tek naknadno, na temelju dozvole, a da im se pritom ne priopće razlozi na kojima se odluka temelji.

37
Osnivanje udruge u pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 26.9.2022

Iako se u javnom prostoru ponekad stječe dojam da je vođenje udruge jednostavan i lagan posao, te da taj pravni oblik nije reguliran brojnim propisima, ta konstatacija nije točna. Naime, vođenje cjelokupnog poslovanja udruge iziskuje predani i aktivni angažman svih zaposlenika udruge, budući da o nj...

38
Promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 22.9.2022

Autor u članku ukratko obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom , a koje stupaju na snagu danas, 22. rujna 2022.

39
Pravna pitanja online platformi · U središtu

Datum: 20.9.2022

Zadnjih tridesetak godina pojavila su se nova pravna pitanja s kojima se pravna struka do sada nije susretala a koja opterećuju naše iskustvo korištenja interneta. Radi se o pitanjima koja nastaju jednom kada objavimo sadržaj na internetu tj „online“, kada kreiramo web stranice, ili kada prenosimo ...

40
Opravdano ograničenje načela ne bis in idem u praksi · U središtu

Datum: 19.9.2022

Pozitivna zakonodavstva suvremenih demokracija, počevši od Ustava kao konstitutivnog akta za sve zakone i podzakonske akte svakog unutarnjeg pravnog poretka, te s njime usklađenih druge propise, ugradila su mehanizme za sprječavanje dupliciranja sudskih postupaka, odnosno, kažnjavanja istog počinit...

41
Nadležnost rada i izbor članova Povjerenstva prema novom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa · U središtu

Datum: 16.9.2022

Dana 25. prosinca 2021.g. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa  ("Narodne novine" br. 143/21.) kojim je značajno proširen krug obveznika primjene istog te su izmijenjene pojedine obveze, zabrane i ograničenja koje su bile propisane prethodno Zakonom.

42
Materijalna prava zastupnika u Hrvatskom saboru · U središtu

Datum: 15.9.2022

Danas počinje redovno jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora, a njegovi zastupnici tijekom obavljanja zastupničke dužnosti ostvaruju brojne materijalne naknade koje su uređene različitim zakonskim propisima. U nastavku teksta ćemo obraditi materijalna prava zastupnika u Hrvatskom saboru kako bi se dob...

43
Specifičnosti radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada · U središtu

Datum: 14.9.2022

Posebnu pozornost u normativnom uređenju zaštite na radu predstavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada, za koje su propisani posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova. Radniku koji ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, poslodavac ne smij...

44
Sud EU-a: Hipotekarni krediti u stranim valutama · U središtu

Datum: 13.9.2022

Krediti u stranoj valuti: nacionalni sud ne može nepoštenu odredbu o cijeni konverzije zamijeniti dispozitivnom odredbom nacionalnog prava ako se potrošač tomu protivi. Ako ugovor o kreditu bez te odredbe ne može opstati, treba ga proglasiti ništavim.

45
Zaštita financijskih interesa EU · U središtu

Datum: 12.9.2022

Njemačko Ministarstvo financija u svojem (javno dostupnom) mjesečniku za mjesec srpanj 2022. godine (Monatsbericht Juli 2022) objavilo je članak „Schutz der finanziellen Interessen der EU – gestärk für neue Herausforderungen“ koji obrađuje sustav zaštite financijskih interesa EU-a, točnije, trošenja...

46
Teroristički sadržaj na internetu · U središtu

Datum: 9.9.2022

Hrvatski sabor je dana 13. srpnja 2022. godine donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu . Predmetni Zakon je u Republici Hrvatskoj stupio na snagu dana 19. srpnja 2022. godine. U nastavk...

47
Članak 42. ZUP-a i odredbe posebnih zakona · U središtu

Datum: 8.9.2022

Odredbe članka 42. Zakona o općem upravnom postupku , kojima je uređeno, među inim, pokretanje postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (inicijative, prijave), supsidijarno su primjenjive u odnosu na norme posebnog zakona samo kada je riječ o odredbama posebnog zakona što se odnose na obav...

48
Promet na cesti – jeste li znali? (parkiranje na punionicama za vozila na električni pogon) · U središtu

Datum: 7.9.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prek...

49
Stanka, dnevni, tjedni i godišnji odmor u radnim odnosima · U središtu

Datum: 5.9.2022

Pravo radnika na stanku, dnevni, tjedni i godišnji odmor regulirano je odredbama Zakona o radu , Kolektivnog ugovora, pravilnika o radu te ugovora o radu. Pravo na odmor i dopust predstavlja jedno od temeljnih prava radnika u radnom odnosu i jedan je od mnogih dosega borbe za prava i ravnopravan p...

50
Novi uvjeti za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa · U središtu

Datum: 2.9.2022

Do 31. kolovoza bilo je otvoreno javno savjetovanje MZO-a o Nacrtu prijedloga novog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa . Nacrt Pravilnika donosi novi sustav bodovanja i promjenu dohodovnog cenzusa, proširenje liste studenata ...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta