Poredano po:

Broj dokumenata: 1364

1
Nakon 46 godina ukida se matični broj građana · U središtu

Datum: 24.5.2022

Od 15. travnja 2022. godine do 4. svibnja 2022. godine, na portalu https://esavjetovanja.gov.hr/ , javno se raspravljalo o Prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, pokrenutom na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova.

2
Prikaz odluke Ustavnog suda RH o dopunskom radu odvjetnika · U središtu

Datum: 23.5.2022

Je li odvjetnik u određenim okolnostima također osoba koja obavlja rad i ima svojstva radnika te može li, unatoč tome što je osiguran na mirovinsko osiguranje po osnovi samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti (odvjetništva), istodobno biti osiguran i po osnovi radnog odnosa koji obavlja ko...

3
Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti · U središtu

Datum: 20.5.2022

U javnosti je bilo dosta kritika na nedavno donesen Kodeks ponašanja dužnosnika u tijelima izvršne vlasti pa ćemo u nastavku teksta ukratko istaknuti najvažnije odredbe koje su njime propisane.

4
Pravna narav komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave · U središtu

Datum: 19.5.2022

Kada govorimo o  prihodima općina i gradova pitanje naplate komunalne naknade se svakako pojavljuje kao fiskalno najveći prihod. U Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 144/12., 137/15., 123/17.,...

5
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 5/2022.: profesionalna odgovornost · U središtu

Datum: 18.5.2022

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja profesionalne odgovornosti.

6
Promet na cesti – jeste li znali? (vuča priključnih i zaprežnih vozila) · U središtu

Datum: 17.5.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekr...

7
Razvoj i ograničenja prava na priziv savjesti · U središtu

Datum: 13.5.2022

Priziv savjesti je pozivanje osobe na slobodu savjesti, pravo osobe da odbije postupati na propisani način ili kad se traži izuzeće od te obveze zbog svojih moralnih ili vjerskih uvjerenja. Po naravi prava, priziv savjesti nije pravno nego moralno pravo. Priziv savjesti se najviše veže za medicinu,...

8
Izgon stranaca zbog prijetnje za javni poredak s osvrtom na zaštitu obiteljskog života · U središtu

Datum: 12.5.2022

Zaštita jamstva zaštite i štovanja obiteljskog života iz članka 35. Ustava posebno je značajna u predmetima odobravanja privremenog boravka stranim državljanima koji u Republiku Hrvatsku dolaze radi spajanja obitelji. U tim upravnim postupcima koje provode policijska tijela moguća su različita rj...

9
Kriteriji za utvrđivanje prikrivenog zapošljavanja kod paušalnih obrta · U središtu

Datum: 11.5.2022

Pod prikrivenim zapošljavanjem smatraju se situacije kada vlasnik paušalnog obrta koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona. Odnosno, umjesto sklapanja ugovora o nesamostalnom radu, potiče se osnivanje obrta koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu. U tom slučaju, naknade za obavljeni posao,...

10
Sud EU-a: Stečaj i prava zaposlenika · U središtu

Datum: 10.5.2022

Stečaj i prava zaposlenika: u slučaju prijenosa imovine u okviru postupka pre-packa preuzimatelj ima pravo odstupiti od zaštite prava zaposlenika ako je taj postupak uređen zakonskim ili regulatornim odredbama.

11
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju · U središtu

Datum: 9.5.2022

Ugovor o doživotnom uzdržavanju bio je reguliran ranije važećim Zakonom o nasljeđivanju („Narodne novine“ br. 52/71., 48/78., 56/00.), a ugovor o dosmrtnom uzdržavanju po prvi puta zakonski je reguliran 2006. godine Zakonom o obveznim odnosima. Njihova materija, danas je uređena člancima 579. – 5...

12
Promet na cesti – jeste li znali? (upotreba zvučnih i svjetlosnih znakova upozorenja) · U središtu

Datum: 5.5.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat. U nastavku teksta ćemo ukratko dati prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem: Jeste li znali za takav prek...

13
Ustavnost ograničenja okupljanja u četvrtom i petom valu bolesti COVID-19 · U središtu

Datum: 4.5.2022

Ustavni sud je rješenjem broj: U-II-6267/2021 i dr. od 12. travnja 2022. odbio prijedloge 114. osoba koji su bili podneseni u vezi dijela ograničenja okupljanja nametnutih Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuk...

14
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 4/2022. Zračno pravo · U središtu

Datum: 3.5.2022

Autor u četvrtom dijelu članka donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja zračnog prava.

15
Nove izmjene Zakona o kaznenom postupku · U središtu

Datum: 2.5.2022

Posljednjim izmjenama i dopunama iz 2019. godine domaće kazneno procesno zakonodavstvo usklađeno je s Direktivom 2016/1919/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju eu...

16
Upravni postupak: (ne)pravodobnost žalbe i (ne)mogućnost pouzdanog utvrđivanja nadnevka dostave prvostupanjskog rješenja ili nadnevka predaje žalbe · U središtu

Datum: 28.4.2022

Postoje slučajevi u kojima žalba može biti odbačena kao nepravodobna i ako nije nedvojbeno utvrđen dan dostave prvostupanjskog rješenja, ili, pak, dan predaje žalbe.  

17
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću · U središtu

Datum: 27.4.2022

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je izmjene i dopune Zakona o Državnom sudbenom vijeću , a u tijeku je i e-savjetovanje. Autor u članku daje pregled najvažnijih prijedloga promjena i daje kritički osvrt na neke od predloženih promjena.  

18
Novosti u Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti · U središtu

Datum: 25.4.2022

15. travnja 2022. u „Narodnim novinama“ je objavljen novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti . Autor donosi pregled svih izmjena i novosti koje novi Zakon, popularno zvan „Zakon o zviždačima“ donosi.

19
Vršnjačko nasilje u školi s osvrtom na Izvješće pravobraniteljice za djecu · U središtu

Datum: 22.4.2022

Vršnjačko nasilje je u hrvatskim školama najčešći prijavljivani oblik nasilja u odnosu na djecu. Prisutan je trend pada prijava i kontinuitet pritužbi na online nasilje u školskoj skupini što je očekivano zbog veće razine interakcija među djecom u online okruženju uslijed pandemije i održavanja nas...

20
Može li upravni sud presudom deklarirati činjenice o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja · U središtu

Datum: 21.4.2022

Autor u članku ističe relevantno zakonodavstvo i praksu upravnih sudova vezanu uz odgovor na pitanje može li upravni sud presudom deklarirati činjenice o kojima ovisi priznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja.

21
Vozila s autonomnim sustavom upravljanja - pravna, etička i sigurnosna pitanja · U središtu

Datum: 20.4.2022

Kad su automatizirana vozila bila daleka budućnost, pravnim, etičkim i sigurnosnim problemima rijetko se tko zamarao. Izuzetan napredak tehnologije rezultirao je sve većim brojem vozila koja imaju mogućnost autonomne vožnje te su mnoga od njih već sada u fazi spremnosti za stavljanje u promet. Poja...

22
Preinačenje tužbe do zaključenja glavne rasprave - nova odluka Ustavnog suda · U središtu

Datum: 19.4.2022

Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno je odlukom broj: U-III-4474/2019 od 29. ožujka 2022. usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presudu i rješenje Županijskog suda u predmetu u kojem je bilo postavljeno pitanje može li tužitelj preinačiti tužbu sve do zaključenja glavne rasprave ako je bez svoje krivnje...

23
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 3/2022. Pomorsko pravo, pravo osiguranja · U središtu

Datum: 15.4.2022

Autor u trećem dijelu članka donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja pomorskog prava i prava osiguranja.

24
Prva izmjena Zakona o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 14.4.2022

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 110. sjednici, održanoj 31. ožujka 2022. uputila je u saborsku proceduru „Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi“ s donošenjem po hitnom postupku. Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu 17. veljače 2022. (u daljnjem tekstu...

25
Uvjeti rada stranaca i upućenih radnika u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o zaštiti na radu · U središtu

Datum: 13.4.2022

Ovim tekstom prikazujemo uvjete rada stranaca i upućenih radnika sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) u Republici Hrvatskoj.

26
Obveza podnošenja imovinskih kartica sukladno Pravilniku o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa · U središtu

Datum: 11.4.2022

Jedna od mjera sprječavanja sukoba interesa i učinkovito sredstvo u borbi protiv korupcije je i obveza podnošenja imovinske kartice, čijom se javnom objavom postiže uvid i kontrola zainteresirane javnosti nad imovinom obveznika za vrijeme obnašanja javne dužnosti, podizanje razine transparentnosti u...

27
Elektroničko nasilje nad ženama · U središtu

Datum: 8.4.2022

Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, osobito pojava interneta donijela je mnoge prednosti ali i mnogo negativnih nuspojava među kojima je i elektroničko nasilje koje se pojavljuje u raznim oblicima od klevete i ogovaranja do elektroničkog seksualnog nasilja kao najopasnije pojave. Prema ...

28
Naknada oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vlasti · U središtu

Datum: 7.4.2022

Zakonom o naknadi oduzete imovine  (“Narodne novine“ br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02., 81/02. i 98/19.) uređuju se uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vlasti, a k...

29
Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju i Uputa o provedbi navedene Odluke · U središtu

Datum: 6.4.2022

U svjetlu izvanrednog stanja i razmjera humanitarnih potreba izbjeglica iz Ukrajine, brojne zemlje izrazile su solidarnost i brigu za ukrajinski narod koji u ovim trenucima rata trpi najveće posljedice razorne ruske agresije. Jedna od mjera pomoći Republike Hrvatske za raseljene osobe iz Ukrajine j...

30
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama · U središtu

Datum: 4.4.2022

Ministarstvo pravosuđa i uprave je započelo proceduru javne rasprave o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama . Posljedica je to kontinuiranog razvoja i digitalizacije sustava katastra i zemljišnih knjiga koji su objedinjeni u One stop shop Zajednički informacijski sustav katas...

31
Institut mirovanja radnog odnosa · U središtu

Datum: 31.3.2022

Radni odnos između poslodavca i radnika predstavlja pravni odnos i za razliku od drugih osobno pravnih odnosa, zahtjeva da se radnik uključi u organizaciju poslodavca i da osobno radi na onom radnom mjestu kojeg je odredio poslodavac prilikom sklapanja ugovora o radu. U praksi nerijetko dolazi do k...

32
Nove dvije Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja za 2022. godinu · U središtu

Datum: 30.3.2022

U članku će biti više riječi o  Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama   i  Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske  koje su stupile na...

33
Pravo slobode govora "zviždača" · U središtu

Datum: 28.3.2022

Autorica u članku analizira pravo slobode govora "zviždača" i ograničenje tog prava kroz relevantnu sudsku praksu i zakonodavstvo.

34
Izuzeće sudaca u parničnom postupku kroz sudsku praksu · U središtu

Datum: 25.3.2022

U članku autorica donosi pregled sudske prakse vezanu za zahtjeve za izuzeće sudaca u parničnim postupcima.

35
Zakonik o schengenskim granicama Europske unije · U središtu

Datum: 24.3.2022

Ovim člankom autor daje prikaz Zakonika o schengenskim granicama Europske unije čiji je sadržaj propisan Uredbom (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o utvrđivanju Zakonika o schengenskim granicama .

36
Nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 23.3.2022

Hrvatska ulazi u završnu fazu procesa uvođenja eura koji bi trebao zamijeniti kunu i postati službena valuta početkom 2023. godine. Kako se datum uvođenja nove valute približava, pažnja šire javnosti je tim procesom sve više zaokupljena, a kao i kod drugih bitnih tema i prilično podijeljena. Minist...

37
Ljetno računanje vremena u 2022. - 2026. godini · U središtu

Datum: 22.3.2022

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o računanju vremena Vlada RH je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijela Uredbu o ljetnom računanju vremena u 2022., 2023., 2024., 2025. i 2026. godini .

38
Je li došlo vrijeme za povišenje iznosa naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku? · U središtu

Datum: 21.3.2022

Autor u članku prvo prikazuje način na koji je Vrhovni sud izmijenio Orijentacijske kriterije i iznose za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete . Potom, ukratko predstavlja institut povrede prava na suđenje u razumnom roku, te deklarira i faktički argumentira pravno shvać...

39
Zabranjeno oružje u ratovanju · U središtu

Datum: 18.3.2022

Tijekom povijesti utrke u naoružanju europskih zemalja donijele su fundamentalne promjene u razvoju zrakoplovstva, brodskog prijevoza, kopnenog prijevoza, (posebice vlakova) ali i mnoge promjene na području logistike i modernog managementa. Promjene koje smo s vremenom počeli uzimati zdravo za gotov...

40
Upravni spor: nastup pravomoćnosti i izvršnosti presude · U središtu

Datum: 17.3.2022

Predstavljene su varijante nastupa pravomoćnosti i izvršnosti presude donesene u upravnom sporu. Navedeno ne treba poistovjećivati s nastupom izvršnosti i pravomoćnosti rješenja (upravnog akta) donesenog u upravnom postupku. 

41
Što nam donosi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita? · U središtu

Datum: 16.3.2022

Radi dodatnog usklađenja trenutno važećeg Zakona o sustavu osiguranja depozita s odredbama Direktive 2014/49/EU , početkom ove godine pristupilo se izmjenama i dopunama navedenog Zakona, čime se nastavlja daljnja reforma bankovnog sustava u Republici Hrvatskoj. U tijeku je javno savjetovanje o N...

42
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse: osiguranje, promet, zaštita podataka, energetika (ožujak 2022., dio I.) · U središtu

Datum: 15.3.2022

Autor u prvom dijelu članka za ožujak 2022. godine donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse u području osiguranja, prometa, zaštite podataka i energetike.

43
Zaštita najboljeg interesa djeteta pred Ustavnim sudom · U središtu

Datum: 14.3.2022

Posebno osjetljivi predmeti ustavnih tužbi u parničnim postupcima gdje se odlučuje o življenju, susretima i druženju djece s roditeljima, najčešće uslijed brakorazvoda, zahtijevaju žurno rješavanje te nameću obvezu posvećivanja osobite pažnje zaštiti najboljeg interesa djeteta.

44
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima · U središtu

Datum: 11.3.2022

Hrvatski sabor je donio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koji ima za cilj izvršiti usklađenje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom i pravnom stečevinom Europske unije. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke predložene izmjene i dopune predme...

45
Softver Pegasus – Zaštita od terorizma ili kršenje prava na privatnost? · U središtu

Datum: 10.3.2022

Konzorcij novinara koji su bili dio takozvanog Projekta Pegasus otkrio je raširenu zlouporabu špijunskog softvera pod nazivom Pegasus kojeg je razvila izraelska kompanija NSO Group.

46
Nove izmjene Zakona o udomiteljstvu · U središtu

Datum: 9.3.2022

Predmet ovog članka je regulacija udomiteljstva u RH i najnovije izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu koje su stupile na snagu 17.2.2022. godine.

47
Najčešće zablude u organizaciji rada u zdravstvu · U središtu

Datum: 8.3.2022

U organizaciji rada, bolnice, specijalne bolnice, zdravstvene ustanove i trgovačka društva imaju na raspolaganju niz različitih načina zapošljavanja i rada radnika.

48
Trenutno stanje Zakona o najmu stanova · U središtu

Datum: 7.3.2022

Autor u članku analizira zakonsku regulaciju kojom se nastojao riješiti gotovo 30 godina stari problem neriješenih odnosa između vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca.

49
Novi zakoni za djelatnosti pomagačkih profesija unutar sustava socijalne skrbi · U središtu

Datum: 4.3.2022

U objedinjenoj raspravi Hrvatskog sabora usvojeno je pet konačnih prijedloga zakona kojima se uređuju djelatnosti pomagačkih profesija: edukacijsko-rehabilitacijske, socijalno pedagoške, socijalnog rada, psihoterapije i psihologije. Budući da smo o Konačnom prijedlogu zakona o djelatnosti psihoterap...

50
Odluka Ustavnog suda U-I-1094/1999 od 9. 2. 2000. · U središtu

Datum: 3.3.2022

Autor se prisjeća važne odluke Ustavnog suda kojom je utvrđeno da suglasnost Ministra vanjskih poslova, a koju on daje strancima pri stjecanju prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, predstavlja upravni akt kojeg donosi tijelo državne uprave u upravnom postupku.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta