Poredano po:

Broj dokumenata: 1534

1
Novele u Zakonu o trgovini · U središtu

Datum: 30.3.2023

U "Narodnim novinama br. 33/23. objavljene su izmjene i dopune Zakona o trgovini  po kojem će trgovine nedjeljom u pravilu biti zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili. Autorica u članku analizira novele u Zakonu o trgovini, odluke Ustavnog suda vezane uz tem...

2
Međuodnos bankrota banaka i krize kriptovaluta s aspekta kaznenog prava · U središtu

Datum: 29.3.2023

Posljednjih nekoliko tjedana kontinuirano se pojavljuju vijesti i informacije o propasti tradicionalnih banaka. Određeno razdoblje prije toga, sporadično su se pojavljivale obavijesti da je cjelokupno tržište kriptovaluta u krizi. Potonje navedeno nije izazvalo prevelik interes šire javnosti, da bi...

3
Primjena odredbi Konvencije o najnižim standardima socijalne sigurnosti Međunarodne organizacije rada · U središtu

Datum: 27.3.2023

Autor u tekstu iznosi skraćeni prikaz Konvencije o najnižim standardima socijalne sigurnosti Međunarodne organizacije rada br. 102. , „Narodne novine - Međunarodni ugovori“, br. 1/02.

4
Sud EU-a: pravo na naknadu štete od proizvođača automobila · U središtu

Datum: 24.3.2023

Kupac motornog vozila opremljenog zabranjenim poremećajnim uređajem ostvaruje pravo na naknadu štete od proizvođača automobila ako mu je navedenim uređajem nanesena šteta. Osim općih interesa, pravo Unije štiti i posebne interese pojedinačnog kupca motornog vozila u odnosu na njegova proizvođača, ka...

5
Nadležnost za postupanje u predmetima prekršajnopravne zaštite intelektualnog vlasništva · U središtu

Datum: 17.3.2023

U članku 2. stavku 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova određeno je da je Općinski prekršajni sud u Zagrebu nadležan za postupanje u svim predmetima prekršajnopravne zaštitite intelektualnog vlasništva, a koja odredba je upravo tema ovoga članka.

6
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 9./2023. · U središtu

Datum: 16.3.2023

Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse br. 9. usmjeren je na intelektualno vlasništvo, pravo na informaciju u vezi dijeljenja osobnih podataka, pravo na izbor vrste postupka te odnos presude i arbitražnog pravorijeka.

7
Popunjavanje pravnih praznina u zakonu o upravnim sporovima - spajanje spisa u upravnom sporu · U središtu

Datum: 15.3.2023

Za razliku od tumačenja u običnom smislu kada postoji pravna norma, ali je sporno kako ju razumjeti i primijeniti, problem pravne praznine svodi se na odsutnost (nepostojanje) norme uopće.

8
Sud EU-a: Dnevni odmor dodaje se tjednom odmoru, čak i kad mu izravno prethodi · U središtu

Datum: 14.3.2023

Tomu je tako i kad nacionalno zakonodavstvo radnicima odobrava tjedni odmor u trajanju koje je dulje od onog koje se zahtijeva pravom Unije.

9
Što donosi Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača? · U središtu

Datum: 10.3.2023

Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača trenutno se nalazi u proceduri u Hrvatskom Saboru. Prijedlogom Zakona se uređuju pravila parničnog postupka kojim se odlučuje o povredama prava potrošača iz brojnih područja, od općih prava potrošača, prava ...

10
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 8./2023. U fokusu: odgovornost za neispravan ili nesiguran povezani proizvod · U središtu

Datum: 9.3.2023

Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse br. 8. usmjeren je na modernu tehnologiju i napredne algoritamske sustave sa svojstvom strojnog učenja te njihov utjecaj na tzv. povezane proizvode (rezultati tzv. Četvrte industrijske revolucije ( Industry 4.0 ), visoko-tehnološki proizvodi ...

11
Sud Europske unije: internetske platforme i ubiranje PDV-a · U središtu

Datum: 7.3.2023

Vijeće nije prekoračilo granice svoje provedbene ovlasti time što je odredilo da se upravitelja nekom platformom, poput „Only Fans“, smatra pružateljem isporučenih usluga.

12
Slijedi li novi val tužbi doktora? · U središtu

Datum: 6.3.2023

Zdravstveni sustav je generalno u lošem položaju što je često uzrok brojnih problema i za doktore (sporovi radi neispunjenja obveza iz ugovora o specijalizaciji, sporovi radi neisplate razlike plaće zbog pogrešno obračunatih prekovremenih sati…). Stoga je i ostvarenje prava iz kolektivnog ugovora p...

13
Intelektualno vlasništvo u eri umjetne inteligencije · U središtu

Datum: 3.3.2023

Ured Europske Unije za intelektualno vlasništvo ( European Union Intellectual Property Office - EUIPO) je 21. veljače 2023. održao webinar pod nazivom „ AI and IP rights: protection for AI technology businesses “ čija je svrha elaborirati kako se postojeći zakonodavni okvir EU može prilagoditi nov...

14
Kako postupiti kada je zatraženo donošenje rješenja (upravnog akta) u stvari koja se ne rješava u upravnom postupku? · U središtu

Datum: 2.3.2023

Kada ne postoje pretpostavke za pokretanje upravnog postupka, javnopravno tijelo rješenjem odbacuje zahtjev. Zaštita od pogrešnog zaključka da rečene pretpostavke nisu ispunjene osigurana je putem izjavljivanja žalbe, odnosno putem podnošenja tužbe.

15
Utjecaj izvanrednih pravnih lijekova u kaznenom postupku na odluku o ustavnoj tužbi · U središtu

Datum: 1.3.2023

Izvanredni pravni lijekovi pokreću poseban dio kaznenog postupka koji, u slučaju da je zahtjev za njihovim prihvaćanjem odobren, mogu u cijelosti promijeniti odluku o meritumu o kojem odlučuju kazneni sudovi, što izravno može imati upliva i na postupak po ustavnoj tužbi. Tako  članak 513. stavak 1....

16
Sud EU-a pojašnjava pojam „posebnih okolnosti” na temelju kojih nadležni sud može odgoditi izvršenje odluke za koju je izdana potvrda o europskom ovršnom naslovu · U središtu

Datum: 28.2.2023

Nacionalni sud države članice izvršenja mora razmotriti odgodu postupka kada je ovršnost odluke za koju je izdana potvrda o europskom ovršnom naslovu odgođena u državi članici izdavanja.

17
Promjene koje donosi novi Zakon o mirnom rješavanju sporova · U središtu

Datum: 27.2.2023

Navedenim radom dajemo skraćeni prikaz novog Zakona o mirnom rješavanju sporova čijim će se donošenjem staviti van snage dosadašnji Zakon o mirenju („Narodne novine“, broj 18/2011.) i koji uvodi dužnost stranaka da pokušaju riješiti svoj spor mirnim putem prije pokretanja parničnog ili drugog sudsk...

18
Odlučivanje o troškovima žalbenog postupka · U središtu

Datum: 24.2.2023

Stajališta sudova (županijskog, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog suda Republike Hrvatske) o određivanju troškova u povodu žalbe/revizije u situaciji kada viši sud usvoji žalbu/reviziju, ukine pobijanu presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, različita su...

19
Nomotehničke manjkavosti stečajne regulative u (novom) Zakonu o sportu · U središtu

Datum: 22.2.2023

Da sport sve više postaje društvena, ali i ekonomska djelatnost opravdava činjenica da se uz sport veže ekonomski interes. Štoviše, definiranje sportske djelatnosti kao gospodarske djelatnosti u skladu je i s pravom EU-a gdje je Sud EU-a sportsku djelatnost definirao kao gospodarsku djelatnost. Iz t...

20
Nacionalni sudovi i tumačenje prava Europske unije · U središtu

Datum: 21.2.2023

Povodom nadolazećeg predavanja ‘Tumačenje prava Europske unije: pravno rasuđivanje nacionalnih sudova u prethodnom postupku iz članka 267. UFEU-a’ koje se u hibridnom obliku održava 24. veljače 2023. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u ovom ću članku ukratko predstaviti istraživanje koj...

21
Novele u Zakonu o trgovačkim društvima · U središtu

Datum: 20.2.2023

Nastavno na nedavno objavljen članak pod naslovom „ Novine u Zakonu o  ustanovama, Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama od 1. siječnja 2023. godine “  ovaj članak predstavlja nastavak citiranog članak u kojem su iznesene novele sukladno Zaključku o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učink...

22
Klasifikacije tjelesnih ozljeda u kaznenom zakonodavstvu · U središtu

Datum: 17.2.2023

Nasilje ostavlja brojne posljedice na psihičko i fizičko zdravlje. Osim teških psiholoških posljedica, nasilje ostavlja posljedice i na socijalni život osobe koja ga je doživjela. Autorica u članku donosi pregled vrsta tjelesnih ozljeda prema Kaznenom zakonu te iznosi važnost vještačenja tjelesnih...

23
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 7./2023. · U središtu

Datum: 16.2.2023

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja očuvanja okoliša, tržišnog natjecanja, zaštite potrosača i pomorskog prava.

24
Prigovor povodom obavijesti – fondovski predmeti · U središtu

Datum: 15.2.2023

Obaviješću se ne odlučuje o pravima i obvezama stranaka. U fondovskim predmetima, obavijest da je projektna prijava isključena u biti je informacija o postupanju, a postupanje se sastoji u isključenju prijave. Stoga, pri usvajanju prigovora povodom obavijesti o isključenju, nije potrebno izrekom r...

25
Sud EU-a: Pravo potrošača na sniženje ukupnog troška kredita u slučaju prijevremene otplate kredita · U središtu

Datum: 14.2.2023

Pravo potrošača u slučaju prijevremene otplate kredita koji se odnosi na nekretnine na sniženje ukupnog troška kredita ne uključuje troškove koji ne ovise o trajanju ugovora. Stoga potrošač može zahtijevati samo sniženje kamata i troškova koji ovise o trajanju kredita.

26
Ključne novele u Zakonu o ustanovama, Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama od 1. siječnja 2023. godine · U središtu

Datum: 13.2.2023

Zaključkom o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine, broj 56/22.) od 12. svibnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je utvrdila ključne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje hrvatskog sustava ...

27
Promet na cesti – jeste li znali? (prometna nesreća) · U središtu

Datum: 10.2.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od tih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

28
Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom u 2023. godini · U središtu

Datum: 9.2.2023

Pristup tržištu rada pod jednakim uvjetima imaju svi građani Republike Hrvatske, uključujući i osobe s invaliditetom, s ciljem da bi ih se aktiviralo i uključilo u poslovne procese te da doprinesu svojim radnim angažmanom društvenoj zajednici. Stoga je poslodavcima koji zapošljavaju određeni broj r...

29
Nova regulativa digitalnih usluga · U središtu

Datum: 8.2.2023

Posljednjih godina Europska unija nastoji prilagoditi svoje zakonodavstvo kako bi što bolje odgovorila na tehnološki napredak i stalne promjene u digitalnom svijetu i digitalnom gospodarstvu.

30
Predmeti izručenja u ustavnim tužbama · U središtu

Datum: 6.2.2023

U predmetima ustavnih tužbi kojima izručenici osporavanju sudska rješenja o izručenju, opseg ustavnosudske zaštite ima restriktivan karakter. Drugim riječima, Ustavni sud zauzeo je načelna stajališta koja primjenjuje u tim predmetima, a koja je izrazio u odluci broj: U-III-5270/2012 od 22. siječn...

31
Postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti · U središtu

Datum: 2.2.2023

Navedenim tekstom prikazujemo postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.).

32
Sud EU-a: prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka · U središtu

Datum: 31.1.2023

Sustavno prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka svake osobe protiv koje je podnesen prijedlog za podizanje optužnice radi upisa tih podataka u policijsku evidenciju protivno je zahtjevu osiguranja pojačane zaštite u pogledu obrade osjetljivih osobnih podataka.

33
Uvode se službene iskaznice za zaposlenike u državnim tijelima · U središtu

Datum: 30.1.2023

Nacrtom konačnog prijedloga Zakona o službenoj iskaznici koji je u saborskoj proceduri uređuje se izdavanje i uporaba službene iskaznice u državnim tijelima. Ustavna osnova za donošenje Zakona o službenoj iskaznici sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske ...

34
Nepoštena poslovna praksa · U središtu

Datum: 27.1.2023

Posljednjih mjeseci je najaktualnija tema u Hrvatskoj opće povećanje cijena roba i usluga ali i uvođenje eura kao službene valute što su mnogi trgovci iskoristili kako bi još više podigli cijene i samim time pogoršali postojeću inflaciju. Ono što većina potrošača doživljava kao veliko opterećenje i ...

35
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse 6/23. - obrada podataka · U središtu

Datum: 25.1.2023

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja obrade podataka.

36
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – što podrazumijeva unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti kojeg su dužni uspostaviti poslodavci · U središtu

Datum: 24.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osob...

37
Subrogacijski zahtjevi nositelja socijalnog osiguranja prema društvima za osiguranje (s prikazom izraženih pravih shvaćanja VSRH-a u predmetima dopuštenih revizija) · U središtu

Datum: 20.1.2023

Pitanje naknade štete u mirovinskom osiguranju uređeno je odredbama članaka 161. do 165. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16. i 18/18., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/22., dalje: ZOMO).

38
Izmjene poreznih propisa (Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak) kojim su povećane svote određenih neoporezivih primitaka i pregled drugih važnih promjena · U središtu

Datum: 19.1.2023

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci na snagu je stupilo više izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak . Prije svega, povećani su neoporezivi iznosi određenih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima te je uveden i novi način određivanja neoporezivog iznosa namijenjenog za ...

39
Direktiva 98/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija · U središtu

Datum: 18.1.2023

Ovim tekstom autor obrađuje problematiku koja se odnosi na postupak olakšavanja stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici Europske unije i Europskog gospodarskog prostora različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija.

40
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - najvažnije odredbe · U središtu

Datum: 17.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon ) donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamen...

41
Upravni spor: osnovno o pojmovima spora pune jurisdikcije, reformacijske presude i meritorne presude · U središtu

Datum: 12.1.2023

Spor pune jurisdikcije upravni je spor u kojem je sud ovlašten donijeti reformacijsku presudu, bez obzira je li konkretni spor okončan donošenjem takve presude. Reformacijska je presuda ona kojom upravni sud, usvajajući tužbeni zahtjev, sam rješava stvar. Meritorne su reformacijske presude, kao i o...

42
Zakon o obveznim odnosima u kontekstu uvođenja eura · U središtu

Datum: 11.1.2023

Od 1. siječnja 2023. godine euro je službena valuta Republike Hrvatske. Samim time, bilo je potrebno promijeniti niz zakona u kontekstu uvođenja nove valute. Dio suvereniteta je delegiran Europskoj središnjoj banci, posebno u kontekstu određivanja kamatnih stopa. To se posebno odnosi na definiranje...

43
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – okolnosti u kojima je stupio na snagu i korupcija kao društveni fenomen · U središtu

Datum: 10.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osob...

44
Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma · U središtu

Datum: 9.1.2023

Ovim člankom autor obrađuje promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 151/2022. i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

45
Promet na cesti – jeste li znali? (vožnja unatrag) · U središtu

Datum: 5.1.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat. U nastavku ćemo dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

46
Pristup informacijama sadržanima u spisima upravnih i sudskih postupaka · U središtu

Datum: 4.1.2023

Analiziran je odnos između članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama i mjerodavnih odredaba posebnih postupovnih propisa kojima je uređen uvid u spise predmeta upravnih i sudskih postupaka. Izneseni su i primjeri s time povezane novije sudske prakse.

47
Nove izmjene i dopune Zakona o osiguranju radničkih tražbina · U središtu

Datum: 2.1.2023

Zakon o osiguranju radničkih tražbina donesen je 2017. godine. Donošenjem tog Zakona nacionalno zakonodavstvo se usklađuje s europskom pravnom stečevinom, odnosno u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti za...

48
Prijepor oko upućivanja na izdržavanje kazna zatvora nakon pravomoćnosti presude · U središtu

Datum: 30.12.2022

Važeći Zakon o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" br. 14/21.) je jasan. Nije potrebno navoditi zakonske odredbe niti izlagati o svrsi izdržavanja kazne zatvora (ipak se naglašava odredba koja se često zanemaruje, da se kod izdržavanja kazne zatvora očekuje čovječno postupanje i poštovanj...

49
Videonadzor zajedničkih dijelova zgrade u kojima se nalaze zajednički spremnici za otpad u svrhu obrade osobnih podataka stanara koji neovlašteno odlažu otpad u zajedničke spremnike · U središtu

Datum: 29.12.2022

12. prosinca 2022. Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: AZOP) je objavila očitovanje koje se odnosi na primjenu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ...

50
Novine u Zakonu o sportu · U središtu

Datum: 27.12.2022

2. prosinca 2022. godine objavljen je novi Zakon o sportu . Njime je zakonodavac pokušao riješiti brojne probleme i pitanja koja su bila ili neadekvatno uređena Zakonom o sportu koji je bio na snazi od 2006. godine do danas ili uopće nisu bila uređena. 

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta