Poredano po:

Broj dokumenata: 1784

1
Zapreke za imenovanje ravnatelja javnih ustanova - opći i posebni pravni okvir

Datum objave: 18.7.2024

Sažetak: Da bi pravna osoba mogla izraziti svoju volju, ona to mora učiniti preko svojih određenih organa ili tijela, koje sačinjavaju fizičke osobe. Tako je i u slučaju ustanova kao posebnih pravnih osoba.

2
Što donosi II. novela Zakona o zemljišnim knjigama

Datum objave: 16.7.2024

Sažetak: Zemljišne knjige u Republici Hrvatskoj uređivao je Zakon o zemljišnim knjigama - dalje ZZK/96 koji se primjenjivao od 1.1.1997. godine. Navedeni ZZK/96 1 doživio je devet izmjena i dopuna, a osim toga ZZK/96 je mijenjan i kroz druge zakone 2 , kao i odlukama Ustavnog suda 3 .

3
Zakonsko uređenje komunalnog doprinosa s osvrtom na upravnosudsku praksu

Datum objave: 11.7.2024

Sažetak: Komunalni doprinos je pravni institut koji u pravnom sustavu Republike Hrvatske postoji od 1995. godine, kada je stupanjem na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95.) 08. kolovoza 1995. godine zamijenio dotadašnji ugovor o financiranju izgradnje objekata i uređaja komuna...

4
Sudska raščlamba osnovane sumnje u državnoodvjetničkom rješenju o istrazi

Datum objave: 9.7.2024

Sažetak: Temeljni postulat reaktivnog djelovanja državnog odvjetnika je načelo legaliteta, što pred njega stavlja zahtjev za poduzimanje kaznenog progona u javnom interesu svakog počinitelja kaznenog djela za kojeg postoji odgovarajući stupanj sumnje da je svojim voljnim radnjama ostvario zakonska obilježja ...

5
Sigurnosne provjere i američki konstitucionalizam

Datum objave: 4.7.2024

Sažetak: U članku se problematiziraju pitanja diobe vlasti i sustava kočnica i ravnoteža (checks and balances) na primjeru sigurnosnih provjera te obrazlažu varijante tumačenja Ustava Sjedinjenih Američkih Država iz 1787. god., kao i konkretna djelovanja grana vlasti, cijeneći da se tematika sigurnosnih prov...

6
Sjedište trgovačkog društva

Datum objave: 2.7.2024

Sažetak: Kako fizičke osobe imaju prebivalište ili boravište tako trgovačko društvo ima sjedište. U ovom članku ćemo pisati o sjedištu trgovačkog društva kao mjestu u Republici Hrvatskoj u kojemu je uprava društva i odakle se upravlja poslovima društva ili mjestu u kojemu društvo trajno obavlja svoju djelatn...

7
Načela javne nabave u praksi

Datum objave: 27.6.2024

Sažetak: Naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16., 114/22., dalje: ZJN 2016), obvezni su u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo...

8
Zamjensko majčinstvo

Datum objave: 25.6.2024

Sažetak: Autorica u članku iznosi stajalište o tome kako institut surogat majčinstva krši temeljna prava i slobode djeteta, uz prikaz odredbi međunarodnih ugovora te nacionalnog zakonodavstva koje bi se mogle primijeniti na navedeno. Također, kritički je prikazana komparativna analiza europskih zakonodavnih ...

9
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima

Datum objave: 20.6.2024

Sažetak: U „Narodnim novinama“ broj 36/24. objavljen je novi Zakon o upravnim sporovima (dalje: ZUS), koji na snagu stupa 1. srpnja 2024. godine. Tada će prestati primjena važećeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., 110/21., dalje: važeći ZUS). Temeljni...

10
Novele zakona u području kulture u 2024.

Datum objave: 18.6.2024

Sažetak: Pravni položaj ustanova u kulturi u Republici Hrvatskoj uređen je općim i posebnim propisima. Temeljni opći propisi u ovoj domeni su:

11
Harmonizacija kaznenog prava u kontekstu zaštite financijskih interesa Europske unije: Posebni osvrt na Ured europskog javnog tužitelja (drugi dio)

Datum objave: 13.6.2024

Sažetak: Zaštita financijskih interesa Europske unije zauzima važno mjesto u njezinom pravnom poretku. Ta se zaštita ostvaruje različitim sredstvima, i to upravnopravnim, kaznenopravnim i političkim. U ovom članku daje se pregled tih sredstava, s posebnim naglaskom na kaznenopravnu zaštitu. Proširenje nadlež...

12
Harmonizacija kaznenog prava u kontekstu zaštite financijskih interesa Europske unije: Posebni osvrt na Ured europskog javnog tužitelja (prvi dio)

Datum objave: 11.6.2024

Sažetak: Zaštita financijskih interesa Europske unije zauzima važno mjesto u njezinom pravnom poretku. Ta se zaštita ostvaruje različitim sredstvima, i to upravnopravnim, kaznenopravnim i političkim. U ovom članku daje se pregled tih sredstava, s posebnim naglaskom na kaznenopravnu zaštitu. Proširenje nadlež...

13
Prikaz Zakona o lobiranju

Datum objave: 6.6.2024

Sažetak: S ciljem pravnog uređenja lobiranja, kao jednog od važnih čimbenika u oblikovanju javnih politika, Hrvatski sabor donio je zakon koji sadrži niz pravila usklađenih s međunarodnim standardima, smjernicama i preporukama Vijeća Europe i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, čime je učinjen i bit...

14
Učinci sporazuma o necediranju (pacti de non cedendo)

Datum objave: 4.6.2024

Sažetak: U radu se raspravljaju učinci sporazuma o necediranju. Ukazuje se na specifične posljedice koje nastupaju ako je tražbina ustupljena protivno sporazumu o necediranju. Posebno se pojašnjava koje su posljedice činjenice da takva cesija nema učinak samo prema cesusu (dužniku). U svjetlu ovih učinaka po...

15
Otvorena pitanja pribavljanja i korištenja elektroničkih dokaza radi dokazivanja kaznenih djela izvan sfere računalnog kriminaliteta

Datum objave: 28.5.2024

Sažetak: Brojni su primjeri i slučajevi korištenja elektroničkih dokaza u praksi, zbog jednostavne činjenice da se puno događaja svakodnevno odvija u on-line okruženju. Raznorazni pojavni oblici kriminaliteta nimalo ne zaostaju za uobičajenim društvenim aktivnostima prosječnog građanina.

16
Imenovanje i razrješenje pročelnika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 23.5.2024

Sažetak: U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela) za obavljanje poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga kao i povjerenih poslova državne uprave. U općinama i gradovima može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih pos...

17
Hrvatska radiotelevizija - ustrojstvo, uloga i sudska praksa

Datum objave: 21.5.2024

Sažetak: Hrvatska radiotelevizija je javni servis namijenjen pružanju usluga i informiranja javnosti o događajima iz svijeta i zemlje. Ti događaji (neki neposredno, a neki posredno) oblikuju naš stav i način razmišljanja, a onda i kako doživljavamo stvarnost i svakodnevicu. Iako Hrvatska radiotelevizija više...

18
Pravni položaj maloljetnih počinitelja kaznenih djela

Datum objave: 16.5.2024

Sažetak: Maloljetničko kazneno pravo kakvo danas poznajemo razvijalo se od prava koje nije predviđalo značajne razlike između maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela, sve do danas kada maloljetničko kazneno pravo predstavlja posebnu granu prava unutar kaznenog prava koja je uređena zasebnim zako...

19
Novi sustav plaća u državnoj službi

Datum objave: 14.5.2024

Sažetak: Reforma sustava plaća u državnoj službi u završnoj je fazi, a rezultirala je nizom novih propisa kojima se regulira novi sustav plaća za oko 55.000 državnih službenika i namještenika. Početkom godine na snagu je stupio Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama 1 , a 1. ožujka na snagu su s...

20
Neka pitanja uz priznavanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti

Datum objave: 9.5.2024

Sažetak: Priznavanje statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u nastavku teksta: HRVI) po osnovi bolesti, pogoršanja ili pojave bolesti nije bilo moguće u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 13. prosinca 2017. Naime, prema prijašnjem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog ra...

21
Nove posebne uzance u ugostiteljstvu

Datum objave: 7.5.2024

Sažetak: Hrvatska gospodarska komora, samostalna stručno-poslovna organizacija gospodarskih subjekata, temeljem svojih zakonskih ovlasti 1 utvrdila je i donijela nove Posebne uzance u ugostiteljstvu na svojoj sjednici 29. lipnja 2023. 2 Ujedno su prethodne Posebne uzance u ugostiteljstvu iz 1995. stavljene...

22
Upravna vijeća javnih veleučilišta prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Datum objave: 2.5.2024

Sažetak: Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/22.; u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se temeljna načela obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Nadalje, Zakonom se utvrđuje osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog...

23
Revidiranje Metodologije ocjenjivanja rada sudaca

Datum objave: 29.4.2024

Sažetak: Ovaj rad temelji se na provedenom projektu vezano za reviziju ocjenjivanja rada sudaca u Republici Hrvatskoj. Projekt „Revidiranje metodologije evaluacije rada sudaca“ proveden je u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. u suradnji s Norveškom sudskom upravom, kao donatorskom partneru p...

24
Naknada nematerijalne štete zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka: Pregled najnovije prakse Suda Europske unije

Datum objave: 25.4.2024

Sažetak: U novije vrijeme, pitanje naknade nematerijalne štete zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka postala je goruća tema među pravnim praktičarima i teoretičarima. To je logična posljedica shvaćanja prava na zaštitu osobnih podataka kao temeljnog prava. Kako bi osigurao djelotvornu zaštitu osobnih p...

25
Važnost strateškog upravljanja portfeljem intelektualnog vlasništva poduzeća

Datum objave: 23.4.2024

Sažetak: Svako poduzeće, bez obzira na razinu inovativnosti koja ga karakterizira, posjeduje neke oblike intelektualnog vlasništva, neformalne ili formalne. Međutim, tek manji dio samih poduzeća svjestan je vrijednosti tog intelektualnog vlasništva i potencijala koje ono može imati za njegovu gospodarsku usp...

26
Tvrtka i zaštita tvrtke

Datum objave: 18.4.2024

Sažetak: U ovom članku pišemo o tvrtki - imenu pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu, kao i zaštiti tvrtke, uz osvrt na sudsku praksu.

27
Pravo natjecatelja i ponuditelja na uvid u ponude i ostalu dokumentaciju postupka javne nabave

Datum objave: 16.4.2024

Sažetak: Pravo na uvid u dokumentaciju postupka javne nabave je institut Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. 120/16., 114/22., dalje u tekstu: ZJN 2016) koji obvezuje naručitelje da nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, dakle u žalbenom roku, na zahtjev natjecatelja ili ponudit...

28
Novine u vezi imenovanja i razrješenja dijela članova upravnog vijeća i ravnatelja javnih muzeja, javnih knjižnica i arhiva, kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 11.4.2024

Sažetak: U„Narodnim novinama“, br. 36/24 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona muzejima („Narodne novine“, br. 61/18., 98/19. i 114/22), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19., 98/19. i 114/22.) i Zakon o izmjenama i dopunama Zako...

29
Ratno silovanje kao kazneno djelo sui generis

Datum objave: 9.4.2024

Sažetak: Zakonska definicija silovanja kao kaznenog djela protiv spolne slobode 1 i definicija silovanja prema MSD priručniku dijagnostike i terapije 2 daje samo vidljiv, temeljan vanjski opis onoga što ovo složeno zlodjelo čini svakoj žrtvi, neovisno o spolu ili dobi, dok su duboke duševne, emotivne i psi...

30
Sukob interesa u državnoj službi

Datum objave: 4.4.2024

Sažetak: U Republici Hrvatskoj postoji niz nadležnih institucija koje djeluju na području borbe protiv korupcije odnosno na području formiranja antikorupcijske politike, represije te na posebnim područjima prevencije korupcije. Ministarstvo pravosuđa i uprave, predstavlja središnje tijelo za prevenciju korup...

31
Zaštita prava na slobodu izražavanja u kontekstu navodne zlouporabe Odjela kriminalističko-obavještajne analitike Kriminalističko-obavještajne službe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Datum objave: 2.4.2024

Sažetak: U radu se prikazuje recentna odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3220/2021 od 21. veljače 2024. u kojoj su afirmirana njegova stajališta u materiji zaštite prava na slobodu izražavanja. Riječ je o važnom predmetu u kojem su u kontekstu par excellence javnog interesa bili suprotstavlj...

32
Pravni okvir i ograničenja vezana za oglašavanje u djelatnosti odvjetništva

Datum objave: 28.3.2024

Sažetak: Odvjetništvo kao samostalno i neovisno obavljanje odvjetničkog posla kao slobodne djelatnosti u smislu Zakona o odvjetništvu ("Narodne novine", br. 9/94., 117/08., 50/09. - ispr., 75/09., 18/11. i 126/21.) obuhvaća pružanje svih oblika pravne pomoći, a osobito: davanje pravnih savjeta, sastavljanje ...

33
Modeli konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenoprocesnom pravu s osvrtom na poredbena rješenja

Datum objave: 26.3.2024

Sažetak: Jedno od osnovnih načela u hrvatskom kaznenoprocesnom pravu je načelo oficijelnosti kao načelo koje se odnosi na pokretanje i započinjanje kaznenog postupka 1 . Člankom 2. stavkom 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - službeni pročišćeni tekst, 91/12....

34
Projekt Europske superlige: Kako Sud Europske unije vidi pravila kojima se uređuje nogometna industrija? (II. dio)

Datum objave: 21.3.2024

Sažetak: Presuda European Superleague Company SL, donesena na samom kraju 2023. godine, izazvala je velike reakcije u sportskoj i stručnoj javnosti. Njome je Sud Europske unije pojasnio da pravila FIFA-e i UEFA-e kojima se ograničavaju alternativna nogometna natjecanja nisu u skladu s pravom Unije. Ta je pre...

35
Projekt Europske superlige: Kako Sud Europske unije vidi pravila kojima se uređuje nogometna industrija? (I. dio)

Datum objave: 19.3.2024

Sažetak: Presuda European Superleague Company SL, donesena na samom kraju 2023. godine, izazvala je velike reakcije u sportskoj i stručnoj javnosti. Njome je Sud Europske unije pojasnio da pravila FIFA-e i UEFA-e kojima se ograničavaju alternativna nogometna natjecanja nisu u skladu s pravom Unije. Ta je pre...

36
Izvršenje presude prema Zakonu o upravnim sporovima u kontekstu dokumenata Vijeća Europe

Datum objave: 14.3.2024

Sažetak: Donošenje sudskih odluka bez postojanja učinkovitih mehanizama za njihovo izvršenje ako ih adresati odluka dobrovoljno ne izvrše suvišno je. To vrijedi i za upravnu granu sudovanja. Štoviše, odluke upravnih sudova najčešće izvršavaju javnopravna tijela, što daje dodatnu dimenziju važnosti djelotvorn...

37
Nove paradigme dokazivanja elektroničkim dokazima za potrebe kaznenog postupka

Datum objave: 12.3.2024

Sažetak: Prihvaćanje mogućnosti suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija neminovno kreira i regulatorne izazove, kao što nameće zahtjeve tijelima kaznenog progona i kaznenom sudu da stvore obrasce prikupljanja i korištenja digitalnih dokaza u modernom kaznenom postupku.

38
Stručna tijela u javnim ustanovama

Datum objave: 7.3.2024

Sažetak: Odredbama čl. 46. - 51. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97. , 47/99. , 35/08., 127/19. i 151/22.) uređena su pitanja stručnog voditelja, stručnog vijeća odnosno drugih tijela ustanove.

39
Ugovaranje u korist i na teret trećeg

Datum objave: 5.3.2024

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo o ugovaranju u korist i na teret trećeg, odnosno je li moguće i dopušteno, suprotno općim učincima ugovora prema kojima ugovor stvara prava i obveze za ugovorne strane, ugovoriti neko pravo u korist treće osobe ili obvezu na teret treće osobe. Ugovaranje u korist i na teret ...

40
Novi Zakon o državnim službenicima (ocjenjivanje i drugi važni instituti službeničkog prava)

Datum objave: 29.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. prosinca 2023. donio Zakon o državnim službenicima (u daljnjem tekstu: ZDS ili Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 155/23. i stupio je na snagu 1. siječnja 2024. 1 , a njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti dotadašnji Zakon o državn...

41
Novi Zakon o državnim službenicima (zapošljavanje u državnoj službi, premještaj i napredovanje)

Datum objave: 27.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor je 15. prosinca 2023. donio Zakon o državnim službenicima (u daljnjem tekstu: ZDS ili Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 155/23. i stupio na snagu 1. siječnja 2024. 1 Njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti dotadašnji Zakona o državnim službenicima 2 , nakon ...

42
Obveza razumne prilagodbe građevina kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Datum objave: 22.2.2024

Sažetak: Institut razumne prilagodbe građevina kretanju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u hrvatski je pravni poredak inkorporiran odnosno integriran stupanjem na snagu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 1 s fakultativnim protokolima čija je Republika Hrvatska jedna od prvih potpisnic...

43
Trošak odvjetnika kao punomoćnika radničkog vijeća

Datum objave: 20.2.2024

Sažetak: U ovom članku se obrađuje pitanje djelovanja radničkog vijeća, mogućnosti radničkog vijeća da zatraži mišljenje stručnjaka o pitanjima iz svog djelokruga te da zastupanje u parničnom postupku povjeri odvjetniku, kao i pitanje aktualizirano recentnom sudskom praksom - od koga bi odvjetnik opunomoćen ...

44
Ugovorna i zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem u Republici Hrvatskoj kroz sudsku praksu

Datum objave: 15.2.2024

Sažetak: Prilikom zasnivanja novoga radnog odnosa poslodavci u pravilu imaju unaprijed pripremljene tekstove ugovora o radu koji, među ostalim, sadrže i odredbu o zabrani natjecanja s poslodavcem. Često se događa da prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac i radnik ne razjasne što točno podrazumijeva odr...

45
Izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (VIII. novela)

Datum objave: 13.2.2024

Sažetak: Europska unija temelji se na vladavini prava, a člankom 17. stavkom 1. 1 Ugovora o Europskoj uniji propisano je da Komisija nadzire primjenu prava Unije pod kontrolom Suda Europske unije. Dakle, učinkovita primjena, provedba i izvršenje propisa zadaća je povjerena Komisiji ali za pravilno prenošenj...

46
Porezna autonomija država članica i tržišno natjecanje u Europskoj uniji: Kako funkcionira zaštita tržišnog natjecanja na primjeru poreza na rabljena motorna vozila

Datum objave: 8.2.2024

Sažetak: Slobodno kretanje robe unutar Europske unije predstavlja osnovno sredstvo za promicanje načela tržišne ekonomije. Prepreke u trgovini među državama članicama mogu biti različite. Važno sredstvo otklanjanja takvih prepreka je članak 110. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji se odnosi na prep...

47
Ugovor o građenju - posebne uzance o građenju - sudski ili arbitražni spor

Datum objave: 6.2.2024

Sažetak: U radu smo pokušali prikazati institut ugovora o građenju s poveznicom na ugovor o djelu pri tome ukazati na određene probleme u praksi koji se javljaju povodom tih ugovora. Ukazujemo na (ne)korisnost ugovaranja Posebnih uzanci o građenju s naznakom kako dobrim ugovorom izbjeći velike sporove koji i...

48
Udruge kao podnositelji predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

Datum objave: 1.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor donio je 24. svibnja 2023. novi Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača („Narodne novine“, br. 59/23.; dalje: ZPT) koji stupa na snagu 25. lipnja 2023. Danom stupanja na snagu ZPT-a prestaju važiti članci 114. do 130. Zakona o zaštiti potrošača...

49
Državni odvjetnik i državno odvjetništvo u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 30.1.2024

Sažetak: Temeljna dužnost državnog odvjetnika u kaznenom postupku jest progon počinitelja kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, dok u građanskom i upravnom postupku dužnost mu je poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske, njezinih imovinskih prava, kao i zaštite prav...

50
Sloboda kretanja radnika - aktualni trendovi u Europskoj uniji

Datum objave: 25.1.2024

Sažetak: Sloboda kretanja radnika jedna je od četiri temeljnih sloboda na kojem počiva unutrašnje tržište Europske unije. S gospodarskog i socijalnog stajališta sloboda kretanja ekonomski aktivnih pojedinaca - radnika, važna je za ostvarenje cilja Europske unije, a to je stvaranje jedinstvenog tržišta svih d...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje