U središtu

Promjene kod uvjeta za ostvarivanje prava na dječji doplatak

14.02.2024

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Hrvatski sabor je 15. prosinca 2023. godine jednoglasno sa 116 glasova za donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu. Zakon stupa na snagu 1. ožujka 2024. godine te donosi brojne promjene i novosti u sustav doplatka za djecu.

Općenito o doplatku za djecu

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom.

Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom. Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu.

Nadalje, doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi.

Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su sporazumjeti se koji od njih će to pravo ostvariti, a pravo na doplatak za djecu može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

Sve poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Nadzor nad zakonitošću rada HZMO-a na poslovima provedbe doplatka za djecu obavlja ministarstvo nadležno za obitelj.

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju odluke nadležnog tijela, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava.

Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju. Doplatak za djecu pripada za djecu rođenu u braku, izvan braka, za posvojenu djecu ili pastorčad, za uzdržavanu unučad i drugu djecu bez roditelja.

Također, doplatak za djecu pripada do navršene 15. godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Isto tako, doplatak za djecu pripada za dijete na školovanju, u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života.

Nadalje, doplatak za djecu pripada za dijete koje pohađa srednju školu u kojoj srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina, doplatak za djecu pripada do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, a najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 20 godina života te za dijete s oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema posebnim propisima, doplatak za djecu pripada i nakon navršene 19. godine, ali  najduže do 21. godine života.

Pravo na doplatak za djecu koja nisu završila školu u predviđenom roku zbog bolesti produžuje se i nakon navršenih godina života do kojih im pripada doplatak za djecu, a najduže do 21. godine života.

Doplatak za djecu pripada i za razdoblje u kojem je dijete spriječeno redovito pohađati školu zbog bolesti.

Pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom

Odredbe Zakona koje se odnose na ostvarivanje prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom u sustavu mirovinskog osiguranja prestaju važiti stupanjem na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku (NN 156/23), od 1. siječnja 2024.

Od 1. siječnja 2024. pravo korisnika doplatka za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom, (između ostalih prava) objedinjeno je u pravu na inkluzivni dodatak, koji se ostvaruje u sustavu socijalne skrbi.

HZMO od 1. siječnja 2024. neće pokretati postupke radi pribavljanja nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o vrsti i težini oštećenja zdravlja djeteta.

Za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak nadležan je Hrvatski zavod za socijalni rad, koji će za zatečene korisnike prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom na dan 31. prosinca 2023., po službenoj dužnosti, provesti postupak radi odlučivanja o pravu na inkluzivni dodatak, koji će im u slučaju priznanja tog prava, pripadati od 1. siječnja 2024.

Hrvatski zavod za socijalni rad će korisnicima prava na doplatak za djecu s težim ili teškim invaliditetom zatečenima na dan 31. prosinca 2023., počevši od 1. siječnja 2024. do posljednjeg dana u mjesecu u kojem će donijeti rješenje o pravu na inkluzivni dodatak, preuzeti isplatu svote doplatka za djecu u visini od 110,36 eura mjesečno, određenu u visini od 25% od proračunske osnovice (441,44 eura).

Zatečenim korisnicima prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, kojima je svota doplatka za djecu određena prema dohodovnom cenzusu s uvećanjem od 25%, HZMO će isplaćivati tu svotu doplatka za djecu do 29. veljače 2024.

Navedeni korisnici prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom, koji se redovito školuju do 21. godine života mogu u skladu s prijelaznom odredbom ZID ZDD-a, podnijeti zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka 2024. prema dohodovnom cenzusu. O navedenom će svi korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

U odnosu na visinu svote doplatka za djecu korisnika koji to pravo ostvaruju prema propisu o pravima hrvatskih branitelja, ističemo da će se ona i nakon stupanja na snagu ZID ZDD-a određivati u najvišem predviđenom iznosu.

Pravo na doplatak za djecu prestaje stupanjem djeteta u brak.

Promjene od 1. ožujka 2024. godine

1. ožujka 2024. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (NN 156/23, - ZID ZDD), kojim je povećan dohodovni cenzus sa 70% (309,01 eura) na 140% (618,02 eura) proračunske osnovice.

Sam iznos doplatka za djecu se povećava te će iznositi od oko 30 do 60 eura po djetetu, dok će prvi razred koji je i najpotrebitiji dobiti najveći iznos.

Procijenjeni rezultat ovih izmjena je da će sustavom doplatka za djecu biti obuhvaćeno 511.928 djece, dvostruko više nego 246.516 u 2022. godini. Nadalje, broj korisnika porasti će sa 126.000 na 271.000 te će se iz državnog proračuna izdvojiti 262 milijuna eura umjesto 173 milijuna 2022. godine.

Dakle, glavna novina koju donosi ZID ZDD je povećanje dohodovnog cenzusa sa 70% (309,01 eura) na 140% (618,02 eura) proračunske osnovice. S obzirom na to da proračunska osnovica iznosi 441,44 eura, pravo na doplatak za djecu počevši od 1. ožujka 2024. moći ostvariti svi čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. neće prijeći 618,02 eura.

Svota doplatka za djecu određivat će se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o postotku od proračunske osnovice (PO):

Ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno

Visina doplatka za djecu u % od proračunske osnovice

Svota doplatka u eurima

do 20% PO
(0-88,29 eura)

14 %

61,80

iznad 20% do 40% PO
(88,30-176,58 eura)

12,5 %

55,18

iznad 40% do 60% PO
(176,59-264,86 eura)

11 %

48,56

iznad 60% do 100% PO
(264,87-441,44 eura)

9 %

39,73

iznad 100% do 140% PO
(441,45-618,02 eura)

7 %

30,90


Pravo na doplatak za djecu od 1. ožujka 2024. moći će ostvariti roditelji i drugi skrbnici djece čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. nije prelazio 618,02 eura.

Svota doplatka za djecu određivat će se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o postotku od proračunske osnovice, odnosno do 20 - 140 % od proračunske osnovice, stoga svota doplatka po djetetu može iznositi od 30,90 do 61,80 eura.

Na svojim mrežnim stranicama HZMO poziva zatečene korisnike doplatka za djecu da podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava, kako bi bez prekida mogli nastaviti primati doplatak za djecu i u 2024. godini.

Također, HZMO poziva sve koji nisu bili korisnici doplatka za djecu za prethodnu godinu, a koji ispunjavaju navedeni propisani uvjet dohodovnog cenzusa (618,02 eura), da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

Pravo na doplatak za djecu za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.

Također, istaknuto je da će se u skladu s prijelaznim odredbama ZID ZDD-a, na temelju zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnesenih u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 29. veljače 2024., te onih koji budu podneseni u roku od 120 dana počevši od 1. ožujka 2024., pravo na doplatak za djecu, uz uvjet da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, priznati počevši od 1. ožujka 2024.

Iznimno, za novorođeno dijete pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi/uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja, a može se predati i u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu (Gradišćanska 26), Splitu (Matoševa 3), Osijeku (J. J. Strossmayera 3) i Rijeci (Titov trg 8A), kao i u poštanskim uredima na području RH. Također, zahtjev se može podnijeti i usmeno u zapisnik u područnoj službi/uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta.

Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a, a zahtjev je također moguće podnijeti putem e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani.

Poslovi rješavanja o pravu na doplatak za djecu primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u prvom stupnju obavljaju se u svim područnim službama i područnim uredima HZMO-a.

Ako su podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva ostvarili dohodak ili mirovinu iz inozemstva, uz zahtjev treba priložiti kopiju ugovora o radu u inozemstvu i dokaze o visini navedenih primanja u neto iznosu.

Osobe koje su zaposlene u drugim državama članicama EU-a, Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj Konfederaciji, a njihov bračni, izvanbračni ili razvedeni drug je zaposlen u Hrvatskoj i djeca imaju prebivalište u Hrvatskoj, kao i radnici upućeni na rad u SR Njemačku (izaslani radnici), zahtjev za doplatak za djecu obavezno podnose u Hrvatskoj.

Korisnici kojima zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu podnesen u prethodnoj godini još nije riješen u Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji te korisnici kojima je u tijeku žalbeni ili sudski postupak, također trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u tekućoj godini.

Radi ostvarivanja prava na doplatak za djecu u drugim državama članicama EU-a, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji, HZMO ne izdaje potvrde o (ne)primanju doplatka za djecu u Hrvatskoj jer se te informacije među državama razmjenjuju službenim putem. Rješenja o nastavnom ostvarivanju prava po zahtjevima primjenom pravnih propisa EU-a donose se bez obzira na to je li korisniku u odnosu na prethodnu godinu utvrđena promjena u visini doplatka za djecu.

Zahvaljujući izmjenama dohodovnog cenzusa te projiciranog velikog broja potencijalnih novih korisnika doplatka za djecu, a time i podnesenih zahtjeva, cilj je postići obuhvat što većeg broja korisnika koji će pravo na doplatak za djecu ostvariti od 1. ožujka, sukladno HZMO-u.

No i s ovim proširenjem korisnika dječjeg doplatka u pet cenzusnih razreda neće se doseći 2001. godina, kada je doplatak primalo skoro 629 tisuća djece. Prema popisu stanovništva iz 2021. imamo 741 tisuću djece i mladih do 19 godina.

Cilj Izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu je povećati obuhvat korisnika te dovesti do pravednije distribucije novčane pomoći, kao i povećati iznos doplatka za djecu. Navedeno će se postići podizanjem proračunske osnovice sa 70% na 140% te uvođenjem 5 razreda umjesto dosadašnja 3, a pravo na doplatak za djecu počevši od 1. ožujka 2024. moći će ostvariti svi čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. ne prelazi iznos od 618,02 eura.

Ivan Vidas, mag. oec.

Izvori:

  1. Zakon o doplatku za djecu (NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18, 156/23)
  2. https://www.mirovinsko.hr/hr/korisnici-doplatka-za-djecu-i-djeca-za-koju-pripada-doplatak/254
  3. https://www.mirovinsko.hr/hr/doplatak-za-djecu-252/252
  4. https://www.mirovinsko.hr/hr/poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-ostvarivanje-prava-na-doplatak-za-djecu/3319
  5. https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/hrvatski-sabor-donio-zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-doplatku-za-djecu/6942
  6. https://www.mirovinsko.hr/hr/obavijest-o-zakonskim-izmjenama-od-1-sijecnja-2024/3251