Poredano po:

Broj dokumenata: 812

1
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 23.6.2022

Činjenica da je određeni novčani iznos položen na računu jednog od supružnika, sama po sebi ne znači da se radi isključivo o njegovoj posebnoj imovini.

2
Roditelji kao nasljednici ostavitelja · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

U situaciji kada iza ostavitelja nije ostao bračni drug, ostaviteljevi roditelji će naslijediti cijelu ostavinu na jednake dijelove, a ukoliko je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, tada cjelokupnu ostavinu nasljeđuje drugi roditelj.

3
Odbačaj prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 17.6.2022

Sud će odbaciti ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu ukoliko je nad ovršenikom otvoren postupak izvanredne uprave, a dospjela tražbina ovrhovoditelja ne potječe iz osnove radnog odnosa.

4
Pravna snaga usmene oporuke naspram pisane oporuke · Izbor dana

Datum: 14.6.2022

U sporu između oporučnih nasljednika, i to nasljednika temeljem pisane oporuke i nasljednika temeljem usmene oporuke, sud će uputiti u parnicu nasljednike usmene oporuke.

5
Prijedlog za promjenu predmeta ovrhe · Izbor dana

Datum: 10.6.2022

Rok od dva mjeseca za promjenom predmeta ovrhe je prekluzivne naravi. Stoga, ukoliko ovrhovoditelj podnese takav prijedlog izvan roka, sud će ga odbaciti.

6
Nužni dio · Izbor dana

Datum: 8.6.2022

Zakonski nasljednik, koji tvrdi da mu je povrijeđeno pravo na nužni dio, nije ovlašten tražiti nužni dio iz točno određenog dijela ostavinske imovine.

7
Davanje nasljedničke izjave po punomoćniku · Izbor dana

Datum: 6.6.2022

Punomoćnik nasljednika je ovlašten dati nasljedničku izjavu u ime i za račun nasljednika, s tim da na punomoći izdanoj od nasljednika mora biti javno ovjerovljen potpis nasljednika.

8
Ustup nasljednog dijela · Izbor dana

Datum: 2.6.2022

Izjavom nasljednika o ustupu nasljednog dijela i izjavom drugog nasljednika o prihvatu tog ustupljenog dijela ispunjeni su uvjeti da se ustupljeni nasljedni dio u rješenju o nasljeđivanju uruči nasljedniku koji se prihvatio ustupljenog dijela.

9
Javna isprava - izvadak iz zemljišnih knjiga · Izbor dana

Datum: 30.5.2022

Izvadak iz zemljišnih knjiga je javna isprava pa uvidom u istu sud donosi rješenje o nasljeđivanju. U povodu prigovora nasljednika kako u tom izvatku nije utvrđeno istinito stanje sud neće navedenog nasljednika uputiti u parnicu radi dokazivanja iznesene tvrdnje, nego će donijeti rješenje o nasljeđi...

10
Pravodoban poziv na ostavinsku raspravu · Izbor dana

Datum: 27.5.2022

Propuštanjem pravodobne dostave nasljedniku za ostavinsku raspravu javni bilježnik je onemogućen na ročištu koje uslijedi donijeti rješenje o nasljeđivanju i proglasiti isto pravomoćnim.

11
Punomoć za prodaju nekretnine · Izbor dana

Datum: 25.5.2022

Potpis prodavatelja nekretnine na punomoći koju daje punomoćniku mora biti ovjeren, te je nužno da je ista izdana upravo za konkretni pravni posao prodaje nekretnine prodavatelja.

12
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja · Izbor dana

Datum: 18.5.2022

Valjana je odluka o izvanrednom otkazu koju je poslodavac uručio radniku, u slučaju kada je radnik onemogućio poslodavcu pristup dokumentaciji osjetljive naravi koja inače pripada poslodavcu, čime je izgubljeno povjerenje poslodavca u odnosu na radnika.

13
Obustava ovrhe · Izbor dana

Datum: 16.5.2022

Kada javni bilježnik dostavi ovršni spis sudu na daljnji rad zbog neurednosti prijedloga za ovrhu, sud treba pozvati ovrhovoditelja na ispravak tog prijedloga. Ukoliko sud propusti pozvati ovrhovoditelja na ispravak, a protekne rok od godinu dana, tada nema uvjeta da se obustavi ovrha uslijed protek...

14
Svjedoci oporuke · Izbor dana

Datum: 11.5.2022

Ukoliko su u oporuci naznačene osobe sa svojstvom svjedoka, tada se kao svjedoci oporuke mogu smatrati samo osobe koje su kao takve u oporuci naznačene.

15
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane · Izbor dana

Datum: 9.5.2022

Obveza poslodavca da omogući radniku iznošenje obrane prije izvanrednog otkazivanja je relativna. Naime, poslodavac neće radniku omogućiti iznošenje obrane kada je očito da uslijed svih okolnosti proizlazi kako se iznošenjem obrane namjera poslodavca da izvanredno otkaže ugovor o radu ne bi promijen...

16
Učinak odricanja od nasljedstva · Izbor dana

Datum: 4.5.2022

Za nasljednike koji su se odrekli nasljedstva se smatra da nikada nisu niti bili nasljednici ostavitelja, pa se ostavinska imovina tako uručuje onim nasljednicima koji su se prihvatili nasljedstva.

17
Incidentalno pitanje vraćanja dara · Izbor dana

Datum: 2.5.2022

U ostavinskom postupku je moguće raspravljati pitanja vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela samo ako su činjenice vezane uz navedeno pitanje nesporne, općepoznate ili se mogu utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerovljenih isprava. U suprotnom, sud će stranke uputiti u parnicu radi utvrđenja s...

18
Povreda nužnog dijela · Izbor dana

Datum: 27.4.2022

Ukoliko su nasljednici, koji tvrde da im je povrijeđen nužni dio, upućeni u parnicu radi dokazivanja svojih tvrdnji i u toj parnici navedeni nasljednici dokažu svoje tvrdnje, tada će ostavinski sud tim nasljednicima uručiti njihov nužni dio, sve u udjelu prema utvrđenju parničnog suda.

19
Početak tijeka roka za protuovrhu · Izbor dana

Datum: 25.4.2022

Ovrha se smatra dovršenom prijenosom novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja te od tog trenutka teče rok od tri mjeseca, odnosno jedne godine, u kojem ovršenik može tražiti protuovrhu.

20
Dioba ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 21.4.2022

U ostavinskom postupku se ne vrši dioba ostavinske imovine prema sporazumu nasljednika.

21
Odricanje od nasljedstva i pravo predstavljanja · Izbor dana

Datum: 19.4.2022

Odricanjem od nasljedstva, koje je nasljednik ostavitelja učinio samo u svoje ime, ostvaruje se uvjet da sud pozove potomke tog nasljednika po pravu predstavljanja na očitovanje o nasljedstvu.

22
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 15.4.2022

Sretne i blagoslovljene blagdane želi Vam Vaš Notarius!

23
Uputa nasljednika u parnicu radi utvrđenja izvanknjižnog vlasništva ostavitelja · Izbor dana

Datum: 14.4.2022

U sporu nasljednika o činjenici da li je ostavitelj bio izvanknjižni vlasnik nekretnine, sud će uputiti u parnicu onog nasljednika čija je tvrdnja u suprotnosti s podacima o vlasništvu evidentiranim u zemljišnim knjigama.

24
Žalba izvan roka protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave · Izbor dana

Datum: 12.4.2022

Ovršenik je ovlašten i nakon nastupa pravomoćnosti podnijeti žalbu izvan roka protiv rješenja o ovrsi donesenog temeljem vjerodostojne isprave, ako je činjenica na kojoj se taj prigovor temelji nastala nakon donošenja rješenja o ovrsi. Međutim, ukoliko se žalba ovršenika ne temelji na činjenici koja...

25
Početak tijeka zastare uslijed ovršnog postupka · Izbor dana

Datum: 7.4.2022

Ukoliko se radi ostvarenja tražbine ovrhovoditelja vodi ovršni postupak koji nije pravomoćno obustavljen ili dovršen, tada još nije uopće započeo teći zastarni rok za tražbinu vjerovnika.

26
Naknadno pronađena oporuka · Izbor dana

Datum: 5.4.2022

Ostavinski sud neće ponovno voditi ostavinsku raspravu u slučaju kada se naknadno pronađe oporuka ostavitelja. U tom slučaju će se naknadno pronađena oporuka proglasiti i obavijestiti zainteresirane osobe da mogu svoja prava na temelju oporuke ostvarivati u parnici.

27
Sveopći pravni sljednik ostavitelja u ovrsi · Izbor dana

Datum: 30.3.2022

Sveopći pravni sljednik ostavitelja se ne može protiviti stupanju na mjesto ovršenika umjesto ostavitelja u ovrsi. No, prigovor novog ovršenika o zastari predmetne tražbine će se rješavati tek po pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka sa sveopćim pravnim sljednikom kao novim ovršenikom.

28
Pravni interes trećih osoba u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 23.3.2022

Prijedlog trećih osoba, koje nisu stranke ostavinskog postupka, za pokretanjem ostavinskog postupka na nekretninama ostavitelja sud neće odbaciti, ukoliko je evidentno da te osobe imaju pravni interes da se pokrene postupak i utvrde nasljednici ostavitelja.

29
Spor o opsegu naknadno pronađene imovine · Izbor dana

Datum: 17.3.2022

Uvijek kada postoji spor nasljednika o činjenici da li određena imovina čini naknadno pronađenu imovinu ostavitelja - sud će odbiti prijedlog za raspoređivanje te imovine kao naknadno pronađene imovine ostavitelja.

30
Uputa u parnicu u povodu povrede nužnog dijela · Izbor dana

Datum: 14.3.2022

Ukoliko ostavitelj u oporuci izjavi da određenom zakonskom nasljedniku ne ostavlja ništa, uz tvrdnju da je taj nasljednik već namiren u nužnom dijelu, sud će u slučaju spora o toj činjenici namirenja nužnog dijela prekinuti ostavinski postupak. Isto tako, sud će uputiti oporučne nasljednike da dokaž...

31
Uskrata zastupanja u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 10.3.2022

U ostavinskom postupku, kao izvanparničnom postupku, podredno se primjenjuju pravila parničnog postupka. Upravo stoga, sud će uskratiti zastupanje osobama koje nisu odvjetnici odnosno koji nisu srodnici a koji su pravilima parničnog postupka ovlašteni na zastupanje.

32
Utvrđenje opsega ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 7.3.2022

Samo u ostavinskom predmetu ostavitelja se može utvrditi sastav ostavinske imovine ostavitelja i potom se ta imovina uručuje njegovim nasljednicima. Ono što bi eventualno ostavitelj stekao po precima je potrebno kao ostavinu utvrditi u predmetu ostaviteljevih predaka.

33
Manifestacijski zahtjev · Izbor dana

Datum: 2.3.2022

Sud će rješenjem naložiti poslodavcu kao tuženiku da dostavi u spis predmeta dokumentaciju koju radnik kao tužitelj traži, a ne raspolaže istom, i to ugovor o radu i pripadajuće anekse. Poslodavac će dostaviti navedenu dokumentaciju stoga što radnik ne može postaviti svoj tužbeni zahtjev prije nego ...

34
Pretpostavke za obustavu ovrhe · Izbor dana

Datum: 28.2.2022

Sud ne može obustaviti ovrhu po službenoj dužnosti temeljem čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona ako prije toga nije ovrhovoditelju dostavio obavijest FINA-e da se ovrha na novčanoj tražbini ne može provesti, jer u tom slučaju ovrhovoditelju još nije počeo teći rok od dva mjeseca u kojem je mogao podnijeti...

35
Odgoda ovrhe na naslijeđenoj založenoj nekretnini · Izbor dana

Datum: 24.2.2022

Sud će udovoljiti prijedlogu ovršenika za odgodom ovrhe na nekretnini koju je ovršenik naslijedio i koja je je bila već ranije opterećena ovrhovoditeljevim založnim pravom, ukoliko ovršenik dokaže postojanje zakonom predviđenih pretpostavki za odgodu ovrhe.

36
Ispravak rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 21.2.2022

Dopustit će se ispravak rješenja o nasljeđivanju, u pogledu imena nasljednika, ukoliko je prema OIB-u nasljednika evidentno da je njegovo ime pogrešno navedeno u rješenju o nasljeđivanju.

37
Prava nasljednika davatelja uzdržavanja u ostavini · Izbor dana

Datum: 16.2.2022

Po smrti davatelja uzdržavanja, njegovi nasljednici mogu preuzeti ulogu davatelja uzdržavanja i nastaviti izvršavati obveze iz ugovora o doživotnom uzdržavanju. Navedeni nasljednici su poslije smrti primatelja uzdržavanja ovlašteni preuzeti imovinu primatelja uzdržavanja.

38
Solemnizacija isprave koja ne sadrži clausulu exequendi · Izbor dana

Datum: 14.2.2022

Ugovor o kreditu koji ne sadrži izjavu založnog dužnika da dopušta naplatu tražbine iz ugovora o kreditu provedbom ovrhe na založenim nekretninama, nije valjana ovršna isprava, bez obzira što je takav ugovor bio solemniziran.

39
Odluka Vrhovnog suda - potrošači i banke · Izbor dana

Datum: 10.2.2022

Vrhovni sud priopćio je da je dopustio podnošenje revizije protiv drugostupanjske presude u odnosu na pravno pitanje može li se "u žalbi protiv rješenja o ovrsi i potom u parnici radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, isticati okolnost kojom se ukazuje na ništetnost javnobilježničke isprave (potrošačk...

40
Nepoznato prebivalište ovršenika · Izbor dana

Datum: 7.2.2022

Sud će odbaciti prijedlog za ovrhu ukoliko je prebivalište odnosno boravište ovršenika nepoznato posljedično čemu nije moguće utvrditi koji je javni bilježnik nadležan za donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i da li bi uopće bio nadležan.

41
Prava prešućenog nasljednika · Izbor dana

Datum: 4.2.2022

Ukoliko prilikom sačinjavanja rodoslovlja koji od nasljednika bude prešućen, tada će taj nasljednik biti ovlašten samo u posebnoj parnici tražiti ostvarenje svojih prava iz nasljeđivanja. Prijedlog za ukidanje klauzule pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju u kojem je nasljednik prešućen odbit će se...

42
Otpravak javnobilježničkog akta · Izbor dana

Datum: 2.2.2022

Otpravak javnobilježničkog akta koji se izdaje strankama ne mora sadržavati potpise stranaka.

43
Raspolaganje s nasljedstvom koje nije otvoreno · Izbor dana

Datum: 31.1.2022

Nasljedničke izjave koje su dane prije otvaranja nasljedstva, odnosno one izjave koje nasljednici daju još za života ostavitelja, nemaju pravnog učinka, tj. takve izjave su ništetne.

44
Uvjeti za valjanost pisane oporuke pred svjedocima · Izbor dana

Datum: 26.1.2022

Sud će utvrditi kako je pisana oporuka pred svjedocima valjana ukoliko kao činjenicu utvrdi da su dvoje oporučnih svjedoka istovremeno bili nazočni pred ostaviteljem u trenutku kada je ostavitelj izjavio da je dokument koji potpisuje njegova oporuka te da su taj dokument potom istovremeno svjedoci p...

45
Izračunavanje nužnog dijela · Izbor dana

Datum: 24.1.2022

Nužni dio se ne može izračunavati u pogledu samo jednog dijela ostavine, nego se izračunava za cjelokupnu ostavinu. Upravo stoga, nasljednik koji traži ostvarenje prava na nužni dio je dužan platiti troškove vještaka radi utvrđenja vrijednosti cjelokupne ostavine, sve kako bi se iz vrijednosti cjelo...

46
Ugovor o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 19.1.2022

Pravo na raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju ne pripada stranci kod koje krivnja za poremećenost odnosa upućuje na zlouporabu prava izazivanjem poremećenosti odnosa u namjeri da zajednički život, odnosno kontakti postanu nepodnošljivi i da se taj ugovor raskine.

47
Smrt ovršenika · Izbor dana

Datum: 13.1.2022

Smrću ovršenika, ovrha na njegovoj plaći postaje nemoguća, te će sud stoga pozvati ovrhovoditelja na dostavu podobnog prijedloga za ovrhu protiv ovršenikova nasljednika. Ukoliko ovrhovoditelj ne postupi po pozivu suda, ovrha će se obustaviti.

48
Više ovršnih zahtjeva na jednoj nekretnini · Izbor dana

Datum: 7.1.2022

U povodu više ovršnih zahtjeva na jednoj nekretnini, sve do pravomoćnosti rješenja o dosudi, svi zahtjevi se će spojiti s prvotnim, te će se u jednom jedinstvenom ovršnom predmetu prodati nekretnina i namiriti ovrhovoditelji.

49
Civilna dioba · Izbor dana

Datum: 5.1.2022

Civilna dioba nekretnina se ostvaruje njihovom prodajom uz posredstvo FINA-e, tako da se nekretnine suvlasnika nude na prodaju elektroničkom dražbom. Sud će obustaviti takav postupak ukoliko predmetne nekretnine ne budu prodane ni na 2. elektroničkoj dražbi.

50
Čestitka · Izbor dana

Datum: 31.12.2021

Sretnu i uspješnu Novu Godinu želi Vam Vaš Notarius!

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta