Poredano po:

Broj dokumenata: 876

1
Ugovor o odricanju od nasljedstva · Izbor dana

Datum: 1.2.2023

Nema uvjeta za prekid ostavinskog postupka kada je među strankama sporno pitanje pravnih posljedica formalno valjanog ugovora o odricanju od nasljedstva.

2
Ugovor o zakupu poslovnog prostora kao ovršna isprava · Izbor dana

Datum: 30.1.2023

Privatna isprava, kao što je ugovor o zakupu poslovnog prostora, solemnizacijom kod javnog bilježnika i ugovaranjem klauzule exequendi postaje ovršna isprava.

3
Pobijanje utvrđenja iz pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 26.1.2023

Utvrđenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju može pobijati jedino stranka koja nije vezana pravomoćnošću tog rješenja, odnosno ona osoba koja nije bila stranka pravomoćno okončanog ostavinskog postupka.

4
Ovlasti javnog bilježnika · Izbor dana

Datum: 23.1.2023

Javni bilježnik nije ovlašten pozvati ovrhovoditelja na dopunu ovršnog prijedloga ukoliko isti ne sadrži sve što je propisano odredbom čl. 39. Ovršnog zakona.

5
Prekid ovršnog postupka · Izbor dana

Datum: 18.1.2023

Ukoliko je ovrhovoditelj prestao postojati zbog pripajanja drugom trgovačkom društvu, tada će ovršni sud utvrditi prekid postupka i pozvati pravnog slijednika ovrhovoditelja na preuzimanje ovršnog postupka.

6
Sklapanje ugovora o radu s članom uprave · Izbor dana

Datum: 16.1.2023

Ugovor o radu će u ime poslodavca sklopiti nadzorni odbor, odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću, u slučaju kada je druga ugovorna strana član uprave.

7
Osporavanje položaja zakonskog nasljednika · Izbor dana

Datum: 12.1.2023

Nasljednici su ovlašteni osporavati položaj zakonskog nasljednika drugom sunasljedniku. U povodu takvog prigovora sud će stranke uputiti u parnicu, i to onog nasljednika koji osporava nasljedstvo sunasljedniku koji izvodom iz matice rođenih dokazuje srodstvo s ostaviteljem.

8
Utvrđenje srodstva ostavitelja i nasljednika · Izbor dana

Datum: 4.1.2023

Činjenica srodstva ostavitelja i nasljednika se dokazuje temeljem izvatka iz matice rođenih, dok se ta činjenica može pobiti eventualnom odlukom suda kojom je osporeno srodstvo.

9
Sudski raskid radnog odnosa · Izbor dana

Datum: 2.1.2023

Ukoliko tuženik tijekom postupka istakne zahtjev za sudski raskid ugovora, u okolnostima konkretnog spora radi se o protutužbenom zahtjevu.

10
Uputa oporučnog nasljednika u parnicu · Izbor dana

Datum: 29.12.2022

Sud će oporučnog nasljednika uputiti u parnicu radi dokazivanja tvrdnje da je zakonski nasljednik namiren u nužnom dijelu, upravo stoga što je pravo na nužni dio zakonsko pravo zakonskog nasljednika koje mu oporučni nasljednik pobija.

11
Pobijanje javne oporuke u ostavini · Izbor dana

Datum: 27.12.2022

Radi utvrđenja ništetnosti javne oporuke ostavitelja, sačinjene kod javnog bilježnika, ostavinski sud će u parnicu uputiti zakonske nasljednike koji pobijaju tu oporuku.

12
Odricanje od zastare · Izbor dana

Datum: 22.12.2022

Priznanjem obveza po računima nakon što je nastupila zastara i to potpisivanjem Izvoda otvorenih stavki vjerovnika nakon nastupa zastare, dužnik se odrekao zastare pa više ne može isticati prigovor zastare.

13
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 21.12.2022

U ime tvrtke Lexpera, djelatnici portala NOTARIUS žele Vam mir i radost za Božić te puno uspjeha u nadolazećoj godini!  Hvala Vam na povjerenju i dobroj suradnji.

14
Proglašenje nestale osobe umrlom · Izbor dana

Datum: 19.12.2022

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovlaštena je sama pokrenuti postupak radi proglašenja nestale osobe umrlom u slučaju kada se radi o njezinom imovinskopravnom interesu.

15
Prava zakonskih nasljednika · Izbor dana

Datum: 15.12.2022

U ostavinskom postupku sud je dužan prema izjavama zakonskih nasljednika utvrditi rodoslovlje, sastav ostavinske imovine i uzeti nasljedničke izjave te donijeti rješenje o nasljeđivanju kojom raspoređuje ostavinsku imovinu zakonskim nasljednicima i na taj način nasljednici stječu legitimaciju za vođ...

16
Ostvarenje prava iz oporuke · Izbor dana

Datum: 12.12.2022

Neće se provoditi novi ostavinski postupak kada se pronađe oporuka ostavitelja, nego će se oporuka ostavitelja proglasiti i zainteresirane osobe upozoriti da svoja prava na temelju oporuke mogu ostvariti u posebnoj parnicu.

17
Ovlasti javnog bilježnika u ostavinskom postupku u pogledu nadležnosti · Izbor dana

Datum: 8.12.2022

Javni bilježnik kao povjerenik suda u ostavinskom postupku nije ovlašten samostalno donijeti odluku o nenadležnosti suda za postupanje, nego takvu odluku donosi sud.

18
Redoslijed rješavanja spornih pitanja u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 5.12.2022

U povodu više spornih pitanja, prvo je nužno odlučiti o pitanju valjanosti oporuke ostavitelja i ugovora o doživotnom uzdržavanju, pa tek poslije će sud riješiti pitanje da li je pojedini nasljednik namiren u svom nužnom dijelu.

19
Vještačenje radi utvrđenja prava na nužni dio · Izbor dana

Datum: 1.12.2022

Vještačenje sporne visine vrijednosti cjelokupne imovine ostavitelja je nužno i bez istoga sud ne može donijeti valjanu odluku u parničnom postupku koji se vodi radi utvrđenja spornog prava na nužni dio.

20
Utvrđenje izvanbračnog druga ostavitelja · Izbor dana

Datum: 28.11.2022

Budući da je izvanbračna zajednica zakonom određena kao zajednica neoženjenog muškarca i neudane žene, to nikako nasljednikom ostavitelja ne može biti osoba koja je u braku i ujedno tvrdi da je bila izvanbračni drug ostavitelja.

21
Obiteljska mirovina - razlozi za obnovu postupka · Izbor dana

Datum: 23.11.2022

Okolnost da je tužitelj naknadno saznao da bi za njega bilo povoljnije da je ostvario osobnu starosnu mirovinu uz isplatu naslijeđenih sredstava iz drugog stupa mirovinskog osiguranja pokojne supruge, nije nova činjenica niti dokaz koja bi bila razlog za obnovu postupka određivanja obiteljske mirovi...

22
Nastavak ovrhe po isteku suglasne odgode · Izbor dana

Datum: 21.11.2022

Odgoda ovrhe temeljem suglasnog prijedloga stranaka će se odrediti ukoliko ovrhovoditelj pristane na ovršenikov prijedlog za odgodu, te istekom roka na koji je ovrha odgođena, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o nastavku ovrhe.

23
Uručenje pripadajućeg zakonskog nasljednog dijela · Izbor dana

Datum: 16.11.2022

Zakonskim nasljednicima koji se ne odazovu pozivu na davanje nasljedničkih izjava, niti iste dostave pisanim putem, sud će uručiti pripadajući zakonski dio.

24
Iznošenje novih činjenica u žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 14.11.2022

Stranke ostavinskog postupka nisu ovlaštene u žalbi u iznositi nove činjenice, osim ako se ne te nove činjenice ne odnose na bitne povrede odredaba parničnog postupka.

25
Imovina ostavitelja koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 10.11.2022

Imovina ostavitelja koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nema status ostavine u trenutku smrti ostavitelja.

26
Pogrešno naznačeno ime ovršenika u prijedlogu za ovrhu · Izbor dana

Datum: 3.11.2022

U povodu pogrešno navedenog imena ovršenika u prijedlogu za ovrhu - sud će pozvati ovrhovoditelja na ispravak, ukoliko je provjerom OIB-a očigledno da nema spora o identitetu ovršenika. Zbog ovakve pogreške ovrhovoditelja sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za ovrhu.

27
Ovjerena nasljednička izjava · Izbor dana

Datum: 31.10.2022

Potpis nasljednika na punomoći za davanje nasljedničke izjave mora biti javno ovjerovljen - u protivnom nasljednička izjava dana po punomoćniku neće biti valjana.

28
Ovlasti javnog bilježnika u pogledu uređenja prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 27.10.2022

Javni bilježnik nije ovlašten pozivati punomoćnika ovrhovoditelja da uredi prijedlog za ovrhu nego će neuredan prijedlog za ovrhu proslijediti nadležnom sudu na daljnje postupanje.

29
Spor nasljednika o sastavu ostavine i nužnom dijelu · Izbor dana

Datum: 24.10.2022

U slučaju kada jedan od nasljednika postavi sporni zahtjev za nužni dio i povrat dara učinjenog drugom nasljedniku od ostavitelja - tada zapravo postoji spor između nasljednika o sastavu ostavine i povredi nužnog dijela.

30
Otkaz ugovora o radu zbog nedolaska na posao u uvjetima epidemije · Izbor dana

Datum: 20.10.2022

Kod testa razmjernosti radi ocjene koje je pravo (pravo na rad tužiteljice ili pravo ostalih zaposlenika na zaštitu zdravlja) od veće važnosti proizlazi nedvojbeni zaključak da prednost mora imati pravo svih zaposlenika na zaštitu zdravlja u okolnostima epidemije COVID-19. Obveza testiranja, pa niti...

31
Sklapanje glavnog ugovora i sklapanje predugovora · Izbor dana

Datum: 17.10.2022

Ukoliko predugovor sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora to ne znači da su stranke automatizmom zaključile i glavni ugovor, a posebice ako su ugovorile da će se glavni ugovor zaključiti u određenom roku nakon potpisa i ovjere predugovora.

32
Ovrha radi ostvarivanja suposjeda cijele nekretnine · Izbor dana

Datum: 13.10.2022

Prilikom provođenja ovrhe radi predaje suposjeda nekretnine ovrhovoditelju nije nužno postojanje odluke o načinu izvršavanja suposjeda svih suvlasnika na cijeloj nekretnini.

33
Predugovor o kupoprodaji nekretnine · Izbor dana

Datum: 10.10.2022

Ukoliko isprava naslovljena kao priznanica o uplati kapare, nije potpisana od strane prodavateljice - vlasnice nekretnine, tada ista, zbog nedostatka forme, ne predstavlja pravovaljani predugovor o kupoprodaji nekretnine.

34
Nastup smrti ovršenika nakon podnošenja prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 6.10.2022

Ukoliko je ovršenik preminuo nakon podnošenja prijedloga za ovrhu, tada nema uvjeta za obustavu ovrhe, nego će sud odrediti prekid ovršnog postupka, koji će opet trajati do nastavka postupka s nasljednikom ovršenika.

35
Ovlasti ostavinskog suda naspram javnog bilježnika kao povjerenika suda · Izbor dana

Datum: 3.10.2022

Ostavinski sud je ovlašten ukinuti rješenje javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku čak i kada je stranka priznala pravomoćnost tog rješenja.

36
Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 29.9.2022

Upis zabilježbe postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju u zemljišnoj knjizi nema učinak čuvanja prvenstvenog reda upisa.

37
Javnobilježničko osiguranje na nekretnini upisanoj u zemljišnu knjigu · Izbor dana

Datum: 26.9.2022

Javnobilježničko osiguranje na nekretnini upisanoj u zemljišnoj knjizi provodi se po pravilima iz Zakona o javnom bilježništvu, a ne po pravilima iz Ovršnog zakona.

38
Ovlasti predmnijevanog vlasnika u ovrsi · Izbor dana

Datum: 22.9.2022

Predmnijevani vlasnik je ovlašten štititi svoju nekretninu koja je predmet ovrhe te će se istome pružiti pravna zaštita kada u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bio nesavjestan, odnosno da je zlouporabio svoje pravo.

39
Spor o pravu na nužni dio · Izbor dana

Datum: 19.9.2022

Spor nasljednika o tome da li je pojedini nasljednik namiren u svom nužnom dijelu se ne može riješiti u ostavinskom postupku nego će ostavinski sud uputiti nasljednike u parnicu radi rješavanja tog spora.

40
Odgovornost suvlasnika · Izbor dana

Datum: 15.9.2022

Suvlasnici nekretnine koji su tu nekretninu stekli nasljeđivanjem odgovaraju za obveze proizašle iz vlasništva nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, dok će odgovornost istih biti solidarna ukoliko su nasljednici stekli u suvlasništvo posebni dio nekretnine.

41
Utvrđenje opsega ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 12.9.2022

Prije nego što se donese rješenje kojim se raspoređuje imovina ostavitelja, nužno je da se nasljednici upoznaju sa cjelokupnom ostavinskom imovinom i u pogledu cjelokupne ostavinske imovine daju svoje nasljedničke izjave.

42
Materijalno pravna valjanost oporuke · Izbor dana

Datum: 8.9.2022

Ostavinski sud ne pazi po službenoj dužnosti na eventualnu materijalnu nevaljanost oporuke, a budući da je eventualna nevaljanost oporuke materijalno pravno pitanje - o tom pitanju se raspravlja u parnici.

43
Ovrha na novčanim sredstvima · Izbor dana

Datum: 5.9.2022

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima primjenjuje se na sve ovršne odluke, odnosno i na one odluke koje su postale ovršne prije 15. listopada 2012.

44
Spor nasljednika o primjeni prava · Izbor dana

Datum: 1.9.2022

U povodu spora o primjeni prava, koji nastane između nasljednika, sud neće iste upućivati u parnicu, nego će ostavinski sud riješiti taj spor pravilnom primjenom prava, pa će potom donijeti rješenje o nasljeđivanju.

45
Nenadležnost za provođenje ostavinskog postupka · Izbor dana

Datum: 29.8.2022

Država u kojoj je ostavitelj imao svoje uobičajeno boravište u trenutku smrti ima nadležnost odlučivati o nasljeđivanju u cijelosti.

46
Utvrđenje vrijednosti i stanja darovane nekretnine · Izbor dana

Datum: 25.8.2022

Prilikom utvrđenja eventualne povrede nužnog dijela darovanjem nekretnine sud će vrijednost darovane nekretnine utvrditi prema času smrti ostavitelja, a prema njenom stanju u trenutku darovanja.

47
Vrijednost naslijeđene imovine · Izbor dana

Datum: 22.8.2022

U parničnom postupku u koji je nakon smrti prvobitnog tuženika stupio na njegovo mjesto njegov zakonski nasljednik, sud nije ovlašten utvrditi vrijednost naslijeđene imovine tog zakonskog nasljednika na temelju izjave o vrijednosti ostavinske imovine koju su tijekom ostavinskog postupka dali nasljed...

48
Načelo jedinstva nekretnine · Izbor dana

Datum: 18.8.2022

Vlasnici zemljišta i zgrade na tom zemljištu ne mogu biti različite osobe, niti suvlasnički omjeri tih suvlasnika zemljišta i zgrade mogu biti različiti, te će se stoga odbiti svi prijedlozi za upis kojima bi se kršilo to načelo jedinstva nekretnine.

49
Osporavanje oporuke ostavitelja · Izbor dana

Datum: 16.8.2022

Smatra se da je manje vjerojatno pravo zakonskog nasljednika koji je osporio pismenu oporuku ostavitelja koja je proglašena tijekom ostavinskog postupka u odnosu na prava ostalih nasljednika koji su priznali oporuku ostavitelja istinitom i pravno valjanom.

50
Spor o opsegu ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 8.8.2022

Nema uvjeta za prekidom ostavinskog postupka radi spora nasljednika o opsegu ostavinske imovine s osnove bračne stečevine, ukoliko u ostavinskom postupku koji se vodio iza bračnog druga ostavitelja isti nasljednici nisu smatrali spornim opseg iste ostavinske imovine.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta