Poredano po:

Broj dokumenata: 1076

1
Opći zastarni rok · Izbor dana

Datum: 15.7.2024

Tražbina ispunitelja solidarne obveze - mjesečnih renti s osnova tuđe pomoći - prema drugom solidarnom sudužniku te obveze, predstavlja regresnu tražbinu pa ista zastarijeva u općem roku zastare, pet godina od ispunjenja svakog pojedinog mjesečnog iznosa rente.

2
Valjana oporuka · Izbor dana

Datum: 11.7.2024

Po utvrđenju da je ostavitelj doista napisao vlastoručno cijelu oporuku i sam ju potpisao, parnični sud će odbiti tužbeni zahtjev kojim se traži utvrđenje da predmetna oporuka nije istinita ni pravno valjana, te da se imovina ostavitelja ima raspraviti po zakonu.

3
Postojanje izvanbračne zajednice · Izbor dana

Datum: 8.7.2024

Utvrđenje postojanja izvanbračne zajednice u ostavinskom postupku nema pravni učinak izvan navedenog ostavinskog postupka, što znači da će se postojanje izvanbračne zajednice utvrđivati u posebnom izvanparničnom postupku.

4
Primjena postupovnih odredbi ostavinskog postupka · Izbor dana

Datum: 4.7.2024

Nastupom pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju nastaje i obveza suda da u pogledu naknadno pronađene imovine ostavitelja također primjenjuje postupovne odredbe ostavinskog postupka koje su bile na snazi u trenutku donošenja rješenja o nasljeđivanju.

5
Dopuna prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 1.7.2024

Ovršni sud će rješenjem utvrditi da je prijedlog ovrhovoditelja povučen ukoliko ovrhovoditelj ne postupi po pozivu suda i ne ispravi odnosno dopuni prijedlog na način kako je sud pozvao ovrhovoditelja na ispravak odnosno dopunu prijedloga za ovrhu.

6
Uračunavanje dara u nasljedni dio · Izbor dana

Datum: 27.6.2024

U slučaju kada to ostavitelj nije izričito naveo, ali je očito da je to bila volja ostavitelja, dar se neće nasljedniku uračunavati u nasljedni dio.

7
Svjedoci oporuke · Izbor dana

Datum: 24.6.2024

Radi donošenja odluke o tome da li je ostavitelj doista potpisao oporuku, pored grafološkog vještačenja, sud treba izvesti i druge dokaze, osobito saslušati svjedoke koji su bili prisutni prilikom potpisivanja oporuke.

8
Nasljednici kao jedinstveni i nužni suparničari · Izbor dana

Datum: 20.6.2024

Nasljednici kao pravni sljednici ostavitelja će biti jedinstveni i nužni suparničari - u slučaju kada tužitelj tužbenim zahtjevom traži utvrđenje prava vlasništva na nekretnini na kojoj su nasljednici upisani kao suvlasnici.

9
Dostava u Republiku Srbiju · Izbor dana

Datum: 17.6.2024

Dostavu za stranku koja se nalazi u Republici Srbiji sud mora izvršiti primjenom pravila dvostranog međunarodnog ugovora kojim se određuje način dostave između Republike Hrvatske i Republike Srbije.

10
Postojanje izvanbračne zajednice · Izbor dana

Datum: 13.6.2024

Po utvrđenju da nije bilo zajedničkog računa, zajedničkih putovanja, druženja s prijateljima, ušteđevine, niti drugih obilježja posebne bliskosti - sud će utvrditi kao činjenicu da nije postojala izvanbračna zajednica.

11
Posebna imovina bračnog druga · Izbor dana

Datum: 10.6.2024

Imovina koju jedan bračni drug posjeduje u trenutku zaključenja braka ostaje njegova posebna imovina, tj. posebna imovina bračnog druga ne ulazi u bračnu stečevinu.

12
Žalba izvan roka u ostavini · Izbor dana

Datum: 6.6.2024

Sud može u ostavinskom postupku uvažiti nepravodobnu žalbu podnesenu protiv rješenja o nasljeđivanju - ako se time ne vrijeđaju prava drugih osoba koja se zasnivaju na navedenom rješenju.

13
Naknada izgubljene dobiti uslijed dugotrajnog bolovanja · Izbor dana

Datum: 3.6.2024

Oštećeniku pripada pravo na naknadu izgubljene dobiti uslijed dugotrajnog bolovanja prouzrokovanog ozljedom štetnika, i to za cjelokupni period bolovanja koji je vještak potvrdio kao nužan za oporavak oštećenika.

14
Ugovorna kazna · Izbor dana

Datum: 29.5.2024

Vjerovnik ima pravo potraživati od dužnika ugovornu kaznu ukoliko je odmah nakon zakašnjenja dužnika obavijestio istog o zadržavanju prava na ugovornu kaznu, pa čak i ako nije ponovno dužnika obavijestio o tome nakon što je dužnik ispunio tražbinu sa zakašnjenjem.

15
Sporan sastav ostavine · Izbor dana

Datum: 27.5.2024

Ostavinski sud će svakog nasljednika, koji protivno podacima iz zemljišnoknjižnog izvatka tvrdi da ostavitelj nije bio samovlasnik nekretnine, uputiti u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji.

16
Više predmeta ovrhe · Izbor dana

Datum: 23.5.2024

Ovršni sud ne može donijeti rješenje o obustavi ovrhe kao nemoguće, sve dok se ne pokuša provedba na svim predmetima ovrhe koji su određeni u izreci rješenja o ovrsi.

17
Zahtjev s naslova izvanbračne ostavine · Izbor dana

Datum: 20.5.2024

Izvanbračni drug ostavitelja ima pravo postaviti zahtjev s naslova izvanbračne stečevine, no ukoliko ne iznese taj zahtjev tada će se cjelokupna ostavina uručiti nasljednicima.

18
Djelomično rješenje o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 16.5.2024

U pogledu imovine za koju je presudom utvrđeno da se radi o imovini ostavitelja - ostavinski sud može donijeti djelomično rješenje o nasljeđivanju, dok će za preostalu spornu imovinu ostavitelja sud prekinuti ostavinski postupak i uputiti nasljednike u parnicu.

19
Naknadno pronađena imovina veće vrijednosti · Izbor dana

Datum: 13.5.2024

Neovisno o tome je li nasljednik dao izjavu o odricanju od nasljedstva ili izjavu o ustupu, u slučaju kada je naknadno pronađena ostavine veće vrijednosti, istoga se mora ponovno pozvati na davanje nasljedničke izjave.

20
Zadužnica - zastara · Izbor dana

Datum: 9.5.2024

Zadužnica sastavljena prije 1. siječnja 2011., kao i tražbine na kojima je tuženik samo ovjerio svoj potpis i koja nije sastavljena u obliku javnobilježničkog akta, zastarijeva za pet godina, dok u situaciji kada je zadužnica sastavljena u obliku javnobilježničkog akta tražbina zastarijeva za 10 god...

21
Neuplaćivanje troškova javnog bilježnika od strane ovrhovoditelja · Izbor dana

Datum: 6.5.2024

U slučaju kada ovrhovoditelj nije u određenom roku uplatio traženi predujam troškova javnog bilježnika, javni bilježnik kao povjerenik suda dužan je predmet proslijediti sudu, a sud nema ovlasti ponovno pozvati ovrhovoditelja na plaćanje predujma troškova postupka već će donijeti rješenje o obustavi...

22
Sastav imovine ostavitelja · Izbor dana

Datum: 2.5.2024

Ne može se smatrati naknadno pronađenom imovinom nekretnina za koju su nasljednici znali već prije donošenja rješenja o nasljeđivanju i za koju su suglasno izjavili da ista nije pripadala ostavitelju.

23
Potvrda o priznanju duga · Izbor dana

Datum: 29.4.2024

Ugovori o zajmu ne podliježu pisanoj formi, ali je uobičajena praksa u trgovačkim ugovorima da se sklapaju pisanim putem. Potvrda o priznanju duga može imati samo učinak prekida zastare. Ona nije osnova nastanka obveze.

24
Obveza uzdržavanja djeteta · Izbor dana

Datum: 25.4.2024

Roditelj s kojim dijete ne živi je dužan doprinositi uzdržavanju djeteta, a visina obveze se ne utvrđuje samo na osnovu neto plaće roditelja, nego i svih drugih prihoda i imovine s kojom roditelj raspolaže.

25
Teret dokaza o autentičnosti oporuke · Izbor dana

Datum: 22.4.2024

Na zakonskim nasljednicima je teret dokaza za tvrdnju kako oporuka sastavljena u zakonom propisanoj formi nije autentična.

26
Utvrđenje statusa izvanbračne zajednice · Izbor dana

Datum: 18.4.2024

Status izvanbračne zajednice radi ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu se utvrđuje isključivo u izvanparničnom postupku.

27
Uputa u parnicu oporučnog nasljednika · Izbor dana

Datum: 15.4.2024

Pravo oporučnog nasljednika, koji osporava drugim zakonskim nasljednicima pravo na nužni dio, s tvrdnjom da su namireni za života ostavitelja u nužnom dijelu, manje je vjerojatno od prava zakonskih nasljednika, pa je stoga potrebno uputiti oporučnog nasljednika na pokretanje parnice radi dokazivanja...

28
Spor u postupku razvrgnuća suvlasništva nekretnine · Izbor dana

Datum: 11.4.2024

Nije moguće u izvanparničnom postupku provesti diobu suvlasničke zajednice ako tijekom tog postupka sud utvrdi kako između suvlasnika postoji spor o tome da li su stranke uopće suvlasnici nekretnine.

29
Zapisnik ročišta ostavinske rasprave · Izbor dana

Datum: 8.4.2024

Zapisnik ročišta ostavinske rasprave predstavlja javnu ispravu, pa stoga za isti vrijede sve predmnijeve vezane uz javne isprave.

30
Utvrđenje nasljednih omjera · Izbor dana

Datum: 4.4.2024

Nasljednici nisu dužni utvrditi visinu svojih nasljednih omjera koje nasljeđuju nego je to isključivo obveza ostavinskog suda prilikom donošenja rješenja o nasljeđivanju.

31
Odbačaj prigovora na upis pri obnovi zemljišnih knjiga · Izbor dana

Datum: 2.4.2024

U slučaju kada se prigovorom pobijaju suvlasnički omjeri u vlastovnici, tada zemljišnoknjižni sud nije ovlašten odbaciti prigovor na upis u zemljišnu knjigu koji je izvršen provođenjem ispravnog postupka povodom obnove zemljišnih knjiga.

32
Ništetnost ugovora · Izbor dana

Datum: 28.3.2024

Neplaćanje kupoprodajne cijene ne znači da je sklopljeni Ugovor protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu pa to ne dovodi do ništetnosti Ugovora o kupoprodaji. Prividan pravni posao također nije ništetan. Takav pravni posao ne proizvodi učinke zbog čega se ne može s uspjehom...

33
Prekid zastare za povrat dara · Izbor dana

Datum: 25.3.2024

Iznošenjem zahtjeva za nužni dio - zakonski nasljednik time ujedno prekida zastarijevanje u pogledu svoga zahtjeva za povrat dara protiv daroprimca koji sudjeluje u ostavinskom postupku.

34
Alkoholiziranost radnika · Izbor dana

Datum: 21.3.2024

Smatra se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima više od 0,0 g/kg alkohola, odnosno više od 0,0 mg u litri izdahnutog zraka.

35
Skrbnik ostavine · Izbor dana

Datum: 18.3.2024

Sud će imenovati skrbnika ostavine kada između nasljednika traje spor u vezi valjanosti oporuke, a imenovani nasljednik ne mora nužno biti srodnik ostavitelja.

36
Skrivljeno ponašanje radnika · Izbor dana

Datum: 14.3.2024

Zakonita je odluka o redovitom otkazu ugovora o radu uvjetovana skrivljenim ponašanjem radnika koju poslodavac donese stoga što je radnik neopravdano izbivao s radnog mjesta i time poremetio proces rada.

37
Ustup nasljedstva · Izbor dana

Datum: 11.3.2024

Izjava nasljednika kojom se odriče nasljedstva u korist nekog od sunasljednika se cijeni kao izjava o ustupu u korist sunasljednika, a ne kao izjava o odricanju od nasljedstva.

38
Tempore testandi · Izbor dana

Datum: 7.3.2024

Za ocjenu oporučne sposobnosti oporučitelja je bitno zdravstveno stanje oporučitelja u trenutku sastavljanja oporuke, dok kasnije narušavanje zdravlja i sposobnosti rasuđivanja nemaju utjecaj na valjanost oporuke.

39
Sastav ostavine · Izbor dana

Datum: 29.2.2024

Ostavinski sud ne može utvrditi dijelom ostavine nekretninu za koju se u posebnom parničnom postupku utvrdilo da ista nije pripadala ostavitelju.

40
Obnova zemljišne knjige · Izbor dana

Datum: 26.2.2024

Rješenje doneseno u postupku obnove zemljišne knjige obvezuje sve stranke koje su sudjelovale u tom postupku, osim onih koji su protiv rješenja podnijele prigovor ili tužbu za ispravak.

41
Zadužnica · Izbor dana

Datum: 22.2.2024

Zadužnica ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi što znači da, iako ona nije ovršna isprava, tužitelj za svoju tražbinu ima pravo provoditi ovrhu na temelju te zadužnice kao ovršne isprave. Postojanje zadužnice ne znači pravomoćno presuđenu stvar niti to znači samo po sebi da tužitelj nema pravni i...

42
Privremena mjera u ostavini · Izbor dana

Datum: 19.2.2024

U ostavinskom postupku sud je ovlašten određivati privremene mjere predviđene pravilima ovršnog prava, a iste se mogu odrediti čak i prije pokretanja postupka i trajati sve do pravomoćnog okončanja ostavine.

43
Ugovor o osiguranju - oblik · Izbor dana

Datum: 15.2.2024

Ugovor o osiguranju je neformalni obvezno-pravni posao. Za njegovu valjanost nije potreban određeni oblik, već je dovoljno da se stranke sporazume o bitnim elementima ugovora (osigurani predmet, osigurana svota, osigurani rizici, premija osiguranja i osigurnina). O sklopljenom ugovoru o osiguranju o...

44
Odluka o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu · Izbor dana

Datum: 12.2.2024

Teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu je na poslodavcu, a na radniku samo u slučaju ako je on ugovor o radu otkazao izvanrednim otkazom.

45
Samostalna roditeljska skrb · Izbor dana

Datum: 8.2.2024

Sud će samo jednom roditelju povjeriti samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi za odlučivanje o zdravlju, obrazovanju i slobodnim aktivnostima djeteta, stoga što je utvrdio da je kod drugog roditelja evidentna redukcija roditeljskih kapaciteta, osobito u dijelu preuzimanja svakodnevne skrbi o djet...

46
Vrijeme smrti ostavitelja · Izbor dana

Datum: 5.2.2024

Za utvrđenje sastava ostavine relevantno je vrijeme smrti ostavitelja, tj. ostavinu predstavlja ona imovina koja je bila u vlasništvu ostavitelja u trenutku njegove smrti.

47
Samovlasništvo ostavitelja upisano u zemljišnim knjigama · Izbor dana

Datum: 1.2.2024

Nema uvjeta za prekid ostavinskog postupka u povodu tvrdnje jednog od nasljednika da nekretnina, za koju je ostavitelj u zemljišnim knjigama upisan kao samovlasnik, pripada kao izvanknjižno vlasništvo isključivo tom nasljedniku.

48
Nasljeđivanje polubraće i polusestara · Izbor dana

Datum: 29.1.2024

Po utvrđenju da ostavitelj nije imao bračnog druga niti potomaka, sud će voditi računa o činjenici da nasljednici ostavitelja mogu biti braća i sestre ostavitelja po ocu i po majci.

49
Dostava odluke o otkazu putem oglasne ploče · Izbor dana

Datum: 25.1.2024

Nisu nastupile štetne posljedice za radnika kojem je odluka o otkazu ugovora o radu dostavljena putem oglasne ploče, budući da je do tada odbijao primitak svih akata poslodavca, u slučaju kada je usprkos takvoj dostavi radnik pravovremeno podnio zahtjev za zaštitu prava.

50
Treće osobe u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 22.1.2024

Treća osoba, koja tvrdi da je s ostaviteljem imala usmeni ugovor o doživotnom uzdržavanju ne može se smatrati strankom ostavinskog postupka.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta