Poredano po:

Broj dokumenata: 840

1
Javnobilježničko osiguranje na nekretnini upisanoj u zemljišnu knjigu · Izbor dana

Datum: 26.9.2022

Javnobilježničko osiguranje na nekretnini upisanoj u zemljišnoj knjizi provodi se po pravilima iz Zakona o javnom bilježništvu, a ne po pravilima iz Ovršnog zakona.

2
Ovlasti predmnijevanog vlasnika u ovrsi · Izbor dana

Datum: 22.9.2022

Predmnijevani vlasnik je ovlašten štititi svoju nekretninu koja je predmet ovrhe te će se istome pružiti pravna zaštita kada u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bio nesavjestan, odnosno da je zlouporabio svoje pravo.

3
Spor o pravu na nužni dio · Izbor dana

Datum: 19.9.2022

Spor nasljednika o tome da li je pojedini nasljednik namiren u svom nužnom dijelu se ne može riješiti u ostavinskom postupku nego će ostavinski sud uputiti nasljednike u parnicu radi rješavanja tog spora.

4
Odgovornost suvlasnika · Izbor dana

Datum: 15.9.2022

Suvlasnici nekretnine koji su tu nekretninu stekli nasljeđivanjem odgovaraju za obveze proizašle iz vlasništva nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, dok će odgovornost istih biti solidarna ukoliko su nasljednici stekli u suvlasništvo posebni dio nekretnine.

5
Utvrđenje opsega ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 12.9.2022

Prije nego što se donese rješenje kojim se raspoređuje imovina ostavitelja, nužno je da se nasljednici upoznaju sa cjelokupnom ostavinskom imovinom i u pogledu cjelokupne ostavinske imovine daju svoje nasljedničke izjave.

6
Materijalno pravna valjanost oporuke · Izbor dana

Datum: 8.9.2022

Ostavinski sud ne pazi po službenoj dužnosti na eventualnu materijalnu nevaljanost oporuke, a budući da je eventualna nevaljanost oporuke materijalno pravno pitanje - o tom pitanju se raspravlja u parnici.

7
Ovrha na novčanim sredstvima · Izbor dana

Datum: 5.9.2022

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima primjenjuje se na sve ovršne odluke, odnosno i na one odluke koje su postale ovršne prije 15. listopada 2012.

8
Spor nasljednika o primjeni prava · Izbor dana

Datum: 1.9.2022

U povodu spora o primjeni prava, koji nastane između nasljednika, sud neće iste upućivati u parnicu, nego će ostavinski sud riješiti taj spor pravilnom primjenom prava, pa će potom donijeti rješenje o nasljeđivanju.

9
Nenadležnost za provođenje ostavinskog postupka · Izbor dana

Datum: 29.8.2022

Država u kojoj je ostavitelj imao svoje uobičajeno boravište u trenutku smrti ima nadležnost odlučivati o nasljeđivanju u cijelosti.

10
Utvrđenje vrijednosti i stanja darovane nekretnine · Izbor dana

Datum: 25.8.2022

Prilikom utvrđenja eventualne povrede nužnog dijela darovanjem nekretnine sud će vrijednost darovane nekretnine utvrditi prema času smrti ostavitelja, a prema njenom stanju u trenutku darovanja.

11
Vrijednost naslijeđene imovine · Izbor dana

Datum: 22.8.2022

U parničnom postupku u koji je nakon smrti prvobitnog tuženika stupio na njegovo mjesto njegov zakonski nasljednik, sud nije ovlašten utvrditi vrijednost naslijeđene imovine tog zakonskog nasljednika na temelju izjave o vrijednosti ostavinske imovine koju su tijekom ostavinskog postupka dali nasljed...

12
Načelo jedinstva nekretnine · Izbor dana

Datum: 18.8.2022

Vlasnici zemljišta i zgrade na tom zemljištu ne mogu biti različite osobe, niti suvlasnički omjeri tih suvlasnika zemljišta i zgrade mogu biti različiti, te će se stoga odbiti svi prijedlozi za upis kojima bi se kršilo to načelo jedinstva nekretnine.

13
Osporavanje oporuke ostavitelja · Izbor dana

Datum: 16.8.2022

Smatra se da je manje vjerojatno pravo zakonskog nasljednika koji je osporio pismenu oporuku ostavitelja koja je proglašena tijekom ostavinskog postupka u odnosu na prava ostalih nasljednika koji su priznali oporuku ostavitelja istinitom i pravno valjanom.

14
Spor o opsegu ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 8.8.2022

Nema uvjeta za prekidom ostavinskog postupka radi spora nasljednika o opsegu ostavinske imovine s osnove bračne stečevine, ukoliko u ostavinskom postupku koji se vodio iza bračnog druga ostavitelja isti nasljednici nisu smatrali spornim opseg iste ostavinske imovine.

15
Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog izostanka s radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 3.8.2022

Valjana je odluka poslodavca o izvanrednom otkazu ugovora o radu u slučaju izostanka radnika s radnog mjesta za razdoblje od dva dana za koje radnik nije pribavio potvrdu liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad.

16
Nasljednička tužba · Izbor dana

Datum: 1.8.2022

Tužba nužnog nasljednika podignuta radi vraćanja dara s osnove povrede nužnog dijela se postavlja radi činidbe koja se sastoji u vraćanju dara, te stoga tužitelj treba petitom zatražiti od suda da obveže tuženika upravo na činidbu vraćanja dara.

17
Dostava putem oglasne ploče · Izbor dana

Datum: 28.7.2022

Ukoliko sud ne uspije izvršiti dostavu na adresu tuženika navedenu u tužbi, dostava će se pokušati prema podacima JRO-a, pa ukoliko i ta dostava ne bude uspješna onda će sud po proteku roka od 30 dana ponovno pokušati dostaviti pismeno tuženiku. Tek ukoliko i tako ponovljena dostava bude neuspješna ...

18
Sastav ostavine - tražbine po računima · Izbor dana

Datum: 25.7.2022

Kada ostavinu čine samo tražbine po računu, postupa se kao da su ostale samo pokretnine iza ostavitelja, što znači da su se ostvarile pretpostavke da se ne provodi po službenoj dužnosti ostavinska rasprava iza ostavitelja.

19
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 21.7.2022

Ozljeda radnika nastala izvan radnog vremena uslijed obavljanja posla koji nije bilo u opisu radnih zadataka radnika se ne može smatrati ozljedom na radu ili u vezi rada.

20
Ugovor o odricanju od nasljedstva naspram oporučnih raspolaganja · Izbor dana

Datum: 19.7.2022

Oporučna raspolaganja ostavitelja učinjena u korist nasljednika s kojim je ostavitelj već prije sklopio ugovor o odricanju od nasljedstva - nemaju pravnog učinka.

21
Održavanje pljenidbe pokretnina ovršenika u odsutnosti ovrhovoditelja · Izbor dana

Datum: 15.7.2022

Sud ne može obustaviti ovrhu ukoliko ovrhovoditelj ne pristupi na pljenidbu pokretnina ovršenika, ako je ovrhovoditelj opravdao izostanak i predložio održavanje uredovanja u njegovoj odsutnosti. No, ukoliko ovrhovoditelj izostane pri idućem uredovanju radi pljenidbe pokretnina ovršenika tada će se o...

22
Učinak pravomoćne presude na oporučnog nasljednika · Izbor dana

Datum: 13.7.2022

Učinci pravomoćne presude se proširuju i na oporučnog nasljednika kao građansko pravnog sukcesora preminule stranke pod uvjetom da je do sukcesije došlo nakon nastupa pravomoćnosti navedene presude.

23
Nastup zastare za tražbine iz ugovora o posredovanju · Izbor dana

Datum: 11.7.2022

Zastara za tražbine iz ugovora o posredovanju nekretnina nastupa protekom roka od 3 godine, a koji počinje teći od trenutka kada je ugovor o kupoprodaji nekretnine za koju se posredovalo sklopljen.

24
Sporna vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava nužni dio · Izbor dana

Datum: 7.7.2022

Sud treba u ostavinskom postupku primjenom pravila o izračunavanju nužnog dijela utvrditi da li je nasljednik podmiren u svom nužnom dijelu. Tek ukoliko je među strankama sporna vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava nužni dio bit će potrebno prekinuti ostavinski postupak i stranke uputit...

25
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 5.7.2022

Valjana je i zakonita odluka poslodavca o izvanrednom otkazu koji se uručuje radniku u slučaju kada je poslodavac dokumentirao sve propuste radnika i kada je evidentno da isti imaju takvu težinu da se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati lakšim propustima.

26
Proglašenje oporuke · Izbor dana

Datum: 1.7.2022

Neovisno o tome što pojedini nasljednici osporavaju valjanost oporuke, istu je potrebno prije svega proglasiti, pa tek potom upućivati nasljednike u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji o nevaljanosti oporuke.

27
Pružanje uzdržavanja · Izbor dana

Datum: 29.6.2022

Ne može se prihvatiti tvrdnja tužitelja da je pružio uzdržavanje, u slučaju kada je zapravo pružio drugoj osobi ono što joj inače pripada nakon odlaska u mirovinu i one usluge koje mu je ta osoba plaćala.

28
Djelomično rješenje o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 27.6.2022

Ukoliko je sastav ostavine u pogledu novčanih iznosa koji predstavljaju ostavinsku imovinu bio nesporan između nasljednika, tada je sud bio dužan, prije prekida ostavinskog postupka, donijeti djelomično rješenje o nasljeđivanju u odnosu na tu imovinu ostavitelja.

29
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 23.6.2022

Činjenica da je određeni novčani iznos položen na računu jednog od supružnika, sama po sebi ne znači da se radi isključivo o njegovoj posebnoj imovini.

30
Roditelji kao nasljednici ostavitelja · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

U situaciji kada iza ostavitelja nije ostao bračni drug, ostaviteljevi roditelji će naslijediti cijelu ostavinu na jednake dijelove, a ukoliko je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, tada cjelokupnu ostavinu nasljeđuje drugi roditelj.

31
Odbačaj prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 17.6.2022

Sud će odbaciti ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu ukoliko je nad ovršenikom otvoren postupak izvanredne uprave, a dospjela tražbina ovrhovoditelja ne potječe iz osnove radnog odnosa.

32
Pravna snaga usmene oporuke naspram pisane oporuke · Izbor dana

Datum: 14.6.2022

U sporu između oporučnih nasljednika, i to nasljednika temeljem pisane oporuke i nasljednika temeljem usmene oporuke, sud će uputiti u parnicu nasljednike usmene oporuke.

33
Prijedlog za promjenu predmeta ovrhe · Izbor dana

Datum: 10.6.2022

Rok od dva mjeseca za promjenom predmeta ovrhe je prekluzivne naravi. Stoga, ukoliko ovrhovoditelj podnese takav prijedlog izvan roka, sud će ga odbaciti.

34
Nužni dio · Izbor dana

Datum: 8.6.2022

Zakonski nasljednik, koji tvrdi da mu je povrijeđeno pravo na nužni dio, nije ovlašten tražiti nužni dio iz točno određenog dijela ostavinske imovine.

35
Davanje nasljedničke izjave po punomoćniku · Izbor dana

Datum: 6.6.2022

Punomoćnik nasljednika je ovlašten dati nasljedničku izjavu u ime i za račun nasljednika, s tim da na punomoći izdanoj od nasljednika mora biti javno ovjerovljen potpis nasljednika.

36
Ustup nasljednog dijela · Izbor dana

Datum: 2.6.2022

Izjavom nasljednika o ustupu nasljednog dijela i izjavom drugog nasljednika o prihvatu tog ustupljenog dijela ispunjeni su uvjeti da se ustupljeni nasljedni dio u rješenju o nasljeđivanju uruči nasljedniku koji se prihvatio ustupljenog dijela.

37
Javna isprava - izvadak iz zemljišnih knjiga · Izbor dana

Datum: 30.5.2022

Izvadak iz zemljišnih knjiga je javna isprava pa uvidom u istu sud donosi rješenje o nasljeđivanju. U povodu prigovora nasljednika kako u tom izvatku nije utvrđeno istinito stanje sud neće navedenog nasljednika uputiti u parnicu radi dokazivanja iznesene tvrdnje, nego će donijeti rješenje o nasljeđi...

38
Pravodoban poziv na ostavinsku raspravu · Izbor dana

Datum: 27.5.2022

Propuštanjem pravodobne dostave nasljedniku za ostavinsku raspravu javni bilježnik je onemogućen na ročištu koje uslijedi donijeti rješenje o nasljeđivanju i proglasiti isto pravomoćnim.

39
Punomoć za prodaju nekretnine · Izbor dana

Datum: 25.5.2022

Potpis prodavatelja nekretnine na punomoći koju daje punomoćniku mora biti ovjeren, te je nužno da je ista izdana upravo za konkretni pravni posao prodaje nekretnine prodavatelja.

40
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja · Izbor dana

Datum: 18.5.2022

Valjana je odluka o izvanrednom otkazu koju je poslodavac uručio radniku, u slučaju kada je radnik onemogućio poslodavcu pristup dokumentaciji osjetljive naravi koja inače pripada poslodavcu, čime je izgubljeno povjerenje poslodavca u odnosu na radnika.

41
Obustava ovrhe · Izbor dana

Datum: 16.5.2022

Kada javni bilježnik dostavi ovršni spis sudu na daljnji rad zbog neurednosti prijedloga za ovrhu, sud treba pozvati ovrhovoditelja na ispravak tog prijedloga. Ukoliko sud propusti pozvati ovrhovoditelja na ispravak, a protekne rok od godinu dana, tada nema uvjeta da se obustavi ovrha uslijed protek...

42
Svjedoci oporuke · Izbor dana

Datum: 11.5.2022

Ukoliko su u oporuci naznačene osobe sa svojstvom svjedoka, tada se kao svjedoci oporuke mogu smatrati samo osobe koje su kao takve u oporuci naznačene.

43
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane · Izbor dana

Datum: 9.5.2022

Obveza poslodavca da omogući radniku iznošenje obrane prije izvanrednog otkazivanja je relativna. Naime, poslodavac neće radniku omogućiti iznošenje obrane kada je očito da uslijed svih okolnosti proizlazi kako se iznošenjem obrane namjera poslodavca da izvanredno otkaže ugovor o radu ne bi promijen...

44
Učinak odricanja od nasljedstva · Izbor dana

Datum: 4.5.2022

Za nasljednike koji su se odrekli nasljedstva se smatra da nikada nisu niti bili nasljednici ostavitelja, pa se ostavinska imovina tako uručuje onim nasljednicima koji su se prihvatili nasljedstva.

45
Incidentalno pitanje vraćanja dara · Izbor dana

Datum: 2.5.2022

U ostavinskom postupku je moguće raspravljati pitanja vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela samo ako su činjenice vezane uz navedeno pitanje nesporne, općepoznate ili se mogu utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerovljenih isprava. U suprotnom, sud će stranke uputiti u parnicu radi utvrđenja s...

46
Povreda nužnog dijela · Izbor dana

Datum: 27.4.2022

Ukoliko su nasljednici, koji tvrde da im je povrijeđen nužni dio, upućeni u parnicu radi dokazivanja svojih tvrdnji i u toj parnici navedeni nasljednici dokažu svoje tvrdnje, tada će ostavinski sud tim nasljednicima uručiti njihov nužni dio, sve u udjelu prema utvrđenju parničnog suda.

47
Početak tijeka roka za protuovrhu · Izbor dana

Datum: 25.4.2022

Ovrha se smatra dovršenom prijenosom novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja te od tog trenutka teče rok od tri mjeseca, odnosno jedne godine, u kojem ovršenik može tražiti protuovrhu.

48
Dioba ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 21.4.2022

U ostavinskom postupku se ne vrši dioba ostavinske imovine prema sporazumu nasljednika.

49
Odricanje od nasljedstva i pravo predstavljanja · Izbor dana

Datum: 19.4.2022

Odricanjem od nasljedstva, koje je nasljednik ostavitelja učinio samo u svoje ime, ostvaruje se uvjet da sud pozove potomke tog nasljednika po pravu predstavljanja na očitovanje o nasljedstvu.

50
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 15.4.2022

Sretne i blagoslovljene blagdane želi Vam Vaš Notarius!

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta