Poredano po:

Broj dokumenata: 756

1
Pobijanje platnog naloga · Izbor dana

Datum: 2.12.2021

Neovisno o razlozima pobijanja platnog naloga sadržanog u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, sud će predmetni platni nalog rješenjem staviti izvan snage, te odrediti nastavak postupka kao po prigovoru protiv platnog naloga.

2
Prava vjerovnika ostavitelja · Izbor dana

Datum: 29.11.2021

Vjerovnici ostavitelja nemaju pravo tražiti da se u rješenju o nasljeđivanju utvrde dugovi ostavitelja i odgovornost pojedinih nasljednika za te dugove.

3
Sastav ostavine i nasljednici ostavitelja · Izbor dana

Datum: 24.11.2021

U sastav ostavine ne ulazi onaj dio imovine koji pripada bračnom drugu ostavitelja, a niti u krug nasljednika ostavitelja ulazi potomak bračnog druga ostavitelja koji nije ujedno potomak ostavitelja.

4
Teret dokaza kod usmene oporuke · Izbor dana

Datum: 22.11.2021

U sporu između zakonskih i oporučnih nasljednika o valjanosti usmene oporuke - teret dokaza će biti na oporučnim nasljednicima. Naime, postojanje izvanrednih okolnosti u kojima je oporučitelj bio ovlašten dati usmenu oporuku je manje izgledno, pa stoga oporučni nasljednici moraju dokazati postojanje...

5
Snaha kao zakonska nasljednica · Izbor dana

Datum: 17.11.2021

Prilikom raspoređivanja naknadno pronađene imovine ostaviteljice, za koju su prethodno rješenjem o nasljeđivanju kao zakonski nasljednici bili utvrđeni bračni drug i sin, pa se u postupku koji prethodi donošenju rješenja o naknadno pronađenoj imovini utvrdi da je preminuo sin ostaviteljice, tada će ...

6
Dostava javnobilježničkog rješenja o ovrsi · Izbor dana

Datum: 12.11.2021

U procesnoj situaciji kada je javnobilježničko rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dostavljeno ovršeniku putem oglasne ploče suda te je nakon toga ovršenik, izvan zakonskog roka od 8 dana za podnošenje prigovora, podneskom uputio zahtjev za obustavu postupka, tada će sud taj podnesak c...

7
Rješenje o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 8.11.2021

Za valjanost rješenja o nasljeđivanju nije nužno da se u obrazloženju posebno utvrđuje cijelo rodoslovlje ostavitelja. Naime, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ionako obvezuje samo svojom izrekom, dok obrazloženje rješenja nema takvu snagu.

8
Osporavanje pravovaljanosti oporuke · Izbor dana

Datum: 4.11.2021

Prilikom davanja izjave kako osporava valjanost oporuke, nasljednik je dužan izričito navesti iz kojeg razloga osporava oporuku, odnosno za koje mane nasljednik tvrdi da postoje u vezi oporuke.

9
Spajanje ostavinskih postupaka · Izbor dana

Datum: 2.11.2021

Raspravnim rješenjem sud može spojiti dva ostavinska predmeta koja se vode iza dva ostavitelja, no nasljedničke izjave o ustupu ostavine koje su izjavljene prije spajanja ne mogu imati učinak u pogledu ostavine oba ostavitelja, nego samo u pogledu ostavine onog ostavitelja za kojeg su dane prije spa...

10
Tumačenje oporuke · Izbor dana

Datum: 20.10.2021

Oporučnom nasljedniku pripada stan i sve pokretnine u stanu, kao pertinencija tog stana, ukoliko je oporukom ostavitelj odredio da stan ostavlja tom oporučnom nasljedniku. Bratići i sestrične ostavitelja nemaju pravo na nužni dio iza ostavitelja koji je oporukom raspolagao svojom imovinom u korist o...

11
Razvrgnuće suvlasničke zajednice · Izbor dana

Datum: 15.10.2021

Činjenica što je u korist treće osobe na nekretnini koja je predmet razvrgnuća suvlasničke zajednice uknjižena osobna služnost - pravo doživotnog stanovanja, ne predstavlja opravdan razlog za nemogućnost civilne diobe te nekretnine.

12
Ostvarivanje prava na nužni dio · Izbor dana

Datum: 13.10.2021

Ostavinski sud će nastaviti prekinuti ostavinski postupak kada je pravomoćnom presudom riješen spor nasljednika o ostvarenju prava na nužni dio. Upravo primjenom utvrđenja iz pravomoćne presude sud će utvrditi nasljedničke dijelove i iste udijeliti nasljednicima.

13
Zadužnica - zastarni rok · Izbor dana

Datum: 1.10.2021

Na tražbinu iz zadužnice koja je privatna isprava i na kojoj je potpis dužnika samo ovjeren kod javnog bilježnika (zadužnice sastavljene prije 1. studenog 2011.), i koja nije solemnizirana kod javnog bilježnika, primjenjuje se opći zastarni rok od 5 godina.

14
Zahtjev za izravnu naplatu · Izbor dana

Datum: 29.9.2021

Ukoliko je zahtjev za izravnu naplatu podnijet Financijskoj agenciji na temelju isprave koja nije jedna od isprava iz čl. 209. st. 1. Ovršnog zakona, tada ovršenica nema pravo na pravna sredstva iz čl. 210. Ovršnog zakona.

15
Uvjeti za provođenje ovrhe na nekretnini · Izbor dana

Datum: 23.9.2021

Ovrhovoditelj, kao založni vjerovnik, je ovlašten ponovno pokrenuti ovršni postupak na nekretnini ovršenika u slučaju kada je u prethodnom provedenom postupku ovrha ostala bezuspješna stoga što nekretnina ovršenika nije prodana na javnoj dražbi.

16
Nastavak parnice s nasljednicima · Izbor dana

Datum: 20.9.2021

Sud je dužan po prijedlogu nastaviti prekinuti parnični postupak, koji je prekinut ex lege zbog smrti stranke, kada utvrdi tko su nasljednici preminule stranke i to neovisno o tome što rješenje o nasljeđivanju iza preminule stranke nije postalo pravomoćno, nego je samo dostatno da su sudu nasljednic...

17
Osnaženje ugovora · Izbor dana

Datum: 13.9.2021

U slučaju kada se radilo o neovlaštenom zastupanju temeljem kojega je zaključen ugovor u ime jedne ugovorne strane, upravo temeljem držanja te ugovorne strane se može zaključiti da je takav ugovor osnažen, i to stoga što je ta ugovorna strana poštivala odredbe tog ugovora.

18
Utvrđenje ostavine · Izbor dana

Datum: 9.9.2021

Nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo trećih osoba, a ne ostavitelja, smatrat će se ostavinskom imovinom ostavitelja kada svi nasljednici suglasno tvrde da su iste bile izvanknjižno vlasništvo ostavitelja, pa stoga nema zapreke da se te nekretnine uvrste u sastav ostavine i...

19
Oblik (forma) sporazuma o otpustu duga · Izbor dana

Datum: 6.9.2021

Stranke se mogu u bilo kojoj formi, pisano, razmjenom dopisa ili u bilo kojem drugom obliku sporazumjeti o otpustu duga, odnosno, obveza će prestati ako na bilo koji jasan i razumljiv način vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati ispunjenje ili da otpušta dug, a dužnik se sa time suglasi.

20
Potvrđivanje privatne isprave · Izbor dana

Datum: 1.9.2021

Potvrđivanjem privatne isprave po javnom bilježniku dodatno se osnažuje odnos između dužnika i vjerovnika te se omogućuje vjerovniku poduzimanje pravnih radnji radi zaštite njegovih prava za slučaj neispunjenja obveza dužnika.

21
Procesna prava vjerovnika u ostavini · Izbor dana

Datum: 30.8.2021

Vjerovnik ostavitelja nije stranka ostavinskog postupka i stoga isti nije ovlašten podnijeti žalbu na rješenje o nasljeđivanju iza ostavitelja, odnosno u slučaju da vjerovnik podnese takvu žalbu, ista će se odbaciti kao nedopuštena.

22
Zastara · Izbor dana

Datum: 23.8.2021

Kada dužnik plati vjerovniku samo dio duga tada se prekida zastarni rok samo u odnosu na taj plaćeni dio duga, ali ne i u odnosu na preostali neplaćeni dio duga.

23
Odgovornost radnika za štetu · Izbor dana

Datum: 19.8.2021

Nema solidarne odgovornosti radnika prema poslodavcu, u slučaju kada poslodavac nije izvršio isplate dospjelih plaća radnicima, pa su isti tražbine s osnove neisplaćenih plaća naplatili iz gotovine poslodavca koja je uslijed obavljanja radnih zadataka bila u posjedu radnika.

24
Ništetnost odredbi ugovora · Izbor dana

Datum: 16.8.2021

Ukoliko je zbog ništetnosti odredbi određenog ugovora o kreditu koje se odnose na promjenjivost ugovorne kamate i valutnu klauzulu u CHF, tužitelj preplatio iznos kredita, tada ima pravo na isplatu tog preplaćenog iznosa, bez obzira što je taj ugovor o kreditu u cijelosti prestao isplatom.

25
Ovrha na pravu doživotnog stanovanja · Izbor dana

Datum: 12.8.2021

Ovrha se može voditi na stvarima, ali i na pravima ovršenika, pa ukoliko se ovrha vodi na pravu na doživotno stanovanje ovršenika, tada se taj ovršenik ne može pozivati na zaštitu prava na dom. Naime, pri ovrsi na ovršenikovu pravu na stanovanje ne postoji mogućnost primjene pravila koja štite pravo...

26
Utvrđenje činjenice srodstva · Izbor dana

Datum: 9.8.2021

Činjenicu da je određena osoba potomak ostavitelja, pa time i njegov zakonski nasljednik, sud će utvrditi uvidom javnu ispravu - izvadak iz matice rođenih, dok će nasljednike koji bi prigovarali tom utvrđenju uputiti u parnicu radi dokazivanja protivnoga.

27
Zemljišnoknjižni upis · Izbor dana

Datum: 6.8.2021

Činjenica izjavljivanja izvanrednog pravnog lijeka protiv pravomoćne i ovršne sudske odluke nije od utjecaja na podobnost te odluke da se temeljem nje izvrši zemljišnoknjižni upis.

28
Zahtjev za isključenje iz nasljedstva · Izbor dana

Datum: 4.8.2021

Zakonita je odluka suda kojom je uputio u parnicu nasljednika radi dokazivanja iznesenih tvrdnji kako je drugi sunasljednik nedostojan za nasljeđivanje i da ga je potrebno isključiti iz nasljeđivanja.

29
Promjena predmeta ili sredstva ovrhe · Izbor dana

Datum: 2.8.2021

Ovrhovoditelj nije ovlašten podnijeti prijedlog za promjenu predmeta ili sredstva ovrhe na onom predmetu ili sredstvu koji su već bili određeni ranijim rješenjem o ovrsi.

30
Geometrijska dioba nekretnina · Izbor dana

Datum: 30.7.2021

Ukoliko predlagatelj diobe nekretnina ne isplati ostale suvlasnike nekretnina, kao načinom razvrgnuća, sud će razvrgnuti suvlasništvo geometrijskom podjelom nekretnina tako da svaki suvlasnik postane vlasnik posebne čestice.

31
Dostava u ovršnom postupku · Izbor dana

Datum: 28.7.2021

Ako se dostava rješenja o ovrsi ovršeniku vrati s naznakom „obaviješten - nije podigao pošiljku“, tada se smatra da takva dostava nije obavljena i nema nikakvog procesnog učinka, zbog čega istu treba ponoviti.

32
Utjecaj smrti nasljednika · Izbor dana

Datum: 26.7.2021

Ukoliko nakon smrti ostavitelja uslijedi smrt njegova nasljednika - to neće biti zapreka da se provede ostavinski postupak iza ostavitelja, te da isti ostavinski sud u istom postupku odmah utvrdi tko su nasljednici preminulog nasljednika i istima uruči pripadajući dio ostavine.

33
Razvrgnuće suvlasničke zajednice · Izbor dana

Datum: 23.7.2021

Sud će provesti razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina povodom prijedloga predlagatelja ukoliko nisu sporni suvlasnički omjeri odnosno veličina udjela stranaka na nekretnini koja je predmet razvrgnuća, bez obzira što je razvrgnuće provedeno sporazumom stranaka na način da svaka stranka samostal...

34
Valjanost zadužnice · Izbor dana

Datum: 21.7.2021

Valjanost zadužnice procjenjuje se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja iste.

35
Način utvrđenja volje nasljednika · Izbor dana

Datum: 19.7.2021

U pozivu za ostavinsku raspravu će se nasljednike upozoriti da mogu do donošenja rješenja o nasljeđivanju dati izjavu o odricanju od nasljedstva usmeno na ročištu ili javno ovjerovljenom ispravom, a tek ako na ročište ipak ne dođu ili takvu izjavu ne daju, smatrat će se da žele biti nasljednici iza ...

36
Uvjeti za prekid ostavinskog postupka · Izbor dana

Datum: 8.7.2021

Nasljednici koji traže prekid ostavinskog postupka, radi utvrđenja kako u ostavinsku imovinu ne ulaze nekretnine ostavitelja u cijelosti, uz tvrdnju da je i prednik tih nasljednika suvlasnik predmetnih nekretnina, mogu osnovano tražiti prekid ostavinskog postupka tek ukoliko se utvrdi da su prijavil...

37
Učinak odricanja od nasljedstva na parnicu u tijeku · Izbor dana

Datum: 1.7.2021

Parnični sud, koji je rješenjem odredio prekid parnice zbog smrti tužitelja, može novim rješenjem odrediti nastavak s nasljednicima tužitelja, no prije donošenja rješenja o nastavku prekinutog parničnog postupka je taj sud dužan utvrditi tko su doista nasljednici tužitelja. Naime, ukoliko se tijekom...

38
Pravni interes za izdavanje platnog naloga · Izbor dana

Datum: 28.6.2021

Tužitelj je ovlašten od suda tražiti izdavanje platnog naloga temeljem vjerodostojne isprave, umjesto podnošenja prijedloga za ovrhu nadležnom javnom bilježniku, ukoliko je tužitelj dostavio uz tužbu i prijepis korespondencije iz koje proizlazi da tuženik osporava predmetnu tražbinu. Dakle, sud će p...

39
Djelomično rješenje o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 24.6.2021

Sud može donijeti djelomično rješenje o nasljeđivanju kada nije sporno da postoji određena imovina ostavitelja i nije sporno tko su nasljednici ostavitelja, pa se nesporna imovina uručiti nasljednicima. Upravo tako će sud postupiti kada se ostavinski postupak vodi preko 10 godina.

40
Privremeni skrbnik ostavine · Izbor dana

Datum: 18.6.2021

Sud će rješenjem, kad su nasljednici nepoznati ili nepoznatog boravišta, odnosno nedostupni, postaviti privremenog skrbnika ostavine, koji je ovlašten da u ime nasljednika tuži ili bude tužen, da naplaćuje tražbine ili isplaćuje dugove i uopće da zastupa nasljednike. Upravo stoga nisu ispunjeni zako...

41
Diskriminacija uslijed isplate otpremnine · Izbor dana

Datum: 15.6.2021

Različiti iznosi otpremnine koje pojedinim radnicima isplati poslodavac nisu nužno čin diskriminacije. Naime, diskriminacija postoji samo kada se radnici različito tretiraju, prema zabranjenim osnovama, bez legitimnog cilja ili kada je riječ o neprimjerenom cilju. Stoga diskriminacije nema u slučaju...

42
Sudionik u ovršnom postupku · Izbor dana

Datum: 10.6.2021

Pravomoćnom odlukom kojom je odbijen tužbeni zahtjev treće osobe za proglašenje ovrhe nedopuštenom, treća osoba je izgubila status sudionika u ovršnom postupku.

43
Odricanje/ustup nasljedstva · Izbor dana

Datum: 8.6.2021

Prilikom davanja nasljedničke izjave upozorit će se nasljednika da je njegova izjava neopoziva te ukoliko nasljednik izjavi da se odriče nasljedstva u korist nekog od sunasljednika njegovu izjavu treba tumačiti tako da se smatra da se nasljednik prihvatio svog nasljednog dijela i ustupio ga svome su...

44
Neuredna dostava javnobilježničkog rješenja o ovrsi · Izbor dana

Datum: 3.6.2021

Dostava javnobilježničkog rješenja o ovrsi za ovršenika vraćena pošiljatelju s naznakom "obaviješteni nije podigao pošiljku" ne smatra se neuspjelom već neurednom dostavom, pa stoga nema uvjeta da se takvo rješenje o ovrsi, za koje je evidentno da se radi o neurednoj dostavi, dostavlja ovršeniku put...

45
Naknadno pronađena ostavinska imovina · Izbor dana

Datum: 1.6.2021

Ukoliko se oporučni nasljednik odrekao nasljedstva u korist unuka ostavitelja, tada je sud dužan povodom prijedloga za raspored naknadno pronađene ostavinske imovine tog ostavitelja zakazati ročište i na isto pozvati sve zakonske i oporučne nasljednike ostavitelja radi raspravljanja o prijedlogu za ...

46
Podobnost javnobilježničke isprave za ovrhu · Izbor dana

Datum: 27.5.2021

Usprkos tome što je javni bilježnik na javnobilježničku ispravu dao potvrdu izvršnosti, kao i opću klauzulu ovršnosti, ta javnobilježnička isprava nije podobna za ovrhu ukoliko u istoj nije određena tražbina ovrhovoditelja, trenutak dospijeća tražbine, te vjerovnik i dužnik tražbine.

47
VI. DANI HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG I OVRŠNOG PRAVA · Izbor dana

Datum: 24.5.2021

Propustili ste prijavu za sudjelovanje uživo? Još uvijek možete sudjelovati  online putem Zoom platforme! Lexpera d.o.o. i pravni portal IUS-INFO pozivaju Vas na VI. Savjetovanje Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava   koje će se održati 27. i 28. svibnja 2021.  gdje će Vam iskusni pr...

48
Sporan sadržaj oporuke · Izbor dana

Datum: 13.5.2021

Ukoliko je između nasljednika sporan sadržaj oporuke, tako da pojedini nasljednici smatraju da je oporukom ostavitelj raspolagao cijelom svojom imovinom, a drugi da je raspolagao samo dijelom svoje imovine, tada će ostavinski sud rješenjem odrediti prekid postupka i uputiti u parnicu nasljednike za ...

49
Sastav ostavinske imovine - grobno mjesto · Izbor dana

Datum: 10.5.2021

Pravo korištenja grobnog mjesta  utvrdit će se kao dio ostavinske imovine te precizno opisati u rješenju o nasljeđivanju prema opisu određenom na temelju potvrde komunalnog organizacije ili društva koje upravlja grobljem i to tako da se temeljem navedene potvrde točno naznači oznaka grobnog mjesta k...

50
Nedopuštena ovrha · Izbor dana

Datum: 6.5.2021

Ukoliko je ovrhovoditelj u ovršnom postupku povukao prijedlog za ovrhu uz navode da je njegova tražbina namirena, pa je u povodu toga sud donio rješenje o obustavi postupka, ovrhovoditelj više nema mogućnosti pokrenuti ovrhu i tražiti ponovno naplatu iste tražbine.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta