U središtu

Stjecanje Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice/Svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika jahte u Republici Hrvatskoj

20.09.2023

Da bi se steklo pravo upravljanja brodicom ili jahtom za osobne/turističke svrhe u Republici Hrvatskoj, potrebno je steći Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice, odnosno Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte koju izdaje Ministarstvo ili lučka kapetanija na zahtjev osobe koja ispuni uvjete propisane Pravilnikom o brodicama i jahtama ("Narodne novine" br. 27/05., 57/06., 80/07., 3/08., 18/09., 56/10., 97/12., 137/13., 18/16., 72/17., 17/19., 8/20., 13/20.).

Kao i kod cestovnih vozila, postoji nekoliko kategorija, ovisno o vrsti, veličini i snazi plovila te namjeni i području plovidbe. Pomorski zakonik ("Narodne novine" br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15., 17/19.) koristi termin „plovni objekt“ koji podrazumijeva nekoliko vrsta plovila s različitim karakteristikama o kojima ovisi način polaganja ispita za dobivanje Uvjerenja/Svjedodžbe. Pomorski zakonik u članku 5. propisuje:

1. Brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 metara ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika.

2. Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veća od 5 kW.

Brodica ne obuhvaća: plovila koja pripadaju drugom pomorskom objektu u svrhu prikupljanja, spašavanja ili obavljanja radova, plovila namijenjena isključivo za natjecanja, kanue, kajake, gondole i pedaline te daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima.

3. Jahta je plovni objekt za sport i razonodu, neovisno o tome koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a čija je duljina trupa veća od 15 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je osim posade ovlašten prevoziti do 12 putnika.

Osim navedenog, nužno je nadodati i definiciju čamca, koja je propisana člankom 4. Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama ("Narodne novine" br. 13/20., 52/20., 144/21.) kao plovilo namijenjeno isključivo za plovidbu unutarnjim vodama, koje nije brod, plutajuće postrojenje ili skela, a čija je duljina trupa veća od 2,5 metara, ali manje ili jednako 20 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva veće od 5Kw.

Nadalje, člankom 37. Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama uređeno je dozvoljeno područje plovidbe brodica ili jahti na sljedeći način:

1. Područje plovidbe I - obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora.

2. Područje plovidbe II - obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora uz ograničenje udaljavanja od 20 Nm od najbliže obale kopna i otoka.

3. Područje plovidbe III - obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora, uz ograničenje udaljavanja od 12 Nm od najbliže obale kopna i otoka. Za ribarske brodice duljine veće od 7 metara obuhvaća plovidbu teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP).

U području plovidbe III mogu postojati sljedeća ograničenja:

III.a - do 6 Nm od obale kopna ili otoka; III.b - do 3 Nm od obale kopna ili otoka i III.c - do 1 Nm od obale kopna i otoka.

4. Područje plovidbe IV - obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima, ušćima rijeka, te rijekama do granica do koje su one plovne s morske strane.

Čamac ne može ploviti gore navedenim područjima plovidbe, ali kao i brodica, može ploviti u granicama unutarnjih voda Republike Hrvatske, a točno područje određuje lučka kapetanija ili ispostava.

Konačno, Pravilnikom o brodicama i jahtama uređeni su uvjeti koji se moraju zadovoljiti kako bi se steklo Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice, odnosno Svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika jahte. Osoba koja upravlja brodicom ili zapovijeda jahtom može biti osposobljena kao: voditelj brodice kategorije A, kategorije B ili kategorije C; zapovjednik jahte kategorije A i kategorije B.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije A stječe osoba koja ima najmanje 15 godina života te položi ispit prema programu koji je sastavni dio Pravilnika o brodicama i jahtama. Ispit se sastoji od gradiva koje sadržava osnove plovidbe te uključuje: čitanje pomorskih karata, određivanje kursa i udaljenosti, pravila izbjegavanja sudara na moru koji uključuje praktičan prikaz s modelima, svjetla na brodovima, dnevne signale, zvučne signale, signale opasnosti, konope i uzlove, meteorologiju i vjetrove na Jadranu.

Nakon položenog ispita i stjecanja Uvjerenja, voditelj brodice kategorije A može upravljati brodicom za osobne potrebe dužine do 7 metara i snage porivnog uređaja do 15kW, odnosno do 20 KS i to u gore opisanom  području plovidbe III.a, III.b, III.c i IV. Uz to, nositelj Uvjerenja može biti i član posade brodice za prijevoz putnika u području plovidbe III.b i član posade brodice za prijevoz tereta ili ribarske brodice u području plovidbe III.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije B pokriva najšire područje interesa u amaterskoj i turističkoj plovidbi. Takvo uvjerenje može se steći ako kandidat ima navršenih 16 godina života i položi ispit koji je također priložen Pravilniku o brodicama i jahtama te sadrži nešto opširniju materiju podijeljenu na pet većih cjelina: pomorska plovidba (navigacija); motoristika i zaštitne mjere; pomorstvo, propisi i meteorologija; manevriranje brodicom, sigurnost plovidbe i pružanje prve pomoći te pomorska radio-telefonska služba. Nakon položenog ispita za voditelja brodice kategorije B, stječe se pravo upravljanja brodicom ili jahtom za osobne potrebe do 30 bruto registarskih tona u područjima plovidbe II.a, III i IV. Do navršene 18. godine života, snaga motora brodice koja je obuhvaćena Uvjerenjem ograničena je na 15kW (20 KS), a nakon stjecanja punoljetnosti limita nema. Voditelj brodice kategorije B također može biti i drugi član posade brodice za gospodarske namjene u području plovidbe I, I.a, II i II.a, brodice za prijevoz putnika u području plovidbe III. i III.a, te drugi član posade jahte od 30 do 100 bruto registarskih tona pa i na onoj koja ima dozvolu ploviti svim morima svijeta.

Voditelj brodice kategorije C prvi je stupanj profesionalizma. Stječe ju osoba koja ima najmanje 18 godina života, udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima (naglasak na vid i sluh) te završi izobrazbu i položi ispit prema programu priloženom gore navedenom Pravilniku. Obvezni tečaj uključuje ukupno 25 sati predavanja i vježbi te obveznih 6 sati praktične plovidbene nastave.

Nakon stjecanja Uvjerenja, voditelj brodice kategorije C može upravljati brodicama i jahtama do 30 bruto registarskih tona u komercijalne svrhe, bez obzira na zonu plovidbe i tip plovila.

Uvjeti za stjecanje Svjedodžbe za zapovjednika jahte kategorije A (do 100 bruto registarskih tona) su navršenih 18 godina života, udovoljenje zdravstvenim uvjetima (naglasak na vid i sluh), te završena izobrazba i polaganje ispita sukladno programu priloženom Pravilniku. Za kategoriju B (do 500 bruto registarskih tona) potrebno je imati navršenih 20 godina života, zadovoljavati zdravstvene uvjete (naglasak na vid i sluh), završiti posebnu izobrazbu i položiti ispit sukladno programu Pravilnika.

Dakle, za stjecanje Uvjerenja za voditelja brodice kategorija A i B, zakonodavac ne samo da nije propisao obvezu praktične plovidbene nastave, nego nije propisao niti obvezu školovanja, što znači da nije potrebno pohađati tečaj prije pristupa ispitu. Zanimljivo je i zakonsko rješenje po kojemu je ograničenje voditelja brodice kategorije B za upravljanje brodicom limitirano punoljetnošću neovisno o tome s koliko je godina Uvjerenje stečeno. Za Uvjerenje kategorije C praktična nastava je obvezna, međutim kada se uzme u obzir veličina i snaga brodica/jahti koje su obuhvaćene takvom dozvolom te mogućnost komercijalne plovidbe, neminovno se nameće pitanje je li praktična nastava od 6 sati plovidbe dovoljna za stjecanje dostatnog znanja i sigurnosti.

S druge strane, Pravilnik o brodicama i jahtama, za upravljanje svakim motornim plovilom, čak i onime snage motora do 5kW, traži Uvjerenje o osposobljenosti voditelja brodice kategorije A. Također, takvi plovni objekti se ne smiju udaljavati od obale kopna ili otoka više od 500 metara. Takvo zakonsko rješenje za najmanja plovila strože je od većine zakonodavstava Europske unije, pa primjerice Italija, bez dozvole, dopušta upravljanje plovilima do 40 KS (29.8 kW), a Grčka, Njemačka i Španjolska do 5 KS (3,79 kW).

Daljnji potencijalni problem vezan je uz cijenu i pristupačnost ispita za stjecanje Uvjerenja u Republici Hrvatskoj. Cijene tečaja za stjecanje Uvjerenja za voditelja brodice kategorije A i B kreću se oko 100€, a cijena ispita od oko 20€ do 60€. S druge strane, u Italiji se tečajevi kreću od oko 300€ do 1000€, u Njemačkoj 500€ do 1000€, u Španjolskoj 250€ do 350€, u Norveškoj 3000€ do 4000€ itd. Ti podaci možda sami za sebe ne bi bili sporni s obzirom na to da je Republika Hrvatska turistička zemlja koja na ovaj način potencijalno razvija nautiku te privlači strane turiste, međutim službena Izvješća policije o pomorskim prekršajima od 2019. godine pokazuju znatan porast kaznenih djela i prekršaja. Naime, prema posljednjem Izvješću o radu policije za 2022. godinu1 službenici pomorske policije kazneno su prijavili 21 osobu, što je čak 133,33% više nego 2021. godine kada je prijavljeno 9 osoba, a ukupno je počinjeno 18 kaznenih djela, što je 80% više nego 2021. godine kada je počinjeno 10 kaznenih djela. Prekršajno je prijavljena 3951 osoba, odnosno 28,91% više nego 2021. godine kada je prijavljeno 3065 osoba.

S obzirom na navedeno, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture svake turističke sezone organizira edukativno-preventivnu akciju „Sigurna plovidba“ koja se održava na području svih lučkih kapetanija, od Pule do Dubrovnika. Svrha akcije je ukazati na važnost i potrebu nužne educiranosti prilikom boravka na moru te pridonijeti općoj sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu. Akcija je ove godine provedena 21. srpnja te je u njoj izvršeno 409 pregleda plovila. Utvrđeno je 119 povreda propisa, za što su izrečene prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 66.282,83€.2

Zaključno, hrvatski regulacijski okvir amatersko-turističke plovidbe obuhvaća Pomorski zakonik, Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama te Pravilnik o brodicama i jahtama koji je donesen 2005. godine te su mu na snazi još samo poneke odredbe.

Nezadovoljstvo postojećim zakonodavstvom postoji u dva smjera. S jedne strane vrlo blaga regulativa u odnosu na uvjete za stjecanje prava za upravljanje brodicama i jahtama potencijalno dovodi do neiskusnih voditelja brodica respektabilnih veličina te u najmanju ruku može ugroziti sigurnost morske plovidbe i njezinih sudionika, što i proizlazi iz gore navedenog Izvješća.

S druge strane, sve je glasnije nezadovoljstvo Hrvatske obrtničke komore, ponajviše zbog iznajmljivača najmanjih brodica, radi vrlo strogih propisa kojima je regulirana obveza stjecanja dozvole za upravljanje brodicama snage porivnog uređaja i do 5kW, što je suprotno praksi većine država Europske unije.

Sve navedeno ugrožava svrsishodnost postojećeg uređenja jer se, pravdajući se općom sigurnošću, zahtijeva ispunjenje vrlo strogih uvjeta za plovila najslabijih motora, dok s druge strane, upravljati jedrilicom od 12 metara može i osoba koja potencijalno nikada nije stupila na brod.

Jesu li preventivno-edukativne akcije Ministarstva dovoljne za osiguranje očekivane razine sigurnosti pomorske plovidbe jedne turističke države ili će ipak biti nužno pristupiti izmjeni poprilično zastarjelog zakonodavnog okvira, ostaje da vidimo u budućnosti.


Ana Grudić


^ 1 https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2023-05-25/203405/IZVJ_POLICIJA_2022.pdf

^ 2 https://mmpi.gov.hr/vijesti-8/u-akciji-sigurna-plovidba-2023-provedeno-409-pregleda-i-utvrdjeno-114-prekrsaja/24086