U središtu

Pravo na naknadu štete ne nastaje na temelju same povrede OUZP-a

11.05.2023 Suprotno tomu, za dodjelu prava na naknadu štete ne zahtijeva se da pretrpljena nematerijalna šteta dosegne određeni prag ozbiljnosti.
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 72/23.
U Luxembourgu 4. svibnja 2023.

Presuda Suda u predmetu C-300/21 | Österreichische Post (Nematerijalna šteta u vezi s obradom osobnih podataka)

Počevši od 2017., društvo Österreichische Post prikupljalo je informacije o političkim sklonostima austrijskog stanovništva. Uz pomoć algoritma odredilo je „adrese ciljanih skupina” u skladu sa socijalnim i demografskim kriterijima. Na temelju tako prikupljenih podataka društvo Österreichische Post utvrdilo je da konkretan građanin pokazuje povećanu sklonost prema određenoj austrijskoj političkoj stranci. S druge strane, obrađeni podaci nisu bili proslijeđeni trećim osobama.

Građanin iz predmetnog postupka, koji nije pristao na obradu svojih osobnih podataka, tvrdi da je osjetio ozbiljno nezadovoljstvo, izgubio povjerenje i doživio poniženje, zbog toga što mu je pripisana određena sklonost prema političkoj stranci o kojoj je riječ. Na temelju naknade nematerijalne štete za koju smatra da ju je pretrpio, pred austrijskim sudovima zahtijeva isplatu iznosa od 1000 eura.

Austrijski Vrhovni sud izrazio je dvojbe o opsegu prava na naknadu štete koje Opća uredba o zaštiti podataka1 predviđa u slučaju materijalne ili nematerijalne štete nastale zbog povrede te uredbe. Taj sud postavlja Sudu pitanje je li sama povreda OUZP-a dostatna za dodjelu tog prava i ovisi li mogućnost naknade štete o prelasku određenog praga ozbiljnosti pretrpljene nematerijalne štete. Želi također znati koji su zahtjevi prava Unije propisani za određivanje iznosa naknade štete.

U svojoj današnjoj presudi Sud kao prvo navodi da je pravo na naknadu štete predviđeno OUZP-om nedvosmisleno uvjetovano ispunjenjem triju kumulativnih uvjeta: povredom OUZP-a, materijalnom ili nematerijalnom štetom koja je posljedica te povrede i uzročno posljedičnom vezom između štete i povrede. Stoga, svaka povreda OUZP-a sama po sebi ne dovodi do prava na naknadu štete. Drugačije tumačenje bilo bi protivno jasnom tekstu OUZP-a. Osim toga, u skladu s uvodnim izjavama OUZP-a koje se konkretno odnose na pravo na naknadu štete, povreda te uredbe ne dovodi nužno do nastanka štete; a kako bi nastalo pravo na naknadu štete, između predmetne povrede i pretrpljene štete mora postojati uzročno posljedična veza. Stoga se zahtjev za naknadu štete razlikuje od ostalih pravnih sredstava predviđenih OUZP-om, osobito onih na temelju kojih je moguće izreći upravne novčane kazne, a da nije dokazano postojanje pojedinačne štete.

Kao drugo, Sud utvrđuje da pravo na naknadu štete ne nastaje samo na temelju nematerijalnih šteta koje dosežu određeni prag ozbiljnosti. Takav zahtjev ne spominje se u OUZP-u, a takvo bi ograničenje bilo protivno širokom poimanju pojma „štete“ koji je utvrdio zakonodavac Unije. Osim toga, uvjetovanje naknade nematerijalne štete određenim pragom ozbiljnosti moglo bi ugroziti dosljednost sustava uspostavljenog OUZP-om. Naime, stupnjevanje o kojem ovisi mogućnost ili nemogućnost dobivanja naknade, moglo bi varirati ovisno o ocjeni sudova pred kojima se vodi postupak.

Kada je, na trećem i posljednjem mjestu, riječ o pravilima o procjeni naknade štete, Sud ističe da OUZP ne sadržava odredbe kojima se uređuje to pitanje. Stoga je na pravnom poretku svake države članice da utvrdi detaljna pravila kojima se uređuju pravna sredstva za zaštitu prava koja pojedinci u tom smislu imaju na temelju OUZP-a i, osobito, kriterije koji omogućuju određivanje opsega naknade štete koju u tom okviru treba platiti, pod uvjetom da se poštuju načela ekvivalentnosti i djelotvornosti. U tom pogledu, Sud naglašava kompenzacijsku funkciju prava na naknadu štete predviđenog OUZP-om i podsjeća na to da se tim propisom želi osigurati potpuna i učinkovita naknada pretrpljene štete.

______________________________________________

^ 1 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravci SL 2018., L 127, str. 2. i SL 2021., L 74, str. 35 (OUZP).)