U središtu

Koje promjene donosi novi Zakon o hrani

11.04.2023

Autor u članku donosi prikaz novog Zakona o hrani, koji je donesen radi potrebe usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije odnosno radi usklađivanja podjele nadležnosti za provedbu službenih kontrola sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, a stupio je na snagu 23. veljače 2023. godine.

Uvod

Novim Zakonom o hrani osigurava se provedba uredbi Europskog parlamenta i Vijeća, uredbi Europske komisije, odnosno odluke Komisije, time da se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi i direktiva Europske komisije. Naime, na navedeni način osigurava se provedba novoga zakonodavstva Europske unije koje je stupilo na snagu nakon što je 2013. godine usvojen prije važeći Zakon o hrani („Narodne novine, br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.), a koji je stupanjem na snagu ovoga zakona stavljen izvan snage.

Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije

Novim Zakonom o hrani osigurava se provedba sljedećih pravnih akata Europske unije:

Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002.),

Uredbe Komisije (EZ) br. 1304/2003 od 23. srpnja 2003. o postupku koji primjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane na zahtjeve za znanstvenim mišljenjima koji su joj upućeni  (SL L 185, 24.7.2003.)

Uredbe Komisije (EZ) br. 2230/2004 od 23. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane  (SL L 379, 24.12.2004.)

Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/1715 ?d 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u“) (SL L 261, 14.10. 2019.),

Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. rujna 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (SL L 242, 20. 9. 2011.)

Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica (SL L 68, 12.3.2013.)

Provedbene odluke Komisije (EU) 2019/300 od 19. veljače 2019. o uspostavi općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (SL L 50, 21.2.2019.)

Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001.),

Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje  (SL L 268, 18.10.2003.),

Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8.2.2005),

Uredbe Komisije (EZ) br. 141/2007 od 14. veljače 2007. o uvjetima za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća objekata u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije „kokcidiostatici i histomonostatici (SL L 43, 15.2.2007.),

Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009.),

Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ  (SL L 229, 1 9.2009.),

Uredbe Komisije (EU) 2015/786 ?d 19. svibnja 2015. o utvrđivanju kriterija prihvatljivosti za postupke detoksifikacije koji se primjenjuju na proizvode namijenjene hrani za životinje kako je predviđeno Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  (SL L 125, 21.5.2015.)

Uredbe Komisije (EU) br. 68/2013 od 16. siječnja 2013. o Katalogu krmiva  (SL L 29 30.1.2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/1104 od 1. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 68/2013 o Katalogu krmiva (SL L 177, 4.7.2022.)

Uredbe (EU) 2019/4 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ (SL L 4, 7.1.2019.).

Također se ovim Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim ionizirajućem zračenju (SL L 66, 13.3.1999.).

Osnovna pitanja koja će se urediti novim Zakonom o hrani

Navedenim zakonom stavlja se izvan snage važeći Zakon o hrani, s obzirom na činjenicu da je uz Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva osnovan Državni inspektorat Republike Hrvatske kao novo nadležno tijelo državne uprave u području provedbe određenih politika sigurnosti i higijene hrane, odnosno nadležno tijelo u provođenju službenih kontrola te je donesen Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

S tim u svezi, u potpunosti je usklađena podjela nadležnosti za provođenje službenih kontrola i preraspoređene su zadaće nadležnih tijela, a kako je navedeno u odredbama Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Također, je Zakonom o hrani uspostavljen novi pravni okvir po pitanju određivanja i uspostave jedinstvene nacionalne točke, kao i nacionalnih kontakt točki za pitanja administrativne pomoći i suradnje te prijevara povezanih s hranom.

Područje posebnih pravila o hrani za životinje kao i postupak registracije i odobravanja subjekata u poslovanju s hranom za životinje, koje je do sada bilo u okviru Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13., 148/13., 115/18. 52/21. i 83/22.) izmješteno je i uvršteno u odredbe ovoga zakona, a te iste odredbe u Zakonu o veterinarstvu biti će stavljene izvan snage danom stupanja na snagu ovoga Zakona o hrani.

Dodatno, uzimajući u obzir novoobjavljeno zakonodavstvo Europske unije koje se odnosi na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu ljekovite hrane za životinje ovim se zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2019/4 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ  (SL L 4, 7.1.2019.), a koja je stupila na snagu 28. siječnja 2022. godine.

Dodatno, ovim se zakonom propisuju odredbe na nacionalnoj razini kojima se uređuju nacionalne politike sigurnosti hrane, daje se zakonski temelj za izradu godišnjeg plana monitoringa za hranu za životinje te se uređuje područje izrade znanstvenih mišljenje kao i pružanja znanstvene i tehničke potpore od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Najbitnije promjene koje se uvode novim Zakonom o hrani

Zakon uvodi Državni inspektorat kao novo nadležno tijelo (u području provedbe politika sigurnosti i higijene hrane, odnosno nadležno tijelo u provođenju službenih kontrola), uz već postojeća druga dva tijela - Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva.

U potpunosti se usklađuje podjela nadležnosti za provođenje službenih kontrola i preraspodjele određenih zadaća nadležnih tijela državne uprave s odredbama Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Navedeno se prvenstveno odnosi na preraspodjelu određenih aktivnosti koje prelaze iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u Državni inspektorat Republike Hrvatske, a što su provedba sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, tzv. RASFF sustav te postupanje u slučaju kriza vezanih uz hranu

Utvrđuje se zakonodavni okvir i uspostavlja Nacionalna kontakt točka za suzbijanje prijevara (Državni inspektorat Republike Hrvatske) kao i Nacionalni sustav za suzbijanje prijevara kojega čine Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, Državni inspektorat, Ministarstvo unutarnjih poslova i Carinska uprava Ministarstva financija.

Cilj je na ovaj način uspostaviti zakonodavni okvir za daljinu suradnju i postupanja u području suzbijanja prijevara povezanih s hranom budući da se navedeno trenutno ne nalazi niti u jednom zakonskom okviru.

Prijelazne i završne odredbe

Postupci započeti do stupanja na snagu novog Zakona o hrani dovršit će se prema odredbama Zakona o hrani („Narodne novine“, br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.), dok će se postupci registracije i odobravanja subjekata u poslovanju s hranom za životinje i postupci službenih kontrola u području hrane i hrane za životinje, koji su započeti do stupanja na snagu Zakona o hrani dovršiti prema odredbama Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13., 148/13., 115/18., 52/21. i 83/22.).

Propisi koji ostaju na snazi 

Do trenutka donošenja provedbenih propisa ostaju na snazi:

Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju („Narodne novine“, broj 38/08.)

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje („Narodne novine“, broj 72/08.)

Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći („Narodne novine“, broj 130/09.)

Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje („Narodne novine“, broj 43/10.)

Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje („Narodne novine“, broj 120/11.).

Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada („Narodne novine“, broj 26/13.)

Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce („Narodne novine“, broj 36/13.)

Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje („Narodne novine“, broj 155/13.)

Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje („Narodne novine“, br. 24/16. i 16/17.)

Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje („Narodne novine“, br. 102/16. i 60/20.)

Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje („Narodne novine“, broj 98/18.)

Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje („Narodne novine“, broj 138/12.).

Propisi koji prestaju uvažiti:

S danom stupanja na snagu Zakona o hrani prestali su važiti:

Zakon o hrani („Narodne novine“, br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.)

– u članku 2. stavku 1. točke 4., 7., 14., 18., 22., 24. i 29. i članci 94., 95., 96., 97., 171., 172. i 173. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13., 148/13., 115/18. 52/21. i 83/22.)

članak 10. Pravilnika o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju („Narodne novine“, broj 38/08.)

Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima („Narodne novine“, br. 70/08. i 86/08. - ispravak)

Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu („Narodne novine“, br. 88/10., 93/10. i 78/11.)

Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima („Narodne novine“, broj 39/13.).

Alan Vajda, mag. iur.