U središtu

Promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

22.09.2022

Autor u članku ukratko obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom, a koje stupaju na snagu danas, 22. rujna 2022.

Uvod

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave je putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja provelo javno savjetovanje u razdoblju od 8. veljače do 10. ožujka 2022. godine o novom Pravilniku o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 106/22.) čijim se donošenjem  stavlja van snage dosadašnji Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 81/20.).

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti: 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 81/20), osim članka 47. i Dodatka XIII. Pravilnika

- Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“, br. 90/15)

- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“, br. 79/15).

- članci 4. i 5. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada („Narodne novine“ br. 117/14).

- odredbe članka 14. stavka 2., članka 16., 17. i 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17., 84/19. i 14/20. - Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 Nadalje, navedenim Pravilnikom propisane su:

1. pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima

2. sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu

3. sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu

4. sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu i obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada, te obveza predaje opasnog komunalnog otpada

5. uvjeti za obavljanje gospodarenja otpadom

6. popis vrsta otpada koje osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati bez naknade

7. metode uzorkovanja i ispitivanja neugode uzrokovane mirisom zbog otpada

8. popis postupaka za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, obrazac zahtjeva i obrazac dozvole za gospodarenje otpadom, te sadržaj elaborata gospodarenja otpadom

9. postupci oporabe i način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom odnosno koji se obavljaju temeljem upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja

10. način potvrđivanja namjere obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom

11. pojedinosti financijskog jamstva, način određivanja iznosa financijskog jamstva, način postupanja nadležnog tijela u svezi financijskog jamstva te određivanja iznosa police osiguranja i jamstva banke za pošiljke koje podliježu notifikacijskom postupku

12. katalog otpada usklađen s Popisom otpada iz Zakona, te opasna svojstva otpada

13. način izračuna ciljeva gospodarenja otpadom te izvješća koja se dostavljaju Europskoj komisiji.

Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije 

Navedenim Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.) i

2. Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17. 12. 2010.).

Utvrđivanje statusa nusproizvoda 

Daljnja uporaba tvari ili predmeta, radi utvrđivanja statusa nusproizvoda, dokazuje se: 

1. izvornikom ili ovjerenom preslikom ugovora ili drugog dokumenta kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda iz kojeg je razvidno da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta 

2. izjavom proizvođača nusproizvoda o namjeri korištenja tog nusproizvoda u vlastitoj proizvodnji ili izgradnji za slučaj kad se korisnik nusproizvoda koji je ujedno i proizvođač nusproizvoda nalazi na drugoj lokaciji.

Nastanak tvari ili predmeta kao sastavnog dijela proizvodnog postupka dokazuje se: opisom i tehnološkom shemom proizvodnog postupka iz koje je razvidno što je ulazna sirovina, na koji način se prerađuje, što je proizvod, a što je proizvodni ostatak koji nije otpadna voda ili rezultat obrade otpadne vode, nastao kao sastavni dio proizvodnog postupka proizvođača nusproizvoda.

Sadržaj pratećeg lista s obveznim podacima

Prateći list sadrži broj pratećeg lista, podatke o pošiljci otpada, toku otpada, pošiljatelju, prijevozniku, primatelju, posredniku ili trgovcu i obrađivaču itd. 

Nadalje, pošiljatelj je dužan uz pošiljku otpada predati potpisom ovjeren prateći list koji sadrži:

1. broj pratećeg lista, koji je jedinstveni za pošiljku otpada

2. ključni broj otpada, te očitovanje sadrži li pošiljka opasni ili neopasni otpad i ako pošiljka sadrži opasni otpad navode se opasna svojstva tog otpada te očitovanje sadrži li pošiljka komunalni otpad

3. fizikalno svojstvo otpada, način pakiranja i opis otpada koji čini pošiljku, te ako je pošiljatelj davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i podatak o porijeklu komunalnog otpada

4. podatke o pošiljatelju, primatelju, prijevozniku i posredniku ili trgovcu

5. način određivanja količine otpada i količina otpada koju osoba koja ne gospodari otpadom može odrediti kao procjenu zapremnine, a osoba koja gospodari otpadom mora odrediti količinu kao masu otpada dobivenu vaganjem

6. namjena pošiljke te očitovanje o obvezi dostave izvješća o obradi otpada

7. lokacija polazišta i lokacija odredišta, sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom odnosno upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, datum predaje i ime osobe koja je predala pošiljku otpada.

Javana usluga sakupljanja komunalnog otpada

Izjava o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sadrži:

1. obračunsko mjesto

2. podatke o korisniku usluge

3. kategoriju korisnika usluge na obračunskom mjestu

4. mjesto primopredaje

5. udio u korištenju spremnika ili udio korisnika usluge

6. vrstu, zapremninu i količinu spremnika

7. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog otpada

8. očitovanje o kompostiranju biootpada

9. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine

10. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se Ugovor smatra sklopljenim

11. izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom

12. uvjete za raskid Ugovora i

13. izvadak iz cjenika javne usluge.

Obveza predaje opasnog komunalnog otpada

Posjednik otpada, koji je korisnik usluge razvrstan u kategoriju kućanstvo, dužan je predati sav opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište, osim opasnog komunalnog otpada za kojega je posebnim propisima koji uređuju posebne kategorije otpada propisano drugačije postupanje.

Uvjeti za obavljanje gospodarenja otpadom 

Uvjeti za obavljanje gospodarenja otpadom su opći uvjeti gospodarenja otpadom i posebni uvjeti gospodarenja otpadom koji su propisani ovim Pravilnikom te posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

Opći uvjeti su uvjeti koje mora ispuniti svaka pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kada obavlja djelatnost, postupak ili tehnološki proces gospodarenja otpadom., dok su posebni uvjeti oni uvjeti koji su propisani za obavljanje pojedinih postupaka i tehnoloških procesa, propisani ovim Pravilnikom i propisima koji uređuju gospodarenje posebnom kategorijom otpada, koje mora ispuniti pravna osoba i fizička osoba – obrtnik koja obavlja postupak gospodarenja otpadom.

Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom su:

1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more ili je onemogućeno da otpad dođe u doticaj s oborinskom vodom

2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš

3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada

4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu

5. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad

6. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom

7. da je lokacija gospodarenja otpadom označena oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu 

8. da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i

9. da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Posebni uvjet za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada je raspolaganje:

– uređajima, odnosno opremom za obradu otpada

– skladištem otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem.

Sakupljanje otpada u reciklažnom dvorištu 

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je i ovlaštena preuzeti:

1. vrste otpada propisane Dodatkom II. Pravilnika od korisnika usluge razvrstanog u kategoriju kućanstvo bez naknade i

2. otpad u sustavu povratne naknade i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je isplatiti iznos povratne naknade potrošaču za preuzeti otpad u sustavu povratne naknade, te tako preuzeti otpad predati ovlaštenoj osobi u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Način rada reciklažnog dvorišta

U reciklažom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu otpad se mora preuzeti i skladištiti odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima, gdje je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna onemogućiti neovlaštenim osobama pristup otpadu.

Reciklažno dvorište mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. da je na glavnom ulazu u reciklažno dvorište označeno vidljivom oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu 

2. da je opremljeno vagom

3. da je opremljeno primarnim i sekundarnim spremnicima za tekući otpad i

4. da je ograđeno ogradom.

Mobilno reciklažno dvorište mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. da je označeno vidljivom oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu 

2. da je opremljeno vagom

3. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad

4. da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu

5. da se prikupljanje otpada obavlja na način kojim je onemogućeno rasipanje i razlijevanje otpada

6. da je utjecaj rada mobilnog reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade sveden na najmanju moguću mjeru, a osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i mirisi

7. da su primarni spremnici koji se koriste podesni za transport pri čemu ne smije doći do rasipanja ili prolijevanja otpada

Trgovanje otpadom

Djelatnost trgovanja otpadom uključuje kupnju i prodaju otpada u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka trgovanjem otpadom na veliko i trgovanjem otpadom na malo.

Trgovanje otpadom na veliko je kupnja i prodaja otpada koja se obavlja između pravnih osoba i/ili fizičkih osoba – obrtnika, dok je trgovanje otpadom na malo otkup otpada od fizičke osobe - prodavatelja kojega obavlja pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.

Neugoda uzrokovana mirisom otpada

Postojanje neugode uzrokovane mirisom uzrokovanog otpadom, kad je potrebno, utvrđuje se ispitivanjem prema normi HRN EN 13725, HRN EN 16841-1:2016 ili HRN EN 16841-2:2016 koje obavlja osoba akreditirana za normu kojom obavlja ispitivanje.

Dozvola za gospodarenje otpadom

Dozvola za gospodarenje otpadom izdaje se za: 

1. djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom: D 1, D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 8, D 9, D 10, D 12, D 13, D 14 i D 15 sukladno Dodatku I. Zakona.

2. djelatnost oporabe postupkom: R1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11, R 12 i R 13 sukladno Dodatku II. Zakona.

Postupci R13 i D15 se koriste za skladištenje otpada na lokaciji na kojoj se obavlja obrada otpada, te se ne dodjeljuju za skladištenje otpada u sklopu postupka sakupljanja otpada.

Elaborat gospodarenja otpadom

Sadržajem Elaborata se utvrđuje i dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom, utvrđuje svrha izvođenja pojedinog postupka, opis obavljanja tehnoloških procesa, prikazuje prostorni razmještaj tehnoloških procesa i materijalni tok pojedine vrste otpada, sve kako bi se osiguralo gospodarenje otpadom.

Fiskalno jamstvo

Financijsko jamstvo za djelatnosti određene dozvolom za gospodarenje otpadom, djelatnosti sakupljanja otpada i djelatnost oporabe otpada za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom je bankarska garancija ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument koju izdaje kreditna institucija i društvo za osiguranje na iznos koji je određen  izračunom propisanim Dodatkom VIII. ovoga Pravilnika.

Financijsko jamstvo za  djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom odlaganja otpada, osim bankarske garancije ili drugog odgovarajućeg ekvivalentnog financijskog instrumenta  je i odluka Fonda, odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i odluka predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave o davanju jamstva za osiguranje sredstava za financiranje troškova zatvaranja odlagališta otpada, održavanja i nadzora odlagališta otpada nakon zatvaranja za period od  najmanje 30 godina nakon zatvaranja.

Katalog otpada

Katalog otpada propisan je Dodatkom X. Pravilnika te sadrži: 

1. kategorizaciju otpada, koja uključuje način određivanja porijekla i mjesta nastanka otpada, grupe, podgrupe, vrste i svojstva otpada

2. popis grupa otpada i

3. popis vrsta otpada koji uključuje zapise o vrstama otpada razvrstane u grupe i podgrupe, pri čemu  zapis o vrsti otpada je sačinjen od: ključnog broja otpada, naziva otpada i oznaka zapisa s odgovarajućom naznakom karakterističnog opasnog svojstva otpada

4. kategorizaciju za prekogranični promet otpadom.

Obveza izvješćivanja Europske komisije

Europskoj komisiji se dostavljaju: 

1. svi relevantni podaci, radi preispitivanja Popisa otpada, ako Ministarstvo utvrdi da određeni otpad:

- se može smatrati opasnim otpada jer ima opasna svojstva otpada,

- se može smatrati neopasnim otpadom jer nema opasna svojstva, 

2. obavijesti o donošenju i značajnim izmjenama Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske uključujući i Program sprječavanja nastanka otpada koji je dio toga plana

3. elektroničkim putem podaci o postizanju ciljeva za svaku kalendarsku godinu u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine. 

Europskoj komisiji se svake godine, elektroničkim putem, u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine, dostavljaju podaci o provedbi mjera u svezi ponovne uporabe, te mjera sprečavanja nastanka otpada od hrane. 

Europskoj komisiji se za svaku kalendarsku godinu, elektroničkim putem, u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine, dostavljaju podaci o mineralnim ili sintetskim sredstvima za podmazivanje ili industrijskim uljima koja su stavljena na tržište i otpadnim uljima koja su odvojeno skupljena i obrađena.

Prijelazne i završne odredbe

Podaci iz Očevidnika oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom prenose se u Očevidnik sakupljača i oporabitelja. 

U Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta prenose se podaci iz: 

- Očevidnika prijevoznika otpada iz članka 109. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

- Očevidnika posrednika u gospodarenju otpadom iz članka 109. stavka 1. točke 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

- Očevidnika trgovaca otpadom iz članka 109. stavka 1. točke 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

- Očevidnika reciklažnih dvorišta iz članka 109. stavka 1. točke 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 Podaci iz Očevidnika nusproizvoda Zakona o održivom gospodarenju otpadom prenose se u Očevidnik nusproizvoda. 

Alan Vajda, mag. iur.