U središtu

Donesen Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

23.07.2020 Ovim tekstom daje se prikaz novog Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/20.), koji se primjenjuje od 17. srpnja 2020. godine.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske je donijelo navedeni Pravilnik na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15. i 102/19.), a njime se propisuje način postupanja po prijavljenim nepravilnostima, uvjeti za imenovanje osobe za nepravilnosti, sadržaj odluke za imenovanje osobe za nepravilnosti te obveze, način i rokovi izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstvima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Također je s danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestao važiti Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, broj 70/12.).

Obveznici primjene Pravilnika

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nadalje, odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.

Klasifikacija nepravilnosti

Prema odredbama ovog Pravilnika nepravilnosti se klasificiraju kao: a) nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne odredbe, b) nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja sukladno Zakonu o proračunu, c) nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja sukladno Zakonu o računovodstvu, d) nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja sukladno posebnim zakonima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave i e) sumnja na kazneno djelo.

Obveza imenovanja osobe za nepravilnosti

Ako je odgovorna osoba ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna imenovati povjerljivu osobu sukladno zakonu kojim je uređena prijava nepravilnosti i zaštita prijavitelja nepravilnosti, povjerljiva osoba je ujedno i osoba za nepravilnosti u skladu sa zakonom kojim je uređen sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske i ovim Pravilnikom.

Nadalje, ako odgovorna osoba nije obvezna imenovati povjerljivu osobu dužna je imenovati osobu za nepravilnosti.

Institucije iz nadležnosti ministarstava ili drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno iz nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu dužne imenovati osobu za nepravilnosti.

Tko može biti imenovan osobom za nepravilnosti

Osobom za nepravilnosti može se imenovati zaposlenik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili pravne struke

b) najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Unutarnji revizor ne može biti imenovan osobom za nepravilnosti.

Imenovanje osobe za nepravilnosti

Odluku o imenovanju osobe za nepravilnosti donosi odgovorna osoba ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, time da se obrazac odluke o imenovanju osobe za nepravilnosti nalazi u prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Obveze osobe za nepravilnosti

Osoba za nepravilnosti obvezna je: a) za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti, b) obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti, c) procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, d) odrediti vrstu nepravilnosti, e) predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti, f) pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i g) pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.

Postupanje po zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti

Odgovorna osoba je obvezna sprječavati rizik nepravilnosti i poduzimati mjere u slučaju utvrđenih nepravilnosti u upravljanju sredstvima institucije, time da se prijave o nepravilnostima u ministarstvima i drugim državnim tijelima i u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju osobi za nepravilnosti.

Poduzimanje mjera

Ako se utvrdi nepravilnost u instituciji odgovorna osoba poduzima sljedeće mjere:

1. u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne odredbe, nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti
2. u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja propisanog Zakonom o proračunu, predmet s dokazima se dostavlja na postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor
3. u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja propisanog Zakonom o računovodstvu, predmet se s dokazima dostavlja na postupanje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi
4. u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja propisanog posebnim zakonima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, predmet se s dokazima dostavlja na postupanje nadležnom tijelu državne uprave
5. u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet se s dokazima dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu.

Izvještavanje o nepravilnostima institucija iz nadležnosti

Odgovorne osobe institucija iz nadležnosti dužne su osobi za nepravilnosti u ministarstvu i drugom državnom tijelu te u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave do 28. veljače tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, koje sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija.

Iznimno od navedenog, ako u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima, umjesto godišnjeg izvješća o nepravilnostima odgovorna osoba dostavlja osobi za nepravilnosti u nadležnoj instituciji, dopis kojim izjavljuje da u izvještajnom razdoblju nisu prijavljene nepravilnosti.

Sastavljanje i predaja godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima

Odgovorne osobe ministarstava i drugih državnih tijela te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor, do 31. ožujka tekuće godine dostaviti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, koje sadrži podatke o nepravilnostima koje se odnose na rad ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te podatke o nepravilnostima u radu institucija iz nadležnosti.

Iznimno od navedenog, ako u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima umjesto godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima odgovorna osoba nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor dostavlja dopis kojim se izjavljuje da u izvještajnom razdoblju nisu prijavljene nepravilnosti.

Provjere Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Nadležna ministarstva i druga državna tijela, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku instituciju iz nadležnosti provjeravaju formalni sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koje im institucije dostavljaju sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Rok za imenovanje osobe za nepravilnosti

Odgovorna osoba ministarstva i drugog državnog tijela te odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno do 17. kolovoza 2020. godine imenovati osobu za nepravilnosti.

Nadalje, odgovorna osoba ministarstva i drugog državnog tijela te odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je u roku od osam dana od dana imenovanja osobe za nepravilnosti na mrežnim stranicama i/ili oglasnoj ploči institucije objaviti kontakt podatke osobe za nepravilnosti te o imenovanju obavijestiti institucije iz nadležnosti i nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor.

Alan Vajda, mag. iur.