U središtu

Upravnoprocesni prigovori ne moraju biti propisani posebnim zakonom, dovoljna je regulacija sadržana u Zakonu o općem upravnom postupku

07.05.2018 Ako iz pravilnog tumačenja odredaba Zakona o općem upravnom postupku kojima je uređeno izjavljivanje prigovora slijedi da je u odnosnom slučaju dopuštena zaštita putem neke od vrsta prigovora propisanih tim Zakonom, nije nužno da izjavljivanje prigovora bude predviđeno i posebnim zakonom.

Pored žalbe protiv rješenja, redoviti pravni lijek prema Zakonu o općem upravnom postupku (dalje: ZUP) jest i prigovor.

Prigovor je dopušten kada je to ZUP-om izrijekom predviđeno, a podnosi se u odnosu na:

a) dvije vrste obavijesti

- iz članka 42. ZUP-a (iniciranje pokretanja postupka po službenoj dužnosti radi zaštite javnog interesa),

- iz članka 155. ZUP-a (obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava);

b) dvije vrste postupanja

- zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela (članak 156. ZUP-a),

- zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga (članak 157. i 158. ZUP-a);

c) neispunjavanje obveza javnopravnog tijela iz upravnog ugovora (članak 154. ZUP-a).

Od spomenutih pet vrsta prigovora propisanih ZUP-om, po svome normativnom sadržaju i dosegu, najširu zaštitu pruža prigovor iz članka 156. ZUP-a. Upravna i upravnosudska praksa postupno razvijaju kriterije razgraničenja što (ne) ulazi u okvire zaštite od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela.

U odnosu na pojedinu vrstu prigovora primarno se primjenjuju mjerodavne specijalne norme ZUP-a (članak 42., članak 154., članak 155., članak 156., odnosno članci 157. i 158.). U pogledu svih vrsta prigovora iz ZUP-a, podredno se primjenjuju opće odredbe članka 122. toga Zakona. Norme članka 122. ZUP-a ne čine podlogu za definiranje dodatne, zasebne vrste prigovora, već supsidijarno reguliraju postupovnu materiju vezanu uz prigovore uređene drugim odredbama ZUP-a.

U praksi se javilo pitanje treba li – na području upravnog prava - da bi se u pojedinom slučaju osnovano moglo smatrati da postoji zaštita putem prigovora, pored opće regulacije sadržane u ZUP-u, takva zaštita biti predviđena i posebnim zakonom, kojim je uređeno odnosno upravno područje?

Smatramo da je odgovor na to pitanje niječan. Prigovor je dopušten samo u slučajevima propisanima prethodno navedenim odredbama ZUP-a. Međutim, ako iz pravilne pravne interpretacije neke od tih odredaba proizlazi da je riječ o iniciranju postupka po službenoj dužnosti, o isticanju neispunjavanja obveza javnopravnog tijela iz upravnog ugovora, o uskrati obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava, o zaštiti od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela, ili o zaštiti od postupanja pružatelja javnih usluga, za dopuštenost prigovora nije potrebno da mogućnost njegova izjavljivanja bude dodatno predviđena posebnim zakonodavstvom mjerodavnim u odnosnom slučaju.

dr. sc. Alen Rajko