U središtu

Ako nema upravnog postupka, nema ni šutnje uprave

14.09.2023

Pravna sredstva predviđena za šutnju uprave (žalba u upravnom postupku, odnosno tužba u upravnome sporu) nisu primjenjiva za reagiranje na neažurnost javnopravnih tijela do koje dolazi u onom dijelu upravne djelatnosti koja ne obuhvaća vođenje upravnog postupka.

Tzv. šutnja uprave označava propuštanje javnopravnog tijela da rješenje (upravni akt) donese u propisanom roku. U odnosu na donošenje prvostupanjskog rješenja, šutnja uprave, kao razlog za izjavljivanje žalbe (ili za podnošenje tužbe kada žalba nije dopuštena), može nastupiti u postupku pokrenutom na zahtjev stranke (članak 105. stavak 2. i članak 119. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“ br. 47/09., 110/21., u nastavku teksta: ZUP), vezano uz članak 101. toga Zakona. U pogledu donošenja drugostupanjskog rješenja, šutnja uprave, kao razlog za pokretanje upravnog spora, može nastupiti neovisno o načinu pokretanja postupka (članak 3. stavak 1. točka 3. i članak 22. stavak 2. točka 2. Zakon o upravnim sporovima, "Narodne novine" br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., 110/21., u nastavku teksta: ZUS, vezano uz članak 121. ZUP-a).

Pravna zaštita zbog šutnje uprave (žalba u upravnom postupku, odnosno tužba u upravnome sporu) može biti aktivirana samo podneskom stranke. Stranka je to ovlaštena učiniti sve dok šutnja traje. Nema, dakle, prekluzivnog roka, ali je u odnosu na podnošenje tužbe propisan osmodnevni dilatorni rok, čije nepridržavanje dovodi do odbacivanja tužbe kao prijevremene (članak 24. stavak 2. ZUS-a, vezano uz članak 30. stavak 1. točku 1. ZUS-a).

Šutnja uprave vezana je isključivo uz upravni postupak. Taj institut ne može biti primijenjen u ostalim upravnim djelatnostima, koje se ne ostvaruju u okviru upravnog postupka.

Primjerice, o neprihvaćanju inicijative stranke da javnopravno tijelo po službenoj dužnosti primijeni izvanredni pravni lijek poništavanja i ukidanja rješenja ne odlučuje se rješenjem, već se stranci o tome dostavlja obavijest – neupravni akt (članak 131. stavak 3. ZUP-a). O tome se, dakle, ne odlučuje u upravnom postupku, pa nema ni šutnje uprave, niti se zbog propuštanja dostave navedene obavijesti može izjaviti žalba, odnosno podnijeti tužba.

To ne znači da nema nikakvih pravnih sredstava kojima se može reagirati na neažurnost javnopravnih tijela izvan upravnog postupka, ali za to primjenjiva sredstva ne obuhvaćaju alate upravnog postupka, pa tako ni zaštitu zbog šutnje uprave. Na upravnu neažurnost izvan upravnog postupka u pravilu se, ako nije propisana druga pravna zaštita, može reagirati raznim oblicima predstavki i pritužbi, uključujući iniciranje pokretanja različitih nadzornih i/ili disciplinskih mehanizama.

dr. sc. Alen Rajko