U središtu

Nacionalni sudovi dužni su izuzeti iz primjene akt kojim se protivno pravu Unije nalaže suspenzija suca s dužnosti

01.08.2023 Stegovno vijeće poljskog Vrhovnog suda donijelo je odluku kojom se odobrava pokretanje kaznenog postupka protiv suca Okružnog suda u Varšavi I. T., suspendira ga se s njegovih dužnosti i smanjuje plaća tijekom suspenzije.
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 126/23
U Luxembourgu 13. srpnja 2023.
Presuda Suda u spojenim predmetima C-615/20 | YP i dr. i C-671/20 | M. M. (Ukidanje imuniteta i suspenzija suca)

Stegovno vijeće poljskog Vrhovnog suda 18. studenoga 2020. donijelo je odluku kojom se odobrava pokretanje kaznenog postupka protiv suca Okružnog suda u Varšavi I. T., suspendira ga se s njegovih dužnosti i smanjuje plaća tijekom suspenzije. Nakon te odluke predmeti u kojima je prvotno postupao sudac I. T. preraspodijeljeni su drugim sudačkim sastavima, osim kaznenog predmeta u kojem je upućen zahtjev za prethodnu odluku (predmet C-615/20).

U predmetu C-615/20 sudački sastav Okružnog suda u Varšavi, u kojem sudac I. T. zasjeda kao sudac pojedinac, izrazio je sumnje u neovisnost i nepristranost Stegovnog vijeća1 te se pitao protivi li se pravu Unije to da takvo tijelo može ukinuti kazneni imunitet sudaca redovnih sudova i suspendirati ih s njihovih dužnosti. Usto, taj je sud pitao Sud protivi li se pravu Unije, osobito načelima nadređenosti i lojalne suradnje, to da se predmetna odluka smatra obvezujućom i je li stoga sudac I. T. ovlašten nastaviti s razmatranjem kaznenog postupka koji se pred njim u ovom slučaju vodi.

U predmetu C-671/20 sudac kojemu je preraspodijeljen jedan od predmeta koji su prvotno bili dodijeljeni sucu I. T. pitao je Sud zahtijeva li se pravom Unije to da se suzdrži od daljnjeg razmatranja tog predmeta, ne uzimajući pritom u obzir odluku Stegovnog vijeća donesenu protiv suca I. T., i jesu li nadležna nacionalna pravosudna tijela dužna omogućiti sucu I. T. nastavak rješavanja tog predmeta.

U svojoj današnjoj presudi Sud ističe da se ta odluka temeljila na nacionalnim odredbama za koje je Sud nedavno presudio da su protivne članku 19. stavku 1. drugom podstavku Ugovora o Europskoj uniji2, s obzirom na to da je njima Stegovno vijeće, koje nema zajamčenu neovisnost i nepristranost, bilo ovlašteno odlučivati o predmetima koji imaju izravan utjecaj na status i obavljanje dužnosti sudaca, poput pokretanja kaznenog postupka protiv njih. Uzimajući u obzir pravomoćnost presude kojom se utvrđuje povreda obveze države članice kao i izravan učinak te odredbe i načela nadređenosti prava Unije, poljski sudovi stoga su dužni osigurati poštovanje navedene odredbe i tog utvrđenja Suda te su pozvani da iz toga izvedu sve posljedice, čak i ako ne postoje nacionalne zakonodavne mjere.

U tu svrhu nacionalni sudovi moraju izuzeti iz primjene akt kao što je odluka Stegovnog vijeća ako je to neophodno s obzirom na predmetnu postupovnu situaciju kako bi se zajamčila nadređenost prava Unije, pri čemu nijedno razmatranje koje se temelji na načelu pravne sigurnosti ili koje je povezano s navodnom pravomoćnošću ne može biti zapreka tomu. Što se tiče pravne sigurnosti, Sud osobito ističe da su nacionalni sudovi kazneni postupak u predmetu C-615/20 i kazneni postupak u predmetu C-671/20 prekinuli do donošenja ove presude Suda, tako da se čini da se ništa ne protivi tomu da sudac I. T. nastavi te postupke.

Slijedom toga, pravom Unije zahtijeva se, s jedne strane, da se u predmetu C-615/20 sucu I. T. omogući nastavak izvršavanja njegove nadležnosti u kaznenom postupku koji se pred njim vodi i, s druge strane, da se u predmetu C-671/20 sudački sastav kojem je preraspodijeljen predmet koji je prvotno bio dodijeljen sucu I. T. suzdrži od odlučivanja u njemu te da nadležna sudska tijela taj predmet preraspodijele sucu I. T.

Naposljetku, Sud presuđuje da se ni nacionalnim odredbama kojima se nacionalnim sudovima zabranjuje, pod prijetnjom stegovnih sankcija, razmatranje obvezujuće prirode odluke koju je donijelo Stegovno vijeće ni sudskom praksom Ustavnog suda kojom se ne dopušta takvo razmatranje ne može zapriječiti izuzimanje iz primjene te odluke. Nadređenost prava Unije nalaže izuzimanje iz primjene svake nacionalne odredbe i sudske prakse suprotne tom pravu. Isto tako, činjenica da nacionalni sudac izuzima iz primjene te nacionalne odredbe ili sudsku praksu ne može dovesti do njegove stegovne odgovornosti.

_________________________

^ 1 Stegovno vijeće poljskog Vrhovnog suda u međuvremenu je ukinuto. Vidjeti rješenje od 21. travnja 2023., Poljska/Komisija, C-204/21 R-RAP, t. 26. (vidjeti i priopćenje za medije br. 65/23).
^ 2 Presuda od 5. lipnja 2023., Komisija/Poljska (Neovisnost i privatan život sudaca), C-204/21 (vidjeti i priopćenje za medije br. 89/23)