U središtu

Upravni spor: izvođenje dokaza koji su već predloženi, odnosno izvedeni u upravnom postupku

22.03.2023

Raščlanjeni su neki slučajevi u kojima (ni)je opravdano u upravnom sporu usvojiti dokazni prijedlog stranke što se odnosi na dokaz već izveden, odnosno predložen u upravnom postupku.

Dokazni materijal u upravnom sporu čine i dokazi izvedeni u upravnom postupku (čijim rezultatima upravni sud nije vezane), i dokazi izvedeni u upravnom sporu (članak 33. Zakona o upravnim sporovima, „Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., 110/21., u nastavku teksta: ZUS). Ipak, rješavanje upravne stvari ne započinje tek u upravnom sporu. Stoga ni dokazivanje potrebno za utvrđivanje činjenica odlučnih za rješavanje upravne stvari ne započinje, u pravilu, tek u upravnom sporu, niti postoji subjektivno pravo stranke na „dvostruko“ izvođenje dokaza u istoj upravnoj stvari (i u upravnom postupku, i u upravnome sporu).

Stranke u upravnom sporu (tužitelji, u pravilu) ponekad predlažu upravnom sudu da u sporu izvede neki od dokaza koji je već izveden u upravnom postupku.

Kada je opravdano prihvatiti takav dokazni prijedlog stranke? Nema jednoznačnog odgovora na to pitanje. Odgovor može ovisiti o vrsti predmeta, sadržaju posebnog zakonodavstva, načinu pokretanja upravnog postupka, načinu i opsegu dokazivanja u konkretnom upravnom postupku, i drugim čimbenicima. Na umu je potrebno imati i načelo učinkovitosti (članak 8. ZUS-a).

Očito je da ne treba ponovno izvoditi dokaze kojima se ne utvrđuju činjenice odlučne za rješavanje konkretne upravne stvari, neovisno o tome je li takav „višak dokaza“ izveden u upravnom postupku. Usto, još je nekoliko slučajeva u kojima (ni)je svrhovito u upravnom sporu prihvatiti prijedlog izvođenja dokaza već izvedenoga u upravnom postupku.

Primjerice, nepotrebno je prihvatiti prijedlog koji se odnosi na izvođenje dokaza:

- koji je stranka, prema posebnom propisu, bila dužna priložiti već prilikom podnošenja zahtjeva kojim je pokrenut upravni postupak, ali to nije učinila

- koji je stranka, prema posebnom propisu, bila dužna priložiti tijekom upravnog postupka, ali to nije učinila

- koji stranka nije predložila izvesti u upravnom postupku, premda je to mogla učiniti.

S druge strane, opravdano u upravnome sporu može biti usvojiti dokazni prijedlog  koji je neosnovano odbijen u upravnom postupku. Također, primjerice, ako je zapisniku, pri donošenju osporavanog rješenja (upravnog akta) pridano svojstvo javne isprave i u dijelu na koji je stranka stavila primjedbu da nije pravilno sastavljen (članak 76. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09., 110/21.), vezano uz članak 60. stavak 2. toga Zakona.

dr. sc. Alen Rajko