U središtu

Zakon o tržištu rada

21.03.2019 Ovim člankom prikazujemo novi Zakon o tržištu rada koji je objavljen u Narodnim novinama broj 118/18, te se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine.

I. Uvod

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, br. 118/18., dalje: Zakon  tržištu rada) prestali su važiti dosadašnji Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 16/17. i 118/18.) kao i Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br. 57/12., 120/12., 16/17. i 118/18.). Zakonom o tržištu rada uređuje se tržište rada kroz posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu rada propisana je obveza ministra rada i mirovinskog sustava da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog donese niže navedene podzakonske akte i to:

1) Pravilnik o načinu obavljanja djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem odnosno poslovima posredovanja za povremeni rad redovitih učenika te sadržaju, načinu i rokovima dostavljanja podataka o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

2) Pravilnik o provedbi aktivnosti radi utvrđivanja profesionalnog plana traženja posla odnosno sporazuma za uključivanje na tržište rada

3) Pravilnik što se smatra odgovarajućim smještajem za nezaposlenu osobu koja se nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

4) Pravilnik o načinu prijavljivanja i vođenja evidencija za nezaposlene osobe, ostale tražitelje zaposlenja i druge osobe koje koriste usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

5) Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade nezaposlenoj osobi koja se nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

6) Pravilnik o uvjetima za korištenje prava i visini novčane naknade za jednokratnu novčanu pomoć te na naknadu putnih i selidbenih troškova za sebe, bračnog druga odnosno izvanbračnog druga i djecu od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta zaposlenja.

7) Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

II. Zakon o tržištu rada

Zakon o tržištu rada sastoji se od deset poglavlja, a to su: 1) opće odredbe, 2) evidencija nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja, 3) priprema za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju, 4) aktivna politika zapošljavanja, 5) prava za vrijeme nezaposlenosti, 6) zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, 7) Hrvatski zavod za zapošljavanje, 8) nadzor, 9) prekršajne odredbe, 10) prijelazne i završne odredbe.

III. Uvjeti za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem obavljaju se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, poslodavce i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere, s time da ih obavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Međutim, osim osiguranja za slučaj nezaposlenosti čija je provedba u isključivoj nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ostale djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem mogu obavljati pravne osobe kao trgovačka društva te fizičke osobe kao samostalnu djelatnost. Također, napominjemo da navedene pravne i fizičke osobe mogu dodatno obavljati i djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu.

IV. Prava nezaposlenih osoba

Prava koja ostvaruju nezaposlene osobe su:

1. novčana naknada na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti

2. mirovinsko osiguranje na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti

3. novčana pomoć i naknada troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu

4. jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova

5. novčana pomoć osobe uključene na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i

6. novčana pomoć osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

V. Uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu naknadu nezaposlene osobe

Postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu pokreće se temeljem zahtjeva nezaposlene osobe, s time da pravo na novčanu naknadu ostvaruje fizička oso¬ba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu od¬nosno koja ne obavlja samostalnu djelatnost, aktiv¬no traži posao i raspoloživa je za rad. Imajući u vidu visinu novčane pomoći za vrijeme nezaposlenosti ona za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od prosjeka bruto plaće ostvarenog u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa.

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje može se radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu prijaviti i nezaposlena osoba stranac kojem je prestao radni odnos u Republici Hrvatskoj bez njegove krivnje ili pristanka ako ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. Međutim, nezaposlena osoba gubi pravo na novčanu naknadu kada ju nadležna ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prestane voditi u svojoj evidenciji kao nezaposlenu osobu.

VI. Priprema za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju

Priprema za zapošljavanje obuhvaća profesionalno usmjeravanje, razvoj vještina upravljanja karijerom, podršku u definiranju u izradi profesionalnog plana i sporazuma za uključivanje na tržište rada, obrazovanje za zapošljavanje te profesionalnu rehabilitaciju, dok posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća stručni odabir nezaposlenih i drugih osoba čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju zahtjevima poslodavca. Posredovanje pri zapošljavanju Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi bez naknade, s time da poslodavac nadoknađuje troškove nastale na temelju posebnih zahtjeva poslodavca, odnosno troškove posredovanja u inozemstvu.

VII. Prava za vrijeme nezaposlenosti

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca gdje se kao vrijeme provedeno na radu smatra:

1. vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima

2. vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja i vrijeme u kojem je mirovala obveza doprinosa prema propisu kojim se uređuju doprinosi za obveza osiguranja.

VIII. Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

Privremeni odnosno povremeni sezonski posao u poljoprivredi koji traje najduže 90 dana tijekom kalendarske godine obuhvaća rad na području bilinogojstva, stočarstva i ribarstva gdje poslodavac može sa sezonskim radnikom sklapati ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi i za obavljanje onih sezonskih poslova u poljoprivredi koji se odnose na prodaju na malo izvan prodavaonica, vlastitog sezonski sakupljenog ili proizvedenog uroda, proizvoda ili kulture odnosno ulovljene ili uzgojene ribe i drugih vodenih organizama.

Međutim, na sezonskog radnika u poljoprivredi koji ima sklopljen ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o prestanku vođenja nezaposlene osobe u evidenciji nezaposlenih, o obustavi ili prestanku prava za vrijeme nezaposlenosti niti propisi kojima se uređuje prestanak isplate mirovine korisniku mirovine.

IX. Prijelazne i završne odredbe

Korisnici prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se do tada primjenjivali, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova prestanka. Također, zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana.

Alan Vajda, mag. iur.