U središtu

Povećana minimalna plaća za 2018. godinu

13.12.2017 Dana 7. prosinca 2017., Vlada Republike Hrvatske utvrdila je visinu minimalne plaće za 2018. godinu Uredbom o visini minimalne plaće koja je objavljena u Narodnim novinama br. 122/17. Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Prema Zakonu o minimalnoj plaći (NN br. 39/13), osnovica za izračun minimalne plaće utvrđuje se kao bruto iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broja aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Iznos minimalne plaće utvrđuje se preračunavanjem osnovice za izračun minimalne plaće u bruto iznos na način da se neto iznos osnovice za izračun minimalne plaće uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prosječnu stopu prireza od 10%, uz primjenu osobnog osnovnog odbitka prema posebnom propisu.

Prema Uredbi o visini minimalne plaće, visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine iznosit će u bruto iznosu 3.439,80 kuna.

Dakle, u odnosu na minimalnu plaću iz 2017. godine, došlo je do povećanja za 163,8 kuna (minimalna plaća do 31. prosinca 2017. iznosi – 3.276,00 kuna). Nakon provedenih konzultacija sa socijalnim partnerima o visini minimalne plaće za 2018. godinu, na sastancima održanim tijekom studenoga 2017. godine, a s obzirom da socijalni partneri nisu postigli konsenzus oko visine minimalne plaće, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, uvažavajući argumente oba socijalna partnera, predložilo je da minimalna plaća za 2018. godinu iznosi već spomenutih 3.439,80 kuna.

Odredbom članka 7. Zakona o minimalnoj plaći propisano je da će visinu minimalne plaće za 2014. i svaku narednu kalendarsku godinu uredbom utvrditi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad, koji će taj prijedlog dati nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći. Istom odredbom propisano je da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2018. godinu uvažavala se činjenica nastavka oporavka gospodarskih trendova i u prva dva kvartala 2017. godine. Raspoloživi podaci o kretanju plaća za prvih osam mjeseci 2017. godine ukazuju na rast bruto plaća od 3,6%, u odnosu na prosjek prvih osam mjeseci 2016. godine. Također, podaci o promjeni indeksa potrošačkih cijena za razdoblje od listopada 2016. do rujna 2017. godine, u odnosu na razdoblje od listopada 2015. do rujna 2016. godine ukazuju na promjenu od 0,8%. Očekivanja su da će se gospodarski rast nastaviti i u 2018. godini i da će prosječno očekivana stopa rasta iznositi oko 2,9%. U 2018. godini očekivani nominalni rast bruto plaća procjenjuje se na 3.1%.