U središtu

Zastarni rokovi nastali kod obavljanja registrirane gospodarske djelatnosti

20.05.2015 U članku dajemo prikaz pojedinih rokova zastare naplate potraživanja za tražbine kod domaćinstava odnosno različitih kategorija gospodarskih subjekata koji su nastali kao posljedica obavljanja registrirane gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da se svakodnevno susrećemo s nemogućnošću plaćanja računa za pružene usluge i isporučenu robu bilo od strane domaćinstava ili gospodarskih subjekata (obrt, tvrtka, zadruga, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo), donosimo prikaz pojedinih rokova zastare njihove naplate kako su regulirani odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08 i 125/11), Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 22/12, 144/12,148/13, 41/14 i 143/14) te Općeg poreznog zakona (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15).

Napominjemo da prisutna nemogućnost podmirivanja redovnih obveza poslovanja često nije rezultat situacije u kojoj netko ne želi platiti dug, već to nije u mogućnosti iz razloga što netko drugi njemu duguje po osnovi pružene usluge, odnosno isporučene robe (npr. nemogućnost naplate zbog likvidacije ili stečaja gospodarskog subjekta). Na institut zastare ovlaštena tijela ne paze po službenoj dužnosti, već isključivo na temelju prigovora dužnika, stoga su građani sami dužni voditi računa o tome jesu li njihove tražbine u zastari.

Sukladno odredbi članka 225. Zakona o obveznim odnosima propisan je opći zastarni rok u trajanju od 5 godina, pod uvjetom da nekim drugim zakonskim propisom nije određen neki drugi rok zastare.

Br.

Vrsta tražbine

Rok zastare

Zakon o obveznim odnosima

1.

Opći zastarni rok

5 godina

čl. 225.

2.

Zastara samog prava iz kojega proistječu tražbine povremenih davanja (osim uzdržavanja određenog zakonom)

5 godina

čl. 227.

3.

Sporedne tražbine (kamate, plodovi, troškovi i ugovorne kazne)

kao i glavna tražbina

čl. 223.

4.

Međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga

3 godine

čl. 228.

5.

Tražbine povremenih davanja - bilo sporedne povremene tražbine (kamata), bilo povremene tražbine u kojima se iscrpljuje samo pravo (uzdržavanje) - od dospijeća svakog pojedinog prava

3 godine

čl. 226. st. 1.

6.

Anuiteti kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate

3 godine

čl. 226. st. 2.

7.

Zakupnina i najamnina - povremeno ili u ukupnoj svoti

3 godine

čl. 229.

8.

Naknada štete

- od kada je šteta nastala

- od kada je oštećenik saznao za štetu i za osobe koje su štetu počinile

3 godine

5 godina

(objektivni rok)

čl. 230. st. 2.

čl. 230. st. 1.

9.

Tražbina naknade štete nastale povredom

ugovorne obveze

kao i ugovor

čl. 230. st. 3.

10.

Tražbina štete uzrokovana kaznenim djelom

kao i zastara kaznenog progona

čl. 231.

11.

Tražbine ugovaratelja osiguranja, odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života

5 godina

čl. 234. st. 1.

12.

Tražbine ugovaratelja osiguranja, odnosno treće osobe iz ostalih ugovora o osiguranju

3 godine

čl. 234. st. 1.

13.

Tražbine osiguratelja iz ugovora o osiguranju

3 godine

čl. 234. st. 3.

14.

Tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom

10 godina

čl. 233. st. 1.

15.

Povremene tražbine koje proistječu iz sudskih odluka i nagodbi, i dospijevaju u budućnosti

1 godina

čl. 233. st. 2.

16.

Tražbina naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće - za potrebe kućanstva

1 godina

čl. 232. st. 1. toč. 1.

17.

Tražbina radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i televizijskog prijamnika

1 godina

čl. 232. st. 1. toč. 2.

18.

Tražbina pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca

1 godina

čl. 232. st. 1. toč. 3.

19.

Tražbina pretplate na povremene tiskovine

1 godina

čl. 232. st. 1. toč. 4.

Zastara naplate potraživanja po osnovi poreza i doprinosa regulirana je odredbama Općeg poreznog zakona, odnosno Zakona o doprinosima.

Tako je odredbom članka 94. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisano pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe, s time da navedeno pravo zastarijeva u roku od tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći (relativna zastara), dok apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata u postupku ispitivanja izvora imovine u kojem je utvrđeno da ima osnove za oporezivanje nastupa za šest godina od dana kada je zastara počela prvi put teći.

Što se tiče zastare naplate doprinosa, odredbama članka 229. i 230. Zakona o doprinosima propisano je da pravo na obračun obveze doprinosa i kamata i na naplatu doprinosa, kamata i troškova ovrhe, kao i pravo obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za pet godina (relativna zastara), računajući od dana kada je zastara počela teći, s time da apsolutni rok zastare prava nastupa za deset godina, računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.

Alan Vajda, mag. iur.