U središtu

Odgovornost davatelja poštanskih usluga

22.04.2015 Ponekad se u poštanskom prometu dogode propusti poput neisporuke na vrijeme, oštećenja ili gubljenja pošiljaka, paketa i slično. Za takve propuste odgovaraju davatelji poštanskih usluga sukladno Zakonu o poštanskim uslugama.

Zakon o poštanskim uslugama (NN br. 144/12 i 153/13) temeljni je opći propis u području isporuke poštanskih pošiljaka i paketa. Sadrži posebno poglavlje: „Odgovornost davatelja poštanskih usluga“ - članci 56. – 58. Davatelj poštanskih usluga je, prema definiciji tog Zakona, pravna ili fizička osoba koja obavlja poštanske usluge.

Treba napomenuti da se razlikuje odgovornost davatelja poštanskih usluga u međunarodnom i u domaćem prometu. Prema članku 56. Zakona o poštanskim uslugama, u međunarodnom prometu davatelj poštanskih usluga odgovara u granicama utvrđenim aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima.

S druge strane, u unutarnjem prometu, davatelj poštanskih usluga odgovara:

1. za gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja

2. za prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke

3. u slučaju kad nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cijelosti.

Međutim, u sljedećim slučajevima davatelj poštanskih usluga nije odgovoran:

1. kad dokaže da se navedeni događaji (gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke odnosno djelomično ili u cijelosti neobavljena usluga) nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila)

2. kad pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese prigovor u roku utvrđenom Zakonom o poštanskim uslugama ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom tim Zakonom

3. kad se radi o poštanskim pošiljkama sadržaj kojih je zabranjen

4. kad je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije pakirao pošiljku na način da osigura njezin sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom davatelja poštanskih usluga.

Bitno je naglasiti da, za razliku od općeg propisa o odgovornosti za štetu - Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08 i 125/11), Zakon o poštanskim uslugama kao lex specialis ne predviđa odgovornost davatelja poštanskih usluga za izmaklu korist, niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke, te u slučaju kad davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti. Ujedno, davatelj poštanskih usluga ne odgovara za pošiljke koje je uručio u roku i na način propisan Zakonom o poštanskim uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga. Osim navedenim Zakonom, svaki davatelj poštanskih usluga svojim općim uvjetima uređuje naknadu štete za poštanske pošiljke i usluge koje nisu obuhvaćene njegovim odredbama (člancima 56. i 57. Zakona). Na naknadu štete u međunarodnom prometu primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije.

Pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba može u roku od 30 dana od dana primitka prihvaćenog prigovora korisnika (iz članka 54. stavka 4.), ili od povjerenstva za potrošače pri davatelju poštanskih usluga prihvaćene pritužbe korisnika (iz članka 54. stavka 5.), ili odluke Agencije (iz članka 55. stavka 7. Zakona), kojom je spor riješen u korist korisnika poštanskih usluga, davatelju poštanskih usluga podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Što se tiče iznosa naknade štete, davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutarnjem prometu naknadu štete:

1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:

a) preporučene pošiljke – u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge

b) pošiljke s označenom vrijednosti – u visini iznosa označene vrijednosti

2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:

a) preporučene pošiljke  – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge

b) pošiljke s označenom vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do iznosa označene vrijednosti

3. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

U navedenim slučajevima davatelj poštanskih usluga obvezan je, osim naknade, vratiti i iznos naplaćene cijene poštanske usluge za potraživanje, kao i iznos naplaćene cijene poštanske usluge, pri čemu se ne vraća onaj dio cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti.

Kad poštanska usluga nije obavljena, davatelj poštanskih usluga obvezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

Osim iznosa naknade štete i vraćanja cijene poštanske usluge, davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

Ako davatelj poštanskih usluga ne isplati pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi naknadu štete u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete, pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba naknadu štete može ostvariti sudskim putem.

U slučaju da se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, davatelj poštanskih usluga obvezan je o tome izvijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu. Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba zahtijeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obvezna je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom, davatelj poštanskih usluga ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj.

Što se zastare potraživanja tiče, treba reći da potraživanja davatelja poštanskih usluga i korisnika poštanskih usluga zastarijevaju istekom roka od tri mjeseca u unutarnjem prometu, odnosno šest mjeseci u međunarodnom prometu.

Zastara počinje teći:

1. za potraživanja zbog manje ili više naplaćene cijene poštanske usluge ili drugih troškova – od dana plaćanja

2. za potraživanja zbog djelomičnog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, ili zbog prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke – od dana uručenja poštanske pošiljke

3. za potraživanja zbog gubitka poštanske pošiljke – nakon 30 dana od dana isteka roka za uručenje poštanske pošiljke

4. u svim drugim slučajevima potraživanja – od dana kad su se stekli uvjeti za potraživanje.