U središtu

Prevođenje radnih mjesta u državnoj službi

28.03.2024

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“  br. 155/23., u nastavku: Zakon o plaćama) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine te su na temelju njega donesene Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, br. 22/24.), Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, br. 22/24.) i Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“, br. 22/24.) koje su stupile na snagu 1. ožujka 2024. i time je započela de facto i de iure primjena novog Zakona.

Zakonom se uređuje novi sustav plaća u državnoj službi i javnim službama prema:

1. načelu sustava plaća; 2. vrednovanju radnih mjesta; 3. ocjenjivanju učinkovitosti rada; 4. plaći i dodacima na plaću; 5. platnoj ljestvici i platnim razredima; 6. promicanju u plaći na temelju ocjene učinkovitosti rada; 7. nagrađivanju službenika i namještenika za ostvarene radne rezultate; 8. praćenju i unapređenju sustava plaća u državnoj i javnim službama i 9. nadzoru nad provedbom zakona.

Odredbom članka 2. točke 4. propisano je da se Zakon ne primjenjuje na zaposlenike iz drugih država koji zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske na radnim mjestima financiranim iz financijskih instrumenata Europske unije i međunarodnih instrumenata. 

2. Državne službe prema Zakonu

Prema Zakonu državna tijela su tijela državne uprave, pravosudna tijela, stručna služba Hrvatskoga sabora, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske, uredi i druge stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Pučkog pravobranitelja, Pravobranitelja za djecu, Pravobranitelja za ravnopravnost spolova, Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Povjerenika za informiranje, Državnog izbornog povjerenstva, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Povjerenstva za fiskalnu politiku i druga tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe

3. Koji su učinci novih uredbi

Stupanjem na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi prema članku 14. stavku 3. Zakona o plaćama smatra se da su dotadašnji nazivi radnih mjesta u pravilnicima o unutarnjem redu kod državnih tijela izmijenjeni u nove nazive radnih mjesta u skladu s prevođenjem utvrđenim navedenom Uredbom.

Isto tako, novom Uredbom propisuje se uz institut prevođenja dotadašnjih naziva radnih mjesta u nove nazive radnih mjesta i pripadajući platni razred i koeficijentom za obračun plaće.

4. Postupak prevođenja radnih mjesta u državnoj službi

Postupak prevođenja radnih mjesta u državnoj službi nakon stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi proizlazi iz odredbe članka 171. stavka 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23.) i odredbe članka 35. stavka 4. Zakon o plaćama u državnoj službi  i javnim službama koji propisuje rok od 30 dana od stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 3. Zakona o plaćama da državno tijelo obavijesti pisanim putem službenike i namještenike o prevođenju dotadašnjeg naziva radnog mjesta na koje su raspoređeni i novom koeficijentu za obračun plaće.

Ukoliko državni službenik i namještenik smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće ima pravo zatražiti od čelnika ispravak u roku od tri dana od dana primitka obavijesti. Ako čelnik državnog tijela utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će službenika i namještenika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva, a ako utvrdi da zahtjev nije osnovan, dužan je u upravnom postupku donijeti rješenje o utvrđivanju novog naziva radnog mjesta i koeficijenta za obračun plaće.

S obzirom na primjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi od 1. ožujka 2024., svi podaci o novim nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće državnih službenika i namještenika moraju se unijeti u Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama u roku od 30 dana od stupanja na snagu uredbe u svrhu isplate plaća po novom Zakonu o plaćama od 1. travnja 2024.

5. Rok za donošenje pravilnika o unutarnjem redu

Temeljem članka 37. Zakona o plaćama čelnik državnog tijela obvezni su donijeti pravilnik o unutarnjem redu u skladu s uredbom iz članka 14. stavka 3. Zakona o državnim službenicima u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu uredbe.

>> Ogledni primjer obavijesti o prevođenju radnog mjesta u državnoj službi

Tatjana Martinović, dipl. iur.

predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora