U središtu

Zakonska obveza provedbe preventivnog pregleda vida kod radnika koji rade s računalom

18.09.2023 Ovim člankom obrađujemo problematiku koja se odnosi na provedbu preventivnog pregleda vida za one radnike koji rade kod poslodavca s računalom prema Pravilniku o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu („Narodne novine“ br. 73/21.).

Uvod

Navedenim Pravilnikom su propisane mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika koji su izloženi statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima, s time da su s danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestali važiti:

1) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta ("Narodne novine" br. 42/05.)

2) Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom ("Narodne novine", br. 69/05.).

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Kako je iz navedenog Pravilnika izbačen onaj dio članka koji se odnosi na obavljanje poslova s malim rizicima, sukladno dosadašnjoj praksi, izrazito je malo takvih poslova koji se mogu podvesti pod zajednički nazivnik tj. kategoriju  poslova s malim rizikom, već su to isključivo poslovi s srednjim ili velikim rizikom. 

Stoga se, srednjim rizikom smatraju samo poslovi na kojima:

a) radnik radi manje od četiri sata dnevno na  osobnom računalu, 

b) radnik ne vozi koristi osobni automobil za odlazak i dolazak na posao kao i za službene potrebe uz provjeru ispravnosti ulja i antifriza 

c) radnik ne održava auto opremu i čisti automobil od smrzavanja

d) radnik ne koristi protuklizne cipele za automobil, topli prsluk i rukavice.

Nadalje, svi radnici koji rade na osobnom računalu duže od 4 sata dnevno dužni su biti osposobljeni za rad na siguran način s računalom a što uključuje teorijski i praktični dio.

Napori radnika pri radu s računalom

Napominjemo da se odredbe članaka 16. - 19. ovog Pravilnika u svezi napora pri radu s računalom ne primjenjuju na:

  • vozačke kabine i kabine iz kojih se upravlja vozilima ili strojevima
  • računalne sustave u prijevoznim sredstvima
  • računalne sustave koji su namijenjeni javnoj uporabi
  • prijenosna računala koja nisu predviđena za stalni rad na mjestu rada
  • računske strojeve, blagajne i opremu s malim zaslonom, koji prikazuju podatke ili rezultate mjerenja i koji su pomoćno sredstvo za određene radne operacije
  • pisaće strojeve tradicionalnog dizajna s malim zaslonom.

Poslodavac je obavezan sukladno Pravilniku o izradi procjene rizika ("Narodne novine", br. 112/14.,129/19.) procjenjivati razinu rizika za sve one poslove koji se obavljaju s računalnom i drugom opremom, uzimajući u obzir rizik od narušavanja zdravlja radnika zbog vidnog, statodinamičkog i psihofiziološkog napora.

Međutim, on nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za navedene poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, za koje je prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.

Poslodavac je obavezan osigurati da su ispunjeni minimalni zahtjevi iz Priloga IV. Navedenog Pravilnika, time da su to: oprema mjesta rada, radni okoliš i programska podrška koji ne smiju biti izvor opasnosti od ozljede ili oštećenja zdravlja radnika, time da ista obuhvaća: zaslon, tipkovnicu, radni stol ili radnu površinu i radni stolac. Međutim, što se tiče radnog okoliša isti obuhvaća zahtjeve vezane za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaj, buku, mikroklimatske uvjete i zračenje.

Također je poslodavac obvezan putem nadležnog specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta osigurati obavješćivanje radnika o rizicima za zdravlje pri radu s računalom, važnosti provođenja vježbi i korištenja odmora, odnosno izradu programa vježbi za rasterećivanje opterećenih skupina mišića. 

 Poslodavac je dužan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:

– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom

– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika

– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.

Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijaliste oftalmologije/oftalmologije i optometrije ako se pri pregledu utvrdi da je specijalistički pregled potreban, time da potrebna financijska sredstva za provedbu mjera ne smiju ići na teret radnika.

Minimalni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri radu s računalom

1. Oprema

Oprema mjesta rada ne smije biti izvor opasnosti od ozljede ili oštećenja zdravlja radnika.

a) Zaslon

1. Udaljenost zaslona od očiju radnika ne smije biti manja od 500 mm, ali opet ne tolika da bi radniku stvarala teškoće pri čitanju podataka sa zaslona. Slika na zaslonu treba biti stabilna, bez treperenja ili drugih nestabilnosti. Postolje zaslona mora biti pomično i odvojeno od stola.

2. Znakovi na zaslonu moraju biti dovoljno veliki, oštri i tako oblikovani da ih se može razlikovati. Znakovi, razmaci između znakova i redova moraju biti dovoljno veliki, da ih je moguće razlikovati bez napora, ali ne preveliki kako bi tekst bio pregledan.

3. Osvijetljenost i kontrast na zaslonu moraju biti podesivi, tako da ih radnik bez teškoća može prilagođavati stanju u radnoj okolini.

4. Zaslon mora biti pomičan, tako da radnik njegov smjer i nagib može prilagoditi ergonomskim zahtjevima rada. Potrebno je osigurati mogućnost prilagođavanja visine zaslona visini očiju radnika, tako da oči radnika budu u visini gornjeg ruba zaslona, pravac gledanja u istoj ravnini ili ukošen prema dolje do 20°.

5. Na zaslonu ne smije biti odsjaja, jer on smanjuje čitljivost znakova i uzrokuje zamor očiju. Zaslon mora biti čist, kako bi slika na zaslonu bila jasna, a tekst čitljiv.

 

b) Tipkovnica

1. Srednja visina tipkovnice ne smije prelaziti 30 mm, kosina joj ne smije biti veća od 15°, a ako je njezin donji rub viši od 15 mm potreban je produžetak koji služi kao oslonac za šaku. Tipkovnica mora biti slobodno pokretna po cijeloj radnoj površini, tako da omogućuje radniku prirodno držanje tijela i ruku. Mogućnost pomicanja i prilagođavanja tipkovnice ne smije biti ograničena sredstvima za priključivanje ili dužinom kabela.

2. Na radnom stolu ili radnoj površini ispred tipaka mora biti najmanje 100 mm slobodne površine za smještaj ruku radnika.

3. Tipkovnica ne smije imati sjajnu površinu.

4. Razmještaj tipki na tipkovnici i karakteristike tipki moraju odgovarati ergonomskim zahtjevima.

5. Tipke i simboli na tipkama moraju biti jasno označeni i moraju biti lako raspoznatljivi i čitljivi.

 

c) Radni stol ili radna površina

1. Površina stola ili radna površina ne smiju blještati i moraju biti dovoljno prostrani da bude moguć primjeren razmještaj zaslona, tipkovnice, pisanih podloga i ostale opreme, te da ima dovoljno prostora za rukovanje mišem.

2. Ispod stola mora biti dovoljno slobodnog prostora za udobno sjedenje.

3. Radni stol ili radna površina moraju biti stabilni i, ako je to moguće, podesivi po visini.

4. Držalo za predloške mora biti stabilno i podesivo te izvedeno i postavljeno tako da ne opterećuje dodatno oči, vrat i/ili glavu.

d) Radni stolac

1. Radni stolac mora biti stabilan te mora radniku omogućiti udoban položaj i neometano pomicanje.

2. Visina sjedala radnog stolca mora biti podesiva.

3. Naslon mora biti oslonac za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini.

4. Oslonac za noge mora biti osiguran svakom radniku koji to želi. Oslonac za noge mora biti dovoljno visok i stabilan, mora omogućiti udoban položaj stopala i nagib nogu i ne smije imati sklisku površinu.

2. Radni okoliš

a) Zahtjevi vezani za prostor

1. Zahtjevi vezani za radne prostorije utvrđuju se prema posebnom propisu.

2. Mjesto rada mora biti oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju.

3. Na mjestu rada mora biti dovoljno slobodnog prostora da radnik može lako mijenjati svoj položaj i neometano obavljati potrebne pokrete pri radu.

b) Osvijetljenost

1. Prirodna ili umjetna rasvjeta mora osiguravati zadovoljavajuću osvijetljenost prema vrsti rada u skladu s normom HRN EN 12464-1:2012.

2. Ometajuće bliještanje i odsjaje na zaslonu potrebno je spriječiti odgovarajućim postavljanjem elemenata radnog mjesta u odnosu na razmještaj i tehničke karakteristike izvora svjetla.

3. Zaslon mora biti namješten i nagnut tako da ne dolazi do zrcaljenja svjetiljke na zaslonu. Svjetiljke u radnoj prostoriji moraju imati takve svjetlosne tehničke karakteristike da ne uzrokuju zrcaljenja na zaslonu.

 

c) Bliještanje i odsjaji

1. Mjesto rada mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle površine ne uzrokuju neposredno bliještanje ili ometajuće zrcaljenje na zaslonu.

2. Prozori moraju imati odgovarajuće zastore (kapke) za sprječavanje ulaza sunčeve svjetlosti na mjesto rada (ili u prostor tako, da ne ometaju rad).

3. Zaslon ne smije biti okrenut prema izvoru ili od izvora svjetla, a u protivnom su potrebne posebne mjere protiv bliještanja i zrcaljenja.

d) Buka

Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad ili komunikaciju.

 

e) Mikroklimatski uvjeti

1. Mikroklimatski uvjeti moraju odgovarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizičkog naprezanja u skladu s posebnim propisom koji uređuje zaštitu na radu za mjesto rada.

2. Ukoliko se koristi klima-uređaj, vlažnost i brzina strujanja zraka moraju biti primjereni, a u toplom razdoblju temperatura prostorije može biti najviše 7° C niža od vanjske temperature.

3. Mjesto rada mora biti oblikovano i postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika.

 

f) Zračenje

Sva elektromagnetska zračenja, osim vidljivog zračenja, sa stanovišta zaštite zdravlja radnika moraju biti u skladu s pozitivnim propisima.

3. Programska podrška

Pri oblikovanju, izboru, naručivanju i mijenjanju programske opreme i oblikovanju radnih zadataka pri radu s računalom, poslodavac mora uzeti u obzir sljedeća načela:

1. Programska podrška mora biti takva da se radni zadatak može izvršiti.

2. Programska podrška mora biti jednostavna za uporabu i prilagođena razini znanja i iskustvu radnika.

3. Sustav mora radniku davati povratne informacije o izvođenju njegovih radnih zadaća.

4. Oblik i brzina davanja informacija sustava moraju biti prilagođeni radniku.

5. Programska podrška mora ispunjavati ergonomske zahtjeve, posebice pri obradi podataka.

6. Programska podrška mora osiguravati, ako je moguće, na zaslonu tamne znakove na svijetloj pozadini.

Alan Vajda, mag. iur.