U središtu

Donesena Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

18.05.2023

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10. i 125/14.), donesena je 2010. godine i od tada je donesena samo jedna izmjena.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 213. sjednici od 4. svibnja 2023., donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Uredba), koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 48/23, a stupa na snagu 13. svibnja 2023.

Uredbom je po drugi put izmijenjena Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i propisan rok za usklađenje pravilnika o unutarnjem redu s odredbama ove Uredbe.


Razlog izmjena i što je izmijenjeno Uredbom?

Uredbom su usklađeni uvjeti stručnog znanja propisanog za radna mjesta u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22.) (u daljnjem tekstu: ZVOZD) te se umjesto stečenog stručnog naziva propisuju vrste studija, čime se obuhvaćaju i akademski nazivi doktor uz naznaku struke, sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke i magistar inženjer uz naznaku struke.

Na jednostavniji način se može utvrditi prevođenje dosadašnjih stručnih naziva primjenom prijelaznih odredbi zakona kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.

Pored toga, sada je propisana mogućnost vođenja upravnog postupka i rješavanja u jednostavnijim upravnim stvarima na radnim mjestima stručni suradnik i viši referent.

Prijelaznim i završnim odredbama ZVOZD-a (čl. 114.) propisano je da stupanjem na snagu ovoga Zakona:

- preddiplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni prijediplomski studij,

- preddiplomski stručni studij mijenja naziv u stručni prijediplomski studij,

- diplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni diplomski studij,

- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni integrirani

  prijediplomski i diplomski studij,

- diplomski stručni studij mijenja naziv u stručni diplomski studij,

- poslijediplomski specijalistički studij mijenja naziv u sveučilišni specijalistički studij,

- poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij mijenja naziv u doktorski studij, a

- kratki stručni studij mijenja naziv u stručni kratki studij.

Nadalje, osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekle:

-akademski naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik uz naznaku struke (univ. bacc. uz naznaku struke)

-stručni naziv stručni prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke)

-stručni naziv stručni specijalist određene struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag. uz naznaku struke).

-akademski naziv magistar uz naznaku određene struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu akademski naziv sveučilišni magistar uz naznaku određene struke (univ. mag. uz naznaku struke)

-akademski naziv magistar inženjer uz naznaku struke stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu akademski naziv sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke (univ. mag. ing. uz naznaku struke)

-stručni naziv stručni specijalist određene struke iz tehničkog područja stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv magistar inženjer uz naznaku struke (mag. ing. uz naznaku struke).

Na zahtjev osobe koja je završila studij visoko učilište obvezno je bez naknade izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnoga naziva.

Izmijenjene odredbe Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, radna mjesta službenika klasificiraju se prema standardnim mjerilima utvrđenima Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a to su:

a) potrebno stručno znanje,

b) složenost poslova,

c) samostalnost u radu,

d) stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama,

e) stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka.

Potrebno stručno znanje obuhvaća stupanj obrazovanja, radnog iskustva, vrstu i stupanj stručnog usavršavanja, te ostalih znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za učinkovito obavljanje poslova određenoga radnog mjesta.

Uredbom je izmijenjeno 11 članaka Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojima su propisana standardna mjerila za određena radna mjesta, i to:

- Glavni rukovoditelj (čl. 11.)

- Viši rukovoditelj (čl. 12.)

- Rukovoditelj (čl. 13.)

- Viši savjetnik – specijalist (čl. 15.)

- Viši savjetnik (čl. 16.)

- Savjetnik (čl. 17.)

- Viši stručni suradnik (čl. 18.)

- Stručni suradnik (čl. 21.)

- Viši referent (čl. 22.)

- Posebne odredbe za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela (čl. 24.).

Izmjene se uglavnom odnose na područje stručnog znanja i iste su za radna mjesta I. kategorije, u člancima 11. do 18. (u potkategoriji: glavni rukovoditelj, viši rukovoditelj, rukovoditelj), te za radna mjesta II. kategorije (u potkategoriji: viši savjetnik-specijalist, viši savjetnik, savjetnik, viši stručni suradnik), a takve su da je pod potrebnim stručnim znanjem, izmijenjen stupanj obrazovanja, odnosno naziv/riječi: „magistar struke ili stručni specijalist“, zamijenjen je sa: „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski diplomski studij ili stručni diplomski studij.“.

U članku 13., u potkategoriji rukovoditelj, ovi izmijenjeni uvjeti vrijede za radna mjesta 1. razine, pod a), a za radna mjesta 2. razine, pod b), uvjet: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, zamijenjen je uvjetom: sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij.

Za radno mjesto Viši stručni suradnik, iz članka 18., osim naprijed navedene (zajedničke) izmjene u stavku 1., podstavku 1., stavkom 2. je propisana iznimka od uvjeta iz stavka 1. podstavka 1. na način da na ovo radno mjesto sada može biti raspoređen službenik, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, koji tijekom službe završi sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij.

Prethodno je bilo propisano,… koji tijekom službe stekne akademski naziv magistar struke ili stručni specijalist.

Ostali uvjeti za radna mjesta u ovim odredbama su ostali isti.

Za radna mjesta III. kategorije, sada je člankom 20. propisano da su u III. kategoriji radnih mjesta radna mjesta koja obuhvaćaju izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela.

Prethodno je bilo propisano da su u III. kategoriji radnih mjesta radna mjesta koja obuhvaćaju izvršavanje jednostavnijih i pretežno rutinskih upravnih, administrativnih i stručnih poslova.

U istoj kategoriji, u potkategoriji stručnog suradnika, iz članka 21., standardna mjerila su izmijenjena nešto šire, tako da je sada u podstavku 1. pod stručnim znanjem propisan sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij, umjesto prethodnog: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, a podstavak 2. sada glasi: „stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela;“.

Prije izmjene ova odredba je glasila: stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika;

Više referent iz članka 22., ima više izmjena i dopunu, tako da je sada pod stručnim znanjem u podstavku 1. stavka 1. propisan uvjet: sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij, umjesto prethodnog: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, a podstavak 2. je dopunjen novom ovlasti i glasi: stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela;.

Na sličan način kao za stručnog suradnika, u stavku 2. je propisana iznimka za mogućnost rasporeda službenika bez obavljanja vježbeničke prakse, i to na način da sada iznimno, na radno mjesto višeg referenta može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe završi sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prethodno je to bilo propisano za službenika koji tijekom službe „stekne naziv sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke“.

Za radno mjesto pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, stavkom 2. članka 24. propisana je iznimka od uvjeta iz stavka 1. na način da sada iznimno od stavka 1. ovoga članka na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja završi sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij, ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Prethodni uvjet je bio: sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke, koji ima  najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Uredbom su izvršena određena nomotehnička poboljšanja, u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, i to zamjenom naziva alineja u stavku članka, nazivom podstavak.

Obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredbom je na kraju propisano da će općinski načelnici, gradonačelnici, odnosno župani uskladiti pravilnike o unutarnjem redu s odredbama ove Uredbe najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe (čl.12.).   

Podsjetimo, člankom 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.) propisano je da se pravilnik o unutarnjem redu donosi posebno za svako upravno tijelo ili kao zajednički pravilnik za više upravnih tijela lokalne jedinice te da pravilnik za upravna tijela općine donosi općinski načelnik, za upravna tijela grada gradonačelnik, a za upravna tijela županije župan, na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

Cecilija Tolo, dipl. iur.