U središtu

Prestanak epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CO-2 (rezime)

17.05.2023

Budući da je napokon donesena Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kojom se, dakle proglašava prestanak epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, to nalazimo shodnim napraviti svojevrsni rezime u odnosu na ovu tematiku, posebno zbog toga što smo kontinuirano kroz duže vremensko razdoblje pratili ovu problematiku kroz prikaz odluka Stožera civilne zaštite RH i relevantnih propisa na portalu IUS-INFO1.

1.      Uvodne napomene

Uvodno ćemo pokušati iznijeti neke relevantne događaje koji su u RH u većoj i/ili manjoj mjeri obilježili vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a posebno prvu godinu pandemije koju, između ostalog, karakterizira tzv. „proljetni lockdown“, online nastava u školama, propusnice za napuštanje prebivališta i boravišta te početak cijepljenja.

Kineske zdravstvene vlasti su dana 7. siječnja 2020. službeno priopćile otkriće novog koronavirusa, dok je Vlada Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) 20. veljače 2020. poduzela prvi službeni korak vezan uz otkriće koronavirusa tako da je osnovala Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (dalje: Stožer) radi kordinacije svih službi u slučaju pojave koronavirusa u RH2.

Nedugo nakon toga, točnije 25. veljače 2020. u RH je zabilježen prvi slučaj zaraze koronavirusom.

Epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 proglašena je Odlukom ministra zdravstva od 11. ožujka 2020.3, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (dalje: HZJZ), s tim da je istog dana Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila globalnu pandemiju zbog bolesti COVID-19.

Također, ministar zdravstva je dana 14. ožujka 2020. donio Odluku o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)-(zadnje izmjene od 27. svibnja 2020. „Narodne novine“, br. 65/20.).

Dana 13. ožujka 2020. Vlada RH donijela je Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu („Narodne novine“ br. 29/20.), s tim da je provedba ove Odluke započela u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine, dok je dana 7. svibnja 2020. donijela Odluku o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanja redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 55/20. – stupila na snagu 11. svibnja 2020.), čijim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu od 13. ožujka 2020.

Dana 19. ožujka 2020. Stožer je, uz ostale, donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20.) i Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 32/20.).

Nakon toga je Vlada RH dana 23. travnja 2020. donijela Zaključak („Narodne novine“, br. 50/20.) kojim se prihvaćaju Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a koje su se odvijale kroz tri faze (planirano pokretanje aktivnosti 27. travnja 2020., zatim 4. svibnja 2020. te 11. svibnja 2020.)

Dana 27. prosinca 2020. u RH je počelo cijepljenje protiv bolesti COVID-19,a prva osoba koja je primila cjepivo je štićenica Doma za starije osobe Trešnjevka u Zagrebu, uz napomenu da je prema podacima HZJZ do sada u RH utrošeno više od 5.361.000 doza cjepiva, te da je više od 2.321.000 osoba cijepljeno s jednom dozom.

Vlada RH je dana 31. svibnja 2021. donijela Odluku o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde („Narodne novine“ br. 60/21.), koja je stupila na snagu 1. lipnja 2021., akojom se uspostavlja nacionalni sustav za izdavanje EU digitalne COVID potvrde radi olakšavanja slobodnog kretanja građana tijekom pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, učinkovitijeg doprinosa postupnom ukidanju ograničenja, uz istodobno ostvarivanje visoke razine zaštite javnog zdravlja. Određeno je da se EU digitalne COVID potvrde koriste za olakšavanje kretanja građana prilikom prelaska graničnih prijelaza RH, te da se mogu koristiti i u druge svrhe sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH koje se donose na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.  

Stožer je od svog osnutka donio ukupno 520 odluka, a neke od tih odluka su primjerice Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske, Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski itd.

Konačno, podsjećamo da je u RH zabilježeno više od 1.273.000 slučajeva zaraze  koronavirusom, s tim da je preminulo više od 18.000 osoba, dok je u svijetu zabilježeno više od 688.245.000 slučajeva zaraze koronavirusom, te je preminulo više od 6.874.000 osoba4.

2.      Izmjene i dopune propisa

Kao i u nekim drugim područjima tako je i u području pozitivnih propisa u RH epidemija bolesti COVID-19 determinirala određene intervencije u tekstove pojedinih propisa. Ovom prilikom pozabavit ćemo se samo nekima od takvih propisa.

Kronološki gledano prvi je na redu Zakon o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 31/20., stupio na snagu 19. ožujka 2020.) kojim je dodan članak 22.a, a koji propisuje da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (stavak 1.). K tome, propisano je da se odluke i upute iz stavka 1. ovoga članka donose radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja imovine, gospodarske aktivnosti i okoliša te ujednačavanja postupanja pravnih osoba i građana (stavak 2.).

Nadalje, dana 20. ožujka 2020. na snagu je stupio Zakon o dopunama Zakona o trgovini („Narodne novine br. 32/20.), kojim je u članku 2. dodana točka 12., a koja propisuje da pojam „posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Također, dodan je članak 57.a koji propisuje da radno vrijeme u djelatnosti trgovine u posebnim okolnostima određuje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske5.

Istog dana na snagu je stupio i Zakon o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 32/20.) kojim je dodan članak 9.a, a kojim je izrijekom propisano da „Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može odlukom privremeno urediti ili zabraniti rad svih ili pojedinih skupina i/ili vrsta ugostiteljskih objekata ili ograničiti radno vrijeme pojedinih ili svih skupina i/ili vrsta ugostiteljskih objekata propisanih člankom 9. ovoga Zakona te pružatelja ugostiteljskih usluga iz članka 41. ovoga Zakona na cijelom ili pojedinom području Republike Hrvatske, u uvjetima posebnih okolnosti“ (stavak 1.). Istim člankom se propisuje što se podrazumijeva pod terminom posebnih okolnosti. Nadalje, prema dopunjenom članku 46. stavku 1. točki 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba - obrtnik ako pruža ugostiteljske usluge suprotno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske iz članka 9.a ovoga Zakona za vrijeme dok je takva odluka na snazi (članak 9.a), dok će se novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi (stavak 2.). Osim toga, prema dopunjenom članku 50. stavku 1. točki 8. navedenog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ako pruža ugostiteljske usluge suprotno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske iz članka 9.a ovoga Zakona za vrijeme dok je takva odluka na snazi (članak 9.a)6.

Jedan od nejeksponiranijih je zasigurno Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a čijom je novelom iz travnja 2020. godine, odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (objavljen u „Narodnim novinama“ br. 47/20.,  - stupio na snagu dana 18. travnja 2020.) u bitnome:

- dopunjen popis zaraznih bolesti, sadržanih u odgovarajućim zakonskim odredbama, novom zaraznom bolešću COVID-19 koja je uzrokovana virusom SARS-CoV-2

- propisano da odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti donosi Vlada RH

- poboljšano postojeće uređenje mjere "izolacije u stanu"

- uređen opći institucionalni model upravljanja krizom u situaciji kada WHO proglašava globalnu pandemiju, a RH istodobno proglašava epidemiju tako da se cjelokupni državni teritorij smatra "ugroženim" i/ili "zaraženim" područjem

- propisane dodatne ovlasti nadležnim sanitarnim inspektorima u provedbi nadzora nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti

- propisani novi prekršaji i prikladne visine novčanih kazni zbog nepridržavanja sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i to izolacija u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru - samoizolacija i stavljanja u karantenu7.

Međutim, kako je i nakon takve novele epidemiološka situacija zahtijevala daljnje intervencije u tekst Zakona, to je u konačnici i rezultiralo donošenjem narednog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 134/20.,  - stupio na snagu dana 5. prosinca 2020.), kojim se u bitnome propisuju:

- nove sigurnosne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (obveza pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, zabrana ili ograničenje održavanja javnih događanja i/ili okupljanja, zabrana ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja)

- tijela koja su ovlaštena za nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, pa je tako dodan novi članak 72.a, kojim se uređuje da u slučaju proglašene epidemije zarazne bolesti ili opasnosti od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je i WHO proglasila pandemiju, odnosno epidemiju ili opasnost od nje, nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti iz članka 47. stavka 2. ovog Zakona obavljaju i: policijski službenici, inspektori tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, inspektori Državnog inspektorata te inspektori drugih tijela državne uprave u okviru svoje nadležnosti

- novi prekršaji, pa su tako dodani članci 76.b, 76.c i 76.d, a koji, dakle, propisuju nove prekršaje i pripadajuće visine novčanih kazni zbog nepridržavanja novih sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti (nepoštovanje zabrane ili ograničenja održavanja javnih događanja i/ili okupljanja (članak 47. stavak 2. točka 10.), nepoštovanje zabrane ili ograničenja održavanja privatnih okupljanja (članak 47. stavak 2. točka 11.), nepridržavanje obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske (članak 47. stavak 2. točka 9.), te konačno, propisano je kažnjavanje za prekršaj fizičke osobe, vlasnika odnosno posjednika privatnog prostora ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odlukama iz članka 47. stavka 2. točke 11. ovoga Zakona)8.

Budući da se i nakon novela Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja i prosinca 2020. godine pojavila potreba za daljnjim izmjenama i dopunama istog Zakona, to je uslijedilo i donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 143/21.,  - stupio na snagu dana 25. prosinca 2021.), a kojim su u bitnome:

– definirana javnopravna tijela zadužena za provođenje mjera  za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,

– određene odgovorne osobe u javnopravnim tijelima za provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,

– uvedena nova sigurnosna mjeru koja se odnosi na obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore,

– detaljnije razrađena primjena navedene sigurnosne mjere prilikom ulaska u prostore javnopravnih tijela kao i obveza odgovornih osoba u javnopravnim tijelima da osiguraju njenu provedbu,

– definirane ovlasti sanitarnih inspektora Državnog inspektorata prilikom izvršavanja nadzora nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, te

– propisana prekršajna kazna za odgovornu osobu u javnopravnom tijelu ako ne osigura provedbu navedene sigurnosne mjere9.

Dana 8. travnja 2020. na snagu su stupila četiri zakona (objavljena u „Narodnim novinama“, br. 42/20.) iz paketa zakona koji je vezan uz rad Ministarstva unutarnjih poslova, a kojima se produljuje rok važenja putovnice, osobne iskaznice, vozačke dozvole i oružnog lista. To su: Zakon o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (dodan članak 12.a), Zakon o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici (dodan članak 5.a i 14.a), Zakon o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama (dodan članak 222.a) i Zakon o dopuni Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (dodan članak 77.a).

Predlagatelj, odnosno Vlada RH, u obrazloženju navedenih Zakona u bitnome navodi da su uzimajući u obzir stanje nastalo zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju smanjenja socijalnih kontakata i zaštite građana i službenika koji provode odgovarajuće upravne postupke, predložene dopune predmetnih Zakona, kako bi se u ovakvoj situaciji nastaloj zbog epidemije bolesti COVID-19, građanima, odnosno vozačima i vlasnicima oružja, omogućilo korištenje ranije izdanih putovnica, prvenstveno radi povratka u RH hrvatskih državljana kojima putovnica istekne za vrijeme trajanja epidemije, odnosno korištenje ranije izdane osobne iskaznice, ranije izdane vozačke dozvole i ranije izdanih oružnih listova, a koje isprave bi se smatrale valjanima najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Prema tome, proglašenjem prestanka epidemije građani svoje istekle isprave moraju zamijeniti novima u roku od 30 dana, odnosno u roku od 30 dana trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novih isprava.

Dana 12. prosinca 2020. na snagu je stupio Zakon o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 138/2020). Ovim Zakonom dodan je članak 123.b, a koji propisuje da u slučaju nastanka posebnih okolnosti ministar može po potrebi, dok te okolnosti traju, odrediti mjeru mobilizacije stručnog i drugog radnika, rekviziciju opreme i prijevoznih sredstava, privremenu uporabu poslovnih i drugih prostorija za pružanje socijalnih usluga ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač RH, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili pružatelja usluga s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor o pružanju usluge socijalne skrbi razmjerno broju korisnika za koje je ugovor o pružanju socijalne skrbi sklopljen (pružatelji socijalnih usluga). Dakle, takvom dopunom Zakona o socijalnoj skrbi osigurava se pravovremeno i učinkovito obavljanje djelatnosti socijalne skrbi u ustanovama socijalne skrbi i zadovoljavanje potreba korisnika za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, katastrofa i epidemija većih razmjera kao što je epidemija bolesti COVID-19.

Konačno, ovakva posebna okolnost imala je utjecaja i na području provedbenih propisa, pa tako podsjećamo da je dana 14. ožujka 2020., a na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena,  Vlada RH donijela Odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode („Narodne novine“ br. 30/20.), koja je stupila na snagu 16. ožujka 2020., a odnosi se uglavnom na prehrambene proizvode (brašno, mlijeko, svježe meso, voće i povrće itd.) i zaštitna sredstva odnosno na proizvode bitne za zdravstveni sustav (zaštitne maske, lijekovi i medicinski proizvodi itd.) te su gospodarski subjekti tom Odlukom bili obvezni, u bitnome, odrediti cijenu za takve proizvode najviše do razine cijene koja je egzistirala na dan 30. siječnja 2020. za iste proizvode.10

Isto tako, napominjemo da je dana 24. prosinca 2020. na snagu stupio Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“, br. 144/20.), kojega je na temelju članka 45. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donio ministar zdravstva, a kojim se u Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“, br: 103/13.) u članku 42. iza riječi: „gripe“ dodaju riječi: „HPV infekcije i bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2“, pa je tako nakon navedene intervencije isti članak glasio: „Prema epidemiološkim indikacijama provodit će se cijepljenje i protiv: kolere, krpeljnog meningoencefalitisa, meningokokne bolesti, pneumokokne bolesti, varičela-zostera, hepatitisa A i rotavirusnog gastroenteritisa i gripe, HPV infekcije i bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.“11.

3.      Odluke Ustavnog suda RH

Određene izmjene pojedinih Zakona, kao i pojedine odluke Stožera bile su predmetom ocjene Ustavnog suda RH, pa neke od tih odluka Ustavnog suda RH izlažemo u nastavku ovog članka.

Dakle, na sjednici održanoj 14. rujna 2020. Ustavni sud RH odlučio je kako slijedi:

1. Vezano uz zakone (koji se odnose na ovlasti Stožera):

- nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.) i prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 10., 13., 14. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 47/20.)

- nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.)

U odnosu na prethodne odluke Ustavni sud je u bitnom zaključio da Hrvatski sabor može u ostvarivanju svoje zakonodavne ovlasti kada ograničava pojedina ljudska prava i slobode postupati na temelju dviju ustavnih osnova predviđenih člancima 16. i 17. Ustava, te da je odluka o tome na temelju koje od navedenih ustavnih osnova će ograničiti pojedine slobode i/ili prava u isključivoj nadležnosti Hrvatskog sabora. Ocijenio je da je donošenjem zakona odnosno izmjena i dopuna osporenih zakona kojima se, između ostalog, zbog sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 radi zaštite života i zdravlja ljudi propisuju mjere kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode, Hrvatski sabor postupao u granicama svojih ovlasti propisanih Ustavom.

2. Vezano uz odluke Stožera:

- nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: Odluke o nužnoj mjeri obvezatnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20. i 81/20.) i  Odluke o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 69/20. i 73/20.).

U odnosu na prethodne odluke Ustavni sud ocijenio je da su navedene mjere Stožera civilne zaštite bile zakonite, imale su legitiman cilj, zaštitu života i zdravlja građana, te su bile nužne za ostvarivanje tog cilja.

- odbacio je prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: - Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja ("Narodne novine" broj 32/20. i 48/20.); - Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja ("Narodne novine" broj 33/20., 48/20. i 54/20.); Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima ("Narodne novine" broj 34/20. i 48/20.); Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 51/20., 54/20., 55/20. i 56/20.).

- odbacio je prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 35/20., 39/20., 44/20. i 48/20.).

- odbacio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 32/20.).

Prethodno navedene prijedloge Ustavni sud odbacio je jer predlagatelji nisu naveli ustavnopravno relevantne razloge za osporavanje ustavnosti i zakonitosti, a iz pribavljenih očitovanja proizlazilo je da su za donošenje osporenih akata postojali objektivni i racionalni razlozi.

- utvrdio je, u postupku pokrenutom na vlastitu inicijativu da od 27. travnja 2020. do 26. svibnja 2020. točka II. Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 51/20.) u dijelu stavka 1. koji glasi "nedjelje" i stavka 3. koji glasi "nedjeljom", nije bila u suglasnosti s člankom 16. Ustava Republike Hrvatske.  Dakle, Ustavni sud utvrdio je da mjera zabrane rada nedjeljom u utvrđenom razdoblju, iako je težila ostvarenju legitimnog cilja zaštite života i zdravlja građana nije ispunjavala zahtjeve razmjernosti.

Nadalje, i u 2021. godini pojedine odredbe zakona, kao i pojedine odluke Stožera bile su predmetom ocjene Ustavnog suda RH, pa su tako donesene slijedeće odluke:

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 3. veljače 2021., broj: U-I-5918/2020 i dr., nije prihvaćen  prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom  članaka 22., 22.a i 75. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.), članaka 47., 72.a, 76.b, 76.c, 76.d i 79. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.), te članaka 5. i 6. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 134/20.).

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 3. veljače 2021., broj: U-II-4784/2020, odbačen je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/20., 80/20., 81/20., 90/20., 92/20., 98/20., 102/20., 106/20., 112/20., 119/20. i 127/20.). 

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 3. veljače 2021., broj: U-II-5920/2020 i dr., odbačeni su prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 117/20., 122/20. i 128/20.); Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 132/20.); Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 131/20.) i Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 131/20.).

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 3. veljače 2021., broj: U-II-6136/2020 i dr., odbačeni su prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 141/20.) i Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 147/20.).

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 3. veljače 2021., broj: U-II-93/2021 i dr., odbačeni su prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 141/20.) i Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 147/20.).

- Odlukom Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021., broj: U-I-263/2021, odbijen je zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 47. stavka 2. točke 11. i članaka 76.b, 76.c i 76.d Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.). 

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021., broj: U-II-1024/2021, nije prihvaćen prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 143/20., 2/21., 8/21., 14/21., 20/21., 26/21., 32/21., 40/21., 46/21. i 52/21.) točke II. u dijelu koji glasi "na način da u prijevoznim sredstvima bude popunjeno najviše 40 % raspoloživih mjesta" i točke III. stavka 2.

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021., broj: U-II-5708/2020 i dr., nisu prihvaćeni prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. stavka 1. alineje 11. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 141/20., 1/21., 2/21., 8/21., 14/21., 20/21., 26/21., 32/21., 40/21., 46/21. i 52/21.) i točke III. stavka 1. alineje 10. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 141/20., 1/21., 2/21. i 8/21.), te je odbačen prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. stavka 1. alineja 16., 17. i 18. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine" broj 141/20., 1/21., 2/21., 8/21., 14/21., 20/21., 26/21., 32/21., 40/21., 46/21. i 52/21.).

- Rješenjem Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021., broj: U-II-1800/2021, odbačen je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARSCoV-2 klasa: 011-02/20-01/143, ur. broj: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020.

4.      Odluka o proglašenju prestanka epidemije

Prije svega, bitno je istaći da prema članku 2. stavku 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.), pod epidemijom zarazne bolesti podrazumijevamo porast oboljenja od zarazne bolesti neuobičajen po broju slučajeva, vremenu, mjestu i zahvaćenom pučanstvu te neuobičajeno povećanje broja oboljenja s komplikacijama ili smrtnim ishodom, kao i pojava dvaju ili više međusobno povezanih oboljenja od zarazne bolesti, koja se nikada ili više godina nisu pojavljivala na jednom području te pojava većeg broja oboljenja čiji je uzročnik nepoznat, a prati ih febrilno stanje.

Prema članku 2. stavku 5. navedenog Zakona Vlada RH12 na prijedlog ministra posebnom odlukom proglašava epidemiju zarazne bolesti te određuje zaraženo područje, s tim da se takva odluka objavljuje u „Narodnim novinama“

Upravo na temelju prethodno navedene odredbe Vlada RH je na 215. sjednici, održanoj 11. svibnja 2023.13, donijela Odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (objavljena u „Narodnim novinama“ br. 51/23., stupila na snagu 13. svibnja 2013.), pri čemu je uzeta u obzir činjenica da je Svjetska zdravstvena organizacija 5. svibnja 2023. objavila da više ne smatra bolest COVID-19 javnozdravstvenom opasnošću koja izaziva međunarodnu zabrinutost.

Dakle, ovom Odlukom proglašava se prestanak epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

Također, danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, KLASA: 011-02/20-01/143,

URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020., pri čemu je određeno da ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, dakle, 13. svibnja 2023.

Budući da nakon proglašenja prestanka epidemije više nema razloga da o nužnim epidemiološkim mjerama odlučuje Stožer, to je 13. svibnja 2023. stupila na snagu i Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice („Narodne novine“ br. 51/23.), čime je, dakle prestala važiti zadnja odluka koja je još bila na snazi.

5.      Umjesto zaključka

Umjesto posebnog zaključka napominjemo da je HZJZ dana 11. svibnja 2023. objavio najnovije Preporuke za postupanje nakon proglašenja prekida epidemije COVID-19 (Verzija 24.), a u kojima se ističe da ovim preporukama prestaju vrijediti Preporuke o testiranju na COVID-19, izolaciji oboljelih i karanteni bliskih kontakata (zadnja verzija: 23. od 6. lipnja  2022. godine, pod naslovom POSTUPANJE S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE) jer se zbog ukidanja statusa epidemije bolesti COVID-19 ukida obveza izolacije za oboljele, obveza testiranja na SARS-CoV-2 za određene kategorije stanovništva, a karantena za bliske kontakte je već ranije bila ukinuta, te da se nadzor nad izolacijama i karantenama više ne provodi.

Posebno se naglašava da se iznose preporučene mjere opreza s obzirom na to da virus SARS-CoV-2 i dalje cirkulira intenzivno u stanovništvu, a za osobe teško narušenog zdravlja i starije životne dobi i dalje predstavlja opasnost, pa se tako, uz ostalo, svim simptomatskim osobama s postavljenom kliničkom sumnjom na COVID-19 preporuča i dalje testiranje, a osobama koje imaju povećan rizik za razvoj teških oblika COVID-19, osobama koje ulaze u kolektiv u sustavu socijalne skrbi ili osobama koje idu na bolničko liječenje (dijagnostiku) posebice uz preporuku da se testiraju PCR testom.

Osim u odnosu na testiranje, ove Preporuke sadrže i preporuke vezane uz izolaciju, zatim preporuke za bliske kontakte te mjere opreza (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Preporuke-za-postupanje-nakon-proglasenja-prekida-epidemije-COVID-19-1.pdf).

Prema tome, iako je proglašen prestanak epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, činjenica je da virus SARS-CoV-2 i dalje cirkulira u stanovništvu, a za osobe teško narušenog zdravlja i starije životne dobi i dalje predstavlja potencijalnu opasnost, pa o toj okolnosti svakako treba i nadalje voditi računa.

Željko Kudrić, dipl. iur.


^ 1 Vidi članak: Odluke Stožera civilne zaštite RH i relevantni propisi u uvjetima epidemije koronavirusa, pripremili: Željko Kudrić, Lucija Prkačin i Zorica Stojanović, objavljenog na portalu IUS-INFO

^ 2 Po prvi puta od postojanja RH aktivirani su i svi županijski, gradski i općinski stožeri (ukupno 576 stožera)

^ 3 U RH potvrđeno 19 oboljelih osoba

^ 4 koronavirus.hr

^ 5 Vidi članak: „Obustava rada/ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine u uvjetima posebnih okolnosti-epidemija koronavirusa“, autor: Željko Kudrić, objavljen 26. ožujka 2020. na portalu IUS-INFO (rubrika „U središtu“)

^ 6 Vidi članak: „Obustava rada ugostiteljskih objekata u uvjetima posebnih okolnosti-epidemija koronavirusa“, autor: Željko Kudrić, objavljen 23. ožujka 2020. na portalu IUS-INFO (rubrika „U središtu“)

^ 7 Vidi članak: „Novela Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti“, autor: Željko Kudrić, objavljen 20. travnja 2020. na portalu IUS-INFO (rubrika „U središtu“)

^ 8 Vidi članak: „Nove izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti“, autor: Željko Kudrić, objavljen 7. prosinca 2020. na portalu IUS-INFO (rubrika „Stručni članci“)

^ 9 Vidi članak: „Prikaz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti“, autor: Željko Kudrić, objavljen 7. prosinca 2021. na portalu IUS-INFO (rubrika „U središtu“)

^ 10 Vidi članak: „Aktualnost Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena u vrijeme epidemije koronavirusa“, autor: Željko Kudrić, objavljen 8. travnja 2020. na portalu IUS-INFO (rubrika „U središtu“)

^ 11 Dopunom iz studenog 2022. godine dodana je i bolest Majmunskih boginja uzrokovana virusom majmunskih boginja

^ 12 Do izmjena iz travnja 2020. bilo je propisano da ministar posebnom odlukom proglašava epidemiju zarazne bolesti

^ 13 Točno 38 mjeseci nakon proglašenja epidemije