U središtu

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

11.03.2022

Hrvatski sabor je donio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koji ima za cilj izvršiti usklađenje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom i pravnom stečevinom Europske unije. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke predložene izmjene i dopune predmetnog Zakona.

Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima implementira se Direktiva EU 2019/1151 o izmjeni Direktive EU 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava. Implementiranje ove Direktive ima za posljedicu da će se svi upisi moći provesti u sudskom registru u elektroničkom obliku te takva usluga mora biti dostupna za sve državljane Europskog gospodarskog prostora. Konačnim prijedlogom zakona omogućilo bi se osnivanje podružnice na daljinu, elektroničkim sredstvima komunikacije. Mijenja se način osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na način da društveni ugovor odnosno izjava o osnivanju društva mogu biti sastavljeni u elektroničkom obliku i putem elektroničke komunikacije. Konačnim prijedlogom zakona se dodaje novi članak 397.f koji uređuje postupanje javnih bilježnika prilikom osnivanja društva na daljinu. Više ne bi bilo potrebno fizičko prisustvo osnivača društva već bi javni bilježnik utvrđivao istovjetnost stranaka upotrebnom sredstava elektroničke identifikacije. Komunikacija s članovima društva odnosno njihovim zastupnicima kao i s članovima organa društva odvijala bi se putem elektroničke komunikacije npr. video vezom. Također se mijenjaju i obrasci koji su sastavni dio Zakona o trgovačkim društvima, te će isti prema predloženim izmjenama morati biti i dostupni na engleskom jeziku.

Zakon proširuje krug osoba koje ne mogu biti imenovane za člana uprave trgovačkog društva izmjenama čl. 239. Zakona o trgovačkim društvima. Prema predloženim izmjenama, osim osoba koje su na području Republike Hrvatske osuđene za počinjenje određenih kaznenih djela iz kataloga kaznenih djela protiv gospodarskog poslovanja, ovim izmjenama su obuhvaćene i osobe koje su u drugim državama kažnjene za kaznena djela koja po bitnim obilježjima obuhvaćaju kaznena djela protiv gospodarskog poslovanja odnosno kojima je izrečena mjera zabrane obavljanja zanimanja koje je predmet poslovanja društva. Za prokurista se ne bi mogla imenovati osoba koja ne zadovoljava uvjete za imenovanje člana uprave društva. Ministarstvo pravosuđa će ustrojiti i voditi evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave društva. 

Predloženim izmjenama Zakona također se mijenjaju i odredbe o čuvanju poslovne dokumentacije nakon provođenja likvidacije društva. Prema predloženim izmjenama likvidator je dužan ili čuvati osobno poslovne knjige društva ili iste povjeriti osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije. Uvodi se i obveza upisa u sudski registar osobe kod koje su pohranjene poslovne knjige i dokumentacija društva.

Predloženim izmjenama Zakona također se vrši usklada s odredbama Stečajnog zakona. Mijenja se članak 10. Zakona o trgovačkim društvima na način da nakon otvaranja stečajnog postupka jedino stečajni upravitelj može pokrenuti postupak radi utvrđivanja odgovornosti člana društva koji osobno ne odgovara za obveze društva. Također se uređuje vođenje stečajnog postupka prilikom pripajanja društva. Naime, ako je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad pripojenim društvom, a pripajanje još nije provedeno u sudskom registru, tada će se odluka o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka donijeti u odnosu na društvo preuzimatelja. Ako je nad pripojenim društvom pokrenut prethodni stečajni postupak prije nego što je provedeno pripajanje u sudskom registru tada će se takav postupak nastaviti nad društvom preuzimateljem.

Predložene izmjene Zakona o trgovačkim društvima nisu opsežne. Pretežno su usmjerene na rješavanje problema koji su se javili u praksi uz nastavak digitalizacije kako sudova tako i javnih bilježnika.

Daniel Deković, dipl.iur.