U središtu

Nove izmjene Zakona o udomiteljstvu

09.03.2022 Predmet ovog članka je regulacija udomiteljstva u RH i najnovije izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu koje su stupile na snagu 17.2.2022. godine.

Reguliranje udomiteljstva u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj udomiteljstvo je regulirano zakonskim pravilima, odnosno Zakonom o udomiteljstvu, temeljem kojeg se udomiteljstvo uređuje kao oblik pružanja socijalne usluge smještaja, uvjeti i način obavljanja udomiteljstva te prava i obveze korisnika usluge udomitelja, centra za socijalnu skrb i drugih pravnih osoba koje sudjeluje u potpori udomiteljstvu.

Svrha udomiteljstva je osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene.

Pod korisnikom se podrazumijeva dijete, mlađa punoljetna osoba do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života ili odrasla osoba, kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika.

Udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj se provodi u skladu s temeljnim načelima socijalne skrbi, načelom najboljeg interesa korisnika, ravnopravnosti u obiteljskom okruženju, održivosti socijalnih veza, uključenosti korisnika i zabrane diskriminacije.

Postoje tri vrste udomiteljstva u Republici Hrvatskoj:
• tradicionalno udomiteljstvo
• udomiteljstvo kao zanimanje
• srodničko udomiteljstvo

Naime, udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se u obliku:
• standardnog udomiteljstva ili
• specijaliziranog udomiteljstva za djecu

Stručnu pomoć i potporu u obavljanju udomiteljstva pružaju centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici. Također, stručna pomoć i potpora može se pružati u suradnji s udrugama i drugim organizacijama civilnog društva, vjerskim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju usluge stručne pomoći u obitelji, rane intervencije, savjetovanja i pomaganja u obitelji i druge usluge u obitelji i lokalnoj zajednici sukladno posebnom propisu.

Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade svake godine ministar dodjeljuje nagrade udomiteljima za iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva. Treba naglasiti da se nagrade dodjeljuju u obliku povelje i u novcu.

Korisniku osigurava uslugu smještaja centar korisnika na temelju izvršnog rješenja o priznavanju prava na uslugu smještaja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi.
Udomitelj je dužan primiti na smještaj korisnika na temelju rješenja o priznavanju prava na uslugu smještaja. Dobna razlika između udomitelja i djeteta mora biti najmanje 18 godina, osim kod srodnika kao udomitelja. Ako je udomitelj navršio 65 godina života, novim korisnicima se ne može priznavati pravo na smještaj u udomiteljsku obitelj kod tog udomitelja, osim ako je udomitelj srodnik.

Postupak za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva pokreće se po zahtjevu stranke. O tom zahtjevu rješenjem odlučuje centar za socijalnu skrb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Dan izvršnosti rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva, smatra se danom početka obavljanja udomiteljstva.

Sredstva za financiranje udomiteljstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Treba naglasiti da se naknada za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ne smatra plaćom niti drugim prihodom koji podliježe plaćanju poreza.

Za nepridržavanje propisanih pravila propisane su i prekršajne sankcije, pa će se tako udomitelj ako primi na smještaj korisnika bez rješenja centra korisnika o priznavanju prava na uslugu smještaja, kazniti novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00. Također, fizička osoba koja obavlja udomiteljstvo bez rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000, 00 do 50.000,00 kn.

Intencija zakonodavca za novim zakonskim promjenama u području udomiteljstva proizlazi iz nekoliko razloga od kojih možemo istaknuti redefiniranje uvjeta za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu, ujednačavanja reguliranja naknade za rad udomitelja i opskrbnine, ujednačavanja utvrđivanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga u odnosu na sve pružatelje socijalnih usluga, jasnijeg definiranja prava udomitelja koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje za vrijeme korištenja prava na rodiljne i roditeljske potpore za vlastito dijete. Nove zakonske promjene donose se u sklopu paketa reforme sustava socijalne skrbi.

U tu svrhu, zakonodavac je izradio novi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, koji je nakon zakonodavne procedure usvojen u Hrvatskom saboru te je stupio na snagu 17. veljače 2022. godine.

Sukladno tome, u nastavku teksta bit će više riječi o najznačajnijim novinama u predmetnom području.

Nove zakonodavne promjene

Specijalizirano udomiteljstvo

Iako je izmjenama Zakona o udomiteljstvu iz 2019. godine omogućeno obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu, u praksi se pokazalo da u Republici Hrvatskoj ne postoji ni jedan udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu. Uzimajući u obzir značaj specijaliziranog udomiteljstva za djecu, neophodno je bilo redefinirati uvjete za njegovo obavljanje.

Stoga se novim zakonskim promjenama proširuje mogućnost obavljanja standardnog udomiteljstva kao zanimanja i na specijalizirane udomitelje koji obavljaju udomiteljstvo sukladno Zakonu o udomiteljstvu ("Narodne novine" br. 90/11. i 78/12.) te ujedno propisuju posebni uvjeti za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu.

Naime, specijalizirano udomiteljstvo za djecu kao zanimanje može obavljati osoba koja ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti:

• punoljetna i ima poslovnu sposobnost
• hrvatski državljanin
• ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj
• mlađa od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
• ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
• završila osposobljavanje za udomitelja, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
• ima propisane stambene uvjete
• ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac
• nema zapreke iz članka 18. Zakona o udomiteljstvu

Na temelju ispunjenosti navedenih uvjeta, centar udomitelja procjenjuje obitelj, motive osobe i članova njezine obitelji za obavljanje udomiteljstva, odnose u obitelji te njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika u obitelj, procjenjuje kapacitete i rizike udomiteljske obitelji, obavlja psihološko testiranje podnositelja zahtjeva te procjenjuje sve druge činjenice koje bi mogle utjecati na zadovoljavanje potreba i najbolji interes korisnika, pri čemu uzima u obzir i preporuke pružatelja socijalnih usluga i drugih tijela u lokalnoj zajednici.

Posebni uvjeti:
• nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja u skladu s odredbama posebnih propisa ili drugu samostalnu djelatnost
• ima prebivalište na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno grada Zagreba, za koje je mrežom socijalnih usluga utvrđena potreba za obavljanjem udomiteljstva kao zanimanja
• izabran od strane Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja
• ima završen najmanje preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u području socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, pedagogije i medicine i najmanje godinu dana radnog staža u radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama ili
• ima završeno srednjoškolsko obrazovanje ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i najmanje tri godine pružanja usluge djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi kao tradicionalni, specijalizirani ili standardni udomitelj.

Uz to, mora imati i posebna znanja i vještine u skladu s individualnim potrebama djeteta ili mlađe punoljetne osobe kojoj pruža uslugu smještaja.

Iz članka 18. Zakona o udomiteljstva proizlazi da udomiteljstvo ne može obavljati osoba:

• u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi
• koja ima bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika ili
• koja je društveno neprihvatljivog ponašanja

Naime, osobom društveno neprihvatljivog ponašanja smatra se osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela:

• kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznena djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznena djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.) iz Kaznenog zakona, "Narodne novine" br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.
• kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznena djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznena djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznena djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznena djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.) iz Kaznenog zakona, "Narodne novine" br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.
• osoba kojoj je pravomoćno izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji
• osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za navedena kaznena djela ili prekršajni postupak za nasilje u obitelji
• osoba koja je ovisna o alkoholu, opojnim drogama i/ili kockanju i drugim oblicima ovisnosti
• osoba kojoj je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u protekle tri godine prije podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Sve navedene zapreke odnose se i na članove obitelji s kojima osoba koja je podnijela zahtjev za obavljanje udomiteljstva zajedno živi.

Centar udomitelja obvezan je po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za obavljanje udomiteljstva i članova njezine obitelji ne vodi kazneni postupak za navedena kaznena djela ili prekršajni postupak za nasilje u obitelji te da nisu pravomoćno osuđeni za navedena kaznena djela ili prekršaj za nasilje u obitelji.

Također, preciznije se propisuje za koju djecu s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom se pružaju usluge specijaliziranog udomiteljstva za djecu. Shodno tome, udomitelji koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu pružaju uslugu smještaja i složeniju specifičnu skrb djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi:

• s teškim invaliditetom
• kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
• kod koje je utvrđeno više vrsta težih oštećenja ili
• kod koje je utvrđeno više vrsta oštećenja trećeg stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

Opskrbnina i naknada za rad udomitelja

S obzirom na to da su prethodnim zakonskim rješenjem opskrbnina i naknada za rad udomitelja bili regulirani na dva različita načina, odnosno Zakonom i odlukom ministra, neophodno je bilo provesti usklađivanje u reguliranju tih prava.

Prema tome, visinu naknade za rad udomitelja koji obavljaju standardno udomiteljstvo i visinu naknade za rad udomitelja koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu, odlukom utvrđuje ministar.
Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske, s tim da se utvrđuje jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Treba naglasiti da se osnovica ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Udomitelji koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje imaju pravo na naknadu za rad udomitelja i prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i za vrijeme korištenja prava na temelju propisa kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore.

Ostale odredbe

Radi ujednačavanja utvrđivanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga u odnosu na sve pružatelje socijalnih usluga, dozvola za obavljanje udomiteljstva vrijedit će tri godine.

Preciznije se propisuje iznimka u odnosu na smještaj djece s teškoćama u razvoju u tradicionalnom udomiteljstvu te iznimka u odnosu na smještaj djece s teškoćama u razvoju kod udomitelja koji obavljaju standardno udomiteljstvo, a što je usklađeno s propisom kojim se uređuje metodologije vještačenja.

Shodno tome, ako je u udomiteljsku obitelj smješteno troje djece s teškoćama u razvoju, samo jedno od smještene djece može biti dijete s težim invaliditetom ili utvrđenim trećim stupnjem težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja. (tradicionalno udomiteljstvo).

U udomiteljskoj obitelji u kojoj udomitelj obavlja standardno udomiteljstvo mora biti smješteno troje djece istodobno. Iznimno, u udomiteljskoj obitelji može biti smješten manji broj djece ako se radi o: dvoje djece s težim invaliditetom ili utvrđenim trećim stupnjem težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja…

U konačnici, postupci započeti prije dana stupanja na snagu novih zakonskih izmjena (17.2.2022. godine), dovršit će se prema odredbama Zakona o udomiteljstvu, "Narodne novine" br. 115/18. Također, dozvole za obavljanje udomiteljstva donesene po Zakonu o udomiteljstvu, "Narodne novine" br. 90/11. i 78/12. i rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva donesena po Zakonu o udomiteljstvu, "Narodne novine" br. 115/18., ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdani.

Za očekivati je da će nove zakonske promjene donijeti pozitivne učinke u udomiteljstvu, prije svega ubrzati postupke udomljavanja, za koje se u dosadašnjoj praksi pokazalo da su previše dugotrajni, što djeluje demotivirajuće za potencijalne udomitelje. Iako će se povećati udomiteljske naknade, one ne bi smjele nikako biti jedini poticaj udomiteljima za pružanjem usluga udomiteljstva najpotrebitijoj djeci. 

Bernard Iljazović