U središtu

Promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita

24.11.2021 Ovim člankom autor obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

Uvod

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave za područje zaštite na radu putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 21. listopada do zaključno 20. studenog 2021. godine provelo je javno savjetovanje u svezi prijedloga novog Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

Sukladno odredbi članka 20. stavka 9., a u vezi članka 22. stavka 3., te članka 78. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske namjerava donijeti navedeni Pravilnik, a njime se propisuje:

1) osposobljavanje radnika za rad na siguran način
2) osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika te osposobljavanje i usavršavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
3) način, uvjeti i program polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblici stalnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, vođenje evidencije izdanih uvjerenja i uspostava Registra osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu te obavljanja poslova zaštite na radu.

Nadalje, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu mogu obavljati poslodavci za vlastite potrebe te fizičke i pravne osobe ovlaštene za osposobljavanja iz zaštite na radu.

Osposobljavanje za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika, u suradnji s poslodavcem odnosno neposrednim ovlaštenicima poslodavca kod kojeg se provodi osposobljavanje radnika. Međutim, što se tiče osposobljavanja stranih radnika, pisani materijali i upute, kao i sadržaj zapisnika, moraju biti za radnika sastavljeni na onom jeziku koji je stranom radniku razumljiv.

Međutim, odredbe koje se odnose na provedbu osposobljavanja za rad na siguran ne primjenjuju se na naučnike te učenike na praksi. Naime, njihovo je osposobljavanje što obuhvaća izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja tijekom stručnog srednjoškolskog obrazovanja osim Zakonom o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), dodatno regulirano Zakonom o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine" br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.), Zakonom o obrtu ("Narodne novine" br. 143/13., 127/19., 41/20.), Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja ("Narodne novine" br. 37/15.) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama ("Narodne novine" br. 140/09.), na temelju kojih se provode liječnički pregledi učenika i upoznavanje učenika s pravilima i mjerama zaštite na radu.

Provedba osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika provodi se prema programu osposobljavanja koji se mora temeljiti na procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine primjene načela prevencije i pravila zaštite na radu u odnosu na prisutne rizike.

Poslodavci mogu, ako imaju zaposlenog stručnjaka zaštite na radu, sami izrađivati programe osposobljavanja i provoditi osposobljavanje ili izradu programa osposobljavanja i osposobljavanje mogu povjeriti osobi ovlaštenoj za osposobljavanje radnika koji se sastoji od teorijskog dijela te praćenja sigurnog načina rada radnika i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada.

Program osposobljavanja u teorijskom dijelu obuhvaća upoznavanje radnika s općim načelima prevencije, s pravilima zaštite na radu u odnosu na izvore opasnosti, štetnosti i napora na poslovima za koje se radnik osposobljava te s pravima i obvezama radnika na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Program osposobljavanja u teorijskom dijelu provodi stručnjak zaštite na radu, a program se može provoditi i na daljinu odgovarajućim on-line metodama, time da se s programom osposobljavanja može započeti tek nakon završetka teorijskog dijela osposobljavanja.

Praćenje sigurnog načina rada i ocjenu praktične osposobljenosti na mjestu rada provodi i potvrđuje poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik radnika koji je u postupku osposobljavanja, gdje se neposrednim ovlaštenikom radnika smatra onaj ovlaštenik poslodavca u čiji djelokrug rada spadaju poslovi za koje se radnik osposobljava.

Postupke praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti radnika provode poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik radnika, time da stručnjak zaštite na radu kod poslodavca ili stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe potvrđuje cjelokupnu provedbu postupka osposobljavanja radnika.

Međutim, ona osoba koja ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. ili II. stupnja, oslobođena je od obveze osposobljavanja za rad na siguran način.

Program osposobljavanja tijekom praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada uključuje i raspoloživost te korištenje pisanih uputa za rad na siguran način kao i upute proizvođača radne opreme i opasnih kemikalija koje radnik koristi tijekom rada, a koje osigurava poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik.

Zapisnik o provedenom osposobljavanju radnika

Kako se o provedenom osposobljavanju radnika sastavlja zapisnik i to na obrascu ZOS koji je u sastavni dio ovoga Pravilnika i kojeg je poslodavac obvezan čuvati, isti sadrži sljedeće podatke:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj - OIB radnika, odnosno internacionalni identifikator za stranog radnika, koji se osposobljava
2) opis poslova i aktivnosti koje će radnik obavljati te mjesto rada
3) naziv, sjedište i OIB poslodavca
4) ime, prezime i OIB osoba koje sudjeluju u postupku osposobljavanja i njihove potpise
5) oznaku zapisnika
5) mjesto, razdoblje i način provođenja teorijskog dijela osposobljavanja radnika
6) ocjena poslodavca odnosno neposrednog ovlaštenika poslodavca o sigurnom načinu rada radnika i njegovom postupanju tijekom osposobljavanja
7) mjesto i razdoblje praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti radnika
8) naziv i podaci ovlaštene osobe (za slučaj kada je u osposobljavanju sudjelovao stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe)

Osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu

Osposobljavanje i usavršavanje poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu u području zaštite na radu provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu.

Program osposobljavanja poslodavca, odnosno njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.), time da isti obuhvaća obnovu znanja prema navedenom Programu, s posebnim naglaskom na obveze i prava te upoznavanje s promjenama u propisima zaštite na radu u ovisnosti o djelatnosti poslodavca.

Međutim, što se tiče samog trajanja osposobljavanja i usavršavanja, ono iznosi najmanje 7 školskih sati, dok se stručno usavršavanje provodi periodički, najmanje jednom u 5 godina, time da se navedeno osposobljavanje i usavršavanje provodi teorijski, a zapisnik o tome sastavlja se na obrascu ZOOP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu

Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu sastoji se od opći i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu koji kandidati polažu prema Programu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Opći dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu, dok posebni dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus).

Nadalje, status stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) ima osoba koja je:

1) završila najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položila državni ispit iz područja zaštite na radu u tijelima državne uprave nadležnim za zaštitu na radu, ili
2) završila najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položila stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu.

Polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Navedeni ispit kandidat prijavljuje Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske elektronički, putem Registra osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu, gdje isto rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu uz napomenu da troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

Kandidat koji je prijavio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ispite polaže isti dan.

Nadalje, kandidat je prije polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, u obvezi dostaviti dokaz o izvršenoj uplati za naknadu troškova polaganja ispita. Naime, sredstva uplaćena na ime naknade troškova polaganja ispita koriste se namjenski za isplatu naknada članovima i tajnicima povjerenstava za provođenje stručnog ispita, za isplatu naknada ispitivačima i tajnicima stalnog stručnog usavršavanja, za isplatu naknada predavačima za stalno stručno usavršavanje, za uspostavu i razvoj Registra te za njegovo daljnje održavanje.

Ispitna komisija i ispitivači za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske odlukom utvrđuje listu ispitivača koji mogu biti članovi Ispitne komisije te tajnika Ispitne komisije - Komisija S.

Komisiju i njezinog predsjednika za svaki ispitni rok imenuje rukovodeći službenik ustrojstvene jedinice za zaštitu na radu ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike s liste ispitivača, kao i tajnika Ispitne komisije. Komisiju za opći dio ispita čine tri ispitivača, od kojih je jedan predsjednik, dok Komisiju za posebni dio čine tri ispitivača, od kojih je jedan predsjednik.

Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu kandidat polaže usmeno, pred Komisijom, time da se o istom vodi zapisnik i to za opći dio stručnog ispita na obrascu ZSIS-1, a za posebni dio stručnog ispita na obrascu ZSIS-2 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Kandidat mora biti obaviješten o mjestu i danu polaganja stručnog ispita 30 dana prije održavanja ispitnoga roka, time da isti može pisanim podneskom najkasnije 3 dana prije ispitnog roka uz odgovarajući dokaz opravdane spriječenosti, odgoditi polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Međutim ako kandidat bez opravdanog razloga dva puta ne pristupi polaganju stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, postupak polaganja će se obustaviti, time da u navedenom slučaju, kandidat ne može ponovno zatražiti polaganje ispita prije isteka 1 godine od dana donošenja rješenja o obustavi postupka.

Kandidat je položio opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ako ga svi članovi komisije ocjene s ocjenom “položio”.

Međutim, onaj kandidat koji nije položio opći ili posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, može podnijeti zahtjev za ponovno polaganje ispita, a ispit može polagati najviše tri puta. Nadalje, ako kandidat stručni ispit ne položi u roku od 1 godine od dana podnošenja zahtjeva, postupak polaganja će se obustaviti.

Elektroničku evidencija izdanih uvjerenja stručnjacima zaštite na radu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uspostavlja i vodi elektroničku evidenciju izdanih uvjerenja stručnjacima zaštite na radu u koju se upisuju sljedeći podaci:

1) broj uvjerenja/evidencijski broj
2) ime i prezime osobe, OIB, kontakt podaci, stupanj i smjer obrazovanja (zvanje)
3) datum polaganja ispita
4) vrsta uvjerenja (stupanj stručnjaka)
5) datum izdavanja uvjerenja.

Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu te priznavanje statusa koordinatora zaštite na radu

Pravo polaganja stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta (koordinator I) i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II) ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen stručni ispit po posebnom propisu o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika baccalaureus).
Iznimno od navedenog, osoba koja ima najmanje završen studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva ili stručni studij sigurnosti sa stečenim nazivom prvostupnik ( baccalaureus ) i položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (posebni dio) ima pravo polaganja stručnog ispita samo za koordinatora II.

Status koordinatora I i II ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik ( baccalaureus ) i koja je položila stručni ispit po posebnom propisu o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika ( baccalaureus ) i koja je stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio), time da o navedenom statusu rješenjem odlučuje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Međutim, za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu mogu se na ograničeno vrijeme do dvije godine priznati strane stručne kvalifikacije te dokazi o osposobljenosti, o čemu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za svaki pojedini slučaj može dati mišljenje.

Program stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu obuhvaća sljedeće cjeline a to su:

1. Propisi u području zaštite na radu i u području gradnje građevina
2. Dužnosti koordinatora zaštite na radu
3. Otklanjanje i smanjivanje rizika na radu
4. Primjena pravila zaštite na radu u fazi pripreme projekta
5. Primjena pravila zaštite na radu u fazi izvođenja projekta.
6. Inspekcijski nadzor i mjere

Nadalje, osobi koja ispunjava prethodno navedene uvjete, a stručni ispit za koordinatora zaštite na radu je položila temeljem Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita ("Narodne novine" br. 101/09. i 40/10.), na njen će se pisani zahtjev izdati potvrda o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta (koordinator I) i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II).

Elektronska evidencija izdanih uvjerenja koordinatorima zaštite na radu

Ministarstvo uspostavlja i vodi elektroničku evidenciju izdanih uvjerenja koordinatorima zaštite na radu u koju se upisuju sljedeći podaci:
1) broj uvjerenja/evidencijski broj
2) ime i prezime osobe, kontakt podaci, OIB, stupanj i smjer obrazovanja,
3) datum polaganja ispita,
4) vrsta uvjerenja (stupanj),
5) datum izdavanja uvjerenja.
Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu

Stručnjaci zaštite na radu i koordinatori zaštite na radu obvezni su se stalno stručno usavršavati, time da se usavršavanje stručnjaka zaštite na radu zaposlenih kod poslodavaca i koordinatora zaštite na radu provodi putem interaktivnih internetskih alata na mrežnim stranicama ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, najmanje jednom u 5 godina uz napomenu da se o tome vodi evidencija o tome u Registru, odnosno da troškove stalnog stručnog usavršavanja snosi ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Navedeno usavršavanje se prijavljuje ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike elektronički putem Registra gdje se upisuju i dokazi o provedbi usavršavanja.

Usavršavanje stručnjaka zaštite na radu zaposlenih kod ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu obavlja se prema odredbama propisa zaštite na radu koji se odnosi na ovlaštene osobe za poslove zaštite na radu.

Međutim, navedene odredbe ne odnose se na inspektore rada u području zaštite na radu koji su službenici Državnog inspektorata, na službenike ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koji obavljaju poslove u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za zaštitu na radu te na službenike Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na poslovima sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Provedba usavršavanja stručnjaka zaštite na radu i ovlaštenika

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike može jednom u 5 godina provesti usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i ovlaštenika koji ujedno obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca do uključivo 49 radnika , u vezi primjene pravila, mjera postupaka i aktivnosti zaštite na radu kod poslodavca, a na temelju podataka prikupljenim unutarnjim nadzorom zaštite na radu kod poslodavca koje stručnjak zaštite na radu i ovlaštenik dostavljaju navedenom ministarstvu elektroničkim putem.

Stručnjaci zaštite na radu, koordinatori zaštite na radu te ovlaštenici poslodavca koji ujedno obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca s do uključivo 49 radnika, mogu se usavršavati u suradnji s visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih, javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva, udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja, stručnjacima iz pojedinih područja i sl.

Stručnjacima zaštite na radu zaposlenim kod poslodavaca, koordinatorima zaštite na radu, te ovlaštenicima poslodavca koji ujedno obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca s do uključivo 49 radnika, koji u petogodišnjem razdoblju najmanje jednom godišnje provedu usavršavanje, priznati će se navedeno usavršavanje na temelju dostavljenih zapisa.

Prijelazne i završne odredbe

Postupci osposobljavanja radnika koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Nadalje, postupci osposobljavanja radnika provedeni temeljem Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita ("Narodne novine" br. 112/14.) prestaju važiti kada nastupe propisane okolnosti temeljem Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine“ br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) koje zahtijevaju ponovno osposobljavanje radnika.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestat će važiti Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine“ br. 112/14) , osim odredbi članka 12. stavka 2. i 3., članka 22., članka 25. stavka 2. i 3. te članka 34. istog Pravilnika koje se primjenjuju do uspostave Registra i elektroničke evidencije prema novom Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

Alan Vajda, mag. iur.