U središtu

Je li za proširenje groblja potreban akt za građenje?

27.10.2016 Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i, u pravilu, prateće građevine. Groblja su prema članku 2. Zakona o grobljima komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba na čijem se području nalaze. Kad je riječ o gradnji groblja, postavlja se pitanje treba li i koji akt za proširenje postojećeg groblja.

Zakonom o grobljima (Narodne novine, broj 19/98, 50/12) uređuje se, osim korištenja i upravljanja grobljem, i njegova izgradnja. Što se gradnje groblja tiče, taj Zakon u članku 4. navodi da je građenje i rekonstrukcija groblja u interesu Republike Hrvatske.

U odgovoru na pitanje treba li i koji akt za građenje u slučaju proširenja postojećeg groblja treba navesti odredbu članka 2. stavka 1. točke 10. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, broj 79/14, 41/15 i 75/15) prema kojoj se bez građevinske dozvole i glavnog projekta može graditi grobnica i spomenik na groblju.

Naime, tim Pravilnikom određuju se jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova. U projektiranju i građenju navedenih građevina te izvođenju radova, investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se one ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili je na drugi način protivno prostornom planu.

Dakle, je li proširenje groblja, koje je učinjeno tako da se napravi veći broj novih grobnica, gradnja za koju je potreban akt za građenje ili se to, u smislu navedenog Pravilnika, smatra jednostavnim radovima - pitanje je na koje je odgovor dan u Mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Klasa: 360-01/15-02/253 od 18. svibnja 2015.:u vezi upita može li se na temelju odredbe članka 2. stavka 1. podstavka 10. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, broj 79/14 i 41/15) bez građevinske dozvole i glavnog projekta graditi nova grobna polja tj. grobnice u nizu s pripadajućom infrastrukturom što uključuje rješavanje pitanja oborinskih voda, betoniranje staza između grobnih polja i slično, citirana odredba Pravilnika odnosi se na građenje pojedinačnih grobnica i spomenika na postojećem groblju, a za proširenje groblja prema odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu.