U središtu

Računanje rokova od dostave pismena

18.12.2015 Dostava odluka nadležnih tijela koja provode parnične ili izvanparnične postupke vrlo je važan procesni institut jer od trenutka dostave počinju teći zakonski rokovi odnosno od tog trenutka nastupaju pravne posljedice koje su propisane specijalnim zakonima. Ukratko ćemo se osvrnuti na dostavu odluka nadležnih tijela i posebne zakone koji uređuju određena pravna područja.

Sudska pismena u parničnim postupcima dostavljaju se primjenom odredbi Zakona o parničnom postupku. Način dostave pismena uređen je člancima 133. do 151. ZPP-a. Kada se dostava pismena vrši primjenom pravila ZPP-a, bitno je istaći da se rok od kojega teku pravne posljedice uredno obavljene dostave računa na način da se dan u kojem je pismeno dostavljeno ne računa u rok već rok počinje teći sljedećeg dana od dana uredno obavljene dostave. Također, sukladno članku 112. stavak 4. ZPP-a, u posljednji dan roka ne računa se državni blagdan, nedjelja ili dan u koji sud ne radi već rok istječe protekom prvog sljedećeg radnog dana. Navedeni način računanja rokova u potpunosti je isti kada se pismena dostavljaju putem pošte u izvanparničnim postupcima. Najočitiji primjeri su dostava javnobilježničkih pismena ili sudskih pismena u izvanparničnim postupcima.

Međutim, hrvatski zakonodavac propisao je još jedan način dostave pismena i to dostavu putem oglasne ploče sudova. Pismena se dostavljaju putem oglasne ploče sudova u slučaju kada je takva dostava izričito propisana zakonom ili u slučaju kada se dostava nije mogla obaviti adresatu pa se pismeno dostavlja putem oglasne ploče tzv. prisilna dostava. Pravila o dostavi pismena putem oglasne ploče suda vrlo su slična dostavi putem pošte, ali ipak postoje i određene razlike.

Na dostavu pismena putem oglasne ploče ne primjenjuju se pravila ZPP-a o rokovima već se na takvu dostavu primjenjuju pravila Ovršnog zakona u dijelu kojim je uređena dostava putem oglasne ploče, ako se dostava vrši u civilnim postupcima. Pod civilnim postupcima smatramo dostavu u građanskim, ovršnim, stečajnim ili ostavinskim postupcima. U drugim postupcima dostava je uređena posebnim zakonima koji uređuju te postupke kao primjerice Prekršajnim zakonom, Zakonom o općem upravnom postupku ili Zakonom o upravnim sporovima. U tim postupcima, računanje rokova od dana uredno izvršene dostave uređeno je na identičan način kao i u civilnim postupcima.

Ovršni zakon u članku  8. sadrži odredbe o načinu dostave i računanju rokova kada se dostava vrši putem oglasne ploče. Rok za dostavu pismena putem oglasne ploče iznosi osam dana, ali dan objave pismena na oglasnoj ploči računa se u rok za dostavu. Također, ako zadnji dan roka pada u nedjelju, na državni blagdan ili u dan kada tijelo koje dostavlja pismeno inače ne radi, tada se i taj dan računa u rok.

Potrebno je skrenuti pozornost na neke posebnosti koje su uveli novoobjavljeni zakoni. Tako, primjerice, Stečajni zakon uvodi razlikovanje između objave i dostave pismena putem oglasne ploče. Dakle, Zakonom je propisano koja se pismena samo objavljuju na oglasnoj ploči, a koja se pismena ujedno i dostavljaju. S obzirom na to razlikovanje, rokovi od kojih teku pravne posljedice različiti su s obzirom na činjenicu radi li se o objavi ili o dostavi pismena.

Mišljenja smo da je objava pismena dostavljena svim strankama koje imaju pravni interes u roku od 8 dana od dana objave pismena na oglasnoj ploči suda. Pri tome se rokovi za objavu računaju prema pravilima Ovršnog zakona kojima je uređena dostava. Kada se pismena dostavljaju strankama koje imaju pravni interes, rok se računa na način da je pismeno dostavljeno protekom osmog dana od dana objave. Dakle, rok od kojeg bi počele teći pravne posljedice računao bi se na način da bi protekom osam dana od dana objave počeo teći rok od osam dana za dostavu pismena. Drugim riječima, pismeno je dostavljeno protekom roka od šesnaest dana od dana objave na oglasnoj ploči suda.

Daniel Deković, mag. iur.