U središtu

Novele u Zakonu o trgovačkim društvima

20.02.2023

Nastavno na nedavno objavljen članak pod naslovom Novine u Zakonu o  ustanovama, Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama od 1. siječnja 2023. godine ovaj članak predstavlja nastavak citiranog članka u kojem su iznesene novele sukladno Zaključku o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma od 12. svibnja 2022. godine („Narodne novine“, broj 56/22.) kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila ključne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Međutim, prema novelama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 18/23.) može se slobodno zaključiti da predstavljaju pravnu osnovu na koje se „naslanjaju“ sve novele u navedenim zakonima.

Tako se prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima onemogućava da članstvo u društvu steknu osobe u pogledu koje su uvedene međunarodne mjere  ograničavanja raspolaganja imovinom odnosno osoba koja je, koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela financiranja terorizma ili kaznena djela pranja novca.

Isto tako, utvrđuje se pravila koja su vezana za prokuru. Ukoliko bi se na strani prokuriste pojavile okolnosti koje bi da su postojale u vrijeme davanja prokure spriječile toj osobi da bude prokurista ovlasti iz prokure prestaju po sili zakona.

Člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima mijenja se odredba članka 239. stavak 2. točka 1. koja propisuje posebne uvjete za člana uprave, odnosno navodi sve osobe ne mogu biti članom uprave: koja je kažnjena za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe  povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i kojoj je uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi.

Nadalje, citirani članak dopunjen je i novim stavkom 3. koji propisuje da članstvo u upravi prestaje po sili zakona nastupe li nakon donošenja odluke o imenovanju člana uprave na njegovoj strani zakonom propisane okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme donošenja te odluke, priječile imenovanje. Drugi članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora dužni su bez odgađanja od saznanja da su nastupile te okolnosti podnijeti registarskom sudu prijavu radi upisa prestanka članstva toj osobi u upravi društva. Dozna li registarski sud, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 68. stavka 6. ovoga Zakona, da je nastupila neka od tih okolnosti, po službenoj će dužnosti upisati u sudskom registru da je osobi prestalo članstvo u upravi te će o tome obavijestiti društvo.

Također, novelama Zakona propisuje se sada i prekršajna odgovornost za poduzetnike koji prekrše obvezu dostave ugovora kojim nastaje tajno društvo nadležne ispostavi Porezne uprave.

Nakon zaključene rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 417, Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman sukladno čl. 199. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine" br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20., 123/20.).

Amandmanima na članak 17.a i 17.b Zakona brisan je rok za usklađivanje temeljnog kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i društva s ograničenom odgovornošću te uloga komanditora u komanditnom društvu.
Na taj način rasterećuje se gospodarstvo troškova koje bi inače mogli imati za usklađenje temeljenog kapitala nominalnog iznosa dionica i poslovnih udjela te uloga komanditora sa zahtjevima koje su u pogledu tih iznosa uvode u izmjenama Zakona o trgovačkim društvima.

Nadalje, propisujući da je rok za usklađenje u dioničkim društvima godinu dana od uvođenja eura kao službene valute RH dioničkim društvima omogućeno je da odluku o usklađenju donesu na redovitoj glavnoj skupštini koji su dužni održati jednom godišnje i u čijem radu sudjeluje javni bilježnik. Isto se odnosi na društva sa ograničenom odgovornošću te na komanditna društva.
Na taj način će mnoga društva u redovitom tijeku svog poslovanja provesti usklađivanje prilikom prve izmjene statuta ili društvenoga ugovora, a koje bi inače provodili iz drugoga razloga.

U tim slučajevima društvima se ne nameću dodatni troškovi jer će izmjena se provesti u okviru postupka kojeg bi društvo samo iniciralo zbog nekog drugog razloga.

Predmetne novele u Zakonu o trgovačkim društvima stupile su na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“, dakle 16. veljače 2023. godine.

 

Tatjana Martinović, dipl. iur. 

Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora