Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

21.8.2019

Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave

Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave propisan je odredbama članka 170. do članka 175. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.).

Članak 170. stavak 1. propisuje da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje, odnosno uređenje površine javne namjene može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Na isti način može postupiti i vlasnik neizgrađenog zemljišta na kojemu ne može graditi jer se ne može formirati građevna čestica u skladu s detaljnim planom uređenja (članak 170. stavak 2.).

Također, vlasnik građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja dužan je prije dobivanja lokacijske dozvole, prenijeti jedinici lokalne samouprave u vlasništvo dio tog zemljišta koje je prostornim planom koji određuje oblik i veličinu građevne čestice, lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom određeno za građenje komunalne infrastrukture koja služi njegovoj građevnoj čestici ili građevini koja će se izgraditi na toj čestici (članak 171. stavak 1.).

Osoba koja svoje zemljište želi prenijeti u vlasništvo jedinici lokalne samouprave, nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu (dalje u tekstu: nadležno tijelo), podnosi prijedlog radi davanja izjave o prijenosu zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Po primitku prijedloga nadležno tijelo provesti će postupak u kojem će utvrditi je li prijedlog vlasnika zemljišta kojim traži prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave na zakonu osnovan.

Nakon što utvrdi osnovanost prijedloga, nadležno tijelo poziva podnositelja prijedloga da izjavom na zapisnik prenese zemljište u vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi. Nadležno tijelo dužno je pozvati da prisustvuje naprijed navedenom davanju izjave na zapisnik i jedinicu lokalne samouprave i to najmanje četrnaest dana od dana koji je određen za davanje izjave.

Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne samouprave prijenosu zemljišta nije od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi.

Za istaknuti je da se o prijenosu zemljišta ne donosi upravni akt.

Nadležno tijelo dužno je zapisnik o prijenosu zemljišta i parcelacijski elaborat, ukoliko je isti bio potreban za prijenos zemljišta, uručiti zastupniku jedinice lokalne samouprave, odnosno bez odgađanja dostaviti jedinici lokalne samouprave u čije je vlasništvo preneseno zemljište, te iste dostaviti katastarskom uredu i zemljišnoknjižnom sudu radi provedbe po službenoj dužnosti.

Zapisnik o prijenosu zemljišta koji je potpisao vlasnik zemljišta i službena osoba, ovjeren pečatom nadležnog tijela pravna je osnova za stjecanje vlasništva prenesenog zemljišta od strane jedinice lokalne samouprave.

Nadalje, za preneseno zemljište vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta i naknada troškova izrade parcelacijskog elaborata ako je on bio potreban za prijenos zemljišta, a koje je dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od četiri godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora. Nadležno tijelo na prijedlog vlasnika saziva raspravu u svrhu sporazumnog utvrđivanja naknade za preneseno zemljište, međutim ukoliko vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum vezano uz naknadu za preneseno zemljište, po zahtjevu vlasnika naknadu određuje nadležni sud u izvanparničnom postupku.

Iz naprijed izloženog, vlasnik zemljišta na kojem je urbanističkim planom uređenja planirana izgradnja infrastrukture, kao što su ceste, trase plinovoda i sl., ili građevine javne namjene, u pravilu nema zapreke da to zemljište prenese u vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Dapače, davanjem izjave na zapisnik nadležnom tijelu, on ima zakonsku mogućnost riješiti se predmetnog zemljišta od kojeg nema nikakve koristi. Međutim, ono što nije uređeno zakonom je mogućnost manipulacije od strane jedinice lokalne samouprave vezano uz izmjenu generalnog urbanističkog plana, odnosno urbanističkog plana uređenja.

U daljnjem tekstu dajemo osvrt na jedan primjer iz prakse.

"Predlagatelju D.H iz O., sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj: 92/96., 92/99., 39/99., 42/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.), pravomoćnim rješenjem (datum pravomoćnosti: 24. svibnja 2017. godine) vraćene su u suvlasništvo čestice koje je su u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela I. četvrti u O. te je na predmetnim česticama planirano građenje infrastrukture. Situacija je dodatno otežana jer su čestice u suvlasništvu (isti je suvlasnik na česticama sa jedinicom lokalne samouprave na koju traži prijenos vlasništva) pa bi prethodno trebalo provesti razvrgnuće geometrijskom diobom koja nije moguća.

Također, za istaknuti je da se u tijeku ranijeg postupka povrata imovine Grad O. očitovao da su predmetne čestice detaljnim planom predviđene za nerazvrstanu cestu s zaštitnim zelenim pojasom i po obliku odgovaraju predviđenom koridoru prometnice, slijedom čega se isti protivio da se predmetne čestice vrate u vlasništvo predlagatelja uz obrazloženje da je ono privedeno javnoj namjeni.

Predlagatelj je dana 13. lipnja 2017. godine, nadležnom uredu državne uprave u županiji podnio prijedlog za pokretanje postupka radi davanja izjave o prijenosu zemljišta u vlasništvo Grada O., kao jedinici lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

Grad O. je o pokretanju postupka bio obaviještena dopisom od dana 28. srpnja 2017. godine dostavljenog od strane nadležnog ureda državne uprave u županiji.

Uvidom u lokacijsku informaciju od 17. kolovoza 2017. godine, razvidno je da se predmetne čestice nalaze unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja (DPU) dijela I. četvrti u O.

Nadalje, u daljnjem tijeku postupka utvrđeno je da je Grad O. dana 20. rujna 2017. godine, donio odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plan uređenja dijela I. četvrti u O. te je ista stupila na snagu dana 28. rujna 2017. godine.

Također, Grad O. je nadležnom tijelu dana 12. prosinca 2017. godine dostavio svoje očitovanje kojim izvješćuje da u odnosu na prijedlog podnositelja nisu ispunjene zakonom predviđene pretpostavke za prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave budući da članak 170. Zakona o prostornom uređenju uvjetuje postojanje urbanističkog plana uređenja odnosno detaljnog plana uređenja, s napomenom da je detaljni plan uređenja koji se odnosi na predmetne čestice stavljen izvan snage, te se na iste sada primjenjuje Generalni urbanistički plan.

Na ponovno traženje nadležnog tijela dostavljena je nova lokacijska informacija od 16. svibnja 2019. godine iz koje je utvrđeno da se predmete čestice sada nalaze unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana (GUP) te se iste nalaze u javnoj i društvenoj namjeni."

U navedenom primjeru, smatram da je relevantno vrijeme podnošenja prijedloga za prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Odlukom kojom se stavlja izvan snage detaljni plan uređenja I. četvrti u O., Grad O., odnosno, jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze sporne čestice, promijenilo se činjenično stanje u odnosu na ono koje je postojalo u vrijeme pokretanja postupka što se može smatrati namjernim činom budući je Grad O. dopisom bi obaviješten o podnošenju prijedloga za prijenos zemljišta.

Također, kako nadležno tijelo nije u roku propisanom člankom 101. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09.), a koji rok iznosi 60 dana od dana podnošenja prijedloga, odlučilo o prijedlogu podnositelja, iako za to nisu postojali objektivni razlozi, takva dugotrajnost postupka ne može utjecati na stečeno pravo stranke.

Slijedom naprijed iznesenog primjera, a koji nije jedinstveni slučaj u praksi, mišljenja sam da manipulacija jedinice lokalne samouprave u smislu izmjene prostornih planova, ne može ići na štetu pojedinca te se bez obzira na novi prostorni plan uređenja na konkretnom primjeru, treba primijeniti plan uređenja koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja prijedloga te nadležni ured državne uprave u županiji treba pozvati predlagatelja na davanja izjave o prijenosu zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.

Primjer zapisnika o prijenosu zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave:

zapisnik1
zapisnik2Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite