U središtu

Što donosi Zakon o povlasticama u prometu?

13.11.2023 U „Narodnim novinama“ br. 133. iz 2023. objavljen je Zakon o povlasticama u prometu koji stupa na snagu 15. studenoga 2023.

Zakon se donosi u sklopu projekta koji je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO), opis mjere: projekt C1.4. R1-I2 „Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti“ čiji je završetak provedbe predviđen za prosinac 2023. godine. Preduvjet za provedbu ovoga projekta je izmjena zakonske regulative kojom bi se uvela Europska iskaznica za osobe s invaliditetom, Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom te Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom, čime bi osobe s invaliditetom ostvarivale prava na svim područjima mobilnosti Republike Hrvatske.

Shodno tome, u nastavku teksta naglasak će se staviti na najznačajnije promjene iz novog Zakona o povlasticama u prometu.

Novim Zakonom o povlasticama u prometu uređuju se povlastice za učenike i studente, nedoprinosna novčana davanja za osobe s invaliditetom i druge osobe koje imaju prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj koja su vezana uz korištenje željezničkog, pomorskog i cestovnog prometa na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice, Nacionalna i Europska iskaznica za osobe s invaliditetom, Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom i Središnji registar prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti.

Kao najznačajniju promjenu možemo istaknuti uvođenje Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, Europske iskaznice za osobe s invaliditetom te dodatno uređenje izdavanja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Povlastice u prometu – učenici i studenti

Učenici osnovnih i srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta te njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prijevozu od 40 % od redovne prijevozne cijene vozne karte u drugom razredu putničkog ili brzog vlaka za jedno organizirano grupno putovanje godišnje. Organizator grupnog putovanja može odrediti jednog pratitelja na svakih deset članova grupe.

Učenici srednjih škola i studenti visokih učilišta imaju, za vrijeme redovnog školovanja, pravo na povlasticu na željeznici od 20 % od redovne cijene vozne karte za dnevna putovanja od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i natrag. Navedene osobe imaju, za vrijeme školovanja, pravo na povlasticu od 40 % od redovne cijene vozne karte u željezničkom putničkom prijevozu za dva pojedinačna putovanja u toku školske godine od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obavlja nastava i to dva puta u odlasku i dva puta u povratku.

Učenici osnovnih i srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta te njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu u pomorskom putničkom prijevozu od 40 % od redovne cijene vozne karte za prijevoz palubnog putnika na brodu za jedno organizirano grupno putovanje godišnje. Organizator grupnog putovanja može odrediti jednog pratitelja na svakih deset članova grupe.

Osobe s invaliditetom

Pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prometu

Osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prijevozu od 75 % od redovne prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje, i to:

 • slijepe osobe i osobe koje imaju do 10 % sposobnosti vida, s vrlo velikim smanjenjem vida (oštrina vida boljeg oka manja od 0,05 %)
 • gluhoslijepe osobe
 • osobe s potpunim gubitkom sluha oba uha čije oštećenje organizma iznosi 100 %
 • osobe s intelektualnim teškoćama (težim i teškim)
 • osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno oštećenje donjih ekstremiteta 70 % ili više
 • osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja
 • djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja
 • osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja.

Ratni vojni invalid, mirnodopski vojni invalid i civilni invalid rata I., II., III. i IV. skupine kojem je svojstvo priznato po zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zakonu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata ili prema zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata, imaju pravo na povlasticu u željezničkom prijevozu od 75 % od redovne prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje.

Kada se navedene osobe koriste pravom na povlasticu u željezničkom prijevozu, tada imaju pravo na besplatnu vožnju za pratitelja. Također, navedene osobe i njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu za prijevoz u svim vrstama vlakova.

Pravo na povlasticu u pomorskom putničkom prijevozu

Osobe s invaliditetom s tjelesnim oštećenjem na donjim ekstremitetima od 70 % i 80 %, te oštećenjem vida od 90 % oštećenja organizma kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, te osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, ostvaruju pravo na povlasticu u pomorskom prijevozu od 75 % od redovne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje na svim linijama u pomorskom prometu.

Ratni vojni invalid, mirnodopski vojni invalid i civilni invalid rata I., II., III. i IV. skupine kojem je svojstvo priznato po zakonu kojim su uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zakonu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata ili prema zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata imaju pravo na povlasticu u pomorskom prijevozu od 75 % od redovne prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje na svim linijama u pomorskom prometu.

Pratitelj osobe s invaliditetom ostvaruje pravo na besplatni prijevoz.

Pravo na korištenje parkirališta obilježenih znakom pristupačnosti

Osobe s 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više postotaka, odnosno vozila udruga osoba s invaliditetom, ostvaruju pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Naime, Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti.

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu.

Pravila korištenja parkirališnih mjesta koja su obilježena znakom pristupačnosti, kao i korištenje ostalih parkirališnih mjesta od strane osoba s invaliditetom uređuju jedinice lokalne samouprave na svom području.

Obitelji smrtno stradalog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata

Pravo na povlasticu za jedno besplatno putovanje godišnje željeznicom ili brodom radi obilaska groba poginule ili umrle osobe koja nije pokopana u mjestu prebivališta korisnika obiteljske invalidnine imaju:

 • korisnici obiteljske invalidnine iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i korisnici novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine iza nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • korisnici obiteljske invalidnine, odnosno novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine iza poginule, umrle ili nestale osobe u Domovinskom ratu prema zakonu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
 • korisnici obiteljske invalidnine iza poginulih, umrlih ili nestalih osoba prema zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

Pravo na povlasticu za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom uz povlasticu od 75 % od redovne prijevozne cijene vozne karte imaju:

 • korisnici obiteljske invalidnine iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, korisnici novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine iza nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i korisnici obiteljske invalidnine iza umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji je do smrti koristio dodatak za njegu i pomoć druge osobe prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • korisnici obiteljske invalidnine, odnosno novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine iza poginule, umrle ili nestale osobe u Domovinskom ratu i korisnici obiteljske invalidnine iza umrlog civilnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji je do smrti koristio dodatak za njegu i pomoć druge osobe prema zakonu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
 • korisnici obiteljske invalidnine iza poginule, umrle ili nestale osobe i korisnici obiteljske invalidnine iza umrlog invalida I. do IV. skupine koji je do smrti koristio dodatak za njegu i pomoć druge osobe, prema zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

Jednim putovanjem smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vožnja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta u polazno (vožnja u povratku).

Navedeni korisnici prava i njihovi pratitelji, imaju pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i za prijevoz putnika u prvom razredu na brodu.

Treba istaknuti da osobe koje ostvaruju pravo na povlastice i njihovi pratitelji ne mogu to pravo koristiti po dvije osnove, niti mogu istovremeno uz pravo na povlasticu koristiti pravo za naknadu za prijevoz po drugoj osnovi.

Javne isprave kojima se ostvaruju povlastice u prometu

Povlastice osoba s invaliditetom ostvaruju se sljedećim javnim ispravama:

 1. Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom
 1. Europska iskaznica za osobe s invaliditetom
 2. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom.

Postupak izdavanja navedenih javnih isprava je upravni postupak temeljem kojeg nositelj javne ovlasti, odnosno Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (u daljnjem tekstu: AKD) neposredno rješavajući po službenoj dužnosti na temelju službenih podataka dostavljenih iz Registra osoba s invaliditetom izdaje javnu ispravu, prilikom uspostave Informacijskog sustava povlastica u prometu.

U ostalim slučajevima, postupak izdavanja javnih isprava provodit će se na zahtjev stranke.

Protiv rješenja izdanih u tim postupcima može se izjaviti žalba Ministarstvu nadležnom za promet u roku od 15 dana od dana dostave stranci.

Visinu troškova izdavanja javnih isprava odlukom određuje ministar nadležan za promet.

Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom

Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom izdaje se fizičkim osobama sukladno: propisanim zakonskim kriterijima; statusu i podacima u Registru osoba s invaliditetom; statusu i podacima u Registru prebivališta; podacima iz Registra vozila; ostalim temeljnim registrima.

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom (European Disability Card) izdaje se nositeljima Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

Osobe koje svoj status invaliditeta dokazuju Europskom iskaznicom za osobe s invaliditetom ostvaruju prava ili koriste komercijalne popuste na usluge u području turizma, kulture, sporta, zabave i drugim područjima koja priznaju pogodnosti osobama na temelju stečenog statusa invaliditeta i određenih definiranih tjelesnih oštećenja.

Nositelj javne ovlasti, odnosno AKD uspostavit će mrežnu stranicu na kojoj će biti objavljeni svi pružatelji prava ili usluga u području turizma, kulture, sporta, zabave i drugim područjima koja priznaju pogodnosti osobama na temelju stečenog statusa invaliditeta i određenih definiranih tjelesnih oštećenja.

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom izdana u jednoj od država članica Europske unije vrijedi i u Republici Hrvatskoj.

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom.

Pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom imaju fizičke osobe i udruge koje ispunjavaju propisane zakonske kriterije.

Uspostava Središnjeg registra

Uspostavlja se Središnji registar koji predstavlja jedinstvenu, sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti. Središnji registar sadrži evidenciju o osobama s invaliditetom koje ostvaruju jedno ili više prava u području mobilnosti sukladno odredbama Zakona o povlasticama u prometu, podatke o dodijeljenim povlasticama osobama s invaliditetom na području mobilnosti, izdanim Nacionalnim iskaznicama za osobe s invaliditetom i Europskim iskaznicama za osobe s invaliditetom, te Europskim parkirališnim kartama osobama s invaliditetom.

Donošenjem i provedbom Zakona o povlasticama u prometu osigurat će se provedba dijela EU strategije „Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030.“ donesene 2021. godine u području prometa, i to posebice unaprjeđenje usluga uz pomoć informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Osobama s invaliditetom koje ostvaruju povlastice u prometu omogućit će se da na jednom mjestu imaju uređena prava iz područja mobilnosti.

Bernard Iljazović