U središtu

Novine u Zakonu o sudskom registru

06.10.2023

Zakonom o sudskom registru uređuje se osnivanje, ustroj i vođenje registra te postupak u registarskim stvarima.

Zakonodavac je pristupio novim promjenama postojećeg zakonodavnog rješenja radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Direktivom (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 12.12.2019.).

Direktivom (EU) 2019/2121 utvrđuju se, između ostaloga, pravila o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama koja predstavljaju prekretnicu u poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije za trgovačka društva i poduzeća te za njihovo ostvarivanje slobode poslovnog nastana koje predstavlja jedno od temeljnih načela prava Unije. Sloboda poslovnog nastana za trgovačka društva obuhvaća, između ostalog, pravo osnivanja takvih trgovačkih društava i upravljanja njima sukladno uvjetima utvrđenima zakonodavstvom države članice u kojoj imaju poslovni nastan.

Postojećim Zakonom su već obuhvaćena pravila o prekograničnim spajanjima koja su uvedena implementacijom Direktive 2006/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala. No neophodno je propisati i pravila kojima će se urediti prekogranična preoblikovanja i prekogranične podjele trgovačkih društava.

Ujednačeni pravni okvir za prekogranična preoblikovanja i podjele na razini Europske unije pozitivno će utjecati na pravnu sigurnost te će se time ukinuti prepreka za ostvarivanje slobode poslovnog nastana uz jamstvo zaštite prava radnika, vjerovnika i manjinskih članova društva.

Stoga je zakonodavac izradio Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je nakon zakonodavne procedure rezultirao Konačnim Prijedlogom Zakona.

Shodno tome, u nastavku teksta bit će više riječi o najznačajnijim novinama u tom području.

Slučajevi brisanja iz sudskog registra

Brisanje iz sudskog registra provodit će se bez likvidacije ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu. U tom slučaju članovi trgovačkog društva, članovi zadruge te osnivači ustanove u subjektu upisa koji se briše dužni su poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa čuvati u rokovima određenim posebnim propisima ili povjeriti na čuvanje osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije.

Upisi povodom prekograničnog pripajanja i spajanja

Upisi u vezi s prekograničnim pripajanjem i spajanjem provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima1 o prekograničnom spajanju i pripajanju.

Ako pripojeno društvo ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekogranične podjele podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnose se i prijave za upis prekograničnog pripajanja i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se pripaja.

Bez odgađanja, nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekograničnog pripajanja, sud će putem sustava povezivanja registara, učiniti dostupnim sljedeće podatke:

 • pravni oblik, tvrtku i sjedište svakog društva koje sudjeluje u prekograničnom pripajanju te naziv suda ili drugog tijela koje vodi registar u koji je upisano svako to društvo i broj pod kojim je to društvo upisano u odgovarajućem registru,
 • temeljna obilježja aranžmana koji su u tim društvima postignuti u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,
 • internetsku stranicu na kojoj je dostupan zajednički plan pripajanja i druge isprave koje se moraju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

Registarski sud izdaje potvrdu o pripajanju kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupnima: potvrda o pripajanju, zajednički plan pripajanja, izvješće o pripajanju te izvješće revizora o pripajanju.

U postupku upisa pripajanja registarski sud na području kojeg pripojeno društvo ima sjedište upisat će u sudski registar zabilježbu da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjavanje uvjeta koje propisuje pravo države koje je mjerodavno za društvo preuzimatelja.

Nakon što dobije obavijest o tome da je prekogranično pripajanje počelo proizvoditi učinke od nadležnog tijela države u kojoj se nalazi sjedište društva preuzimatelja, registarski sud će upisati u sudski registar zabilježbu dana valjanosti prekograničnog pripajanja i obavijest da s tim danom uslijed pripajanja prestaje postojati pripojeno društvo.

U sudski registar pripojenog društva upisat će se pravni oblik, tvrtka i sjedište svakog od društava koje je sudjelovalo u prekograničnom pripajanju te naziv suda ili drugog tijela koji vodi registar u koji je upisano svako od tih društava i broj pod kojim je to društvo upisano, odnosno pod kojim je bilo upisano u sudskom registru ili drugom nadležnom tijelu države članice. Ti podaci učinit će se dostupnima javnosti bez naknade putem sustava povezivanja registara. Registarski sud će nadležnom tijelu države u kojoj se nalazi sjedište društva preuzimatelja poslati elektroničke dokumente koje čuva.

Upisi povodom prekogranične podjele

Upisi u postupku prekogranične podjele, za subjekt koji se dijeli, a ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ili za subjekt, odnosno subjekte koji se u postupku prekogranične podjele osnivaju u Republici Hrvatskoj, provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

Ako društvo koje se dijeli ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekogranične podjele podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnose se i prijave za upis prekogranične podjele i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se dijeli.

Bez odgađanja, nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekogranične podjele, putem sustava povezivanja registara, sud će učiniti dostupnim sljedeće podatke:

 • pravni oblik, tvrtku i sjedište društva koje se dijeli te naziv suda koji vodi registar u koji je upisano društvo koje se dijeli i broj pod kojim je to društvo upisano u sudskom registru,
 • pravni oblik, tvrtku i sjedište koji su predloženi za svako od društava koja se osnivaju u postupku prekogranične podjele,
 • temeljna obilježja aranžmana u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,
 • internetsku stranicu na kojoj je dostupan plan podjele i druge isprave koje se imaju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

Registarski sud izdaje potvrdu o podjeli kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupnima: potvrda o podjeli, plan podjele, izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli, izvješće revizora o podjeli, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere podjele, i izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o podjeli, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere podjele.

Ako se u postupku prekogranične podjele osniva društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, za upis osnivanja toga društva nadležan je registarski sud na čijem području će to društvo imati sjedište. Osniva li se u postupku podjele više društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, tada se nadležnost suda određuje za svaki od tih subjekata prema njegovom sjedištu. U postupku osnivanja, registarski sud pribavit će putem sustava povezivanja registara potvrdu o podjeli koju je za društvo koje se dijeli izdalo nadležno tijelo prema sjedištu tog društva.

Nakon što se u registar upiše društvo koje se osniva u postupku prekogranične podjele, registarski sud će bez odgađanja o tome obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o podjeli. Registarski sud će bez odgađanja obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o podjeli i ako pravomoćno odbije upis društva koje se prema planu podjele trebalo osnovati u Republici Hrvatskoj.

Sve isprave i obavijesti koje se putem sustava povezivanja registara dostavljaju registru, odnosno drugom nadležnom tijelu države članice Europske unije radi provođenja prekogranične podjele, dostupni su mu bez naknade. Navedeni podaci i isprave su dostupne javnosti putem sustava povezivanja registara bez naknade.

Upisi povodom prekograničnog preoblikovanja

Upisi u postupku prekograničnog preoblikovanja subjekta koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno subjekta koji će se preoblikovati u subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

Ako društvo koje se preoblikuje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekograničnog preoblikovanja podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnosi se i prijava za upis prekograničnog preoblikovanja i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se preoblikuje.

Bez odgađanja, nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekograničnog preoblikovanja, putem sustava povezivanja registara, sud će učiniti dostupnim sljedeće podatke:

 • pravni oblik, tvrtku i sjedište društva koje se preoblikuje te naziv suda koji vodi registar u koji je upisano društvo koje se preoblikuje i broj pod kojim je to društvo upisano u sudskom registru,
 • predloženi pravni oblik, tvrtku i sjedište koje bi društvo trebalo imati nakon provedenog preoblikovanja,
 • temeljna obilježja aranžmana u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,
 • internetsku stranicu na kojoj je dostupan plan preoblikovanja i druge isprave koje se imaju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

Registarski sud izdaje potvrdu o preoblikovanju kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupna: potvrda o preoblikovanju, plan prekograničnog preoblikovanja, izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o preoblikovanju, izvješće revizora o preoblikovanju, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere preoblikovanja, izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o preoblikovanju, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere preoblikovanja.

Za upis društva koje se prekogranično preoblikuje u društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj nadležan je registarski sud na čijem području će to društvo imati sjedište. U postupku upisa prekograničnog preoblikovanja i upisa društva u sudski registar, registarski sud pribavit će putem sustava povezivanja registara potvrdu o preoblikovanju koju je za društvo koje se preoblikuje izdalo nadležno tijelo prema sjedištu tog društva.

Nakon što u registar upiše preoblikovano društvo, registarski sud će bez odgađanja o tome obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o preoblikovanju, navodeći dan s kojim je prekogranično preoblikovanje počelo u Republici Hrvatskoj proizvoditi učinke. Registarski sud će bez odgađanja obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o preoblikovanju i ako pravomoćno odbije upis društva koje se prema planu preoblikovanja trebalo upisati u Republici Hrvatskoj.

Sve isprave i obavijesti koje se putem sustava povezivanja registara dostavljaju registru, odnosno drugom nadležnom tijelu države članice Europske unije radi provođenja prekograničnog preoblikovanja, dostupni su mu bez naknade. Navedeni podaci i isprave dostupne su javnosti putem sustava povezivanja registara bez naknade.

Postupak prilikom upisa novih osoba u evidenciju

Prilikom svakog upisa u evidenciju iz članka 239. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa provjerit će je li osoba koja se upisuje u evidenciju upisana u sudskom registru. U tom slučaju, Ministarstvo će o upisu u evidenciju bez odgađanja obavijestiti subjekt upisa, registarski sud i ostale osobe prema Pravilniku iz članka 239. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno Pravilniku o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva.

Novim zakonskim promjenama, rasteretit će se poduzetnici radi toga što više neće biti obvezni prilikom osnivanja trgovačkog društva ishoditi izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima, već će navedene podatke sud automatski razmjenjivati sa Ministarstvom financija, Poreznom upravom.


Bernard Iljazović

_______________________________________________

^ 1 Zakon o trgovačkim društvima, "Narodne novine", br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.