U središtu

Kazneni zakon: VIII. novela

04.10.2023

Hrvatski sabor je na sjednici 28. rujna 2023. u hitnoj proceduri donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (dalje: ZID KZ) što je osma novela KZ/11., a intencija zakonodavca bila je usklađenje KZ/11. sa zahtjevima Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama1 (dalje: Konvencija), usvojenom od strane Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (dalje: OECD), 21. studenog 1997.2

Ovim izmjenama u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu u pojam službene osobe u smislu članka 293. KZ/11 (primanje mita) i članka 294. KZ/11 (davanje mita) obuhvaćen je sada i pojam stranog javnog službenika. Značenje izraza stranog javnog službenika, treba biti odredivo prema tzv. funkcionalnom kriteriju, ovisno o tome da li osoba obavlja jednu od funkcija iz članka 293. stavka 4. KZ/11 ili članka 294. stavka 3. KZ/11, a ne o tome da li osoba ima svojstvo stranog javnog službenika prema pravu države u kojoj obavlja tu funkciju.3

Pri tome se značenje izraza stranog javnog službenika propisuje kroz tri klasifikacije: institucionalnu, funkcionalnu i klasifikaciju međunarodnih javnih organizacija. Institucionalna klasifikacija odnosi se na strane javne službenike koji u Europskoj uniji ili stranoj državi predstavljaju imenovane ili izabrane nositelje zakonodavne, sudske ili izvršne vlasti, dok se funkcionalna klasifikacija odnosi na osobu koja obavlja ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova javne službe za Europsku uniju ili stranu državu, uključujući i za pravnu osobu koja je osnovana s ciljem obavljanja poslova od javnog interesa ili za poslovni subjekt u kojem strana država ima izravni ili neizravni prevladavajući utjecaj. Klasifikacija međunarodnih javnih organizacija, obuhvaća službenike te organizacije ili bilo koju osobu koja je ovlaštena od strane takve organizacije postupati u ime i za račun te organizacije.

Za potrebe definicije stranog javnog službenika u članku 293. stavku 4. KZ/11 (primanje mita) i članku 294. stavku 3. KZ/11 definirano je i značenje izraza strane države na način da ista obuhvaća sve razine vlasti u toj državi, od nacionalne do regionalne, odnosno lokalne, kao i organizirana strana područja.4

S tim u vezi, ovom novelom proširen je krug počinitelja kaznenog djela podmićivanja zastupnika iz članka 339. stavka 1. KZ/11, propisivanjem zastupnika u zakonodavnom tijelu ili predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije i na isti način proširivanjem kruga zastupnika kojima se mito nudi, obećaje ili daje sukladno članku 339. stavku 2. KZ/11. Osoba koja posreduje pri davanju propisana je u članku 339. stavku 2. KZ/11 počiniteljem kaznenog djela podmićivanja zastupnika.

U nastavku će biti prikazan kratki pregled aktualnih izmjena i dopuna KZ/11.

Analiza VIII Novele KZ/11. po člancima

Člankom 1. ZID KZ izmijenjen je članak 42. stavci 1. i 4. Kaznenog zakona (,,Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19., 84/21. i 114/22.)  tako da je pooštrena novčana kazna koja može biti izrečena počiniteljima kaznenog djela davanja mita iz članka 294. KZ/11., kada je ono počinjeno iz koristoljublja sa pet stotina na tisuću dnevnih iznosa te je povišen propisani posebni minimum i posebni maksimum dnevnog iznosa.5

Potom je člankom 2. ZID KZ u članku 293. KZ/11. kojim je propisano kazneno djelo primanja mita dodan novi stavak 4. kojim se proširuje definicija službene osobe za potrebe tog članka tako da sada obuhvaća i stranog javnog službenika.6 Naime, počinitelj kaznenog djela primanja mita je službena ili odgovorna osoba. Službena osoba je osoba definirana člankom 87. stavkom 3. KZ/11, dok je odgovorna osoba, fizička osoba definirana člankom 87. stavkom 6. KZ/11. Ovim izmjenama nije proširena definicija službene osobe iz članka 87. stavka 3. KZ/11. nego je precizirano tko sve može imati svojstvo službene osobe. Tako je strani javni službenik imenovani ili izabrani nositelj zakonodavne, izvršne, upravne ili pravosudne dužnosti ili službe Europske unije ili strane države, kao i osoba koja obavlja ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova javne službe za Europsku uniju ili stranu državu, uključujući i za pravnu osobu koja je osnovana na temelju javnog prava s ciljem obavljanja poslova od javnog interesa ili za poslovni subjekt u kojem strana država ima izravni ili neizravni prevladavajući utjecaj, te dužnosnik ili službenik međunarodne javne organizacije ili bilo koja osoba koja je ovlaštena od strane takve organizacije postupati u ime i za račun te organizacije. Strana država uključuje sve razine vlasti te države ili organiziranog stranog područja.

Kao što je spomenuto u uvodu, značenje izraza stranog javnog službenika podrazumijeva tri klasifikacije: institucionalnu, funkcionalnu i klasifikaciju međunarodnih javnih organizacija. U institucionalnom smislu, definicija obuhvaća članove Parlamenata, članove Vlada (ministre, njihove zamjenike), suce, tužitelje ili njihove zamjenike, suce porotnike, sve kategorije službenika (primjerice: onih u ministarstvima, javnim ustanovama ili javnim službama, kao i one u pravosudnim tijelima, članovi radnih skupina za izmjene zakonodavstva ili izvjestitelji).

U funkcionalnom smislu definicija obuhvaća osobe koje izvršavaju ili kojima je izričito ili stvarno povjereno obavljanje javnih funkcija za Europsku uniju ili stranu državu, uključujući i za pravne osobe koje su osnovane za obavljanje poslova od javnog interesa ili poslovnog subjekta u odnosu na kojeg strana država  izvršava izravni ili neizravni prevladavajući utjecaj. Predmetni bi se utjecaj mogao  promatrati primjerice: kroz kontrolu vlasništva ili imenovanja osoba koje obnašaju upravljačke funkcije ili obavljanje nadzora nad pravnom osobom ili poslovnim subjektom.

U smislu međunarodnih javnih organizacija definicija stranog javnog službenika obuhvaća dužnosnike ili službenike međunarodnih javnih  organizacija ili bilo koju osobu koja je ovlaštena od strane takve organizacije postupati u ime i za račun te organizacije. Stoga ovaj dio definicije treba promotriti na način da isti obuhvaća osobe koje provode aktivnosti potrebne za donošenje odluka međunarodne javne organizacije, uključujući pri tom sve njene razine. Definicija također obuhvaća i osobe koje nisu zaposlenici međunarodnih javnih organizacija, a kojima je povjereno obavljanje određenih aktivnosti iz područja djelovanja međunarodne javne organizacije (primjerice: neovisni stručnjaci u određenom području).7

Slijedom prethodnog, člankom 3. ZID KZ u članku 294. KZ/11. kojim je propisano kazneno djelo davanja mita dodan je novi stavak 3. kojim je kao i kod kaznenog djela davanja mita proširena definicija službene osobe na stranog javnog službenika.8

Člankom 4. ZID KZ izmijenjen je članak 339. KZ/11. na način da je proširen krug počinitelja kaznenog djela podmićivanja zastupnika pa su sada kao počinitelji navedeni i zastupnici u zakonodavnom tijelu ili  predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije. Svojstvo počinitelja toga kaznenog djela imat će onaj koji posreduje u  podmićivanju zastupnika.9

Naposljetku, posljednjim, člankom 5. ZID KZ propisano je da ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Autorica:

Marina Kapikul, mag.iur., viša sudska savjetnica u Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske


_____________________________________________________

^ 1 Službeni list C 195/2 od 25.06.1997.

^ 2 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona s Konačnim prijedlogom zakona Vlade Republike Hrvatske, dostupno na: poveznici, str. 2.

^ 3 Cf. ibid., str. 3.

^ 4 Ibid.

^ 5 (1) Novčana kazna se izriče u dnevnim iznosima. Ona ne može biti manja od trideset niti veća od tristo šezdeset dnevnih iznosa, osim kad je novčana kazna od pet stotina dnevnih iznosa izričito propisana ovim Zakonom ili za kaznena djela počinjena iz koristoljublja, kad se može izreći do tisuću dnevnih iznosa. “.

U stavku 4. brojka: „2,65“ zamjenjuje se brojkom: „ 5“, a brojka: „1327,23“ zamjenjuju se brojkom: „2500“.

^ 6 (4) U slučajevima počinjenja kaznenog djela iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka, kada službena osoba zahtijeva ili primi mito, ili prihvati ponudu ili obećanje mita, službenom osobom smatra se i strani javni službenik. Strani javni službenik je imenovani ili izabrani nositelj zakonodavne, izvršne, upravne ili pravosudne dužnosti ili službe Europske unije ili strane države, kao i osoba koja obavlja ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova javne službe za Europsku uniju ili stranu državu, uključujući i za pravnu osobu koja je osnovana na temelju javnog prava s ciljem obavljanja poslova od javnog interesa ili za poslovni subjekt u kojem strana država ima izravni ili neizravni prevladavajući utjecaj, te dužnosnik ili službenik međunarodne javne organizacije ili bilo koja osoba koja je ovlaštena od strane takve organizacije postupati u ime i za račun te organizacije. Strana država uključuje sve razine vlasti te države ili organiziranog stranog područja.

^ 7 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona s Konačnim prijedlogom zakona Vlade Republike Hrvatske, op. cit.  (bilj 2), str. 8.

^ 8 3) U slučajevima počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, kada se mito ponudi, dade ili obeća službenoj osobi, službenom osobom smatra se i strani javni službenik. Strani javni službenik je imenovani ili izabrani nositelj zakonodavne, izvršne, upravne ili pravosudne dužnosti ili službe Europske unije ili strane države, kao i osoba koja obavlja ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova javne službe za Europsku uniju ili stranu državu, uključujući i za pravnu osobu koja je osnovana na temelju javnog prava s ciljem obavljanja poslova od javnog interesa ili za poslovni subjekt u kojem strana država ima izravni ili neizravni prevladavajući utjecaj, te dužnosnik ili službenik međunarodne javne organizacije ili bilo koja osoba koja je ovlaštena od strane takve organizacije postupati u ime i za račun te organizacije. Strana država uključuje sve razine vlasti te države ili organiziranog stranog područja.

^ 9 (1)Tko kao zastupnik u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu, zakonodavnom tijelu ili predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije ili kao vijećnik u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zahtijeva ili primi mito ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga kako bi u zakonodavnom ili predstavničkom tijelu glasovao na određen način, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zastupniku u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu, u zakonodavnom tijelu ili predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije ili vijećniku u predstavničkom tijelu jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave ponudi, obeća ili dade mito namijenjeno toj ili drugoj osobi kako bi u zakonodavnom ili predstavničkom tijelu glasovao na određen način ili tko posreduje pri takvom podmićivanju.

(3) Strana država u stavcima 1. i 2. ovoga članka uključuje sve razine vlasti te države ili organiziranog stranog područja.