U središtu

Posebne kategorije otpada prema odredbama Zakona o gospodarenju otpadom

09.06.2023

Autor daje prikaz podzakonskih propisa koji se odnose na posebne kategorije otpada koji su doneseni temeljem prethodno važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i važećeg Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) odnosno koji ostaju na snazi do donošenja novih podzakonskih propisa sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadu.

Posebne kategorije otpada - općenito

Posebne kategorije otpada su tokovi otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i to:

1. otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, građevni otpad i otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadna električna i elektronička oprema, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili, plastika za jednokratnu uporabu i ribolovni alati koji sadrže plastiku.

2. određeni otpad za koji ministar pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da je potrebno odrediti poseban način gospodarenja tim otpadom i

3. određeni tok otpada za koji je propisom Europske unije uređen način gospodarenja.

Gospodarenje otpadom koji se smatra posebnom kategorijom otpada, mora se provoditi na način da se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, a posebno:

1. ne uzrokuje rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti

2. ne uzrokuje neugodu zbog buke i neugodnih mirisa

3. prilikom obavljanja postupka i tehnološkog procesa gospodarenja otpadom, obvezno postupanje posjednika toga otpada i drugih dionika sustava gospodarenja posebnom kategorijom otpada te pojedinosti načina rada organizacije propisuje ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pravilnikom kojim se uređuju posebne kategorije otpada u sustavu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ambalaža i otpadna ambalaža i plastični proizvodi za jednokratnu uporabu.

Gospodarenje otpadnim tekstilom i otpadnom obućom

Gospodarenje otpadnim tekstilom i otpadnom obućom propisano je odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom ("Narodne novine", broj 99/15.) koji propisuje postupke gospodarenja otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, uvjete gospodarenja otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, vrste otpadnog tekstila i otpadne obuće, zahtjeve u pogledu sakupljanja otpadnog tekstila i otpadne obuće, obveze vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača tekstila i obuće, način obveznog postupanja posjednika otpadnog tekstila i otpadne obuće te druga pitanja u svezi tekstila i obuće i otpadnog tekstila i otpadne obuće u svrhu uspostave sustava odvojenog sakupljanja otpadnog tekstila i otpadne obuće.

Odredbe navedenog Pravilnika primjenjuju se na sve vrste tekstila i obuće koje se koriste u kućanstvu te u komercijalnim, industrijskim, institucionalnim i drugim djelatnostima, osim tekstilne ambalaže koja je regulirana posebnim propisom o gospodarenju otpadnom ambalažom, time da su sve tvrtke, građani i obrtnici koji se bave razvijanjem, proizvodnjom, preradom, prodajom, uvozom ili izvozom proizvoda od tekstila dužne u prodajnom prostoru većem od 400 m2 ili njegovoj blizini na vidljivom mjestu postaviti spremnike za skupljanje te vrste otpada.

Gospodarenje ambalažom i otpadnom ambalažom

Gospodarenje ambalažom i otpadnom ambalažom propisano je Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj  88/15., 78/16., 116/17., 14/20., 144/20. i 84/21.) kojim su propisani postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnom ambalažom, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže, te druga pitanja u svezi ambalaže i otpadne ambalaže.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjere kojima je osnovni cilj sprječavanje nastajanja ambalažnog otpada, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi postupci oporabe ambalažnog otpada te smanjenje konačnog odlaganja ambalažnog otpada.

Gospodarenje otpadnim gumama

Gospodarenje otpadnim gumama regulirano je odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama ("Narodne novine", broj 113/16. i 84/21.) kojim se propisuju postupci i ciljevi gospodarenja otpadnim gumama, uvjeti gospodarenja otpadnim gumama, vrste otpadnih guma koje se moraju sakupljati odvojeno, način obrade otpadnih guma, zahtjevi u pogledu sakupljanja i skladištenja otpadnih guma, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih guma, obveza vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača guma i proizvoda koji sadrže gume, popis guma i proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada, način obveznog postupanja proizvođača guma i posjednika otpadnih guma te druga pitanja u svezi guma i otpadnih guma u svrhu sprječavanja nastajanja i odlaganja otpadnih guma na odlagališta otpada, odnosno poticanja njihovog sakupljanja, ponovne uporabe, recikliranja i drugih postupaka njihove oporabe.

Gospodarenje otpadnim uljima

Gospodarenje otpadnim uljima propisano je odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima ("Narodne novine", broj 124/06., 121/08., 31/09., 156/09., 91/11., 45/12., 86/13., 84/21.) kojim se propisuje način gospodarenja otpadnim uljima, obveznici plaćanja naknada, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada za otpadna ulja, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, iznos naknada koje se plaćaju ovlaštenim osobama za sakupljanje otpadnih ulja te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim uljima, time da je temeljni cilj ovog Pravilnika uspostavljanje sustava skupljanja otpadnih ulja radi oporabe i/ili zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Gospodarenje baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

Gospodarenje baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima regulirano je Pravilnikom o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima ("Narodne novine", broj  111/15.) kojim se propisuju postupci i ciljevi gospodarenja s otpadnim baterijama i akumulatorima, uvjeti gospodarenja s otpadnim baterijama i akumulatorima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, obveze vođenja evidencija i dostave izvješća, zahtjevi u pogledu baterija i akumulatora koji su proizvod, način i uvjeti označavanja baterija i akumulatora te ambalaže, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, vrste proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada i način obveznog postupanja proizvođača proizvoda i posjednika otpada, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima.

Gospodarenje otpadnim vozilima

Gospodarenje otpadnim vozilima regulirano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima ("Narodne novine", broj  125/15., 90/16., 60/18., 72/18., 81/20., 84/21.) kojim se propisuju postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnim vozilima, način njihove obrade, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza, uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila, obveza prijave i dostave podataka, vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača vozila, zahtjevi u pogledu vozila koja se stavljaju na tržište, način obveznog postupanja proizvođača vozila, posjednika, sakupljača i obrađivača otpadnih vozila.

Također se Pravilnikom propisuju uvjeti gospodarenja otpadnim vozilima u cilju sprječavanja nastajanja otpada od vozila, osiguranja ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova kako bi se smanjilo zbrinjavanje otpada i unaprijedilo djelovanje na okoliš svih gospodarskih subjekata uključenih u životni ciklus vozila, a posebice subjekata neposredno uključenih u obradu otpadnih vozila.

Gospodarenje građevnim otpadom i otpadom koji sadrži azbest

Gospodarenje građevnim otpadom i otpadom koji sadrži azbest regulirano je Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine", broj  69/16. i 84/21.) koji propisuje cilj sustava gospodarenja građevnim otpadom, obveze proizvođača građevnog proizvoda, način označavanja građevnog proizvoda i ambalaže, uvjeti gospodarenja građevnim otpadom, obveze vođenja evidencija o građevnom otpadu te cilj sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, obveze proizvođača proizvoda koji sadrži azbest, postupci gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, zahtjevi u pogledu skladištenja i prijevoza otpada koji sadrži azbest, uvjeti za gospodarenje azbestnim otpadom i obveze vođenja evidencija o otpadu koji sadrži azbest.

Gospodarenje medicinskim otpadom

Gospodarenje medicinskim otpadom propisano je Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom ("Narodne novine", broj  50/15., 56/19. i 84/21.) čijim se sadržajem uređuju načini i postupci gospodarenja otpadom koji nastaje prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja, istraživačkih djelatnosti i pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja

Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom ("Narodne novine", broj 42/14., 48/14., 107/14.,139/14., 11/19., 7/20. i 84/21.) koji propisuje mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka od nastajanja i gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom kao i smanjivanje ukupnih učinaka korištenja prirodnih resursa te poboljšanje učinkovitosti njihova korištenja, doprinoseći time održivom razvoju.

Gospodarenje otpadom iz proizvodnje titan-dioksida

Gospodarenje otpadom iz proizvodnje titan-dioksida propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida ("Narodne novine", broj 54/23.) koji propisuje obvezno postupanje posjednika otpada iz proizvodnje titan dioksida i drugih dionika sustava gospodarenja otpadom iz proizvodnje titan dioksida.

Gospodarenje polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

Gospodarenje polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima regulirano je Pravilnikom o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima ("Narodne novine", broj 54/23.) kojim se propisuju obaveze posjednika PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB te način registracije posjednika opreme koja sadrži PCB.

Propisi koji ostaju na snazi do donošenja Uredbi Vlade Republike Hrvatske

Do stupanja na snagu uredbi koje je Vlada Republike Hrvatske dužna donijeti u roku od 12 mjeseci od stupanja Zakona o gospodarenju otpadom na snagu tj. do 31. srpnja 2022. godine ostali su na snazi:

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (»Narodne novine«, br. 97/15., 7/20. i 140/20.)

Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, br. 105/15. i 57/20.)

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 112/15.) i

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (»Narodne novine«, br. 6/14.).

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (»Narodne novine«, br. 40/15. i 57/20.).

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, br. 117/14.)

Pravilnik o katalogu otpada (»Narodne novine«, br. 90/15.)

Pravilnik o termičkoj obradi otpada (»Narodne novine«, br. 75/16.)

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (»Narodne novine«, br. 22/19.)

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (»Narodne novine«, br. 103/14.)

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (»Narodne novine«, br. 117/14.)

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (»Narodne novine«, br. 50/15. i 56/19.)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 38/08.)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (»Narodne novine«, br. 99/15.)

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine«, br. 69/16.)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, br. 113/16.)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06., 121/08., 31/09., 156/09., 91/11., 45/12., 86/13.)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, br. 125/15., 90/16., 60/18., 72/18., 81/20.)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, br. 88/15., 78/16., 116/17., 14/20. i 144/20.)

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, br. 114/15., 103/18. i 56/19.)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, br. 111/15.), osim članka 31.

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/14., 48/14., 107/14., 139/14.,11/19. i 7/20.), osim članka 24. stavaka 2. i 3.

Naputak o glomaznom otpadu (»Narodne novine«, br. 79/15.).

 
Savjeti za posebnu kategoriju otpada

Savjeti za posebnu kategoriju otpada su savjetodavna tijela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja na sjednici prate, analiziraju i donose preporuke i prijedloge o mjerama u sustavima posebnih kategorija otpada i tržištu sekundarnih sirovina.

Navedeni Savjeti su: Savjet za otpadna vozila, Savjet za otpadne gume, Savjet za otpadne baterije i akumulatore, Savjet za EE otpad i Savjet za otpadnu ambalažu, time da iznimno u slučaju potrebe i na prijedlog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može osnovati i savjet za druge vrste otpada.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlukom osniva Savjet te određuje članove savjeta na rok od četiri godine i to:

1. tri stručna predstavnika za gospodarenje otpadom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2. dva stručna predstavnika za gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na prijedlog ministra

3. tri predstavnika osoba koje gospodare otpadom i tri predstavnika proizvođača proizvoda, na prijedlog Hrvatske gospodarske komore.

Nadalje, sjednice Savjeta održavaju se najmanje kvartalno, a po potrebi i češće, time da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donosi poslovnik kojim se uređuje način rada savjeta.

Članovi savjeta imaju pravo na naknadu za rad u savjetu, time da potrebna sredstva za naknadu članovima savjeta osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz prihoda od naknade gospodarenja otpadom.

Zaključno

S obzirom na to da se Vlada Republike Hrvatske, kao niti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije držalo vlastitih instruktažnih rokova za donošenje svih potrebnih podzakonskih akata temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (Uredbi, Pravilnika, Odluka, Naputaka) a za što je bio propisan rok od 12 mjeseci od dana donošenja navedenog zakonskog propisa, a što je isteklo 31. srpnja 2022. godine, postavlja se pitanje što bi tek bilo da su u navedenom slučaju umjesto instruktažnih postavljeni prekluzivni rokovi koji sadrže i prekršajne odredbe, odnosno na koji će način Zakon o gospodarenju otpadom doživjeti stvarnu primjenu u praksi na dobrobit svih svojih građana i gospodarskih subjekata, a ne da kao do sada ostane mrtvo slovo na papiru.

Alan Vajda, mag. iur.