U središtu

Pravni okviri posjedovanja oružja u Republici Hrvatskoj

26.05.2023

Oružje je opasna i vrijedna stvar koja je često sredstvo počinjenja kaznenih djela te posjedovanje oružja predstavlja rizike za javnu sigurnost, pa je zbog toga promet oružjem ograničen. Kako bi se smanjio rizik od kaznenih djela koja se mogu učiniti oružjem, zakonodavac je propisao mjere koje osoba mora ispuniti da bi posjedovala oružje. Autorica u članku donosi pregled pravnog okvira  za legalno posjedovanje oružja u Republici Hrvatskoj.

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana, stupio je na snagu 2018. godine i zamijenio je Zakon o oružju te donio liberalniji pristup nabavi i posjedovanju oružja. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana je u potpunosti u skladu sa Direktivom Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja. Naime Direktivom 91/477/EEZ su propisani minimalni standardi koje države članice Europske unije moraju preuzeti u nacionalno zakonodavstvo, a Republika Hrvatska je uglavnom propisala stože uvjete.1

Čl. 4. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana propisuje:

„(1) Oružje u smislu ovoga Zakona je vatreno oružje kategorije A, B i C te ostalo oružje kategorije C i D.

(2) Vatreno oružje je svako prijenosno cijevno oružje koje ispaljuje, služi za ispaljivanje ili se može prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva.

(3) Vatrenim oružjem u smislu ovoga Zakona smatraju se i bitni dijelovi vatrenog oružja.“

Dok čl. 5. navodi da se ne smatraju oružjem predmeti koji su izrađeni za uzbunjivanje, signaliziranje, spašavanje života, humano usmrćivanje životinja, lov harpunom, ili u industrijske ili tehničke svrhe, pod uvjetom da se mogu upotrebljavati samo u navedene svrhe, te praćke i dekorativno oružje (imitacije oružja).

Prema stupnju rizika oružje se dijeli na kategorije A, B, C i D. Kategorija A oružja (to su, primjerice, eksplozivni vojni projektili i bacači, automatsko vatreno oružje, skriveno ili prikriveno oružje, streljivo s pancirnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo, vojno i policijsko oružje itd) zabranjena je i posjedovanje tog oružja čini kazneno djelo iz članka 331. st. 1. Kaznenog zakona za koje je propisana kazna zatvora do 3 godine. Nabavu oružja kategorije B potrebno je prije nabave prijaviti nadležnoj policijskoj postaji prema mjestu prebivališta te dobiti odobrenje za nabavu. Oružje kategorije C potrebno je nakon nabave u roku od 8 dana prijaviti nadležnoj policijskoj postaji, dok oružje kategorije D nije potrebno prijavljivati.

Kako bi fizička osoba nabavila oružje mora imati navršenu 21 godinu života, a iznimke od ovog pravila su policijski službenici, pripadnici pravosudne policije i Oružanih snaga, zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovi sportske streljačke organizacije koji se aktivno natječu kao i osobe koje su položile lovački ispit a imaju 18 godina (čl. 11.). Nadalje, kako bi se smanjila mogućnost zloupotrebe oružja, Zakon propisuje kategorije kaznenih djela i prekršaja koje čine prepreku za posjedovanje oružja te čak nije potrebno ni postojanje pravomoćne presude već je dovoljno da je kazneni ili prekršajni postupak pokrenut. Također, bitno je i da osoba ima uvjete i osiguran smještaj za držanje oružja te osoba imati opravdan razlog za držanje oružja (osobna sigurnost). Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja su zdravstvena sposobnost te tehničko znanje i vještina za pravilnu upotrebu oružja.

Prema čl. 11. st. 2. toč. 3. kaznena djela koja čine zapreku za dobivanje odobrenja za nabavu oružja su: kaznena djela protiv RH, kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije, kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela protiv okoliša koje se odnosi na protuzakoniti lov i ubijanje ili mućenje životinja, kaznena djela protiv zdravlja ljudi koje se odnosi na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama i omogućavanje trošenja droga, te kaznena djela koje u sebi sadrži elemente nasilja, a sadržano je u kaznenim djelima protiv imovine, kaznenim djelima protiv braka, obitelji i djece, kaznenim djelima protiv pravosuđa, kaznenim djelima protiv javnog reda, kaznenim djelima protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznenim djelima protiv privatnosti, kaznenim djelima protiv službene dužnosti, kaznenim djelima protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske i u kaznenim djelima iz propisa o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Prekršaji koji čine prepreku za dobivanje odobrenja za nabavu oružja su: prekršaji protiv javnog reda i mira, javnog okupljanja, nereda na sportskim natjecanjima, prekršaji zbog nasilja u obitelji, zbog zlouporabe droga, oružja ili eksplozivnih tvari, prekršaji u području lovstva.  Iz ovog popisa možemo zaključiti da je riječ o kaznenim djelima i prekršajima koji u sebi imaju elemente nasilja.

Podzakonski propisi koji reguliraju posjedovanje i rukovanje oružjem, a trenutno su na snazi su sljedeći:

  1. Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu (NN 102/19., 155/22.)
  2. Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (NN 37/19.)
  3. Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju (NN 149/14. i 35/18.)
  4. Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/12.)
  5. Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/12.)
  6. Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu (NN 76/13.)
  7. Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 36/20.)
  8. Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja (NN 36/20.)
  9. Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 36/20.)
  10. Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (NN 54/18., 70/21.).

MUP vodi evidencije o izdanim odobrenjima za nabavu oružja, izdanim oružnim listovima, izdanim europskim oružnim propusnicama, izdanim odobrenjima za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenjima za sakupljanje oružja kategorije C, o prijavljenom oružju kategorije C i prijavljenom oružju koje je nabavljeno na temelju odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B i C, o oduzetom, nađenom i predanom oružju i streljivu, o izdanim odobrenjima za unos lovačkog ili sportskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku te prijava unosa oružja kategorije C u Republiku Hrvatsku, o potvrđivanju unosa oružja i streljiva na temelju odobrenja nadležnog tijela te unosa oružja i streljiva koje se može nabaviti bez odobrenja, o privremeno oduzetom oružju i streljivu na graničnom prijelazu te ispravama o oružju i streljivu izdanim na temelju međunarodnih ugovora (čl. 67.). Evidencije MUP-a o registraciji oružja nisu javno dostupne, mogu im pristupiti tijela nadležna za izdavanje odobrenja za nabavu oružja i registraciju oružja te carinska tijela i tijela nadležna za sprječavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela ili izvršavanje kaznenih sankcija.

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana propisuje u VII. poglavlju postupak oduzimanja oružja i ukidanje isprava o oružju u slučaju prestanka ispunjavanja uvjeta za posjedovanje oružja (gubitak zdravstvene sposobnosti, pronalazak zabranjenog oružja, pokretanje kaznenog ili prekršajnog postupka…). Problem i legalnog i ilegalnog posjedovanja vatrenog oružja znatno utječu na sigurnosnu situaciju u nekog državi što možemo vidjeti po recentnim događajima. Sve ove mjere koje smo naveli u članku, koje su nužne za legalnu nabavu oružja imaju za cilj smanjiti mogućnost počinjenja kaznenog djela oružjem tako da ga  mogu posjedovati samo osobe besprijekornog ponašanja.

Zorica Stojanović, mag. iur.^ 1 Dinko Ljubić, Preventivne mjere usmjerene sprečavanju počinjenja kaznenih djela u Republici Hrvatskoj prilikom nabave i posjedovanja oružja građana, dostupno na https://hrcak.srce.hr/file/426556