U središtu

Etički kodeks stečajnih upravitelja

26.10.2022

Posljednjim izmjenama Stečajnog zakona objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 36. od dana 16. ožujka 2022. godine propisana je obveza donošenja etičkog kodeksa stečajnih upravitelja. U „Narodnim novinama“ broj 121. iz 2022. godine objavljen je Etički kodeks stečajnih upravitelja i Pravilnik o postupku po povredi Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja i izboru predsjednika Etičkog vijeća. Oba ova propisa stupaju na snagu 27. listopada 2022. godine. U nastavku ćemo se osvrnuti na novine koje donose ovi propisi.

Donošenje Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja propisano je člankom 83.b Stečajnog zakona. Etičkim kodeksom utvrđena su načela profesionalne etike te opća načela i pravila ponašanja stečajnih upravitelja za vrijeme obavljanja stečajno upraviteljske službe kao i izvan okvira obavljanja povjerenih im poslova, a sve u cilju očuvanja dostojanstva i ugleda dužnosti stečajnih upravitelja. Sam kodeks razlikuje načela profesionalne etike stečajnih upravitelja koja su usko vezana uz obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja te opća načela ponašanja koja su primjenjiva kako na obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja tako i na ponašanje stečajnih upravitelja izvan obavljanja dužnosti.

Načela profesionalne etike stečajnih upravitelja obuhvaćaju načelo zakonitosti, načelo savjesnosti i profesionalnosti, načelo stručnosti i marljivosti i načelo povjerljivosti. Opća načela ponašanja obuhvaćaju načelo poštenja, načelo dostojanstva i načelo povjerenja. Etički kodeks nadalje detaljno propisuje što obuhvaća svakoj pojedino načelo.

Pored ova dva osnovna načela koja uređuju etički kodeks stečajnih upravitelja, propisana je i treća skupina načela koja uređuje odnos stečajnih upravitelja prema trećim osobama. Ova skupina načela obuhvaća i uređuje odnos stečajnih upravitelja prema pravosudnim tijelima, prema strankama i sudionicima stečajnog postupka, odnos prema državnim tijelima i osobama javnog prava te odnos prema javnosti.

Sva tijela stečajnog postupka ovlaštena su brinuti se za provedbu Kodeksa kao i za ostvarivanje i unaprjeđenje etičkih standarda propisanih ovim Kodeksom. Sukladno članku 75. Stečajnog zakona tijela stečajnog postupka su sud, stečajni upravitelj, skupština vjerovnika i odbor vjerovnika. Tijela stečajnog postupka su također i ovlaštena zatražiti od Ministarstva pravosuđa i Etičkog vijeća tumačenje primjene ovoga Kodeksa. Nadzor nad primjenom Kodeksa provodi Ministarstvo pravosuđa i Etičko vijeće.

Pravilnikom o postupku po povredi Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja i izboru predsjednika Etičkog vijeća propisan je postupak po povredi Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja. Svaka osoba ovlaštena je podnijeti pritužbu radi sumnje na povredu Etičkog kodeksa. Pritužba se može podnijeti i anonimno a podnosi se Ministarstvu pravosuđa. Ministarstvo pravosuđa dužno je u roku od 30. dana od zaprimanja pritužbe donijeti odluku o povredi Kodeksa.

Po zaprimljenoj pritužbi, Ministarstvo će zatražiti od stečajnog upravitelja da se očituje o pritužbi. Nakon što se stečajni upravitelj očituje o pritužbi, Ministarstvo donosi odluku o postojanju povrede Kodeksa. Protiv odluke Ministarstva stečajni upravitelj i podnositelj pritužbe imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana dostave odluke. Prigovor se dostavlja Ministarstvu a o njemu odlučuje Etičko vijeće u roku od 60. dana od dana zaprimanja prigovora. Sastav Etičkog vijeća propisan je člankom 83.c Stečajnog zakona. Vijeće ima tri člana koji se biraju iz redova Ministarstva pravosuđa, stečajnih upravitelja i suda. Etičko vijeće ima predsjednika kojega članovi vijeća biraju među sobom, a odluke se donose većinom glasova.

Daniel Deković, dipl. iur.