U središtu

Donesen novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

24.08.2020 Ovim radom autor daje skraćeni prikaz najznačajnijih promjena koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 81/20. i primjenjuje se od 23. srpnja 2020. godine.

Odredbom članka 182. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) koji je u primjeni od 23. srpnja 2013. godine, utvrđena je obveza donošenja podzakonskih akata u svezi gospodarenja otpadom te je na temelju navedenog Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske donijelo novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

Ujedno je stupanjem na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 81/20.) prestao važiti dosadašnji Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 117/17.), odnosno članak 14. Pravilnika o vrstama otpada („Narodne novine“, broj 27/96.) i članak 18. stavak 1. i 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“, broj 124/06., 121/08., 31/09., 156/09., 91/11., 45/12. i 86/13.).

Donošenje novog Pravilnika bilo je neophodno kako bi se olakšala provedba važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpada u praksi. Navedeni Pravilnik sadrži petnaest Dodataka koji su njegov sastavni dio, a koji između ostalog sadrže brojne obrasce koji pojednostavljuju korisnicima vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnih tijela o gospodarenju otpadom.

Naime, time će biti ostvaren cilj Zakona tj. unificirati će se svi postupci od podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom odnosno zahtjeva za upis u različite očevidnike do njihovog izdavanja neovisno od toga koje ih nadležno tijelo izdalo.

Nadležnost

Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuju se:

1. uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnog dvorišta

2. sadržaj, način vođenja, te sadržaj rješenja o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik reciklažnih dvorišta, Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik ukidanja statusa otpada te izgled i način dostave obrasca o statusu obavljanja djelatnosti

3. postupci oporabe, način izvođenja oporabe te vrste i količine otpada za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom i

4. pojedinosti financijskog jamstva i način postupanja Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i nadležnog upravnog tijela u vezi financijskog jamstva.

Također se ovim Pravilnikom dodatno propisuje i:

1. sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, oblik i sadržaj obrasca dozvole za gospodarenje otpadom, način izračuna iznosa osiguranja ili jamstva banke za pošiljku otpada koja podliježe notifikacijskom postupku, sadržaj Elaborata gospodarenja otpadom, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora metoda, te izgled i sadržaj oznake s osnovnim podacima o otpadu i djelatnosti iz dozvole

2. sadržaj i izgled obrasca za dostavu podataka o masi biorazgradivog komunalnog otpada odloženog na odlagalište te rokove za dostavu podataka i

3. obrazac pratećeg lista, oblik, izgled i način vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, način vođenja i dostave podataka u taj očevidnik, oblik, struktura, sadržaj, način vođenja, rada i dostave podataka u mrežnu aplikaciju za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, način obračuna troškova koji nastaju radom te mrežne aplikacije i dostupnost podataka sadržanih u toj mrežnoj aplikaciji.

Uvjeti za gospodarenje otpadom

Navedeni uvjeti obuhvaćaju uvjete za gospodarenje otpadom, a to su uvjeti za obavljanje postupka i tehnoloških procesa gospodarenja otpadom, s time da se dozvola za gospodarenje otpadom može izdati za djelatnost:

– sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada

– druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja

– oporabe i

- zbrinjavanja otpada.

Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

Navedeni uvjeti obuhvaćaju opće i posebne uvjete gospodarenja otpadom koji su propisani ovim Pravilnikom i posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

a) Opći uvjeti gospodarenja otpadom obuhvaćaju uvjete koje mora ispuniti svaka pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kada obavlja djelatnost, postupak ili tehnološki proces gospodarenja otpadom.

Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom su:

1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more

2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš

3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada

4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu

5. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad

6. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom

7. da je lokacija gospodarenja otpadom označena

8. da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i

9. da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

b) Posebni uvjeti gospodarenja otpadom su uvjeti za obavljanje pojedinih postupaka i tehnoloških procesa, propisani ovim Pravilnikom i propisima koji uređuju gospodarenje posebnom kategorijom otpada, koje mora ispuniti pravna osoba i fizička osoba – obrtnik koja obavlja postupak gospodarenja otpadom.

Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada je upis u Očevidnik prijevoznika otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika otpada.

Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada, oporabe otpada, zbrinjavanja otpada i druge obrade otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem je raspolaganje skladištem otpada.

Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada.

Posebni uvjeti za termičku obradu otpada postupcima R1 i D10 propisani su posebnim propisom kojim se uređuje termička obrada otpada.

Posebni uvjeti za odlaganje otpada postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D7 i D12 propisani su posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

Posebni uvjeti za postupak koji uključuju gospodarenje otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Posebni uvjet za obradu otpada mobilnim uređajem je da lokacija gospodarenja otpadom na kojoj se namjerava obavljati obrada otpada mobilnim uređajem mora biti mjesto nastanka otpada koji se namjerava obrađivati mobilnim uređajem za obradu otpada ili mora biti mjesto na kojem se otpad, koji nastaje obradom mobilnim uređajem za obradu otpada, ugrađuje u materijale.

c) Tehnološki proces prikupljanja otpada

Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.

d) Tehnološki proces prihvata otpada

Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu o gospodarenju otpadom, time da se istom mora utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.

e) Tehnološki proces skladištenja otpada u sklopu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom

Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju, time da skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.

Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:

1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada

2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i

3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

Stoga, podna površina skladišta:

1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti

2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine (betonska ili asfaltna podloga za kruti otpad, te za tekući otpad betonska s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu) i

3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.

Nadalje, skladište mora biti opremljeno ventilacijom.

f) Trgovanje otpadom

Djelatnost trgovanja otpadom uključuje kupnju i prodaju otpada u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka trgovanjem otpadom na veliko i trgovanjem otpadom na malo.

Trgovanje otpadom na veliko je kupnja i prodaja otpada koja se obavlja između pravnih osoba i/ili fizičkih osoba – obrtnika, dok je trgovanje otpadom na malo otkup otpada od prodavatelja kojega obavlja pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.

g) Oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom

 

Postupci oporabe za koje nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom su:

1. energetska oporaba određenog neopasnog otpada u svrhu proizvodnje toplinske energije

2. biološka aerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje komposta

3. biološka anaerobna oporaba biootpada u svrhu proizvodnje bioplina i digestata

4. oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva

5. oporaba drvnog otpada u svrhu proizvodnje proizvoda od drva

6. oporaba otpada u gradnji

7. oporaba otpadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi

8. popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja u svrhu ponovnog korištenja i

9. nasipavanje otpada.

Obveza provedbe registracije za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom ili za upis u Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik reciklažnih dvorišta ili Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom mora biti registrirana u odgovarajućem registru (sudski registar, obrtni registar ili registar udruga).

Poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom

Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja gospodari otpadom dužna je:

1. provoditi upravljački nadzor obavljanja svih postupaka gospodarenja otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom

2. osigurati vođenje evidencije te praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja

3. primijeniti upute za rad iz Elaborata i pratiti njihovo provođenje

4. provoditi unutarnji nadzor provedbe mjera onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama i čišćenja rasutog ili razlivenog otpada

5. provoditi i nadgledati vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada.

Međutim, ako pravna ili fizička osoba-obrtnik obavlja djelatnost gospodarenja otpadom u građevinama ili dijelovima građevina koje se nalaze na različitim lokacijama, ista fizička osoba može biti imenovana za odgovornu osobu za upravljački nadzor na svim lokacijama na kojima ta pravna ili fizička osoba-obrtnik obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

Reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je i ovlaštena preuzeti samo vrste otpada propisane Dodatkom III Pravilnika i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, time da se u reciklažom dvorištu otpad mora preuzeti i skladištiti odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima.

a) Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. da se na glavnom ulazu u reciklažno dvorište nalazi ploča s podacima o reciklažnom dvorištu

2. da je opremljeno vagom

3. da je opremljeno primarnim i sekundarnim spremnicima za otpad i

4. da je ograđeno ogradom.

b) Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica

Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

1. mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad

2. mora biti postavljeno na način da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu

3. prikupljanje otpada mora se obavljati na način kojim je onemogućeno rasipanje i razlijevanje otpada

4. utjecaj rada mobilnog reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade mora biti sveden na najmanju moguću mjeru, a osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i mirisi

5. primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri čemu ne smije doći do rasipanja ili prolijevanja otpada i

6. mora biti opremljeno vagom.

Financijsko jamstvo za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Financijsko jamstvo predstavlja bankarsku garanciju koja:

1. mora sadržavati podatak o:

– lokaciji gospodarenja otpadom za koju se izdaje financijsko jamstvo sukladno navodu u Elaboratu odnosno zahtjevu za upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom

– tijelu koje je ovlašteno podnijeti poziv za plaćanjem financijskog jamstva

– vrstama i količinama otpada iz Elaborata

– roku važenja financijskog jamstva kako je ugovoren ugovorom o financijskom jamstvu.

2. mora sadržavati odredbu da će davatelj financijskog jamstva uplatom iznosa financijskog jamstva u državni proračun Republike Hrvatske izvršiti obvezu da financira uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom odnosno rješenju o upisu u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom,

3. navedena sredstva, koja plaća davatelj financijskog jamstva, moraju biti u skladu sa zahtjevom za plaćanje financijskog jamstva podnesenom tijela ovlaštenoga za podnošenje toga zahtjeva do visine iznosa financijskog jamstva

4. iznos financijskog jamstva mora udovoljavati zahtjevima iz Dodatka IV ovoga Pravilnika.

Obveza posjedovanja financijskog jamstva vrijedi u svim godinama u kojima se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom te jednu godinu nakon prestanka obavljanja djelatnosti.

Osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom i osoba koja je upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom dužna je u roku od 60 dana prije isteka postojećeg financijskog jamstva dostaviti novo financijsko jamstvo ili dokaz o produženju postojećeg financijskog jamstva tijelu koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom odnosno tijelu koje je izvršilo upis u Očevidnik oporabe za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

Elaboratgospodarenja otpadom

Sadržaj elaborata gospodarenja otpadom propisan je odredbama članaka 26 - 28. Pravilnika o gospodarenju otpadom koji sadrži:

1. podatke o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

2. popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada koje je ovlašten zaprimati te koje nastaju obradom otpada

3. način ispunjavanja općih i posebnih uvjeta obavljanja postupaka gospodarenja otpadom

4. uvjete obavljanja tehnoloških procesa sa sigurnosno-preventivnim mjerama gospodarenja otpadom i to: metode obavljanja tehnoloških procesa i obveze praćenja emisija

5. nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

6. sheme tehnoloških procesa

7. mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola

8. izračune i

9. priloge.

Elaborat u prilogu sadrži u preslici: 1. dokument o članstvu u komori nositelja izrade Elaborata i 2. dokaz o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade Elaborata, time da se isti izrađuje prema obrascu propisanom Dodatkom VII ovoga Pravilnika u digitalnom obliku i u dva tiskana primjerka.

Označavanje građevine za gospodarenje otpadom

Građevina za gospodarenje otpadom u kojoj se obavlja djelatnost za koju je ishođena dozvola za gospodarenje otpadom ili postupak za koji je osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom i lokacija na kojoj se obavlja obrada otpadom mobilnim uređajem, mora biti označena oznakom koja mora biti postavljena na vidljivom i pristupačnom mjestu na svim ulazima na lokaciju gospodarenja otpadom.

Navedena oznaka mora sadržavati:

– naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koji je ishodio dozvolu odnosno koji je upisan u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom

– naziv tijela koje je izdalo dozvolu i klasifikacijsku oznaku dozvole

– radno vrijeme

– ovisno o djelatnosti natpis: »SKLADIŠTE OPASNOG OTPADA« ili »SKLADIŠTE NEOPASNOG OTPADA« ili »SKLADIŠTE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA« i/ili »SKLADIŠTE I POGON ZA OBRADU OPASNOG OTPADA« ili »SKLADIŠTE I POGON ZA OBRADU NEOPASNOG OTPADA« ili »SKLADIŠTE I POGON ZA OBRADU OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA« ili u slučaju obrade otpada mobilnim uređajem natpis »OBRADA OTPADA MOBILNIM UREĐAJEM«.

Očevidnici za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Očevidnik prijevoznika otpada, Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, Očevidnik trgovaca otpadom, Očevidnik reciklažnih dvorišta, Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, Očevidnik nusproizvoda i Očevidnik za ukidanje statusa otpada vode se u elektroničkom obliku.

Svakom upisu u očevidnik pridružuje se broj upisa koji se sastoji od slijedeće oznake odgovarajućeg očevidniku i rednog broja te je za:

1. Očevidnik prijevoznika otpada: PRV-

2. Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom: POS-

3. Očevidnik trgovaca otpadom: TRG-

4. Očevidnik reciklažnih dvorišta za:

– građevinu: REC-»redni broj osobe«-G-»redni broj građevine kojom upravlja ista osoba«

– mobilno reciklažno dvorište: REC-»redni broj osobe«-M-»redni broj mobilne jedinice kojom upravlja ista osoba«

5. Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku: UVZ-

6. Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku: IZV-

7. Očevidnik nusproizvoda: NUS-

8. Očevidnik ukidanja statusa otpada: USO-

9. Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak:

– energetska oporaba određenog neopasnog otpada: OP1

– biološka aerobna oporaba (kompostiranje) biootpada: OP2

– biološka anaerobna oporaba (proizvodnja bioplina) biootpada: OP3

– oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biodiesela: OP4

– oporaba drvnog otpada radi proizvodnje proizvoda od drva: OP5

– oporaba otpada u gradnji: OP6

– oporaba opadnog asfalta za proizvodnju asfalta na asfaltnoj bazi: OP7

– popravak i čišćenje električnih i elektroničkih uređaja: OP8

– nasipavanje otpada: OP9.

Prijelazne i završne odredbe

Podaci iz Očevidnika energetskih oporabitelja određenog otpada prenose se u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom. Nadalje, osoba koja je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika bila upisana u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada smatra se upisanom u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika u Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku upisati datum stupanja na snagu ovoga Pravilnika kao datum zadnjeg produženja upisa.

Registar djelatnosti gospodarenja otpadom uspostaviti će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, time da će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objaviti obrasce iz ovoga Pravilnika u digitalnom obliku na svojim mrežnim stranicama danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Alan Vajda, mag. iur.