U središtu

(Ne)dopuštenost žalbe kod obnove upravnog spora

22.10.2018 Raščlanjene su varijante (ne)dopuštenosti žalbe protiv prvostupanjskih odluka koje se donose u postupku obnove upravnog spora.

Obnova spora je izvanredni pravni lijek uređen odredbama članka 76. i 77. Zakona o upravnim sporovima (dalje: ZUS).

Navedenim normama nije uređeno pravo žalbe protiv prvostupanjskih odluka donesenih povodom prijedloga za obnovu, pa je odgovor na pitanje je li i kada u ovoj vrsti upravnosudskog postupka dopuštena žalba potrebno potražiti u drugim odredbama ZUS-a. Odgovor se razlikuje ovisno o ishodima obnove spora, odnosno o vrsti suda i o vrsti odluke kojom je postupak obnove dovršen.

Kada upravni sud odbaci prijedlog za obnovu (članak 77. stavak 1. ZUS-a), protiv rješenja o odbacivanju prijedloga žalba nije dopuštena. Naime, u članku 67. stavak 1. ZUS-a propisano je da se žalba može podnijeti samo kada je to propisano navedenim Zakonom, što ovdje nije slučaj.

Ako upravni sud dopusti obnovu, te u obnovljenom sporu donese presudu kojom se prijedlog za obnovu usvaja, uz stavljanje prijašnje presude izvan snage (u cijelosti ili djelomično), uz novu odluku o predmetu spora, ili, pak, donese presudu o odbijanju prijedloga za obnovu, uz ostavljanje ranije presude na snazi, u odnosu na dopuštenost žalbe primjenjuju se opće odredbe ZUS-a o dopuštenosti žalbe protiv presude (članak 66. i 66.a ZUS-a).

Postoje i slučajevi u kojima o prijedlogu za obnovu spora u prvome i jedinom stupnju odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske (članak 76. stavak 2. ZUS-a, vezano uz uvodni tekst stavka 1. toga članka). Budući da je riječ o drugostupanjskom sudu, protiv odluke toga Suda o prijedlogu za obnovu spora žalba nije dopuštena, neovisno o načinu na koji je postupak obnove dovršen. U pogledu rješenja Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske to je propisano izrijekom (članak 67. stavak 1. ZUS-a), dok pravo na žalbu protiv presuda navedenog Suda nije propisano. Spomenimo i da je, po novijoj praksi Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske, o prijedlogu za obnovu spora okončanog odlukom navedenog Suda nadležan odlučiti Visoki upravni sud Republike Hrvatske ako u prvostupanjskome upravnom sporu nije utvrđivano činjenično stanje (npr. rješenje Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske, posl. br. Usž-1152/17, od 20. travnja 2017.).

dr. sc. Alen Rajko