U središtu

Izmjene Zakona o doplatku za djecu

05.07.2018 Izmjene postojećeg sustava dječjeg doplatka učinjene su sa svrhom poboljšanja financijskih mjera za poticanje porasta nataliteta kroz proširenje korisnika prava na dječji doplatak kao oblika novčane potpore, čime bi se trebalo pomoći obiteljima u podmirenju troškova za podizanje i uzdržavanje djece. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu stupio je na snagu 1. srpnja 2018.

Novim izmjenama i dopunama Zakona mijenja se dohodovni cenzus (ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno) kao uvjet za ostvarivanje prava na doplatak za djecu na način da se sa 50% proračunske osnovice povisuje na 70% proračunske osnovice. Sukladno tome, dječji doplatak primat će sve obitelji s djecom čiji ukupni prihodi ne prelaze iznos od 2.328 kn po članu kućanstva (dosada je taj iznos bio 1.663 kn po članu kućanstva). Povodom toga mijenja se i dohodovni cenzus temeljem kojeg se utvrđuje pojedinačni iznos doplatka za djecu, odnosno korisniku će pripadati pravo na doplatak za djecu u visini od 6% proračunske osnovice po djetetu, ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 33,67 i 70% proračunske osnovice (prihod od 1.120 kn do 2.238 kn mjesečno).

Iznosi dječjih doplataka ostat će isti, odnosno:

- ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543.14 kn, dječji doplatak iznosi 299.34 kn

- ako prelazi 543.14 kn, a ne prelazi 1.120 kn, tada iznosi 249.45 kn

- ako prelazi 1.120 kn, a ne prelazi 2.238, tada iznosi 200 kn

- za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, uvećava se 25% (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

- za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka za djecu (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

- za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, uvećava se 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn)

- za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 122. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, doplatak iznosi 374.18 kn

- za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (djeca s težim ili teškim invaliditetom prema posebnim propisima) doplatak iznosi 831.50 kn.

Dopunjen je i članak 10. Zakona, te će se pravo na doplatak za djecu do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi priznavati i za dijete koje je navršilo 19 godina i pohađa srednju školu u kojoj srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina, a najdulje do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 20 godina.

Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni propisani uvjeti za stjecanje prava na doplatak. Novost je da iznimno od navedenog, pravo na ostvarivanje doplatka za djecu pripada od dana rođenja djeteta, pod uvjetom da je zahtjev za ostvarivanje tog prava podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.

U postupcima u kojima je zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pravo na doplatak za djecu priznat će se od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (dakle od 1. srpnja 2018.).

Zahtjev se kao i do sada podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu (novi korisnici) potrebno je dostaviti:

Za podnositelja zahtjeva:
- presliku osobne iskaznice, presliku potvrde iz matica ili elektronički zapis iz e-Matica (e-Građani) (potvrdu o rođenju, vjenčanju, razvodu)
- potvrdu MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji
- rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
- potvrdu banke o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.

Podnositelj zahtjeva obvezan je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti i:
- potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu
- potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
- potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi

Za djecu za koju se traži doplatak:
- dokaz o rođenju (izvadak iz matice rođenih, rodni list, potvrdu o rođenju, potvrde iz matica ili elektronički zapis iz e-Matica)

Za članove kućanstva:
- presliku osobne iskaznice za punoljetnog člana, presliku potvrde iz matica ili elektronički zapis iz e- Matica iz sustava e-Građani
- dokaz o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži pravo na doplatak za djecu

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:
- dokaz o smrti roditelja
- dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
- dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
- rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.

Unatoč nastojanjima zakonodavca da ovim zakonskim mjerama pokuša poboljšati ozbiljno ugroženi natalitet, ostaje dojam da je to samo jedna od parcijalnih mjera, dok je za demografski i natalitetni oporavak države neophodno donijeti stabilnije i dugoročnije mjere za poboljšanje socijalno-ekonomskog statusa obitelji.

Bernard Iljazović