U središtu

Geometrijski dio nekretnine kao predmet uknjižbe prava vlasništva

09.03.2017 Isprave na temelju kojih se provodi zemljišnoknjižni upis moraju ispunjavati sve opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave za upis iz članka 43. i 44. Zakona o zemljišnim knjigama, kao i postupovne pretpostavke (članak 102. - 104. Zakona). Također, u vezi tabularne isprave, za upis uknjižbe moraju se ispuniti i određene posebne pretpostavke koje se razlikuju ovisno o tome provodi li se uknjižba na temelju privatne ili na temelju javne isprave (članak 52. - 55. Zakona).

Da bi privatna isprava bila podobna za zemljišnoknjižni upis odnosno uknjižbu ona, sukladno članku 54. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 – u nastavku: ZZK) mora osim onoga što se i inače zahtijeva za isprave, sadržavati i:

a) točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojega se uknjižba zahtijeva

b) izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da pristaje na uknjižbu. Ta se izjava može dati i u posebnoj ispravi ili u prijedlogu za upis. Ali, u takvim slučajevima, isprava ili prijedlog koji sadrže izjavu, moraju sadržavati sve ono što se zahtijeva za uknjižbu.

Nadalje, onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu, pristanak za uknjižbu može dati uvjetno ili oročeno izričitom izjavom u ispravi.

Nakon što je u pravni sustav Republike Hrvatske uveden osobni identifikacijski broj (OIB) i u privatnim ispravama koje su nastale nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 152/08 – stupio na snagu 1. siječnja 2009.) moraju biti navedeni osobni identifikacijski brojevi svih stranaka u postupku, s time da se do dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, mogao i može (gdje je to još potrebno) primijeniti jedinstveni matični broj građana (JMBG), odnosno matični broj (MB) te sistemski brojevi koje je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Dakle, kao što smo već napomenuli, sukladno članku 54. stavak 1. točka a) ZZK-a, da bi privatna isprava bila podobna za zemljišnoknjižni upis odnosno uknjižbu, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se zahtjeva uknjižba na način da se iz nje na nedvojbeni način može utvrditi u vezi s kojim se zemljištem odnosno knjižnim pravom zahtijeva upis.

Tako dolazimo do pitanja – što može biti objekt stvarnopravnog odnosa u smislu navedenih odredbi o uknjižbi, odnosno može li to biti i geometrijski dio nekretnine određen kvadratnim metrima? Objekt stvarnopravnog odnosa, kojim se može raspolagati u pravnom prometu, može biti cijela nekretnina ili suvlasnički dio nekretnine. No, iz Odluke Županijskog suda u Splitu, Gžzk 153/2014 od 13. siječnja 2015. proizlazi još nešto.

Naime,prema toj odluci 2