U središtu

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

29.03.2016 Sukladno članku 44. stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, nedugo nakon imenovanja novi ministar pravosuđa je 16. veljače 2016. donio novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (Narodne novine, broj 17/16), koji je stupio na snagu 3. ožujka 2016.

Naime, na temelju članka 44. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade Ministarstvo pravosuđa vodi Registar izvlaštenih nekretnina koji će sadržavati podatke o načinu utvrđivanja interesa Republike Hrvatske, svrsi izvlaštenja, vrsti izvlaštenja, katastarskim česticama, katastarskim općinama u kojima se nalaze nekretnine, obliku i visini naknade i podatke o strankama. Nadalje, Ministar pravosuđa donijet će pravilnik o sadržaju i načinu vođenja navedenog Registra, koji će sadržavati relevantne podatke o postupcima izvlaštenja. Prema članku 61. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, pravilnik je trebao biti donesen u roku 60 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona, odnosno do 26. kolovoza 2014., no, obveza je ispunjena tek u veljači 2016.

Razlog uvođenja Registra izvlaštenih nekretnina je stajalište da poslovi i postupci izvlaštenja moraju biti transparentni i da o njima moraju biti obaviještene sve stranke u konkretnom postupku izvlaštenja, zainteresirane stranke pa i javnost. Dakle, kao što je navedeno, Registar izvlaštenih nekretnina sadržavat će podatke o provedenim postupcima izvlaštenja, a novim Pravilnikom propisan je oblik, sadržaj i način vođenja Registra izvlaštenih nekretnina u koji se upisuju podaci o načinu utvrđivanja interesa Republike Hrvatske, svrsi izvlaštenja, vrsti izvlaštenja, katastarskim česticama, katastarskim općinama u kojima se nalaze nekretnine, obliku i visini naknade i podaci o strankama.

Registar vodi Ministarstvo pravosuđa kao centralizirani popis izvlaštenih nekretnina i to u elektroničkom obliku. Radi poštivanja načela javnosti, Pravilnikom je propisano da je Registar javan i da se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1) naziv nadležnog tijela koje je donijelo pravomoćno rješenje o izvlaštenju i oznaku rješenja o izvlaštenju, te datum pravomoćnosti rješenja

2) oznaka zemljišnoknjižnog uloška, zemljišnoknjižne čestice, katastarske općine i katastarske čestice izvlaštene nekretnine

3) prva slova imena i prezimena, odnosno naziva korisnika izvlaštenja i prijašnjeg vlasnika

4) oznaka odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen interes Republike Hrvatske, odnosno naziv i oznaku propisa na temelju kojeg je taj interes utvrđen

5) svrha izvlaštenja

6) vrsta izvlaštenja

7) oblik naknade, a u slučaju dodjele zamjenskog zemljišta i svi knjižni podaci o zamjenskoj nekretnini (zemljišnoknjižne i katastarske oznake) kao i iznos procijene vrijednosti zamjenskog zemljišta

8) visinu naknade ili zakupnine

9) iznos udjela u sufinanciranju postupka izvlaštenja.

Svaka izvlaštena nekretnina ima stalni registarski broj koji se određuje pri upisu u Registar i sastoji od: velikih slova IN, rednog broja i godine pod kojim je u Registar upisana nekretnina.

S obzirom na to da je člankom 16. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade propisano da postupak izvlaštenja provodi ured državne uprave odnosno nadležni ured Grada Zagreba te u određenim slučajevima Ministarstvo pravosuđa, Pravilnikom je propisana dužnost tih tijela da u roku petnaest dana od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju dostave Ministarstvu pravosuđa podatke za Registar na obrascu koji je propisan uz Pravilnik, a koji se može dostaviti u elektroničkom ili pisanom obliku (Obrazac 1). Dakle, ako se izvlaštenje provodi radi izgradnje građevine ili izvođenja radova za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske, postupak će provoditi Ministarstvo pravosuđa, pa će ono onda i samo sebi dostavljati podatke za Registar.