U središtu

Kako okončati radni odnos radniku koji je nastavio raditi nakon 65. godine života?

13.01.2016 Nije rijetkost da radnici koji navrše 65 godina života i dalje nastave raditi za poslodavca koji je s time suglasan. Takvu mogućnost propisuje Zakon o radu u članku 112. točka 4., prema kojoj radni odnos ne prestaje osobi s kojom se poslodavac dogovori da i nakon 65. godine života nastavi raditi za njega.

Danas je među starijim radnicima postala sve češće korištena mogućnost iz Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15), propisana člankom 99. stavak 2., prema kojoj se ne obustavlja mirovina korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. toga Zakona i koji nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu. Spomenimo i da se mirovina ne obustavlja ni korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. toga Zakona i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu ovoga Zakona koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

Dakle, članak 112. Zakona o radu određuje prestanak ugovora o radu radnika koji navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Znači dopušteno je da se radnik i poslodavac usuglase oko nastavka dotadašnjeg radnopravnog odnosa odnosno da sklope novi ugovor o radu.

Vezano uz mogućnosti prestanka tog radnog odnosa, napominjemo da i navedeni „produljeni“ radni odnos radniku može prestati samo na jedan od zakonom propisanih načina - smrću, otkazom, smrću poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima, istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, sporazumom, dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad, odlukom nadležnog suda.

Ako bi poslodavac smatrao da na strani radnika postoje okolnosti uslijed kojih radnik nije u mogućnosti pravilno obavljati posao, ukazujemo na odredbu članka 24. Zakona o radu koja određuje da je radnik tijekom trajanja radnog odnosa dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir. Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled te snosi njegove troškove. Rezultat odnosno liječnički nalaz može dovesti do utvrđenja postojanja pretpostavki za redoviti otkaz ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz).