U središtu

Povećanje minimalne plaće za 2016. godinu za 90,45 kuna

07.01.2016 Zakon o minimalnoj plaći koji je donesen tijekom 2013. godine temeljito je promijenio određivanje visine minimalne plaće u odnosu na dotadašnje zakonsko uređenje. Tako se sada osnovica za izračun minimalne plaće utvrđuje kao bruto iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u RH i broja aktivnog stanovništva u RH, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Iznos minimalne plaće utvrđuje se preračunavanjem osnovice za izračun minimalne plaće u bruto iznos na način da se neto iznos osnovice za izračun minimalne plaće uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prosječnu stopu prireza od 10%, uz primjenu osobnog osnovnog odbitka prema posebnom propisu.

Treba napomenuti da je 30. prosinca 2015., prema članku 7. Zakona o minimalnoj plaći (NN br. 39/13), Vlada Republike Hrvatske utvrdila visinu minimalne plaće za 2016. godinu Uredbom o visini minimalne plaće, koja je objavljena u Narodnim novinama broj 140/15. Prema njoj, visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. u bruto iznosu iznosi 3.120,00 kuna, čime će udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj od siječnja do rujna 2015. godine iznositi 38,8%. Udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u prerađivačkoj industriji od siječnja do rujna 2015. godine iznosi 43,8%.Dakle, u odnosu na prijašnju minimalnu plaću, došlo je do povećanja za 90,45 kuna (prijašnja minimalna plaća iznosila je, do 31. prosinca 2015. - 3.029,55 kuna).

Prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2016. godinu uvažavala se činjenica da je u posljednja dva kvartala 2015. godine došlo do oporavka gospodarskih trendova. Reforma propisa koji uređuju područje poreza na dohodak, tijekom 2015. godine dovela je do rasta neto plaća radnika, ali nije imala gotovo nikakav utjecaj na rast minimalne plaće koja nije oporeziva, zbog čega se i taj parametar trebalo procijeniti prilikom utvrđivanja visine minimalne plaće. Procjenjuje se da bi utjecaj poreznog rasterećenja na minimalnu plaću iznosio prosječno oko 2%. Raspoloživi podaci o kretanju plaća za prvih devet mjeseci 2015. godine ukazuju na rast od 1,2%, u odnosu na prosjek prvih devet mjeseci 2014. godine.

Očekivanja su da će se gospodarski rast nastaviti i u 2016. godini i da će prosječno očekivana stopa rasta iznositi oko 1%. U 2016. godini očekivani rast plaća procjenjuje se na 1.1.%.

Treba naglasiti i to da se iznimno od navedenog kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog Uredbom za 2016. kao i za sljedeće godine. Pritom valja napomenuti da tako umanjeni iznos minimalne plaćene ne može biti manji od devedeset pet posto iznosa propisanog Uredbom za 2015. i sljedeće godine (dakle, u 2015. godini ne može biti niža od 2.878,08 kune).U slučaju ugovaranja niže minimalne plaće od propisane, ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), o primjeni za radnika najpovoljnijeg prava (sada bi ta odredba, s obzirom na novi Zakon o radu, odgovarala odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o radu (NN 93/14).