Poredano po:

Broj dokumenata: 29816

1
Pž 5058/2021; 2.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja pod točkom I. izreke utvrđene su tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda od rednog broja 1 do rednog broja 3. Pod točkom II. izreke odbačena je prijava tražbine društva K. d.o.o., Mažuranićevo šetalište 1, Split, OIB B3 , u prijavljenom iznosu od ...

2
Pž 871/2021-4; 2.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je razlučni vjerovnik C. C. d.o.o. Zagreb prije završetka prve elektroničke javne dražbe pisano izjavio da kupuje nekretninu i stavlja u prijeboj svoju tražbinu u iznosu od 11.676.943,10 kn s protutražbinom stečajnog dužnika po osnovi ci ...

3
Pž 4447/2021-2; 13.10.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-512/2020-12 od 12. srpnja 2021. odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži utvrđenje da je neosnovana i da ne postoji tražbina drugog višeg isplatnog reda vjerovnika Republike Hrvatske, Ministarstva financija, u iznosu od 4.131.502,09 kn spra...

4
Pž 5367/2020-3; 24.9.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju odricanja u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj od tuženika potražuje iznos od 250.440,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od 11. listopada 2014. do isplate po stopi koja se za Poslovni broj: 66 Pž-5367/2020-3 2 svako polugodište o ......

5
Pž 3706/2021-3; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-335/2018-121 od 12. listopada 2020. suđeno je: „I. Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: I. Utvrđuje se da postoji i da je osnovana tražbina drugog isplatnog reda I. tužitelja S. C. prema tuženiku u iznosu od 11.870.340,00 kn ...

6
Pž 3832/2021-2; 19.8.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj St-318/2020-24 od 28. lipnja 2021. u točki I. njegove izreke utvrđene su tražbine drugog višeg isplatnog reda. Točkom II. izreke rješenja osporena je tražbina prvog višeg isplatnog reda stečajnog vjerovnika Republike Hrvatske u iznosu od 324.743,70...

7
Pž 5526/2020-2; 16.6.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-185/2019-35 od 29. listopada 2020. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine drugog višeg isplatnog reda vjerovnika Imex banka d.d. u iznosu od 391.462,07 kn. 2. Pod istim poslovnim brojem prvostupan ...

8
Pž 1754/2021-2; 18.5.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu u točki I. njegove izreke naložio je tužitelju u roku od osam dana nadoknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 99.939,75 kn, a u točki II. njegove izreke odbio je kao neosnovan tuženikov zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka u izn...

9
Pž 873/2020-5; 4.5.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-96/2019-35 od 30. prosinca 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je prestalo tajno društvo nastalo ugovorom između tužitelja M. P. iz Osijeka, kao tajnog člana i tuženika K. I. iz Osijeka kao poduzetnika u trgova ...

10
Pž 6691/2019-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Splitu je presudom poslovni broj P-764/2017-25 od 27. lipnja 2019. odbio tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnom i bez pravnog učinka nepoštene ugovorne odredbe - članka 6. Ugovora o kreditu broj 211-250/2007 od 10. prosinca 2007. sklopljenog između tužitelja i tuženika, ovjerenog ...

11
Pž 1423/2021-2; 26.3.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-212/1998-23 od 4. ožujka 2021. odbijen je zahtjev stečajnog upravitelja D. D. za određivanje nagrade za razdoblje od 29. listopada 2019. do 4. ožujka 2021. u iznosu od 5.000,00 kn bruto. Tako je sud riješio pozivom na određenj ...

12
Pž 636/2021-2; 24.2.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-385/2020-12 od 13. siječnja 2021. ukinuta je odluka skupštine vjerovnika od 11. siječnja 2021. koja glasi: „Nalaže se novoimenovanom stečajnom upravitelju u roku od 30 dana izraditi likvidacijski stečajni plan te ga u istom roku dostaviti na uvid s...

13
Pž 63/2021-2; 9.2.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj St-155/2019-33 od 27. studenog 2020. je utvrđeno da su vjerovnici dužnika ARION int. d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB B1 , iz A1 , prihvatili izmijenjeni plan restrukturiranja od 13. kolovoza 2020. ...

14
Pž 5273/2020-2; 29.1.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, Trgovačkog suda u Zadru, određeno je da se od diobne mase ostvarene prodajom imovine stečajnog dužnika i to nekretnine oznake čest. zem. broj 5690/4 k.o. D. B. , pašnjak ukupne površine 1 ha 78a 16m2, upisane u izvadak iz zemljišne knjige-zbirke pologa isprava za k.o. Debel ......

15
Pž 4075/2020-5; 19.1.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4075/2020-2 od 29. rujna 2020. preinačeno je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-878/2018 od 10. rujna 2020. na način da je pod točkom I. izreke određena konačna nagrada stečajnom upravitelju D. Š. iz Zag ...

16
Pž 5340/2020-2; 17.12.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-163/2019-133 od 8. listopada 2020. u pobijanoj točki da je II.1.3. izreke utvrđeno je da je vjerovnik H. g. d.o.o., Rijeka, osporio tražbinu prvog višeg isplatnog reda za koju ne postoji ovršna isprava vjerovnika Republike Hrvatske, Ministar ......

17
Pž 2664/2019-4; 11.12.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi na solidarnu isplatu tužitelju iznosa od 70.821,87 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Tužitelju je naloženo svakom tuženiku naknaditi parnične troškove u iznosima od po 5.000,00 kn. Odbijen je kao neosnovan pr...

18
Pž 4951/2020-2; 25.11.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj St-138/2019-66 od 3. studenog 2020. odbijen je zahtjev vjerovnika Republika Hrvatska, Ministarstvo financija za ispravak tablice ispitanih tražbina za iznos od 956.123,67 kn, kao tražbine prvog višeg isplatnog reda. Protiv tog rješenja vjerovnik ...

19
Pž 4682/2020-2; 12.11.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Splitu riješio je: „I. M. L. iz A3 , OIB: B3 , određuje se nagrada za obavljanje službe stečajnog upravitelja u iznosu od 116.675,00 kn bruto, uvećana za iznos od 8.750,62 kn osnovom troškova obveznog doprinosa ...

20
Pž 4447/2020-2; 21.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-51/2020-2 od 3. lipnja 2020. dopuštena je zabilježba spora koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod poslovnim brojem P-157/2020 u pravnoj stvari tužitelja E. N. iz A1 , OIB B1 , protiv tuženika Nenada ...

21
Pž 2494/2019-3; 2.10.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom, Trgovački sud u Pazinu, utvrdio je da su poslovni udjeli u trgovačkom društvu G. d.o.o. A5 , OIB B3 matičnog broja upisa MBS: B4 i to: jedan poslovni udio nominalnog iznosa 5.700.000,00 kn i jedan poslovni udio nominalnog i ...

22
Pž 4075/2020-2; 29.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-878/2018 od 10. rujna 2020. odbijen je kao neosnovan zahtjev stečajnog upravitelja D. Š. za određivanje konačne nagrade u brutto iznosu od 5.000,00 kn uvećano za 7,5% po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 375,00 kn (t ...

23
Pž 1290/2018-3; 22.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1949/2015 od 12. siječnja 2018. određeno je da svaki pojedinačni iznos uplate izvršene na ime plaćanja anuiteta/obroka leasinga po Ugovoru o financijskom leasingu broj 100-05343-2005, koji je potvrđen po javnom bilježniku T. K. iz Z ...

24
Pž 1351/2020-2; 2.9.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-694/2018-20 od 11. prosinca 2019. u točki I. izreke određeni su ništetni ugovori o kreditu zaključeni između prvotuženika kao korisnika kredita i drugotuženika kao pravnog sljednika C. L. d.d., kao kreditora i to: Ugovor o kreditu broj 150059 ...

25
Pž 2696/2020-3; 28.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Varaždinu je pobijanim rješenjem odlučio: „Ovršenik Vlado Horak, kao vlasnik obrta S. r. „. “ iz A3 , upućuje se na pokretanje parničnog postupka radi proglašenja ovrhe određene rješenjem ovog suda broj 4 Ovr-236/10 od 06. travnja 2010.g., nedo ...

26
Pž 3409/2020-2; 28.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Pazinu riješio je: „I. Odbija se prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanjem privremene mjere koji glasi: „Radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja - pravo predlagatelja osiguranja da protivnik osiguranja sukladno odredbi čl. 369. Zakon ....

27
Pž 4598/2018-2; 28.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-564/2017 od 25. svibnja 2018. naloženo je tuženiku platiti tužitelju parnični trošak u iznosu od 3.000,00 kn. Odluku o troškovima postupka prvostupanjski sud je donio na temelju odredbe čl. 158. Zakona o parničnom postupku („Narodne novi ...

28
Pž 4762/2018-3; 28.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj Povrv-143/2016-25 od 20. srpnja 2017. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. N. iz Orahovice poslovni broj Ovrv-165/2016 od 9. svibnja 2016. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 20. ...

29
Pž 3394/2020-2; 27.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem prvostupanjski sud sazvao skupštinu vjerovnika, na prijedlog stečajnog upravitelja od 29. siječnja 2020., primjenom odredbe članaka 38.a i 38.b u vezi s odredbama članaka 12. stavka 2., 103. i 441. stavka 2. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj: 44/96, 29/99, 129/00, 123/03...

30
Pž 3511/2020-2; 27.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-2770/2016 od 22. srpnja 2020., odlučeno je da se stečajnoj upraviteljici A. S. na ime nagrade u tom stečajnom postupku određuje iznos od 522.875,64 kn bruto, uvećan za 7,5% doprinosa za zdravstveno osiguranje prema posebnim propisima u iz ...

31
Pž 4784/2018-5; 21.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1403/2015 od 30. svibnja 2018. odbijen je prigovor apsolutne nenadležnosti suda u Republici Hrvatskoj za suđenje u ovoj pravnoj stvari. Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud odlučio da je nadležan za suđenje u ovoj pravnoj s ...

32
Pž 5661/2018-3; 21.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-eu-19/2017-16 od 21. lipnja 2018. odbijen je kao neosnovan tuženikov zahtjev za utvrđenje ništavosti europskog platnog naloga. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je tuženik podnio zahtjev, kojim osporava valjanost dostave europskog pl ...

33
Pž 3695/2018-3; 21.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj Povrv-127/2016-25 od 23. ožujka 2018. u točki I. njezine izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika D. G. iz Zadra, poslovni broj Ovrv-19/16 od 17. veljače 2016. ...

34
Pž 3313/2020-2; 12.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj R1-52/2020-2 od 8. lipnja 2020. određena je privremena mjera radi osiguranja nenovčane tražbine tako da je naloženo protivniku osiguranja da odmah po primitku tog rješenja omogući predlagatelju osiguranja korištenje svih isporučenih modula u INETEC ER...

35
Pž 3360/2020-2; 12.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-337/2019. od 23. lipnja 2020. ukinuta je odluka skupštine vjerovnika pod rednim broje 1. donijeta na skupštini vjerovnika 17. lipnja 2020 koja glasi: „Ovlašćuje se stečajni upravitelj da se nekretnine stečajnog dužnika na kojima postoji razlučno ...

36
Pž 1471/2020-4; 10.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog radi ostvarivanja prava na obaviještenost člana društva (točka I. izreke), odbijen je predlagateljev zahtjev za naknadu parničnog troška (točka II. izreke), te je naloženo predlagatelju naknaditi protustranci trošak parničnog postupka u iznosu od 625...

37
Pž 3032/2020-2; 4.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-297/2019-10 od 29. svibnja 2020. odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži utvrđenje da je neosnovana i da ne postoji tražbina drugog višeg isplatnog reda vjerovnika Republike Hrvatske, Ministarstva financija, u iznosu od 4.131.502,09 kn spram ...

38
Pž 441/2018-2; 4.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj Povrv-75/2016-27 od 15. prosinca 2017. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice V. T. iz Križevaca, poslovni broj Ovrv-343/14-2 od 29. svibnja 2014. (točka 1. izreke), naloženo je tuženiku platiti tužitel ...

39
Pž 2590/2018-3; 4.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Sud prvog stupnja presudio je: Sud prvog stupnja presudio je: „Platni nalog iz rješenja o ovrsi broj Ovrv-3/17 od 14. veljače 2017.g. donesen po javnom bilježniku M. H. B. iz A5 , održava se u cijelosti na snazi. Tuženik je dužan tužitelju naknaditi daljnji trošak postupka ...

40
Pž 5646/2017-3; 4.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom tuženiku je naloženo platiti tužitelju na ime korištenja veza iznos od 50.075,55 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima parničnog postupka u iznosu od 16.075,00 kn. Ovu presudu prvostupanjski sud je donio na temelju zaključka o tuženikovom neovlaštenom korištenju ...

41
Pž 3263/2020-2; 3.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je utvrdio prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud pobijano rješenje donio primjenom odredbe čl. 212. st. 4. („Narodne novine“ broj: 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19; dalje: ZPP). Protiv navedenog ....

42
Pž 896/2018-3; 3.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom točkom IV. izreke presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-4071/2016 od 21. prosinca 2017. odbijen je tužiteljev zahtjev za naknadu troška parničnog postupka u iznosu od 1.875,00 kn. Protiv navedene odluke o troškovima postupka sadržane u točki IV. izreke prvostupanjske presu ...

43
Pž 6020/2017-2; 3.8.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 1.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama i tužiteljev zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka. Tako je prvostupanjski sud odlučio o zahtjevu za naknadu štete, točnije, izmakle koristi zaključivši da tuženik ...

44
Pž 2990/2020-2; 30.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem nije dopušteno stupanje Z. S. d.d. u parnicu umjesto tužitelja. Tužitelj je 6. prosinca 2018. podnio tužbu protiv tuženika radi isplate po regresnom zahtjevu, a nakon što je prethodno naknadio štetu svom osiguraniku po osnovi ugovora o kasko osiguranju. Za tu štetu ...

45
Pž 5314/2018-2; 24.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1678/2016 od 4. srpnja 2018. utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 2.000,00 kn (točka I. izreke), utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 32.311,40 kn (točk...

46
Pž 1556/2018-2; 24.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Zagrebu u pobijanoj točki I. njezine izreke naložio je tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju u iznos od 13.775,97 CHF u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća pojedine glavnice do isplate. Pobijanom točkom II...

47
Pž 5087/2017-2; 23.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku u točki I. njezine izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi da je ništetna i bez pravnog učinka nepoštena ugovorna odredba u članku 6. Ugovora o kreditu broj 266- 101/2006 od 27. srpnja 2006. i da se naloži...

48
Pž 3143/2020-2; 22.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Splitu riješio je: „I. Troškovi unovčenja nekretnine sa upisanim razlučnim pravom vjerovnika V. d.o.o., OIB: B3 , A3 , označene kao kat. čest. B4 K.O. Grad Zagreb, utvrđuju se u ukupnom ...

49
Pž 186/2019-2; 20.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je naložio tuženiku da tužitelju isplati iznos od 124.580,69 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u izreci presude pa do 31. srpnja 2015. prema stopi određenoj u visini eskon...

50
Pž 5432/2018-4; 16.7.2020 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da na dan 28.05.2009. poslovni udio u II-tuženom trgovačkom društvu C. E. d.o.o. nominalne vrijednosti 20.000,00 kn predstavlja bračnu stečevinu I. S. M. ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a