Poredano po:

Broj dokumenata: 31874

1
Pž 1327/2022-3; 17.1.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2457/2020 od 8. veljače 2022. - u pobijanoj točki I. izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi vršitelja dužnosti javnog bilježnika u Zagrebu M. G. , poslovni broj Ovrv-762/2020 od 20. studenoga 2020., koji ...

2
Pž 2738/2022-5; 17.1.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-143/2018 od 10. ožujka 2022. odbijen je tužbeni zahtjev da se smanji ukupna visina ugovorne obveze tužitelja iz Ugovora o zajmu sklopljenog 5. prosinca 2012. između tužitelja i tuženika koji se sastoji od glavne obveze predviđene člancima 2. i 3....

3
Pž 5354/2022-2; 17.1.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem označenim u izreci prvostupanjski sud je dopustio zabilježbu spora u sudskom registru tog suda u glavnoj knjizi upisa u registarskom ulošku društva K. d.o.o., iz A4 , OIB B3 , upisanom u registar Trgovačkog suda u Zagrebu p ...

4
Pž 23/2023-2; 13.1.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-13/2018 od 5. prosinca 2022. prekinut je postupak do okončanja revizijskog postupka poslovni broj Revd-987/2020-2 od 30. lipnja 2020. podnesene protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4726/2018-2 od 3. prosinca...

5
Pž 2411/2022-2; 10.1.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja da se proglasi nedopuštenim pljenidba i prijenos novčanih sredstava u postupku izravne naplate novčane tražbine temeljem ovršnih isprava - ukupno tri bjanko zadužnice pobliže nave...

6
Pž 645/2021-4; 29.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2646/18-20 od 9. listopada 2020. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 102.943,32 eura u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Hrvatske narodna banka koji vrijedi na dan plaćanja, sa zateznim kamatama od dospije ...

7
Pž 5408/2021-3; 28.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj Povrv-444/2021 od 15. srpnja 2021. odbio tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 23.407,00 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, nastale troškove postupka u iznosu od 2.055,09 kn i predvidive troškove postupka u iznosu od 975,00 kn te je u c...

8
Pž 2793/2022-2; 27.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud je naložio tuženiku platiti tužitelju iznos od 12.148.281,02 kn sa zakonskim zateznim kamatama, kao i naknaditi tužitelju parnične troškove u iznosu od 10.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan tužiteljev zahtjev ...

9
Pž 2767/2022-2; 22.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženiku plaćanje iznosa od 12.143,99 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan tužiteljev zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka u iznosu od 6 .....

10
Pž 2491/2021-2; 21.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2036/2020-6 od 16. travnja 2021. naloženo je tuženiku predati u suposjed tužitelju 2396/2500 dijela poslovnog prostora na prvom katu zgrade, soba broj 11a, u ukupnoj površini od 20 m2, a s kojim poslovnim prostorom su povezani i odgovarajući suvl...

11
Pž 625/2022-7; 21.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženicima solidarno isplatiti tužitelju iznos od 927.448,21 EUR u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 2. listopada 2002. pa do isplate (točka I. izreke), naloženo je tuženicima solidarno nadoknaditi tužitelju troša...

12
Pž 5091/2022-2; 14.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odredio brisanje zabilježbe spora u sudskom registru ovog suda, u glavnoj knjizi upisa u registarskom ulošku za društvo E. S. d.o.o. A6 , a koji se spor vodi kod tog suda pod poslovnim brojem P-524/15 (sada poslovni broj P-470/20). 2. Prvostupa ...

13
Pž 5415/2021-4; 14.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke u cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti odluka glavne skupštine društva K. A. d.d., A2 od 8. svibnja 2013. i to: odluka o prihvaćanju financijskih izvješća o rezult ...

14
Pž 2302/2022-3; 14.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu je pozvao pravnog sljednika tuženika, G. S. d.o.o. preuzeti postupak u ovoj pravnoj stvari i nastavio postupak u odnosu na društvo, G. S. d.o.o. 2. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud odlučio kao u ...

15
Pž 597/2022-2; 13.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika B. R. iz A3 , poslovni broj Ovrv-19/2020, u dijelu kojim je tuženiku naloženo tužitelju platiti iznos od 29.869,12 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se od ...

16
Pž 4634/2022-3; 13.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2658/15 od 19. travnja 2018. je presuđeno: „I Nalaže se tuženiku u roku od 8 (osam) dana platiti tužitelju iznos od 518.752,39 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini esko ......

17
Pž 6054/2021-8; 13.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud presudom citiranom u izreci odbio tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da mu tuženik plati 71.534,96 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama te donio odluku o naknadi troškova postupka. Iz obrazloženja u bitnome proizlazi da je između prednika tužitelja i prednika ...

18
Pž 790/2022-2; 13.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-1528/2019-29 od 25. listopada 2021. u točki I. njezine izreke odbijen je tužbeni zahtjev da se utvrde ništetnim odredbe Ugovora o financijskom leasingu pokretnina broj X1 od 14. ožujka 2007. i to odredba 2.1.2. koja glasi: “Davatelj i ...

19
Pž 1420/2022-2; 13.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-405/2020 od 8. veljače 2022. glasi: „I/ Nalaže se tuženiku R. A. isplatiti tužitelju iznos od 7.334,90 kn, sa zateznim kamatama obračunatim po stopi od 5% godišnje, počevši od 25. svibnja 2015. do isplate, sve u roku od 8 dana. II/ Odb ...

20
Pž 160/2022-2; 13.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-233/21 od 9. prosinca 2021. u točki I. njezine izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi da je ništetan Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 1. srpnja 2013. sklopljen između stranaka te da se naloži tuženici platiti tužitelju ...

21
Pž 585/2022-3; 13.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da je R. d.o.o., A1 , OIB: B1 , na temelju zakona dosjelošću stekao pravo vlasništva sljedećih nekretnina: - odgovarajućih suvlasničkih dijelova nekretnine opisan ...

22
Pž 1213/2021-2; 12.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-989/2018 od 21. siječnja 2021. odbio tužbeni zahtjev za naknadu štete u iznosu od 33.703,99 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke) i naložio tužitelju platiti tuženiku parnični trošak u iznosu od 3.750,00 kn s pripadajuć...

23
Pž 1506/2022-3; 12.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem se Trgovački sud u Zagrebu oglasio stvarno nenadležnim te je odlučeno da će se predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom sudu u Zagrebu. Iz obrazloženja u bitnome proizlazi da su tužitelji podnijeli tužbu navodeći da su bili dioničari C. B. d.d. te da im je oduzeto U ...

24
Pž 6110/2021-3; 9.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Zagrebu presudio je: „I. Nalaže se tuženiku u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 24.849,18 kn (slovima: dvadeset četiri tisuće osamsto četrdeset devet kuna osamnaest lipa), sa zateznim kamatama koje: - na iznos od 200,94 kn te ...

25
Pž 787/2022-2; 8.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud naložio je tuženiku platiti tužitelju iznos od 20.423,03 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). Tuženiku je naloženo naknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 15.831,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka II. izreke), dok ...

26
Pž 7428/2019-5; 7.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-789/2019 od 15. studenoga 2019. odbijen je u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništaj Pravorijeka Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, broj predmeta AS-P-2017/35 od 3. prosinca 2018. kojim je naloženo tuženiku...

27
Pž 1879/2022-3; 7.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom odlučio kako slijedi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-1635/2021 koje je dana 7. srpnja 2021. donio javni bilježnik S. Š. iz A5 , u dijelu kojim ...

28
Pž 2319/2021-2; 6.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1920/2018-59 od 3. veljače 2021. ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. iz A3 , poslovni broj Ovrv-254/2018 od 23. travnja 2018. i tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan (točka I. izr ...

29
Pž 832/2022-2; 5.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice S. Š. K. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-55/21 od 10. veljače 2021. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 7.577,70 kn sa zakonskim zateznim kamatama i troškove ovršnog postupka ...

30
Pž 5891/2021-3; 5.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Zagrebu je presudio: „I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 17.520,00 USD zajedno sa zateznim kamatama tekućim na iznos od: - 17.520,00 USD od 26. veljače 2018. do isplate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, u ....

31
Pž 577/2021-3; 5.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-939/20 od 1. prosinca 2020. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je donio javni bilježnik I. B. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-162/2020 od 2. ožujka 2020. u dijelu kojim ...

32
Pž 1222/2021-4; 5.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1206/2020 od 11. prosinca 2020., u točki I. izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. K. iz A5 , poslovni broj Ovrv-21/2019 od 24. siječnja 2019. u di ...

33
Pž 5316/2021-3; 1.12.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom točkom I. izreke tuženiku naloženo tužitelju platiti iznos od 28.844,80 kn sa zateznim kamatama na pojedine iznose od dospijeća do plaćanja po stopi koja se određuje na ostale odnose i troškom postupka u iznosu od 12.092,50 kn sa zateznim kamatama od 13. listopada 2021. do ...

34
Pž 4470/2022-2; 30.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. O. iz Koprivnice poslovni broj Ovrv-279/12 od 6. srpnja 2012. (točka I. izreke), odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 23.926,24 kn sa zateznim kamatama od 28. li ...

35
Pž 1294/2021-2; 30.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika isplatu iznosa od 135.000,50 kn sa zakonskim zateznim kamatama, iznosa od 5.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama te naknadu parničnih troškova (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi tu...

36
Pž 64/2022-2; 30.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1.1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom u točki I. izreke odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da nekretnina - 10. suvlasnički dio: 58556/200000 nekretnine k.č. 803/8, upisane u z.k.ul. 45, k.o. A6 , ne ulazi u stečajnu masu iza B. T. C. d.o.o. u ...

37
Pž 1394/2022-2; 30.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom u točki I. izreke odbio tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao naknadu štete za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 30. studenog 2020. od tuženika u iznosu 906.264,94 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe pa do isplate po pro ...

38
Pž 1907/2021-2; 29.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-235/2019-34 od 18. prosinca 2020. proglašena je nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Ovr-1155/17 između ovrhovoditelja Stečajna masa iza A. O. B. d.d. u stečaju i S. C. (t ...

39
Pž 2403/2021-3; 28.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1775/2020 od 8. travnja 2021. odlučeno je: „I. Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Trgovačkog suda u Zagrebu broj Ovr-141/16 određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-3506/12 od 25. ožujka 2013. rad ...

40
Pž 5761/2021-4; 28.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Zagrebu je presudio: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz A3 , poslovni broj Ovrv-3526/20 od 17. studenog 2020. u dijelu kojim je tuženiku nalož ...

41
Pž 4722/2021-3; 28.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-291/21-15 od 23. srpnja 2021. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim se traži utvrđenje nedopuštenosti ovrhe u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-1921/20 (točka I. izreke), odbijen je tužiteljev zahtjev za nakn...

42
Pž 4249/2021-3; 28.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2353/20 od 2. srpnja 2021. odlučeno je: „I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz A3 , poslovni broj Ovrv1786/20 od 17. studenog 2020. u dijelu kojim je tu ...

43
Pž 2816/2022-2; 28.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-669/2021 od 22. ožujka 2022., u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 15.717,78 kn sa zateznim kamatama na pojedinačno naznačene iznose glavnice. U točki II. izreke presude odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 1.345,02 kn ...

44
Pž 4766/2022-2; 25.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2033/2016 od 3. listopada 2022., naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 17.792,30 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), odbijen je tužbeni zahtjev u dijelu kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od ...

45
Pž 2070/2021-2; 22.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3754/19 od 3. ožujka 2021. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. A. , Zagreb, poslovni broj Ovrv-389/2018 od 27. srpnja 2018. u dijelu kojim je naloženo tuženiku u roku od osam dana platiti ...

46
Pž 4757/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem određena je privremena mjera radi osiguranja predlagateljeve novčane tražbine u iznosu od 4.300.000,00 EUR zabranom protivniku osiguranja otuđenja i opterećenja nekretnina pobliže opisanih u izreci pobijane odluke (točke I.-VIII. izreke), naloženo je protivniku osiguranja da p...

47
Pž 3129/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu, poslovni broj P-318/22 od 29. travnja 2022. u točki I. izreke rješenja oglasio se stvarno i mjesno nenadležnim i predmet ustupio stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Bjelovaru (točka II. izreke rješenja) na temelju odredbe članka 63. Zakona o parničnom postupku („...

48
Pž 4797/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog tužitelja od 7. listopada 2022. za povrat u prijašnje stanje radi propuštenog pripremnog ročišta održanog dana 29. rujna 2022.“ 2. Protiv rješenja pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu podnio je tužitelj zbog bitne po ....

49
Pž 4700/2022-2; 21.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženima platiti iznos od 915.326.744,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom jednakoj referentnoj stopi Hrvatske narodne banke u referentnom razdoblju uvećanoj za osam postotnih poena, tekućom od dana p...

50
Pž 122/2020-2; 17.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-205/2019-18 od 27. studenog 2019. odbijen je tuženikov prigovor apsolutne nenadležnosti suda za postupanje u ovoj pravnoj stvari. 2. Presudom donesenom pod istim poslovnim brojem utvrđeno je da sunekretnine pobliže označene u izreci prvostupanjsk...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a