Poredano po:

Broj dokumenata: 29941

1
Pž 3265/2022-2; 26.7.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem odredio mjeru osiguranja koja glasi: „I. Radi osiguranja nenovčane tražbine i to prava koja proizlaze iz registriranih verbalnih žigova P. K. i to ...A i EUTM ... određuje se p r i v r e m e n a m j e r a 1. Nalaže se protivnicima osiguranja 1. J. H....

2
Pž 1313/2022-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj Povrv-462/2021-25 od 28. siječnja 2022. Trgovački sud u Osijeku održao je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika R. G. u Valpovu poslovni broj Ovrv-394/2015 od 10. ožujka 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 153.73 ...

3
Pž 940/2022-2; 21.3.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-561/2020-19 od 17. prosinca 2021. odbačen je tužiteljev prijedlog za povrat u prijašnje stanje. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je tužitelj podnio prijedlog za povrat u prijašnje stanje jer na glavnu raspravu 25. veljače 202 ....

4
Pž 3771/2021-2; 18.2.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-455/2017 od 26. travnja 2021. naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 42.336,96 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), odbijen je tužiteljev zahtjev za isplatu dijela zateznih kamata na iznos od 42.336,96 ...

5
Pž 5118/2021-2; 8.2.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-535/2020-76 od 20. kolovoza 2021. naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 124.428,35 kn sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. izreke) i da mu preda u posjed bjanko zadužnicu broj Ov-4...

6
Pž 2303/2021-2; 4.2.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim dijelom prvostupanjske presude je naloženo tuženiku da tužitelju plati iznos od 5.220,19 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojedinačno naznačene iznose od njihova dospijeća do isplate po stopi propisanoj za tražbine koje proizlaze iz ostalih odnosa i da naknadi tu...

7
Pž 2571/2021-2; 1.2.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2133/2015-20 od 7. travnja 2021. u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 75.000.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama i za trošak parničnog postupka. U točki II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi ...

8
Pž 6073/2021-2; 27.1.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj P-248/15 od 24. studenog 2021. Trgovački sud u Zagrebu naložio je tuženiku platiti tužitelju iznos od 545.937,48 kn sa zateznim kamatama od 8. veljače 2015. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tuži...

9
Pž 5944/2021-2; 19.1.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je nastavljen postupak u odnosu na drugotuženika A. B. d.d., Zagreb. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud odlučio nastaviti ovaj parnični postupak, koji je prekinut zbog brisanja trećetuženika iz sudskog registra, pozivom na odr ...

10
Pž 5493/2021-2; 11.1.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Odlukom o troškovima sadržanoj u presudi prvostupanjskog suda je naloženo tuženiku da tužiteljici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 41.577,00 kn (točka II. izreke), dok je rješenjem odbačen tuženikov prigovor previsoko naznačene vrijednosti predmeta spora. 2. Protiv odluke o troško ...

11
Pž 6070/2021-2; 4.1.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. Č. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-33/19 od 23. listopada 2019. kojim je tuženiku naloženo da tužitelju plati iznos od 151.252,45 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim na pojed ...

12
Pž 1148/2020-2; 24.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Rijeci je presudom poslovni broj P-14/2019-12 od 9. prosinca 2019. odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu kunske protuvrijednosti iznosa od 112.767,61 CHF s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i kunske protuvrijednosti iznosa od 39.774,78 EUR s pripadajućim zakonskim ...

13
Pž 2426/2020-3; 23.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 95.533,03 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznos od 42.719,32 kn od 4. veljače 2016. do isplate i na iznos od 52.813,71 kn tekućim od 7. prosinca 2017. do isplate, sve prema prosječnoj kamatnoj stopi na stan...

14
Pž 1893/2020-2; 23.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-26/2018-41 od 3. ožujka 2020. utvrđeno je da je tužiteljica Republika Hrvatska vlasnica nekretnina pobliže označenih i opisanih u izreci, sve k.o. K., slijedom čega je tuženik dužan trpjeti brisanje prava vlasništva na predmetnim nekretn...

15
Pž 5377/2021-3; 22.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je usvojio predlagateljev prijedlog za osiguranje privremenom mjerom radi osiguranja nenovčane tražbine - zabrane naplate po garanciji na iznos od 1.875.000,00 kn, a nakon što je utvrdio da su ispunjenje zakonske pretpostavke za njegovo usvajanje (čl. 346. s...

16
Pž 1820/2020-3; 19.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-66/2018-36 od 12. ožujka 2020. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 311.150,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polu...

17
Pž 5176/2021-2; 17.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačena je tužba kao nedopuštena jer je prvostupanjski sud utvrdio da je tužitelj pokrenuo dva postupka kojim zahtijeva naplatu iste tražbine, pa je primjenom odredbe čl. 194. st. 4. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/0...

18
Pž 5058/2021; 2.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja pod točkom I. izreke utvrđene su tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda od rednog broja 1 do rednog broja 3. Pod točkom II. izreke odbačena je prijava tražbine društva K. d.o.o., Mažuranićevo šetalište 1, Split, OIB B3 , u prijavljenom iznosu od ...

19
Pž 871/2021-4; 2.11.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da je razlučni vjerovnik C. C. d.o.o. Zagreb prije završetka prve elektroničke javne dražbe pisano izjavio da kupuje nekretninu i stavlja u prijeboj svoju tražbinu u iznosu od 11.676.943,10 kn s protutražbinom stečajnog dužnika po osnovi ci ...

20
Pž 5298/2020-3; 25.10.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 16.924,38 kn s pripadajućim zakonskim kamatama tekućim od 24. veljače 2020. pa do isplate. 2. Predmet spora se odnosi na tužiteljev zahtjev za naknadu štete u iznosu od 16.924,38 kn. Tužitelju je šteta nastala isplatom obiteljske ...

21
Pž 1378/2021-2; 25.10.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim dijelom prvostupanjske presude je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 415.164,39 kn uvećano za PDV s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 1. srpnja 2011. do isplate (točka I. izreke), te je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove parničnog po...

22
Pž 4447/2021-2; 13.10.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-512/2020-12 od 12. srpnja 2021. odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži utvrđenje da je neosnovana i da ne postoji tražbina drugog višeg isplatnog reda vjerovnika Republike Hrvatske, Ministarstva financija, u iznosu od 4.131.502,09 kn spra...

23
Pž 5367/2020-3; 24.9.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju odricanja u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj od tuženika potražuje iznos od 250.440,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od 11. listopada 2014. do isplate po stopi koja se za Poslovni broj: 66 Pž-5367/2020-3 2 svako polugodište o ......

24
Pž 3706/2021-3; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-335/2018-121 od 12. listopada 2020. suđeno je: „I. Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev koji glasi: I. Utvrđuje se da postoji i da je osnovana tražbina drugog isplatnog reda I. tužitelja S. C. prema tuženiku u iznosu od 11.870.340,00 kn ...

25
Pž 3051/2019-7; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-29/15-147 od 18. siječnja 2019. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 460.914,20 sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od: - 242.152,78 kn od 2. travnja 2009. - 121.750,00 kn od 27. listopada 2010. - 97.011,42 kn od 2. travnja 2008. d...

26
Pž 3447/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku je presudom poslovni broj P-16/2020 od 1. lipnja 2021. naložio tuženiku u roku od osam dana predati tužiteljima u posjed, slobodan od osoba i stvari poslovni prostor smješten u prizemlju zgrade sagrađene na čest. 10566/1, 10567, 10568, 10569 k.o. Z....

27
Pž 920/2020-2; 1.9.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ž. P. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-565/18 od 9. listopada 2018. te je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 12.375,00 kn sa zakonskim zateznim k ...

28
Pž 3832/2021-2; 19.8.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj St-318/2020-24 od 28. lipnja 2021. u točki I. njegove izreke utvrđene su tražbine drugog višeg isplatnog reda. Točkom II. izreke rješenja osporena je tražbina prvog višeg isplatnog reda stečajnog vjerovnika Republike Hrvatske u iznosu od 324.743,70...

29
Pž 2996/2018-2; 19.7.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju s osnove neplaćenog zakupa za poslovni prostor i garažu u A5 , iznos od 1.759.947,03 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama od dospijeća pojedinog iznosa do isplate kako je to navedeno u izreci (točka I. i ...

30
Pž 3070/2021-2; 7.7.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-109/2021 od 26. svibnja 2021. obustavljen je postupak osiguranja tražbine predlagatelja osiguranja određen prethodnom mjerom toga suda poslovni broj Povrv-3359/2016 od 7. rujna 2017. u dijelu kojim je bankama zabranjeno da protivniku osiguranj...

31
Pž 1410/2020-2; 24.6.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-183/2019-23 od 30.  listopada 2019. pod točkom I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev koji glasi:  „Utvrđuje se da je tužiteljica Republika Hrvatska vlasnica nekretnine označene  kao k.č. br. ..., pašnjak, površine 1832 m2, upisana u zk.ul. ..., ...

32
Pž 3016/2021-2; 18.6.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda prijedlog za otvaranje stečajnog postupka smatra se povučenim. Tako je sud riješio prema odredbi čl. 109. st. 4. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 70/19; dalje: ZPP) jer je prethodno pozvao predlagatelja dopuniti ...

33
Pž 5526/2020-2; 16.6.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-185/2019-35 od 29. listopada 2020. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine drugog višeg isplatnog reda vjerovnika Imex banka d.d. u iznosu od 391.462,07 kn. 2. Pod istim poslovnim brojem prvostupan ...

34
Pž 7467/2019-4; 9.6.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu presudom označenom u izreci je presudio: „I. Poništava se P. S. arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori donesen 28. studenog 2016. pod brojem predmeta AS-P- 2015/7. II. Nalaže se tuženicima da u roku od 15 dana tužitelju naknade trošak postupka ...

35
Pž 5387/2020-3; 1.6.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-164/2020-7 od 23. listopada 2020. (ispravljenom rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-164/2020-10 od 29. listopada 2020.) utvrđeno je da je osnovano osporavanje tuženikove tražbine i da ne postoji tražbina drugog višeg isplatnog...

36
Pž 2253/2021-2; 27.5.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem poslovni broj R1-256/2020 od 22. ožujka 2021. Trgovački sud u Zagrebu u točki I. izreke prihvatio je prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere kako je navedena u točki I. izreke ovog rješenja. U nepobijanim točkama II. i III. izreke odbijen je p ......

37
Pž 1754/2021-2; 18.5.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu u točki I. njegove izreke naložio je tužitelju u roku od osam dana nadoknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 99.939,75 kn, a u točki II. njegove izreke odbio je kao neosnovan tuženikov zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka u izn...

38
Pž 873/2020-5; 4.5.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-96/2019-35 od 30. prosinca 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je prestalo tajno društvo nastalo ugovorom između tužitelja M. P. iz Osijeka, kao tajnog člana i tuženika K. I. iz Osijeka kao poduzetnika u trgova ...

39
Pž 7191/2019-2; 29.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je prihvatio tužbeni zahtjev za naknadu štete u visini od 49.100,00 kn ocjenjujući iz rezultata provedenih dokaza da je tužiteljica oštećena u štetnom događaju 26. kolovoza 2013. u kojem je uništeno tužiteljičino teretno vozilo i cisterna za prijevoz mlijeka, a za štetu odgovar...

40
Pž 6691/2019-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Splitu je presudom poslovni broj P-764/2017-25 od 27. lipnja 2019. odbio tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnom i bez pravnog učinka nepoštene ugovorne odredbe - članka 6. Ugovora o kreditu broj 211-250/2007 od 10. prosinca 2007. sklopljenog između tužitelja i tuženika, ovjerenog ...

41
Pž 3118/2017-2; 19.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku je presudom odlučio: „I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, a po  pravomoćnosti ove presude isplatiti tužitelju iznos od 763.127,41 kuna zajedno sa  zakonskom zateznom kamatom koja na navedeni iznos teče od 29. ožujka 2013...

42
Pž 4674/2020-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev na isplatu iznosa od 17.362,07 kn na ime troškova liječenja i bolovanja osiguranice D. J., sa zakonskim zateznim kamatama od dospijeća pojedinog iznosa do isplate te zahtjev na isplatu iznosa od 281,37 kn na ime troškova dopunskog osiguranj...

43
Pž 4732/2020-3; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 301,23 kune s pripadajućim zateznim kamatama te za trošak postupka (točka 1. izreke) te je ukinut platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika S. P. iz Z., broj Ovrv-393/15 od 10. kolovoza 2015. (točk...

44
Pž 1351/2021-3; 2.4.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je u točki I. izreke utvrdio da pravična novčana naknada za dioničare protustranke koji su glasovali protiv odluke o povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu iznosi 1.389,08 kn po dionici, dok je u točki II. izreke odbio zahtjev predlagate...

45
Pž 1632/2021-2; 31.3.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj St-1093/2021 od 5. ožujka 2021. odbio dužnikov prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Protiv navedenog rješenja dužnik je izjavio žalbu zbog svih zakonom predviđenih razloga s prijedlogom da se ono preinači, podredno ukine i predmet vrati pr...

46
Pž 1423/2021-2; 26.3.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-212/1998-23 od 4. ožujka 2021. odbijen je zahtjev stečajnog upravitelja D. D. za određivanje nagrade za razdoblje od 29. listopada 2019. do 4. ožujka 2021. u iznosu od 5.000,00 kn bruto. Tako je sud riješio pozivom na određenj ...

47
Pž 6455/2019-5; 11.3.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Zagrebu je presudom poslovni broj Povrv-5187/2016 od 29. srpnja 2019. u cijelosti ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. G. iz Z. poslovni broj Ovrv-4837/2016 od 11. travnja 2016. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 17.902,81 kn s prip...

48
Pž 636/2021-2; 24.2.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-385/2020-12 od 13. siječnja 2021. ukinuta je odluka skupštine vjerovnika od 11. siječnja 2021. koja glasi: „Nalaže se novoimenovanom stečajnom upravitelju u roku od 30 dana izraditi likvidacijski stečajni plan te ga u istom roku dostaviti na uvid s...

49
Pž 63/2021-2; 9.2.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj St-155/2019-33 od 27. studenog 2020. je utvrđeno da su vjerovnici dužnika ARION int. d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB B1 , iz A1 , prihvatili izmijenjeni plan restrukturiranja od 13. kolovoza 2020. ...

50
Pž 7003/2019-2; 3.2.2021 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-526/2018-25 od 29. listopada 2019. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje kao nezakonitih: 1) Odluke glavne skupštine tuženika od 30. kolovoza 2018. o neizboru jednog člana nadzornog odbora na prijedlog najvećeg dioničara C....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a