Poredano po:

Broj dokumenata: 35568

1
Gž 1576/2021-2; 10.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „I Nalaže se tužiteljima 1-3 u roku 30 dana uplatiti iznos od 6.250,00 kuna na račun Općinskog suda u Dubrovniku broj:HR5723900011300000120, poziv na broj P-234/2020 opis plaćanja „uplata troškova osiguranja postupka u predmetu broj P-234/2...

2
Gž Zk 1082/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjski sud odbio je prigovor predlagatelja i potvrdio rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Ogulinu poslovni broj Z-8423/2019 od 9. rujna 2019. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja radi uknjižbe prava stvarne služnosti polaganja cjevovoda na dijelovima nekretnina upisanih...

3
Gž Zk 1102/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Zemljišnoknjižni sudac odbio je kao neosnovan prigovor R. H. i potvrdio je  rješenje ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-21658/20 od 13. listopada 2020. kojim rješenjem je povodom prijedloga predlagatelja dopušten otpis  čest.br.2250/2 dvorište 1035 m2, opća javna zgrada 204 m2 iz zk.u...

4
Gž Ovr 735/2021-2; 30.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je naložio ovršenici naknaditi ovrhovoditelju trošak izvansudske ovrhe u iznosu od 546,87 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 27. listopada 2021. pa do isplate. 2. Navedeno rješenje pravodobnom i dopuštenom žalbom pobija ovršenica zbog bitne povr...

5
Kž 539/2021-9; 29.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Pazinu, pod točkom I. izreke izdvojeni su kao nezakoniti dokazi pobliže navedeni u izreci ovog rješenja, a pod točkom II. izreke je odlučeno da će se po pravomoćnosti rješenja navedeni dokazi izdvojiti iz spisa i u zapečaćenom omotu predati ...

6
Gž Zk 1081/2021-2; 27.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda broj Z-8331/2018 od 30. kolovoza 2019. 2. Navedeno rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija predlagatelj, ne navodeći zakonske žalbene razloge, ali sadržajno ukazujući na žalbeni raz...

7
Gž Zk 1080/2021-2; 27.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu poslovni broj: Z-4119/2019 od 13. rujna 2019. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija predlagatelj ne navodeći konkretne zakonske žalbene razloge dok...

8
Gž 1402/2021-2; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Odbija se prijedlog predlagatelja radi razvrgnuća suvlasničke zajednice.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu su izjavile predlagateljice pod 1) J. P. i 2) R. A. (dalje: predlagateljice) pobijajući ga zbog pogrešne primjene materijaln...

9
Gž 1529/2021-2; 21.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Prijedlog radi razvrgnuća suvlasničke zajednice u ovom izvanparničnom predmetu smatra se povučenim." 2. Protiv citiranog rješenja žalbu su izjavile prvopredlagateljica i drugopredlagateljica (dalje predlagateljice) zbog pogrešne primjene materijalnog prava...

10
Kž 548/2021-4; 21.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj Kov-283/2021, od 27. listopada 2021. je temeljem čl. 55. st. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 u daljnjem tekstu ZKP/08) i čl...

11
Gž 297/2021-2; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. R a z v r g a v a se suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u zk.ul. 2929 k.o. G. S. - etažno vlasništvo s određenim omjerima zkč. 318/1 stambena zgrada, M. D. pov. 201 m2 i dvorište pov. 849 m2 suvlasnički dio: 139/1000 etažno vlasništvo (E-13) na 1...

12
Gž 668/2021-3; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete koju trpi isplatama svom osiguraniku invalidske mirovine, naknadi iznos od 90.281,18 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznos od 22.043,23 kn od 10. lipnja 2016. do isplate, na iznos od 22.214,87 kn od 11. ...

13
Gž 959/2020-2; 14.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Šibeniku poslovni broj P-887/2018 od 2. studenog 2020., presuđeno je: "1. Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici nekretnine katastarske oznake čest. zem. 341/25 K. O. K., svaki za ½ dijela, pa se ovlašćuju da temeljem ove presude zatraže i postignu uknjižbu pra...

14
Gž 912/2021-2; 14.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-592/2020. koje je donio javni bilježnik J. M.-R. iz Z., dana 4.12.2020., u dijelu kojim je određena ovrha i ukidaju se provedene radnje, a postupak...

15
Gž Zk 975/2021-2; 13.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se kao neosnovan prigovor zemljišnoknjižnog vlasnika M. S. i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Šibeniku broj Z-14647/2019 od 29. studenoga 2019. u pobijanom dijelu u kojem je dopušten upis ...

16
Gž 1280/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da se naloži tuženiku da joj isplati na ime naknade štete iznos od 53.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 27. studenoga 2018. pa do isplate te da je tuženik dužan o svom trošku u prvom slijedećem internetskom izdan...

17
Kž 631/2021-4; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovni broj 14. K-1558/2021-15 od 21. listopada 2021., opt. D. L. pod toč. 1. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom, opisano po čl. 229. st. 1. toč. 1. u svezi čl. 228. st. 1. KZ/11, a pod toč. 2. zbog kazne...

18
Kž 632/2021-4; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Karlovcu, poslovni broj 9 K-335/2021-27 od 6. listopada 2021., opt. M. B. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonitim ulaženjem, kretanjem i boravkom u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šen...

19
Gž 427/2020-3; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: P-3822/2015. od 28. veljače 2020. naloženo je tuženiku - protutužitelju F. Ć. - A. da tužitelju - protutuženiku plati iznos od 7.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačne iznose kako je to pobliže navedeno u izreci, zatim naloženo je t...

20
Gž Ovr 739/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se prijedlog ovršenika za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim od 20. srpnja 2021., kao nedopušten. II. Odbacuje se prijedlog ovršenika za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava od 20. srpn...

21
Gž Zk 998/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I) Odbija se prigovor predlagatelja izjavljen protiv rješenja posl. br. Z-8163/14 od 8. lipnja 2021. pod točkom II) i III). II) Zabilježuje se odbijeni prigovor G. Z. izjavljen protiv rješenja posl. br. Z-8163/14 od 8. lipnja 2021. u zk. ul....

22
Gž Zk 1016/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prije svega valja navesti da je prvostupanjski sud povodom prigovora N. P., M. P. i V. P. izjavljenih protiv rješenja ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj: Z-6096/17 od 13. prosinca 2017. donio 7. srpnja tri identična rješenja pod različitim poslovnim brojevima i broj: Z-12236/201...

23
Gž 777/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor N. H. od 29. lipnja 2020. izjavljen protiv rješenja o nasljeđivanju javnog bilježnika S. O. S. posl.br. O-315/20, UPP-OS-112/18 od 16. lipnja 2020, te je navedeno rješenje javnog bilježnika održano na snazi. 2.Protiv navedenog rješenja žalbu je...

24
Gž 1015/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Ovaj sud oglašava se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom parničnom predmetu. II. Po pravomoćnosti ovog rješenja spis će se ustupiti stvarno nadležnom Trgovačkom sudu u Bjelovaru." 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tu...

25
Gž 1385/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem o nasljeđivanju suda prvog stupnja odlučeno je: "Iza pok. E. B., iz C., …, OIB: …, rođenog 6. listopada 1935., a umrlog 8. studenoga 2020., državljanina R. H., I. Utvrđuje se da ostavinsku imovinu ostavitelja čine: NEKRETNINE: - cjelina prava vlasništva kat. čest. … PAŠ...

26
Kž 562/2021-4; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zlataru, na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) stavljen je izvan snage kazneni nalog sadržan u presudi...

27
Kž 568/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, pod točkom I/, na temelju čl. 29. st. 1. u vezi čl. 21. st. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) u kaznenom predmetu pro...

28
Kž 610/2021-4; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, na temelju čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08), odbijen je kao neosnovan prijedlog okr. B.D. za izdvajanjem kao...

29
Kž 640/2021-4; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Zadru br. K-311/2021 od 19. listopada 2021. godine, opt. A. M. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11, pa je temeljem navedenog zakonskog članka za počinjeno kazneno dj...

30
Kž 642/2021-4; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Čakovcu br. K-153/2021-12 od 24. rujna 2021. godine opt. Z. H. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenih djela i to pod točkom 1) kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnje iz čl. 139. st. 3. u svezi st. 2. KZ/11, na štetu L. J. i S. J., pod točkom 2) ...

31
Kžzd 102/2021-4; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu br. Kvm-56/2021-7 od 4. listopada 2021. godine, temeljem čl. 564. st. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11- Odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08), prema o...

32
Gž Ovr 668/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe na pokretninama, kao neosnovan. 2. Protiv citiranog rješenja ovrhovoditelj je podnio žalbu zbog žalbenih razloga bitne povrede odredbi ovršnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava iz članka ...

33
Gž Ovr 272/2021-3; 8.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Odbacuje se prijedlog ovrhovoditelja za izvršenje ovrhe." 2.              Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavila ovrhovoditeljica, ne navodeći iz kojih ga žalbenih razloga pobija, s prijedlogom da se žalba uvaži, pobija...

34
Gž Ovr 336/2021-2; 8.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suđeno je: "I/ Odbacuje se prijedlog ovršenice za proglašenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava zaplijenjenih u postupku izvansudske ovrhe temeljem obveznog prekršajnog naloga G. Z., Ured, klasa: UP/I-340-07/18- 03/38965, urbroj: 251-13-82/012-21-4 od 24. kolo...

35
Gž 608/2021-3; 7.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem riješeno je: " I. DIJELI SE POSJED između suvlasnika B. D., V. K. i I. L. nekretnine upisane u zk.ul.9982 k.o. G. Z., zkč.694/34 kuća br.25 i dvorište pov.166,8 čhv: 1.suvlasnički dio:27/100 Etažno vlasništvo (E-3) trosobni stan broj 5 u potkrovlju ukupne neto površine...

36
Gž Zk 901/2021-4; 7.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se kao neosnovan prigovor P. E. iz S. B., OIB: …, te se potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Crikvenica, poslovni broj: Z-12672/2020, od 22. listopada 2020. ...

37
Kž 583/2021-9; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku od 22. listopada, poslovni broj: Kv-273/2021. (K-53/2016.) od 22. listopada 2021., na temelju čl. 505. st. 1., 506. st. 3. i 507. st. 1. u vezi čl. 501. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog ...

38
Gž 378/2021-2; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem riješeno je: " I Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave poslovni broj: Ovrv-434/2020 koje je donio javni bilježnik N. M. iz V. G., dana 04. studenog 2020., u dijelu kojim je određena ovrha i ukidaju se provedene radnje, a postupak će se nastaviti...

39
Gž 1873/2021-2; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je slijedeće: "I. Prekida se ostavinski postupak. II. Upućuje se N. T. , OIB: B1 , iz A2 , sin ostaviteljice, zastupan po pun. D. B. , odvj. u Kaštel Starom, da u roku 30 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja pokrene parnicu protiv K. T. , OI...

40
Gž Ovr 425/2021-3; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi prvostupanjski sud je na temelju ovršne isprave - pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog suda u Puli - Pola, Stalne službe u Rovinju - Rovigno broj Ovr-38/2020 od 20. svibnja 2020., koje je preinačeno rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici...

41
Gž Ovr 267/2021-2; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, broj: Ovr-1340/2021. od 15. srpnja 2021. odbijen je zahtjev ovrhovoditelja za naknadom troška izvansudske ovrhe kao neosnovan. 2. Protiv navedenog rješenja žalio se ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjenič...

42
Gž Ovr 334/2021-2; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suđeno je: " I. Ukidaju se potvrde pravomoćnosti i ovršnosti na rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave pod poslovni broj Ovrv-3/2021 od 13. siječnja 2021. izdanom po javnom bilježniku V. M. iz Z. II. Obustavlja se postupak ovrhe na pokretninama i na motornom vozilu ovr...

43
Gž Zk 978/2021-2; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u toč. 1. izreke prvostupanjski sud je prihvatio prigovor predlagateljice i preinačio rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj: Z-9029/20 od 12. kolovoza 2020. na način da se nalaže uspostava zemljišnoknjižnog stanja kakvo je bilo prije dopuštenog upisa te...

44
Gž 2347/2021-2; 6.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor predlagatelja podnesen protiv rješenja istoga suda poslovni broj O-1635/2015 od 3. studenoga 2021. kao neosnovan. Protiv rješenja žalbu podnosi predlagatelj pozivajući se na žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava iz odredbe čl.353. st.1....

45
Kž 317/2021-4; 3.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru br. K-213/2018 od 28. listopada 2020. godine, opt. D. M. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda - protupravna naplata u pokušaju iz čl. 323. st. 1. u svezi čl. 34. KZ/11, pa je za navedeno kazneno, temeljem čl. 323. st. 1. u...

46
Kž 457/2021-4; 3.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u ..., poslovni broj K-347/2017-55 od 2. lipnja 2021., opt. D. Č. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti cestovnog prometa - izazivanjem prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 1. KZ/11 pa je na temelju čl. 227. st. 1. KZ/11 osuđe...

47
Kž 613/2021-4; 3.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku br. Kov-326/2021-9 od 10. studenog 2021. godine, temeljem čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu ZKP/08), odbijen je prijedlog I okr...

48
Kž I 51/2021-2; 3.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suca izvršenja Županijskog suda u Osijeku br. Ik I-107/2021-16 od 9. studenog 2021. godine, odbijena je molba za odgodu izvršavanja kazne zatvora os. N. Dž. kao neosnovana, te se imenovani dužan dana 29. studenog 2021. godine, bez posebnog poziva, javiti u Centar za dijagnosti...

49
Gž 340/2019-3; 3.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I Nalaže se tuženiku F. B., iz Z., OIB: … da isplati tužiteljici I.T., iz Z., OIB: …, iznos od -          25.000,00 kuna uvećano za zakonske zatezne kamate koje na navedeni iznos teku od 01. srpnja 2012. do 31. srpnja 2015. godine po stopi koja se određuje za s...

50
Gž 298/2021-2; 3.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Nalaže se tuženiku D. C. iz Z., OIB …, platiti tužiteljici M. M. iz Z., OIB …, na ime naknade imovinske štete iznos od 1.198,91 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja ove tužbe pa do isplate...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a