Poredano po:

Broj dokumenata: 42832

1
Kž 1099/2022-3; 22.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Požegi, broj: K-124/2020-8. od 15. rujna 2022., okrivljeni A. A. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađom, opisano i kažnjivo po članku 228. stavku 1. KZ/11, te je okrivljenik na temelju članka 228. stavak 1. KZ/11. osuđen n...

2
Gž R 973/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici bruto iznos od 9.635,15 kn s pripadajućim zateznim kamatama na svaki pojedini mjesečni iznos od 16.-tog u mjesecu do isplate, osim na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanih u navedenim b...

3
Gž 3586/2020-5; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 8.285,11 kn sa zateznom kamatom u visini i s tijekom kao u tom dijelu izreke. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju nadoknadi parnični trošak u iznosu od 7.256,25 kn sa zateznom kamatom...

4
Gž 333/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom rješenjem odlučeno je doslovno: "Odbacuje se prijedlog za ovrhu od 05.prosinca 2018. i ukidaju se sve provedene radnje." 2. Na temelju prijedloga ovrhovoditelja je rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z. broj … od 5. prosinca 2018. određ...

5
Gž 1164/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Prihvaća se tužiteljev zahtjev, koji glasi: 'Utvrđuje se da je tužitelj J. K. /ostali važni osobni podaci u uvodu/, isključivi vlasnik dijela nekretnine označene kao č. zem ...., upisane u zemljišnim knjigama kao "pašnjak L." u z.u. … u k.o. P., i t...

6
Gž 902/2022-2; 16.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem  odbijen je zahtjev A Ć  za sudjelovanje u postupku kao umješač na strani tuženika. Naime, A Ć je podnio zahtjev za miješanje na strani tuženika R V, R R, P M, A M i I Ž. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je u odnosu na navedene tuženike tužba povučena, a...

7
Kž 470/2022-7; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinski sud u Pazinu, na temelju članka 351. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu: ZKP/08) odbio je neosnovan prijedlog okrivljene J....

8
Kž 1104/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kov-933/2022-16. od 27. listopada 2022., na temelju članka 351. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  ...

9
Kž 610/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu broj K-861/2019-8 od 07. ožujka 2022., okrivljeni S. C. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv javnog reda - nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari - djelo opisano i kažnjivo po članku 331. s...

10
Gž Ovr 443/2022-2; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi izdanim sukladno članku 41. stavku 4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20 - dalje u tekstu: OZ) otiskivanjem štambilja na prijedlogu za ovrhu, određena je predložena ovrha na temelju presude Općinskog suda u Karlovcu posl....

11
Gž Ovr 443/2022-3; 15.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odgođena je ovrha do pravomoćnosti rješenja o ovrsi. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže uvažiti žalbu i preinači...

12
Gž Ovr 622/2022-2; 14.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja u točki I izreke odlučeno je da se poziva R. Đ. iz P., da kao nasljednik prvoovršenika I. Đ. preuzme postupak u ovoj ovršnoj stvari te da rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cijelosti iznova od dana kada mu bude ...

13
Gž 1042/2021-4; 11.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženiku da isplati tužitelju s naslova naknade neimovinske štete iznos od 75.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama pobliže opisanim u navedenoj izreci presude kao i da tužitelju nadok...

14
Gž 2411/2022-4; 11.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja je riješeno: "I. Utvrđuje se da je tužena M. R., Z., OIB:…, smetala tužitelja A. R., B., OIB:… u zadnjem mirnom suposjedu stana na osmom katu zgrade ukupne površine 56,07 m 2, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, s nusprostorijama, sa zajedničkim dijelovima i ure...

15
Gž 3075/2022-2; 11.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja je riješeno: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: «1. Utvrđuje se da su tuženi R. S. i R. I. smetali tužitelje Š. J. i D. Z. u posljednjem, faktičnom i mirnom posjedu dijela nekretnine označene kao k.č. br. 80/G, kuća i dvor površine 222 m2, upisane u ...

16
Kž 251/2022-6; 10.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Puli-Pola rješenjem K-144/2021, Kov-45/2022 od 21. ožujka 2022., a pod toč. I. istog, na temelju čl. 86. st. 1. u vezi s čl. 10. st. 1. i st. 2. t. 3.  Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 12...

17
Gž R 62/2020-3; 10.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženik naknadi štetu u iznosu od 200.000,00 kn sa zateznim kamatama, točkom II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 21.875,00 kn, dok je točkom II...

18
Gž 550/2022-6; 10.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, ispravljenoj rješenjem istog suda od 14. travnja 2022., poslovni broj: Ps 172/2020-102., presuđeno je: „I. II. tužena N. S. iz Z., OIB…, III. tužena-protutužiteljica M. S. iz Z., OIB… i IV. tuženik T. S. iz Z., OIB…, dužni su isprazniti i predati u posjed I-tužitelji...

19
Kž 228/2022-4; 10.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj K-230/22 od 5. rujna 2022. godine opt. B. B. je proglašen krivim zbog kaznenih djela iz čl. 179. a. i čl. 139. st. 3. u svezi st. 2., sve KZ/11 počinjenih na štetu optuženikove sestre, oštećene M. B., činjeničnih opisa r...

20
Gž Ovr 1747/2022-2; 10.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem o ovrsi određena je predložena ovrha /na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog radnog suda poslovni broj Pr-11460/2021 od 10. rujna 2021., vraćanjem ovrhovoditelja na rad na radno mjesto "s. s." u roku od 15 dana pod prijetnjom izricanja i izricanjem novčane kazne u iznosu od 10...

21
Gž 1246/2022-2; 10.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim je rješenjem odlučeno da će se predmetni postupak dovršiti pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. 2. Protiv rješenja žali se drugotuženik U. o. d.d., iz razloga određenih člankom 353. stavkom 1. u vezi sa člankom 381. i člankom 34. b točkom 5. Zakona o parničnom postupku (Narodne novin...

22
Gž R 929/2021-4; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 10.260,90 kn na ime razlike bruto plaće za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. listopada 2017. sa zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa razlike plaće do isplate, izuzev za...

23
Gž 466/2022-3; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u toč. 1. rješenja o ovrsi javne bilježnice J. Š., posl. br. Ovrv-132/19 od 20. svibnja 2019., kojim je tuženiku naloženo namiriti tužitelju novčanu tražbinu u iznosu od 19.251,00 kn, te mu naknaditi nastale t...

24
Gž Ovr 212/2022-3; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, u točki I. izreke utvrđeno je da je prodajom nekretnine k.č.br. ...., upisane u zk.ul....., k.o. P., u ranijem vlasništvu ovršenika, za ukupni iznos od 43.620,00 kuna, djelomično namirena tražbina ovrhovoditelja, i to u cijelosti troškovi ovršnog postupka u iznosu od 3.437,50...

25
Gž 821/2020-2; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovno: "Ukida se potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti iskazana 17. kolovoza 2017. na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika K. V. iz Z. poslovni broj Ovrv-/ od 12. lipnja 2017., s danom 8. kolovoza 2017." 2. Predlagatelj je, n...

26
Gž 1556/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, u točki I i III izreke, utvrđene su ništetnim odredbe članka 2., 4. i dio odredbe čl. 6. Ugovora o kreditu sklopljenom između tužitelja i pravnog prednika tuženika dana 12. srpnja 2007. godine u dijelu koji se odnosi na ugovaranje valute uz koju je vezana glavnica z...

27
Gž 396/2020-2; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: '1.Utvrđuje se spram tužene R. H. da je tužitelj I. K. vlasnik nekretnina označenih kao čest. zem. i čest. zem., sve k.o. M. sve za cijelo, pa se isti ovlašćuje da na temelju ove presude, i po njenoj pravomoćn...

28
Gž 1589/2022-3; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke otvoren je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača G. H. iz K., OIB: ... (dalje potrošač), točkom II. izreke zaključuje se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača te je u točki III. izreke odlučeno da se potrošač oslobađa od p...

29
Gž 792/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R S poslovni broj Ovrv-788/2017 od 31. svibnja 2017. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti iznos od 515,12 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku - na iznos ...

30
Gž Ovr 281/2022-4; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem označenim u izreci doslovce je odlučeno: " I. Oglašava se nevažećom elektronička javna dražba od dana 2. ožujka 2022. godine Klasa: …, Ur br. …. II. Uplaćena jamčevina u iznosu od 1.418.389,55 kn vratit će se uplatitelju A. I. d.o.o., D., OIB: …. III. Uplaćena jamčevina u iznosu od 1.41...

31
Gž R 14/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom na temelju priznanja suđeno je: "I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015.g. do siječnja 2017.g. u ukupnom iznosu od 1.493,58 kuna zajedno s pripadajućom: - ...

32
Gž R 15/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom na temelju priznanja doslovce je odlučeno: "I/ Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015.g. do siječnja 2017.g. u ukupnom iznosu 7.649,53 kuna zajedno s pripadaj...

33
Gž R 47/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.        Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: " I Nalaže se tuženiku D. arhiv u S., S., OIB:…, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, isplatiti tužitelju I. D. iz S., OIB:…, iznos od 3.858,62 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućima: - na iznos od 295,83 kuna od 16. 03. 2016....

34
Kž 718/2022-3; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku, broj: K-11/2020-92. od 15. travnja 2022., optuženi L. J. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz članka 139. stavak 2. KZ/11., činjenično opisano u izreci pobijane presude pa mu je na temelju članka 139....

35
Kž 763/2022-3; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Rijeci, broj: K-221/2022-9. od 20. svibnja 2022., optuženi I. A. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državni članici Europske unije ili potpisnici Šenge...

36
Kž 1015/2022-3; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj Kv-1144/2022-4 od 21. rujna 2022. na temelju članka 498. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu: ZK...

37
Kž 1067/2022-3; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Karlovcu broj K-142/2022-22 od 4. svibnja 2022., optuženi M. R. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode prijetnjom opisano u članku 139. stavak 2. i 3. KZ/11, a kažnjivo po članku 139. stavak 3. KZ/11, činjenično i pravno opisan...

38
Gž Ob 749/2022-4; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, suđeno je: "I. Razvodi se brak sklopljen dana 06. svibnja 2005. u G., upisan u Maticu vjenčanih matičnog područja G., za godinu 2005., pod red. br. 00009 između: T. R.1, OIB: …, rođ. … 1979. u B., R. S., sa prebivalištem u Z., i D. R., dj. B., OIB: …, rođ. … 1979. u Z., ...

39
Gž Ovr 1665/2022-3; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obustavlja se ovrha u ovom ovršnom predmetu te se ukidaju sve provedene ovršne radnje i nalaže se zemljišno knjižnom odjelu ovoga suda da po pravomoćnosti ovoga rješenja izvrši brisanje zabilježbe ovrhe upisane pod brojem Z-4613/2020 od dana 6. studenoga 2020. godine, te zabil...

40
Kž 876/2022-3; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Sisku, broj: K-41/2021-5. od 8. lipnja 2022., optuženi D. P. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja - krivotvorenjem isprave iz članka 278. stavka 1. i 3.  KZ/11. i kaznenog djela krivotvorenja - ovjeravanjem neistinitog sadržaja iz čl...

41
Gž 1654/2021-3; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom bez održavanja rasprave prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženiku da suvlasnicima stambene zgrade u Z., zastupani po G. s.k. g. d.o.o. Zagreb preda u posjed slobodnu od osoba i stvari zajedničku prostoriju (biciklarnik) površine 9 m2, koja se nalazi lijevo, kod glavn...

42
Gž 397/2022-2; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu kojom je pod točkom I izreke odbio tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 2.688,76 kn na ime preplaćenih kamata po kreditu, zajedno sa zatraženim zakonskim zateznim kamatama, pod točkom II izreke naložio je tuženiku da isplati tužitelju na ime preplaćenog tečaja u...

43
Gž Ob 38/2022-2; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Maloljetna L. T., rođena ..., od majke V. P. i oca N. T., povjerava se na stanovanje J. H.. II. Osobni odnosi maloljetne L. T. s roditeljima odvijat će petkom nakon škole do subote u 21:00, i to naizmjenice jedan tjedan s majkom, drugi tjedan s ocem...

44
Gž Ovr Ob 3/2022-8; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem određena je privremena mjera kojom je regulirano odvijanje susreta između predlagatelja osiguranja i mlt. odlučeno je da će privremena mjera trajati do pravomoćnosti odluke koja će biti donijeta u sudskom postupku pred nadležnim sudom radi razvoda braka između predlagatelja os...

45
Kž 256/2021-6; 8.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kov-1452/2020-5. od 19. siječnja 2021., na temelju članka 355. stavka 1. točka 4. ZKP/08. obustavljen je kazneni postupak protiv okrivljenog B. P., radi kaznenog djela iz članka 256. stavka 1. i 3. KZ/11., povodom optuženice Općinskog ...

46
Kž 75/2022-4; 7.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Slavonskom Brodu optuženi V. S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teške krađe iz članka 229. stavak 1. točka 1. KZ/11. u vezi članka 228. stavak 1. i članka 52. KZ/11. i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca. Na temelju čl...

47
Gž 557/2022-3; 7.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženima da isplate tužitelju iznose najamnine i to za mjesec prosinac 2005. 600,00 kn, za razdoblje od siječnja 2006. do prosinca 2006. 1.200,00 kn mjesečno, te za razdoblje od siječnja 2007. do prosinca 2012. mjes...

48
Gž 3637/2022-2; 7.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem (točka i. izreke) odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je tuženik G. O., OIB: …, O., dana 22.09.2021. godine smetao tužitelja B. M., OIB: …, iz O.; u posljednjem mirnom i faktičnom suposjedu sjeverozapadnog dijela okućnice /terase/ nekretnine označ...

49
Gž Zk 345/2022-4; 7.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Makarskoj poslovni broj: Z-3871/2021 od 23. kolovoza 2021. 2. Navedeno rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija predlagateljica zbog bitne „postupovne povrede“, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i p...

50
Gž Ovr 1664/2022-2; 7.11.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem obustavljen je postupak ovrhe određen rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-2521/22-8 od 29. rujna 2022. i ukinute su provedene radnje (točka I. izreke) te je stavljeno izvan snage rješenje o privremenoj pljenidbi poslovni broj Ovr-2521/22-2 od 2. rujna 2022. (točka II. iz...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a