Poredano po:

Broj dokumenata: 46227

1
Gž Ovr 52/2023-2; 21.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Točkom I. izreke prvostupanjskog rješenja odbijen je prijedlog ovrhovoditeljice G. A. S. (dalje ovrhovoditeljica) za ispravak rješenja Općinskog suda u Splitu, poslovni broj: Ovr-6268/2012 od 19. listopada 2021. Točkom II izreke odbija se prijedlog ovrhovoditeljice kojim predlaže "ukazati Financijs...

2
Gž 1447/2022-2; 20.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice L. D. poslovni broj Ovrv-1206/2021 od 15. travnja 2021. u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 14,64 eura/110,30 kuna[1] i u tom dijelu je tužbeni zahtjev odbijen. Rješenjem prvost...

3
Gž Ovr 151/2023-2; 20.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem u točki I. izreke određen je  ovršenici naknadi rok od 15 dana računajući od dana dostave rješenja za ispunjenje njezine obveze utvrđene pravomoćnom i ovršnom presudom (Općinskog suda u Sesvetama) poslovni broj P-896/19-47 od 19. prosinca 2019., odnosno da uspostavi prijašnje ...

4
Gž 109/2023-3; 17.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju utvrđena je ostavina iza pok.  M. R., koja se sastoji od prava korištenja grobnog mjesta na groblju N. g. u O., polje III, red 4, grob 10, položaj groba 675 (točka I.) u odnosu na koje su nasljednicima prvog nasljednog reda temeljem zakona proglašeni: Lj. R., sn...

5
Gž Ovr 165/2023-2; 16.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prijedlog ovršenika za obustavu ovrhe Ov-917/14, dok je točkom II. izreke  naloženo ovršeniku naknaditi ovrhovoditelju trošak postupka u iznosu od  234,38 kn /31,11 eur [1]. 2. Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovršenik zbog pogrešne primjene ma...

6
Kž 77/2023-4; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem optužno vijeće Općinskog suda u Bjelovaru na temelju čl. 98. st. 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - u daljnjem tekstu: ZKP...

7
Kž 132/2023-9; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola od 21. prosinca 2022,. broj: od 23. veljače 2023,. broj: Kov- 51/2023-7, Kov-50/2023-8, nakon podignute optužnice protiv okrivljenice D. U., zbog kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Repu...

8
Gž R 50/2022-2; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku platiti tužiteljici 6.179,40 kuna s pripadajućim zateznim kamatama te mu je naloženo naknaditi joj troškove postupka u svoti od 2.343,75 kuna sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate. 2. Pravovremenom i dopuštenom žalbom tužiteljica pobija odluk...

9
Gž Ovr 645/2022-2; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Općinski sud u Rijeci se pravomoćnim rješenjem poslovni broj Ovr-3979/2018 od 10. svibnja 2022. oglasio mjesno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu te je odlučio da se po pravomoćnosti tog rješenja predmet ustupi mjesno nadležnom Općinskom sudu u Crikvenici pozivajući se na čla...

10
Kž 50/2023-3; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinski sud u Virovitici, po sucu pojedincu, na temelju čl. 525. st. 2. u vezi s čl. 78. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.- dalje ZKP), odbacio je privatnu tužb...

11
Kž 130/2023-7; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom o kaznenom nalogu Općinskog suda u Splitu, od 13. siječnja 2023., proglašen je krivim optuženik J. B. zbog kaznenog djela protiv protiv imovine - nedozvoljena igra na sreću iz članka 237. stavka 1. KZ/11, pa je na temelju istog zakonskog propisa osuđen na kaz...

12
Kž 131/2023-7; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog okrivljenika S. G. za izdvajanjem iz spisa zapisnika o ispitivanju osumnjičenika od 4. veljače 2022., s pripadajućom video snimkom tog ispitivanja (listovi 123-127 spisa). 2.               Protiv tog rješenja žalbu je podnio okrivljenik S. G....

13
Kž 181/2022-6; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru optuženi A. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11. za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Na temelju čl. 54. KZ/11.  optuženiku je u izrečenu kaznu uračunato v...

14
Kž 244/2022-4; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Novom Zagrebu, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.  - dalje ZKP), ostavio je na snazi presudu istoga suda broj K-503/2016 od 11. veljače ...

15
Kž 125/2023-6; 14.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Čakovcu presudom o kaznenom nalogu poslovni broj: K-50/2022-2 od 1. lipnja 2022. na temelju čl. 541. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08) prihvatio je ...

16
Gž 1379/2022-2; 14.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja utvrđeno je da se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom. 2. Protiv tog rješenja žali se tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. 3. Bitnu povredu iz odre...

17
Gž 295/2023-2; 14.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.  Pobijanom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „ I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku W. o. V. i. g. d.d. Z. OIB:…isplatiti tužiteljima iznos od 3.993,13 kn, s kamatom koja teče od 16.01.2017. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećan...

18
Gž 296/2023-2; 14.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda, kao neosnovan odbijen je prijedlog tuženika za ispravak presude prvostupanjskog suda poslovni broj: P-2720/2017-26 od 19. prosinca 2022. 2. Protiv ovog rješenja žalbu, pravovremeno, podnosi tuženik. Žalbu podnosi zbog bitne povrede odredbi parničnog post...

19
Gž Ovr 119/2023-2; 14.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda, kao nepravovremen odbačen je prigovor ovršenika od 6. kolovoza 2022., podnesen protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika T. K. iz O. poslovni broj: Ovrv-3869/2022-6/UPPOS-Ovrv-241/2022 od 22. travnja 2022. 2. Protiv naved...

20
Gž 53/2023-2; 14.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.     Citiranim rješenjem utvrđeno je da je tužba u ovom predmetu povučena (točka I. izreke),  odlučeno je da svaka stranka snosi svoje parnične troškove (točka II. izreke) i odbijen je zahtjev tuženika za naknadom troška parničnog postupka (točka III. izreke). 2. Protiv točke II. i III. izreke ci...

21
Gž Ovr 492/2021-2; 13.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave - javnobilježničkog akata Ugovora o zasnivanju založnog prava na nekretnini javne bilježnice V. Ć., poslovni broj OV-16082/07 od 28. srpnja 2007., a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 41.358,73 eura na ime glavnice ...

22
Gž Ovr 122/2022-2; 13.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu radi naplate sudskih penala. 2. Protiv tog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga propisanih člankom 353. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., ...

23
Gž Ovr 484/2022-2; 13.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu radi naplate sudskih penala. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj zbog bitne povrede odredaba postupka i pogrešne primjene materijalnog prava iz odredbe članka 353. stavka 1. točke 1. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne...

24
Gž Ob 39/2023-2; 13.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „ I. Razvodi se brak zaključen dana 7. rujna 1992. godine u S., upisan u maticu vjenčanih matičnog područja S., pod rednim brojem 00212, za godinu 1992. kojeg su sklopili: F. Š., OIB: …, rođen …. godine u T., R. H. i M. Š., rođ. B., OIB: …, rođe...

25
Kž 175/2023-3; 13.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom proglašen je krivim okrivljeni R. P. zbog četiri kaznena djela teške krađe iz članka 229. stavak 1. točka 1. KZ/11, činjenično opisano pod točkama 1) do 4) izreke presude, pa mu je na temelju odredbe članka 229. stavak 1. KZ/11 za svako kazneno djelo na temelju tog zakonskog pr...

26
Gž Ovr 145/2023-2; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovnačne tražbine koji glasi: "I Nalaže se protivniku osiguranja N. I. T. d.o.o., OIB: ...zatvoriti glavni ventil za dovod vode u prostoriju (tuš kupaonicu) koja se nalazi iznad gar...

27
Kž 117/2023-7; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim je rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, od 23. veljače 2023., broj Kov-61/2023 (Kov-60/2023), nakon podignute optužnice protiv okrivljenika S. Lj. i okrivljenika M. U. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190....

28
Gž 1295/2021-7; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je u cijelosti kako slijedi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. P. iz R., posl.br.Ovrv-6105/2020 od 9. prosinca 2020., u dijelu u kojem je naloženo tuženoj Ž. M. iz R., OIB: …, isplatiti tužitelju R. d.o.o. R., ...

29
Gž 3581/2020-3; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem odbijen je prijedlog tuženika za ukidanjem klauzule pravomoćnosti i ovršnosti. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi tuženik iz svih zakonskih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („NN" 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84...

30
Gž 176/2023-3; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda, u pobijanom dijelu, naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 6.875,00 kuna / 912,47 eura sa  zateznim kamatama od 11. listopada 2019. do isplate po kamatnoj stopi određenoj prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita...

31
Gž Ovr 152/2023-2; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika radi odgode ovrhe. 2. Protiv tog rješenja žali se ovršenik iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/...

32
Gž R 102/2023-2; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženici isplatiti prvotužitelju B. B. na ime razlike naknade plaće za godišnji odmor iznos od 1.000,44 kn / 132,78 eura bruto  sa zateznim kamatama opisanim u stavku prvom izreke (stavak I. izreke). Odbijen je zahtjev prvotužitelja B. B. za isplatu zatezne ka...

33
Gž R 222/2023-2; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim je rješenjem određen prekid postupka do okončanja postupka koji se vodi pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske pod brojem Usoz-59/2022 ili kad sud ustanovi kako više ne postoje razlozi da se čeka završetak tog postupka. 2. Protiv rješenja žali se tužitelj iz razloga određ...

34
Gž Ovr 217/2021-2; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl.br. P-1080/13 od 29. svibnja 2013. - radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 9.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HN...

35
Gž 1081/2021-3; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom u točki I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da je ništetan dio odredbe čl. 2. Ugovora o kreditu od  13. lipnja 2008. sklopljenog između stranaka u dijelu u kojem je iskazana u valuti  švicarski franak (CHF) a koja glasi: "...u kunskoj protuvrijednost...

36
Gž R 84/2022-3; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, u točki I izreke, je utvrđeno da je tužba tužitelja P. M. protiv tuženice Republike Hrvatske radi isplate povučena, u točki II izreke je naloženo tužitelju nadoknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 1.625,00 kuna u roku od 15 dana, dok je u točki III izreke odb...

37
Kž 231/2022-8; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.                              Rješenjem Općinskog suda u Šibeniku broj K-98/18 od 13. listopada 2022. godine odbijeni su prijedlozi branitelja opt. N. R. da se iz spisa predmeta izdvoji nalog suca istrage Županijskog suda u Šibeniku od 10. veljače 2017. godine broj Kir-t-12/17 (list 7 spisa), zapi...

38
Gž 280/2023-2; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti Općinskog suda u Pazinu, Stalne službe u Bujama-Buie, za postupanje u predmetnoj pravnoj stvari. 2.Pravovremenom i dopuštenom žalbom navedeno rješenje pobija tuženik zbog pogrešne primjene materijalnog p...

39
Gž Ob 24/2023-3; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je da će mlt. P. S. L. stanovati s majkom D. L., na adresi B., (točka I izreke). Određeni su osobni odnosi mlt. P. S. L. s ocem I. S. na način da se isti održavaju svaki drugi vikend u mjesecu u trajanju od petka u 17,30 sati do nedjelje u 18,30 sati, svaki dr...

40
Kž 38/2023-4; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Šibeniku br. K-276/2020 od 13. siječnja 2023. godine temeljem čl. 431. st. 3. ZKP/08 iz spisa predmeta izdvojeni su dijelovi iskaza svjedoka T. T. dati pred državnim odvjetnikom (list 19 spisa), kao i na raspravnom ročištu od 13. ožujka 2023. godine, decidi...

41
Kž 60/2023-4; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.                              Rješenjem Općinskog suda u Šibeniku broj Kv-155/22 od 31. siječnja 2023. godine određen je istražni zatvor protiv opt. J. G. po osnovu iz čl. 123. st. 1. toč. 1. ZKP/08, a zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iz čl. 229. st. 3. KZ/11. 2.       ...

42
Kž 66/2023-6; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinski sud u Koprivnici proglasio je krivim optuženika N. J. zbog kaznenog djela protiv imovine - razbojničkom krađom opisano u čl. 231. st. 1. KZ/11., te ga temeljem istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. 2. ...

43
Gž 154/2023-2; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pn-371/2020-144  od 14. veljače 2023. odlučeno je: " Odbija se prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe poslovni broj Pn-371/20-140 od 07.02.2023. u kojem je ista pozvan na platež sudske pristojbe za pr...

44
Gž R 67/2022-2; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka do pravomoćnog okončanja postupka koji se pred Upravnim sudom u Zagrebu vodi pod brojem …. 2. Ovo rješenje pravovremenom i dopuštenom žalbom pobija tuženik zbog svih zakonom dopuštenih razloga, dakle onih iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o par...

45
Kž 440/2022-6; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Osijeku presudom poslovni broj: K-240/2021-33 od 24. kolovoza 2022. na temelju čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/-19, 130/20  i 80/22- u daljnjem tekstu: ZKP/08) oslo...

46
Kž 71/2023-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi M. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. KZ/11. i kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz čl. 235. st. 1. KZ/11., pa mu je za kazneno djelo iz čl. 229. st. 1. KZ/11. utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, a za kaz...

47
Kžzd 5/2023-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Sisku, na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - dalje ZKP), utvrdio je da je opt. I. B. u neubrojivom stanju počinio kazneno djelo b...

48
Kž 260/2022-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici proglasio je krivim optuženog K. H. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11., za koje ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Na temelju čl. 56. KZ/1...

49
Gž 1198/2021-5; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom prihvaćen tužbeni zahtjev tužiteljice pa je u točki I. I izreke utvrđeno da je ništetna Izjava od 3. kolovoza 2009. potpisana od strane tužiteljice M. B. i ovjerena od strane javnog bilježnika N. Š. iz O. dana 3. kolovoza 2009. pod posl.br. OV-5429/09. U točki I. II izreke u...

50
Gž 1127/2022-2; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: " 1. Proglašava se nedopuštenom ovrha, tj. pljenidba i prijenos novčanih sredstava koji su zaplijenjeni u postupku izravne naplate temeljem Zahtjeva za izravnu naplatu od 29. prosinca 2021. godine pred Financij...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a