Poredano po:

Broj dokumenata: 33337

1
Pž 1167/2023-2; 20.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 32.398.350,00 kn / 4.300.000,00 EUR sa zakonskim zateznim kamatama i tužitelju naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 19.908,42 EUR / 150.000,00 kn. 2. Tužitelj je kao vjerovnik društv ...

2
Pž 4031/2022-6; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u toči I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku I. , dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku iz A2 , OIB: B2 , da isplati tužitelju I. D. , gospodarsko interesno ud ...

3
Pž 3387/2023-3; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3711/2016 od 17. listopada 2019. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju ovrsi koji je donio javni bilježnik R. G. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-425/11 od 19. travnja 2011. te je tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan (t ...

4
Pž 3114/2023-2; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1680/2019 od 22. srpnja 2022. u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika B. P. , poslovni broj Ovrv-4/2019 od 16. siječnja 2019. i tuženi zahtjev odbijen kao neosnovan (točka I. izreke); naloženo ...

5
Pž 558/2024-2; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom točkom I. izreke utvrđeno je da je nedopuštena ovrha u ovršnom predmetu pod poslovnim brojem Ovr-2267/2022, Općinskog suda u Splitu i to na čest. zem. B12 , B13 , B14 i čest. zgr. B9 , sve k.o. A7 i to na onim prostorijama koje su označene i prikaza .....

6
Pž 2568/2023-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-624/2021 od 14. travnja 2023. prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 16.718,89 kn sa zateznim kamatama od dospijeća pojedinačnih iznosa do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose kao i za naknadu tužit...

7
Pž 886/2024-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1273/22 od 7. prosinca 2023. naloženo je tuženiku da prvotužitelju plati 26.955,84 EUR s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od 1. siječnja 2014. do isplate po stopi pobliže određenoj za pojedine iznose i razdoblje u izreci te presude. 2. U ...

8
Pž 867/2024-2; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-280/2014-394 od 23. siječnja 2024. oglašena je nevažećom dosuda nekretnina u vlasništvu dužnika, pobliže opisanih u točki I. izreke rješenja koje u naravi predstavljaju jedinstvenu cjelinu (restoran), kupcu El Dorado Maroma j.d.o.o., Dugo Selo ...

9
Pž 517/2024-3; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-1633/11-9 od 17. travnja 2012. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 187.854,86 kn sa zateznim kamatama od 5. rujna 2011. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačk...

10
Pž 3491/2022-9; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud odbio prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje. Iz razloga obrazloženja proizlazi da je sud prijedlog za povrat u prijašnje stanje odbio kao neosnovan primjenom odredbe čl. 117. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 148/11 - p...

11
Pž 3836/2023-2; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži da se naloži tuženiku da tužitelju plati iznos od iznos od 17.419,86 EUR / 131.250,00 kn sa zakonskim zateznim i da mu naknadi troškove spora u roku od 15 dana. 2. Prvostupanjski je sud, nakon provedenog dokaznog po ....

12
Pž 768/2024-2; 22.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-979/2021 od 3. ožujka 2023. radi osiguranja novčane tražbine tužitelja-predlagatelja osiguranja prema tuženiku-protivniku osiguranja u iznosu od 5.200,00 kn / 690,16 EUR sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. siječnja 2018. do isplate i...

13
Pž 4941/2022-7; 22.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim u izreci označenim rješenjem utvrđen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari jer je prvotuženik Š. d.d. u likvidaciji, A2 , OIB B2 , brisan iz sudskog registra. 2. Tako je riješio prvostupanjski sud pozivom na odredbu čl. 4. Zakona o trgovačkim d ...

14
Pž 3808/2023-2; 21.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1592/2022-11 od 22. svibnja 2023. utvrđen je ništetnim ugovor o kupoprodaji sklopljen 5. studenog 2010. između pok. Z. P. kao prodavatelja i tuženika kao kupca ovjeren 5. studenog 2020. kod javnog bilježnika L. D. iz Zagreba pod ...

15
Pž 4217/2023-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-88/2019-86 od 7. studenog 2023. naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana izgradi osnovnu infrastrukturu sa svim instalacijama (cesta, voda, struja i telefon) kako bi tužitelj na svojim nekretninama označenim kao čest. zem. 109/113, površine 21.004...

16
Pž 725/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-22/47132-12 od 3. listopada 2023. određeno je da se u sudski registar upisuje promjena člana društva Poliklinika Bagatin d.o.o. Zagreb prema podacima naznačenim u prilogu rješenja koji su njegov sastavni dio. 2. Protiv tog rješenja žalbu je pod...

17
Pž 1260/2023-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2234/2021-39 od 15. prosinca 2022. u točki I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koje je donio javni bilježnik B. J. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-7220/2019 od 12. rujna 2019. Točkom II. izreke naloženo je tužite ...

18
Pž 27/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-247/22 od 14. studenog 2023. utvrđena je osnovanom tražbina tužitelja prema tuženiku u ukupnom iznosu od 676.026,65 EUR odnosno 5.093.522,79 kn u drugom višem isplatnom redu (točka I. izreke), te je naloženo tuženiku da naknadi tuži...

19
Pž 4366/2023-2; 19.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem poslovni broj P-2364/2023 od 17. studenog 2023., Trgovački sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari po točkama 1.) I.3., III.2. i 2.). tužbenog zahtjeva (točka 1. izreke) te je odredio da će se po pravomoćnosti tog rješenja spis ustupiti Općinskom...

20
Pž 4418/2021-6; 15.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2039/2019-11 od 1. srpnja 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 10.645,63 kn / 1.412,83 EUR sa zateznim kamatama od 5. srpnja 2017. do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. izreke) te je naloženo tužitelju naknadi...

21
Pž 169/2024-2; 14.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je pobojno propuštanje izjavljivanja žalbe protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-240/16 od 21. prosinca 2017. o dosudi prvotuženikovih nekretnina drugotuženiku, pa bi drugotuženik bio dužan trpjeti...

22
Pž 539/2024-2; 13.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-7/2023 od 15. prosinca 2023. utvrđena je osnovanom tražbina tužitelja prema tuženiku u iznosu od 8.750,00 EUR / 65.926,88 kn (točka I. izreke), odbijen je tužiteljev zahtjev u dijelu kojim zahtijeva utvrđenje da je osnovana tražbina tužitelja pr ...

23
Pž 500/2024-2; 12.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-874/2021-13 od 2. studenog 2023. odbačena je tužba od 29. travnja 2015., kao nedopuštena. 2. Iz obrazloženja navedenog rješenja u bitnome proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio jer je tijekom prvostupanjskog postupka nad prvotuženikom ...

24
Pž 2922/2023-2; 8.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je točkom I. izreke odbačen tuženikov prigovor radi prebijanja za tuženikovu protutražbinu prema tužitelju u iznosu od 10.196,42 EUR kao nedopušten, točkom II. je tužitelju naloženo tuženiku naknaditi troškove postupka u iznosu od 621,93 EUR u roku od 15 dana dok je točkom III...

25
Pž 579/2024-2; 8.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-202/2017-33 od 27. studenoga 2023. pozvan je stečajni upravitelj preuzeti postupak pod poslovnim brojem P-202/2017. Prema obrazloženju, proizlazi da je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 29. prosinca 2020. utvrđen prekid postupka jer je tuži...

26
Pž 520/2024-2; 6.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-171/2023-42 od 13. prosinca 2023. odbijen je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom (točka I. izreke) i određeno da je predlagatelj dužan naknaditi troškove postupka u iznosu od 740,22 eura / 5.577,19 kuna, dok će se višak uplać...

27
Pž 1767/2023-3; 6.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-537/22 od 17. ožujka 2023. poništen je ugovor o osiguranju imovine na temelju kojeg je izdana polica za osiguranje imovinskih rizika - A. B. S. broj B3 s početkom važenja osiguranja od 11. travnja 2021. i trajanjem do ...

28
Pž 4328/2023-2; 6.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom zbog ogluhe Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2500/23 od 9. studenog 2023. odlučeno je: „I. Utvrđuje se ništetnom Odluka donesena na skupštini društva Š. d.o.o. A3 , OIB B2 , dana 30. lipnja 2023. koja glasi: Daje se razrješnica upravi društ ...

29
Pž 1478/2023-2; 5.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-747/2022 od 26. siječnja 2023., naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 164,13 EUR s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), odbijen je kao neosnovan zahtjev za isplatu iznosa od 71,48 EUR s pripadajućim zakonskim zat...

30
Pž 1008/2024-2; 5.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem dopuštena je zabilježba spora u sudskom registru tog suda u glavnoj knjizi, registarskom ulošku MBS B3 , OIB B1 (čl. 38.a st. 2. Zakona o sudskom registru, „Narodne novine“ broj: 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15 ...

31
Pž 224/2024-2; 30.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj St-1219/2023-14 od 22. prosinca 2023. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Gastro mreža d.o.o., Zagreb, 22. prosinca 2023. u 11,45 sati, kada je to rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na mrežnoj strani...

32
Pž 1548/2021-5; 30.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2050/2019 od 21. prosinca 2020. naloženo je tuženiku iseljenje iz poslovnog prostora površine 63,82 m2 koji se sastoji od četiri prostorije s kojim su neodvojivo povezani odgovarajući suvlasnički dijelovi nekretnine i kuća popisni broj 479 i dvor...

33
Pž 3159/2023-2; 30.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 832,08 EUR / 6.269,31 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u izreci presude pa do isplate i to prema stopama tih kamata ...

34
Pž 304/2024-2; 30.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se naloži tuženima solidarno platiti tužitelju iznos od 887.212,98 EUR / 6.684.706,16 HRK s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke), naloženo je tužitelju prvotuženiku naknaditi troškove parničnog postupk...

35
Pž 295/2024-2; 29.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-211/2020-9 od 2. rujna 2022. odbijen je kao neosnovan prigovor ovrhovoditelja od 30. kolovoza 2022. i potvrđeno rješenje o pristojbi tog suda poslovni broj Ovr-211/2020 od 25. kolovoza 2022. 2. Ovrhovoditelj je protiv tog rješenja podnio žalbu...

36
Pž 3433/2022-5; 29.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1776/2020 od 23. studenoga 2020. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. poslovni broj Ovrv-3962/2019 od 2. listopada 2019. kojim je naloženo tuženiku da tužitelju plati novčanu tražbinu od ...

37
Pž 4092/2021-5; 29.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je kao nepravovremen tuženikov zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka. Prvostupanjski sud je tako odlučio jer tuženik, iako uredno pozvan na ročište za glavnu raspravu nije pristupio, nego je zahtjev za naknadu troškova podnio nakon zaključenja glavne rasprave....

38
Pž 3896/2023-2; 29.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je ukinut u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. K. poslovni broj Ovrv-4898/16 od 27. listopada 2016. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 90.000,00 kn / 11.945,05 EUR zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku ...

39
Pž 3574/2023-2; 25.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1928/2022-14 od 7. rujna 2023. odbačen je kao nepravovremen prijedlog tuženika za ponavljanje postupka (točka I. izreke) i odbijen je tuženikov zahtjev za naknadu troškova postupka od 426,37 EUR / 3.212,48 kn. 2. U obrazloženju navede ...

40
Pž 5247/2022-2; 24.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je (točka I. izreke) da je tužiteljica stekla pravo vlasništva nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu, u naravi stan i garaža pobliže označeni u izreci kao: a) 176. suvlasnički dio: 22/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-176...

41
Pž 2114/2022-4; 24.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke proglašena je u cijelosti nedopuštenim ovrha, pljenidba i prijenos u postupku izravne naplate na temelju bjanko zadužnice javnog bilježnika V. Š. poslovni broj OV-2377/11 od 30. ožujka 2011. g., pokrenutim kod Financijske agencije Zagreb na temel ...

42
Pž 3986/2023-2; 24.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom označenom u izreci Trgovački sud u Zagrebu je odlučio: „I. Nalaže se tuženiku, E. B. d.d., A5 , OIB: B3 , isplatiti tužitelju M. N. d.o.o. u stečaju, A1 , OIB: B1 , iznos od 20.552.954,01 eura / ...

43
Pž 2038/2019-7; 23.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-2458/18 od 21. veljače 2019. odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 1.245,00 kn sa zateznim kamatama od 25. rujna 2018. do isplate po stopi propisanoj za trgovačke ugovore. 2. Dopunskim rješenjem poslovni broj P-2458/18 od ....

44
Pž 52/2024-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem otvoren je stečajni postupak nad dužnikom S&S COMPUTERS j.d.o.o., OIB 75776266269, Vidovec, Trg Svetog Vida 4, s danom 15. studenog 2023. (točka I. izreke), imenovan je stečajni upravitelj (točka II. izreke), zaključen je stečajni postupak jer stečajna masa nije dostatna niti ...

45
Pž 3123/2023-4; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-556/2023 od 15. lipnja 2023. odbijen je tužbeni zahtjev da se poništi pravorijek Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori broj AS-P-2012/45 od 24. siječnja 2018. i da se predmet vrati Stalnom arbitražnom sudištu na ponovan po...

46
Pž 4113/2022-4; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1024/2019 od 14. srpnja 2022. u točki I. njezine izreke odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženicima solidarno platiti prvotužitelju iznos od 226.284,90 EUR / 1.704.943,57 kn i drugotužitelju iznos od 217.410,98 EUR / 1.638.083,03 kn sa zat...

47
Pž 4130/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj St-396/2023-8 od 27. listopada 2023. obustavljen je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, društvom Oblak - S j.d.o.o. (točka I. izreke), ukinuta je mjera osiguranja o imenovanju privremenog s...

48
Pž 4119/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-64/12-51 od 28. svibnja 2013. u točki I. njene izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženik je dužan platiti tužitelju iznos od 3.639.148,15 kuna sa zateznim kamatama om dobivenom uvećanjem eskonte stope HNB koja je vrijedila zadnjeg da...

49
Pž 176/2024-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-826/23 od 15. prosinca 2023. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Kabel-izolator d.o.o., Zagreb (točka I. izreke), za stečajnog upravitelja imenovana je Josipa Jurčić iz Zagreba (točka II. izreke). Točkom III. izreke naloženo je Financijsk...

50
Pž 2721/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom navedenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od suda da se proglasi nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-4161/21 od 23. rujna 2021. (točka I. izre...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a