Poredano po:

Broj dokumenata: 1643

1
Hrvatski mehanizam ujednačavanja sudske prakse pred sudom Europske unije: je li ipak prihvatljiv?

Datum objave: 5.12.2023

Sažetak: Iako hrvatski pravosudni sustav ne poznaje institut presedana tipičan za common law pravne sustave, ipak postoje unutarnji mehanizmi čiji je cilj osigurati usklađenost sudske prakse unutar hrvatskih sudova. Jedan takav ogleda se u obvezatnosti pravnih shvaćanja sjednica sudskih odjela i sjednica sud...

2
Povjeravanje poslova upravljanja nekretninama u vlasništvu RH u odnosu na županije

Datum objave: 30.11.2023

Sažetak: Vlada je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026., komponentom C 2. - Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponentom C 2.4. - Unapređenje upravljanja državnom imovinom, reformskom mjerom R.5. - Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu između ostalog predvi...

3
Vjerovnička sukcesija na primjeru prisilnog zaloga prema ovršnim pravilima

Datum objave: 28.11.2023

Sažetak: U radu se analiziraju pretpostavke iz članka 32. Ovršnog zakona kojima treba udovoljiti cesionar kako bi s uspjehom pokrenuo postupak osiguranja prisilnom hipotekom svoje cedirane tražbine odnosno stupio u postupak nedobrovoljnog osiguranja u svrhu osiguranja takve tražbine. Prikazana su posebna obi...

4
Položaj Hrvatske narodne banke u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije

Datum objave: 23.11.2023

Sažetak: 22.11.2020. implementiran je Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (stupio je na snagu 1. siječnja 2021.), kojim se usklađuje unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Iako Hrvatska narodna banka (HNB) nije tijelo postupku prisilne likvidacije, ima od...

5
Povjerljivost elektroničkih komunikacija u kontekstu kaznenog postupka

Datum objave: 21.11.2023

Sažetak: Veliki se broj informacija razmjenjuje posredstvom elektroničkih komunikacijskih usluga, kao što su internet i mobilna telefonija, koji se pružaju preko za to predviđene komunikacijske mreže. Te usluge i mreže zahtijevaju posebna pravila i zaštitne mehanizme kako bi se osiguralo pravo korisnika na p...

6
Pobojnost odluka skupštine

Datum objave: 16.11.2023

Sažetak: Odluke skupštine društva, ovisno o kojoj vrsti nedostatka se radi, mogu biti ništetne ili pobojne. Ranije smo pisali o ništetnosti odluka skupštine, dok ćemo u ovom članku pisati o pobojnosti odluka skupštine. Odredbe koje reguliraju pobojnost odluka glavne skupštine dioničkog društva sadržane su u ...

7
Ništetnost odluka skupštine

Datum objave: 14.11.2023

Sažetak: Odluke skupštine dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću moraju biti u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, prisilnim propisima te pravilima morala društva, kao i pravilima na kojima dioničko društvo temelji svoje djelovanje sadržanim u statutu, odnosno društvo s ograničenom odgovorno...

8
Zakonitost prikupljanja podataka o sadržaju elektroničkih dokaza

Datum objave: 9.11.2023

Sažetak: Odgovarajući i kvalitetan pravni okvir za pribavljanje dokaznog materijala u elektroničkom obliku postupno nastaje, a sasvim sigurno zahtijevati će buduću nadogradnju, poglavito u slučaju najkompleksnijih dokaza, onih o sadržaju elektroničke komunikacije. Zadiranje u temeljna ljudska prava neumitno ...

9
Pravni temelj djelovanja kulturnih vijeća u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 7.11.2023

Sažetak: Preko zakona i strateških dokumenata, kojima se uređuje funkcioniranje svih kulturnih djelatnosti, na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini oblikuje se kulturna politika 1 , koja se kao javna politika određuje kao svjesno reguliranje javnog interesa u djelatnosti kulture 2 i odlučivanje o svim p...

10
Rokovi trajanja istražnog zatvora i rokovi zastare prema pravnoj kvalifikaciji kaznenog djela iz prvostupanjske presude

Datum objave: 2.11.2023

Sažetak: Istražni zatvor najstroža je mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika u kaznenom postupku. Primjenjuje se vodeći računa o načelima razmjernosti i supsidijarnosti propisanim u članku 4. Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/...

11
Pravo intelektualnog vlasništva u industriji videoigara

Datum objave: 31.10.2023

Sažetak: Industrija videoigara relativno je mlada industrija, no svojim aktivnim djelovanjem, stalnim i ubrzanim razvojem koji se oslanja kako na svijet tehnoloških inovacija tako i na svijet kreativnosti, postala je jedna od najprofitabilnijih kreativnih industrija na svijetu. Upravo taj spoj tehnologije i ...

12
Izuzeće sudaca u parničnom postupku

Datum objave: 26.10.2023

Sažetak: U ovom članku autor analizira institut izuzeća sudaca u parničnom postupku, odnosno u kojim slučajevima i na koji način se suci izuzimaju iz suđenja u parničnom postupku, a kojim institutom se ostvaruje pravo na pravično suđenje, pozivajući se pri tome na aktualnu sudsku praksu.

13
Naknada štete zbog povrede osobnih podataka: Sud Europske unije pojasnio pod kojim se uvjetima može tražiti naknada nematerijalne štete

Datum objave: 24.10.2023

Sažetak: U svibnju ove godine Sud Europske unije donio je dugo očekivanu odluku u području naknade nematerijalne štete zbog povrede osobnih podataka. Radi se o presudi Österreichische Post, prvoj takvoj odluci donesene u tom pravnom području. Sud Europske unije iskoristio je priliku koju su mu pružili upućen...

14
Upisi u zemljišnu knjigu temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju te razlike kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Datum objave: 19.10.2023

Sažetak: Ugovor o doživotnom uzdržavanju je ugovor kojim se jedna ugovorna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje da će drugu stranu ili trećega (primatelj uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da se stjecanje stvari i prava odgođeno ...

15
Neplaćeni porezi i doprinosi kao obvezni razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave

Datum objave: 17.10.2023

Sažetak: Naručitelj je obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 1. u RH, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u RH, ili 2. u RH ili u državi poslovnog nasta...

16
Presumpcija nevinosti pritvorenika

Datum objave: 12.10.2023

Sažetak: Osobe koje se sumnjiči da bi počinile kazneno djelo ili prekršaj sukladno članku 28. Ustava ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i članku 5. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - proči...

17
Pravo na privatnost

Datum objave: 10.10.2023

Sažetak: Jedno od ključnih prava je pravo na privatnost. Poštovanje tog prava je nešto čemu teži svako ljudsko biće. Danas, u vidu demokracije, možemo pronaći put koji će nas voditi do postizanja i izvršenja tih prava, zahtijevajući ono što držimo da će zaštiti naš privatni život u svakom njegovom djelu. U d...

18
Što su tzv. neuroprava i ima li potrebe za njihovim pravnim uređenjem?

Datum objave: 5.10.2023

Sažetak: S obzirom na ubrzani razvoj neurotehnologije i, posebice, sve veću primjenu metoda koje počivaju na primjeni umjetne inteligencije, dio znanstvene i stručne javnosti izrazio je svoju zabrinutost zbog mogućih slučajeva njezinih zloupotreba ističući važnost postojanja pravila koja bi trebala zajamčiti...

19
Roditeljska skrb nakon razvoda braka

Datum objave: 3.10.2023

Sažetak: Roditeljska skrb predstavlja institut obiteljskog prava kojemu je posvećena posebna pažnja u hrvatskom zakonodavstvu. Karakteristike roditeljske skrbi su da ona predstavlja i pravo i dužnost, da se temelji na sporazumu i ravnopravnosti roditelja, te da je prilikom uređenja ovoga instituta najvažnije...

20
Uz nadolazeću novelu Stečajnog zakona: kako razriješiti koliziju prava na pristup informacijama i prava na zaštitu osobnih podataka

Datum objave: 28.9.2023

Sažetak: E-oglasna ploča besplatna je i javna usluga koja omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča sudova i drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Portal e-oglasna ploča omogućava objavu svih pismena koja bi se po procesnim zakonima trebala objavljivati na fizičkim oglasnim pločama sudova. Prem...

21
Pomirenje nepomirljivog - zaštite žrtve obiteljskog nasilja ili apsolutno pravo obrane uskratom iskaza privilegiranog svjedoka

Datum objave: 26.9.2023

Sažetak: Javna vlast predstavljena po zakonodavcu mora se svrstati i odlučiti želi li pružiti adekvatnu zaštitu žrtvama obiteljskog nasilja ili će i nadalje ustrajati na paralelnom sustavu omogućavanja uskrate iskaza tim istim žrtvama kao privilegiranim svjedocima po normama kaznenog procesnog prava. Konzumi...

22
Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

Datum objave: 21.9.2023

Sažetak: Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti prim...

23
Odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja nakon Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima NN 126/21.

Datum objave: 19.9.2023

Sažetak: Još od vremena rimskog prava jedna od osnovnih krilatica kojom se vodilo prilikom sklapanja ugovora jest pacta sund servanta, a koja je označavala da se obje ugovorne strane moraju pridržavati ugovora. Danas je ta latinska izreka temeljni postulat obveznog prava i sadržana u načelu dužnosti ispunje...

24
Prestanak članstva predstavnika radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 14.9.2023

Sažetak: Pravo radnika na participaciju u odlučivanju kod poslodavca zajamčeno je u čl. 56. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 8/98. - proč. tekst, 113/00., 124/00. - proč. tekst, 28/01., 41/01. - proč. tekst, 55/01. - ispr., 76/10., 85/10. - proč. tekst i 5/14. - Odluka USRH),...

25
Je li poljuljana trodioba vlasti u Republici Hrvatskoj?

Datum objave: 12.9.2023

Sažetak: S obzirom na aktualna događanja na političkoj sceni u RH, mišljenja smo da nema aktualnije teme nego iznijeti kratki osvrt na same temelje organizacije vlasti u našoj državi. U vezi s time iznijeti ćemo neke opservacije i ukazati na simptomatične činjenice, a odgovor na postavljeno pitanje iz naslov...

26
Ispitivanje svjedoka

Datum objave: 7.9.2023

Sažetak: Svjedok je osoba različita od okrivljenika, za koju je vjerojatno da će moći dati obavijesti o kaznenom djelu, počinitelju i o ostalim za proces važnim okolnostima. O značenju iskaza svjedoka kao dokaza postoje različita gledišta, od stajališta da je iskaz svjedoka osnovni i najvažniji dokaz, zatim ...

27
Pravo na uslugu osobne asistencije

Datum objave: 5.9.2023

Sažetak: Tridesetak godina nakon uspostavljanja hrvatske države, te sedamnaest godina nakon što su manjem broju potrebitih osoba s invaliditetom osobni asistenti uslugu osobne asistencije pružali putem tzv. Pilot projekta osobne asistencije za najteže osobe s invaliditetom kojeg su operativno provodile udrug...

28
Prokura

Datum objave: 31.8.2023

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo o prokuri - obliku trgovačke punomoći čiji je sadržaj i opseg ovlasti određen odredbama čl. 44. do 54. Zakona o trgovačkim društvima 1 , uz osvrt na sudsku praksu.

29
Odsutnost s posla - novi institut hrvatskog radnog prava

Datum objave: 29.8.2023

Sažetak: Jedan od novih instituta koji su tim posljednjim izmjenama i dopunama („Narodne novine“ br. 151/22.) uvedeni u naše radno zakonodavstvo je pravo na odsutnost s posla.

30
Novo europsko uređenje međunarodne otmice djeteta - veća pravna sigurnost?

Datum objave: 24.8.2023

Sažetak: U radu je prikazan novi, intraeuropski režim međunarodne otmice djeteta na snazi od 1. kolovoza 2022. Uredbom Bruxelles II ter uveden je cijeli niz novih pravila koja se odnose na građanskopravne aspekte međunarodne otmice djeteta, a sve u svrhu što bolje zaštite najboljeg interesa djeteta, povećava...

31
Analiza Zakona o mirnom rješavanju sporova: još jedna reforma zaštite povrijeđenih i ugroženih subjektivnih prava

Datum objave: 22.8.2023

Sažetak: Dugotrajnost građanskih postupaka i povećan broj nagomilanih predmeta postali su najkonkretniji primjer disfunkcionalnosti sudskog sistema zaštite povrijeđenih i ugroženih subjektivnih prava. Stoga se nakon višedesetljetne marginaliziranosti problematika mirenja u posljednjih nekoliko godina aktuali...

32
Prestanak ustanove

Datum objave: 17.8.2023

Sažetak: Ustanova kao posebna pravna osoba određena je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama...

33
Osvrt na nastanak, primjenu i ukidanje instituta vjerodostojnog tumačenja zakona u hrvatskom pravu

Datum objave: 10.8.2023

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 11. srpnja 2023. odluku kojom se ukidaju pojedine odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora u onim dijelovima koji se odnose na vjerodostojno tumačenje zakona. Time je iz hrvatskoga pravnog sustava - nakon više od sedamdeset i pet godina od njegova uvođenja 1947., ...

34
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Datum objave: 8.8.2023

Sažetak: Na 16. sjednici održanoj 14. srpnja 2023. godine Hrvatski sabor u hitnom postupku usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima - dalje u tekstu ZSZPP, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 82/2023. i stupio je na snagu 29. srpnja 2023. go...

35
Uz novelu Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika

Datum objave: 3.8.2023

Sažetak: Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređena su Zakonom o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika. Polazeći od teze kako ovaj vid materijalnog osiguranja može predstavljati značajnu formalnu garanciju individualne nezavisnosti nositelja prav...

36
Reguliranje sezonskog zapošljavanja u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 1.8.2023

Sažetak: U Republici Hrvatskoj turizam i dalje predstavlja značajnu gospodarsku granu, čiji prihodi imaju velik udio u nacionalnom proračunu. Za uspješno obavljanje turističke djelatnosti posebno u sezonalnom razdoblju neophodni su stručni i kvalitetni sezonski radnici, a koje je u posljednje vrijeme sve tež...

37
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu (III. dio)

Datum objave: 27.7.2023

Sažetak: U trećem dijelu ćemo reći nešto o radilištima, gradilištima, inspekcijskom nadzoru i odgovornosti za štetu.

38
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu (II. dio)

Datum objave: 25.7.2023

Sažetak: U drugome dijelu bit će govora o osposobljavanju radnika, prvoj pomoći zaštiti od požara i evakuaciji te o stručnjacima zaštite na radu.

39
Uređenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti na radu

Datum objave: 20.7.2023

Sažetak: U seriji od tri članka dat ćemo prikaz bitnih elemenata zaštite na radu općenito a i kroz zakonodavni okvir zakonodavni okvir Republike Hrvatske gdje je temeljni akt Zakon o zaštiti na radu iz kojega izviru svi ostali podzakonski akti. Ujedno ćemo spomenuti i ostale zakone koji su neposredno ali i p...

40
Ponovna uporaba informacija javnog sektora

Datum objave: 18.7.2023

Sažetak: Tehnološki napredak društva i njegova transformacija kroz sveopću digitalizaciju, polako ali sigurno zahvaća i područje djelovanja javne uprave. Digitalizacija javne uprave ima za cilj doprinijeti povećanju njezine konkurentnosti, inovativnosti, a povrh svega učinkovitosti koja se u svojoj konačni...

41
Dozvoljena izmjena ponude u postupcima javne nabave

Datum objave: 13.7.2023

Sažetak: Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponude u postupcima javne nabave omogućava naručitelju da od ponuditelja zahtijeva dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostavu nužnih informacija ili dokumentacije koje su ponuditelji trebali dostaviti u ponudi ili tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda....

42
Pobojni ugovori

Datum objave: 11.7.2023

Sažetak: Predmet ovog članak je institut pobojnosti kao lakši oblik nevaljanosti ugovora. Stoga ćemo u ovom članku izložiti iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz osvrt na sudsku praksu.

43
Prosuđivanje kriterija opasnosti od ponavljanja djela na temelju neosuđivanosti počinitelja kod odluke o istražnom zatvoru

Datum objave: 6.7.2023

Sažetak: Istražni zatvor kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika za potrebe kaznenog postupka treba se primjenjivati iznimno, međutim prosudba kriterija opasnosti od ponavljanja kaznenog djela ne smije se zasnivati isključivo, niti jedino na činjenici da li je riječ o povratniku u kaznenopravnom smislu...

44
Praksa domaćih sudova redovne nadležnosti na području ravnopravnosti spolova, zabrane diskriminacije na osnovi spola i spolnog uznemiravanja

Datum objave: 4.7.2023

Sažetak: Od 1995. Republika Hrvatska (dalje u tekstu: RH) promijenila je ukupno tri Zakona o radu. Svi ti zakoni (koji su na snazi od 1. siječnja 1996. pa nadalje) sadržavali su zaštitu od uznemiravanja i diskriminacije na radu i/ili u svezi s radom, ali su razine zaštite bile različite. Kako su se mijenjali...

45
Dodatan rad radnika

Datum objave: 29.6.2023

Sažetak: Posljednjom novelom Zakona o radu („Narodne novine“ br. 151/22) uređen je dodatan rad radnika na nov način, redefiniran je u skladu sa stvarnim potrebama za radom na tržištu rada i pravom radnika na dodatno zaposlenje, u interesu je radnika, koji može raditi u dodatnom radu isključivo ako to želi, p...

46
Umjetna inteligencija (AI) u parnici: početne rasprave

Datum objave: 27.6.2023

Sažetak: Živimo u vremenu brzih društvenih promjena u svim područjima ljudskog djelovanja, čija je navodna svrha stvaranje boljih uvjeta za život svih ljudi na planetu. U želji da se suprotstavimo daljnjem prodoru laicizma, simplificiranja te da održimo klasični, stoljećima dokazani pravni poredak od iznimne...

47
Novi Zakon o predstavničkim tužbama u Republici Hrvatskoj i neke dileme

Datum objave: 20.6.2023

Sažetak: U Republici Hrvatskoj upravo je donesen i objavljen novi posebni Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, sukladno obvezi transpozicije Direktive EU 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih ...

48
Obveza podnošenja zahtjeva za prethodnu odluku Sudu Europske unije: Najnovije odluke Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava ponovno osvjetljavaju stara pravila

Datum objave: 15.6.2023

Sažetak: U svojoj dugogodišnjoj praksi, Sud Europske unije detaljno je uredio mehanizam prethodnog postupka. Posebno mjesto u tom mehanizmu zauzima obveza nacionalnih sudova posljednjeg stupnja da Sudu Europske unije upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. Ta obveza obraćanja luksemburškom sudu trpi određene i...

49
Zakon o mirnom rješavanju sporova: Korak unaprijed ili još jedna propuštena prilika?

Datum objave: 14.6.2023

Sažetak: U Saboru je 7. lipnja 2023. prihvaćen konačni prijedlog Zakona o mirnom rješavanju sporova (dalje: ZMRS) čime je Hrvatska dobila novi zakon koji na opći način regulira alternativno rješavanje sporova, stavljajući izvan snage dosadašnji Zakon o mirenju. Zakonski prijedlog ovog propisa bio je u stručn...

50
Kaznena djela i druge nezakonitosti u štrajku državnih službenika

Datum objave: 13.6.2023

Sažetak: Dopuštenost, zakonitost štrajka ne znači da je dozvoljeno činjenje kaznenih djela za vrijeme trajanja štrajka, kako štrajkašima i organizatorima štrajka, tako i drugim osobama.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje