Poredano po:

Broj dokumenata: 1449

1
Primjena odredbi Zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima

Datum objave: 18.1.2022

Sažetak: Zakon o zemljišnim knjigama - dalje ZZK 1 po svojoj strukturi je materijalnopravni zakon jer sadrži odredbe o materijalno pravnim pretpostavkama i učincima upisa nekretnina u zemljišne knjige, o upisu stvarnih prava na tim nekretninama te upisu pravno relevantnih činjenica i osobnih odnosa u vezi s...

2
Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama

Datum objave: 13.1.2022

Sažetak: Posredovanje u prometu nekretnina predstavlja radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. 1 Nalogodavac j...

3
Tajnost podataka i pravo na pristup informacijama

Datum objave: 11.1.2022

Sažetak: Zaštita tajnih (klasificiranih) podataka ulazi u domenu informacijskoga upravnog prava, uz, prije svega, pravo na pristup informacijama, zaštitu osobnih podataka, arhivsku djelatnost, te upravnopravne segmente medijskog prava i poslovne tajnosti. Navedene cjeline unutar informacijskoga upravnog prav...

4
Moramo li mijenjati sudsku praksu o pravu radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nakon utvrđenja da je otkaz bio nedopušten?

Datum objave: 7.1.2022

Sažetak: Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud EU) dana 25. lipnja 2020. donio je jednu odluku izuzetno važnu (i) za (hrvatsko) pravno uređenje instituta godišnjeg odmora. Odluka je donesena u spojenim predmetima C-762/18 i C-37/19.

5
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni su od 1. siječnja 2022.

Datum objave: 4.1.2022

Sažetak: Delegiranim uredbama od 10. studenoga 2021. godine Europska komisija je utvrdila nove financijske vrijednosti europskih pragova, koji će se od 1. siječnja 2022. godine primjenjivati u postupcima javne nabave koje provode naručitelji koji su obveznici primjene propisa o javnoj nabavi. Autor u članku ...

6
Prisilne licencije u odnosu na javnozdravstvene probleme kao rješenje za sprječavanje zlouporaba vladajućeg položaja proizvođača farmaceutskih proizvoda

Datum objave: 30.12.2021

Sažetak: Ovaj rad tematizira institut prisilnih licencija u odnosu na javnozdravstvene probleme kao moguće rješenje za sprječavanje zlouporabe vladajućeg položaja proizvođača farmaceutskih proizvoda. Proizvođači farmaceutskih proizvoda, naročito lijekova i cjepiva namijenjenih sprječavanju širenja i/ili lije...

7
O (ne)dopuštenosti revizije u ostavinskom postupku

Datum objave: 28.12.2021

Sažetak: Vrhovni je sud Republike Hrvatske, na drugoj sjednici Građanskog odjela održanoj 1. ožujka 2021., zauzeo novo procesnopravno shvaćanje 1 o dopuštenosti revizije kao izvanrednog pravnog lijeka u ostavinskom postupku nakon stupanja na snagu posljednje Novele Zakona o nasljeđivanju 2 iz 2019. donijet...

8
Pravni učinci i posljedice promjena vjerovnika u obveznom odnosu

Datum objave: 23.12.2021

Sažetak: U članku se obrađuju pravni učinci i pravne posljedice promjene vjerovnika u obveznopravnom odnosu koje se tiču cesije i subrogacije. Promjenom subjekata na vjerovničkoj strani u obveznopravnom odnosu ne mijenja se identitet tog odnosa, što znači da novi vjerovnik može od dužnika tražiti ispunjenje ...

9
Teret dokazivanja činjenice potpisivanja isprave

Datum objave: 21.12.2021

Sažetak: Kao sporna činjenica u nekim parničnim postupcima javlja se pitanje je li stranka (najčešće tuženik) potpisnik određene isprave. Utvrditi je li potpis na ispravi autentičan odnosno pripada li osobi koja je navedena kao potpisnik potrebno je u pravilu u sporovima u kojima tužitelj zahtijeva od tuženi...

10
Izravna dodjela ugovora o javnoj nabavi provedbom pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, u upravnoj i sudskoj praksi

Datum objave: 16.12.2021

Sažetak: Autor u članku obrađuje pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje kroz praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo), Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dal...

11
Siva zona drugostupanjskog postupka: Je li uloga suca evidencije sudske prakse i mehanizam obvezujućih pravnih shvaćanja u skladu sa zahtjevom neovisnosti i samostalnosti sudaca propisanim pravom Europske unije?

Datum objave: 13.12.2021

Sažetak: Pred Sudom Europske unije upućen je zahtjev za prethodnu odluku u kojemu se ispituje je li hrvatski drugostupanjski postupak u skladu s pravom Unije. Prvo pitanje koje se u tom kontekstu pojavljuje odnosi se na ulogu suca za praćenje sudske prakse, tzv. suca evidencije, i ovlast koju taj sudac ima u...

12
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

Datum objave: 9.12.2021

Sažetak: Radni odnos zasnovan ugovorom o radu može se nastaviti i s osobom na strani poslodavca koja izvorno nije bila stranka ugovora o radu, odnosno može se dogoditi da osoba koja nije stranka ugovora o radu odgovara radniku za obveze iz radnog odnosa.

13
Uz nadolazeću reformu Zakona o stečaju potrošača: Može li maloljetnik biti subjekt postupka stečaja potrošača?

Datum objave: 7.12.2021

Sažetak: Potrošačko stečajni postupci su osmišljeni imajući u vidu punoljetne osobe i nisu prilagođeni odgovoriti na jedinstvene i posebne potrebe maloljetnika. Maloljetnicima je zbog nedostatka poslovne sposobnosti u većini slučajeva potrebna podrška roditelja, ili staratelja da pokrenu sudski (građanski) p...

14
Novele Zakona o obveznim odnosima

Datum objave: 2.12.2021

Sažetak: U Narodnim novinama br. 126/21. objavljene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje se u cijelosti odnose na usklađivanje pravnih instituta odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije) sa odredbama nove europske direktive o određen...

15
Pravo na pristup sudu (kao sastavni dio ljudskog prava na pošteno suđenje) u odlukama sudova o troškovima postupka

Datum objave: 30.11.2021

Sažetak: Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP) donio je više presuda i odluka protiv Republike Hrvatske u kojima se izjašnjavao o povredi prava na pošteno suđenje povezano uz naknadu troškova postupka.

16
Ponuda i prihvat ponude

Datum objave: 25.11.2021

Sažetak: Gotovo svakodnevno u našem životu dobivamo ponude, odbijamo ih ili prihvaćamo te na taj način sklapamo ugovore, a da o tome niti ne razmišljamo, primjerice kada dođemo u prodavaonicu i kupimo neki proizvod. Međutim, pitanje ponude i njezina prihvata nije uvijek tako jednostavno kao u primjeru kupnje...

17
Primjena načela oportuniteta u prekršajnim postupcima inspektora Državnog inspektorata

Datum objave: 23.11.2021

Sažetak: Ako inspekcijskim nadzorom utvrde da je povredom propisa čiju primjenu nadziru počinjen prekršaj i za isti propisana prekršajnopravna sankcija, inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su i dužni protiv počinitelja prekršaja pokrenuti prekršajni postupak, osim kada je posebnim zakonom ili Zakonom ...

18
Promišljanja uz moguću dejudicijalizaciju dijela zemljišnoknjižnih predmeta na javne bilježnike

Datum objave: 16.11.2021

Sažetak: Od hrvatskog Ustava iz 1990. ("Narodne novine" br. 56/90.), koji je na bitno drugačiji način regulirao ustroj i položaj sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, sustavno se radi na daljnjoj reformi, razvoju i unaprjeđenju stanja u sudstvu. Ipak loši procesni parametri, među ostalim, i u zemljišnoknjižn...

19
Neželjeni kontakt kod kaznenog djela nametljivog ponašanja

Datum objave: 11.11.2021

Sažetak: Mehanizam zaštite privatnosti i osobne sigurnosti žrtve, od upliva osoba s kojima ne žele biti u doticaju, ne djeluje uvijek i beziznimno. Općepoznato je da kazneno pravo stupa na scenu kao ultima ratio zaštite povrijeđenih ili ugroženih prava i sloboda građana, tek onda kada ne postoji drugo sredst...

20
Praksa Europskog suda za ljudska prava i domaćih sudova o pravu na dom u privatnopravnim odnosima

Datum objave: 9.11.2021

Sažetak: U sudskim postupcima pred hrvatskom sudovima stranke sve više traže ostvarivanje prava na dom pozivanjem na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (dalje u tekstu ESLJP ili Sud).

21
Izvoz robe kao sadržaj osobne prtljage putnika i porez na dodanu vrijednost

Datum objave: 4.11.2021

Sažetak: U prosincu prošle godine, Sud Europske unije donio je vrlo važnu presudu u kojoj je pojasnio materijalne i procesne aspekte izvoza robe kao sadržaja osobne prtljage putnika. Presuda Bakati donesena je u okolnostima u kojima je prodavatelj sa sjedištem u Europskoj uniji omogućio gospodarskom subjektu...

22
Stjecanje vlasništva nekretnine pravnim poslom i zaštita povjerenja u zemljišne knjige

Datum objave: 2.11.2021

Sažetak: Na početku članka riječ je o općim pretpostavkama stjecanja prava vlasništva na nekretnini. Nakon toga razmatraju se zakonske pretpostavke stjecanja prava vlasništva nekretnine pravnim poslom prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o zemljišnim knjigama. Posebno se upozorava na ...

23
Obnova (novacija)

Datum objave: 28.10.2021

Sažetak: Jedno od temeljnih načela obveznog prava je načelo slobode uređivanja obveznih odnosa, prema kojem sudionici u prometu mogu slobodno uređivati obvezne odnose, ako to nije suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva. Posljedično tome, sudionici obveznog odnosa mogu se spo...

24
Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Datum objave: 26.10.2021

Sažetak: U Narodnim novinama br. 110/21 objavljen je Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja kojim se utvrđuju zajednička pravila o određenim zahtjevima u pogledu ugovora između trgovaca i potrošača o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga, a čije stupanje na snagu je o...

25
Upravni spor: moguće varijante određivanja trajanja odgodnog učinka tužbe

Datum objave: 21.10.2021

Sažetak: Upravne stvari rješavaju se u upravnom postupku, kao zasebnome pravnom postupku, koji u diobi vlasti ne pripada u sudbenu nadležnost. Zbog toga tužba kojom se pokreće upravni spor - kao sudski postupak, zaseban u odnosu na upravni postupak - nema odgodni učinak, osim kad je to zakonom propisano 1 (...

26
Prijenos dionica manjinskih dioničara

Datum objave: 19.10.2021

Sažetak: Prijenos dionica manjinskih dioničara pravni je institut koji regulira prestanak članstva u dioničkom društvu bez volje dioničara, gdje većinski dioničar pod zakonom propisanim uvjetima može isključiti manjinske dioničare. Prijenos dionica manjinskih dioničara poznat je i pod nazivom squeezeout. Nav...

27
Kolektivno otkazivanje ugovora o radu s posebnim osvrtom na problem računanja referentnog razdoblja

Datum objave: 14.10.2021

Sažetak: U ovom radu bit će riječ o institutu kolektivnog otkazivanja viška radnika u hrvatskom zakonodavstvu i u pravu Europske unije. Prikazat će se kako je u teoriji i praksi zamišljeno da poslodavac koji otpušta višak radnika provodi obavezno savjetovanje s radničkim vijećem te na koji način mora provest...

28
Sudačka neovisnost i nepristranost i njihov utjecaj na percepciju javnosti o pravosuđu

Datum objave: 12.10.2021

Sažetak: Značaj pravosudnog sustava i uloge sudaca u društvenom poretku definiran je u brojnim najvišim pravnim dokumentima svih civiliziranih, demokratskih država svijeta, jasnim načelima na kojima se treba temeljiti. Njegov značaj je u službi i služenju građanima. Stoga se na poštivanju ovih načela temelji...

29
COVID-19: odgovornost zdravstvenih ustanova odnosno zdravstvenih djelatnika

Datum objave: 7.10.2021

Sažetak: Povod ovom radu nije sam COVID-19 i „zdravstveno stanje nacije“ 4 , već činjenica da je u Republici Hrvatskoj podnesen i prvi odštetni zahtjev (bez ulaženja u njegov meritum) protiv zdravstvene ustanove zbog smrti osobe uslijed COVID-19, a za koju smrt oštećenici smatraju da je nastupila uslijed zar...

30
Novele u Zakonu o općem upravnom postupku

Datum objave: 5.10.2021

Sažetak: Nakon punih 11 godina došlo je do intervencije u Zakonu o općem upravnom postupku čija je osnovna intencija aktivnija uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije što ubrzava i pojednostavljuje upravne postupke, a istodobno korištenjem elektroničke komunikacije smanjuju se troškovi a povećava uč...

31
Sklapanje ugovora i njegovo stupanje na snagu

Datum objave: 30.9.2021

Sažetak: Autor je u ovom članku upozorio na važnost postojanja i ograničenja autonomije volje stranaka pri sklapanju ugovora koje je propisano prisilnim propisima. U vezi s time iz praktičnih razloga istaknuo je osobitosti dobrovoljnog i obveznog sklapanja ugovora kao i pitanje vremena i mjesta njegova zaklj...

32
Dostava, pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016 u praksi Visokog upravnog suda RH

Datum objave: 28.9.2021

Sažetak: Autor u članku obrađuje institut pojašnjenja i upotpunjavanja ažuriranih popratnih dokumenata iz članka 263. ZJN 2016, kroz noviju praksu Visokoga upravnoga suda RH (dalje: VUS).

33
Zaštitne mjere propisane Prekršajnim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji

Datum objave: 23.9.2021

Sažetak: Zaštitne mjere su propisane Prekršajnim zakonom ("Narodne novine" br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. - u nastavku teksta: PZ) i smještene u Glavu sedmu (VII.) u članak 50.PZ-a, te se mogu propisati u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine. Isto tako, vrste zaštitnih mjera su ...

34
Utvrđivanje postojanja pravnog interesa kod kondemnatorne tužbe

Datum objave: 21.9.2021

Sažetak: Parnični postupak je osnovni sistem pružanja pravne zaštite u građanskom sudskom postupku. Do njegove primjene dolazi onda kada nije predviđen neki drugi put pravne zaštite koji se može ostvariti u izvanparničnom, ovršnom ili stečajnom postupku. No, u praksi sudova pojavljuje se pitanje postupanja u...

35
(Ne)opravdani troškovi u upravnom sporu

Datum objave: 16.9.2021

Sažetak: U ovom radu ne bavimo se cjelovitom obradom materije troškova upravnog spora, već samo njenim segmentom što se odnosi na razgraničenje između opravdanih i neopravdanih troškova spora, u smislu standarda „opravdanih izdataka u tijeku ili u povodu spora“ iz članka 79. stavak 1. ZUS-a, tj. na sistemati...

36
Prekršajnopravna zaštita djece

Datum objave: 14.9.2021

Sažetak: U ovom članku će se analizirati pozitivne odredbe prekršajnog zakonodavstva kojima se štite interesi djeteta te ujedno sankcioniraju počinitelji prekršaja čiji je objekt zaštite ugrožavanje te povreda prava i interesa djeteta. Potrebno je napomenuti da pojedini zakoni iz područja prekršajnog prava u...

37
Neka sporna pitanja u svezi pogrešne upute o pravnom lijeku u parničnom i upravnom postupku

Datum objave: 9.9.2021

Sažetak: Razlike između upravnog i parničnog postupka te upravnog spora su očigledne. Ipak, iako različiti, između tih postupaka postoje određene procesne sličnosti, odnosno postoje slične postupovne forme koje mogu biti poticaj za izradu zajedničkih obrazaca pri rješavanju konkretnih spornih situacija. Tako...

38
VI. Novela Kaznenog zakona

Datum objave: 7.9.2021

Sažetak: Nakon tranzicijskog Kaznenog zakona iz 1997., u koji se interveniralo u prosjeku gotovo jednom godišnje, Hrvatska je 2011. (uz integralnu prvu novelu iz 2012.) donijela novi Kazneni zakon 1 kojim su se zadovoljili standardi potrebni u tom trenutku da Hrvatska uđe u Europsku uniju. 2 Stupio je na ...

39
Dopuštenost sudjelovanja visokoškolskih nastavnika u televizijskim emisijama i sloboda izražavanja kroz prizmu odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kula protiv Turske

Datum objave: 2.9.2021

Sažetak: U članku se analizira odluka Europskog suda za ljudska prava prema kojoj je Sud zauzeo stajalište da neodobravanje sudjelovanja sveučilišnih nastavnika u javnim medijima (televizijskim emisijama) i njihovo sankcioniranje zbog toga, predstavlja u konkretnom slučaju povredu čl.10. Europske konvencije ...

40
Pravo na slobodu izražavanja i položaj sudaca u demokratskom društvu

Datum objave: 31.8.2021

Sažetak: Sudbena vlast autoritet ne crpi isključivo iz moći. Od velike je važnosti za uspostavu istinskog autoriteta i legitimiteta da se uvijek iznova opravdava i dokazuje građanima koji očekuju pravična i učinkovita suđenja i nesmetan pristup sudu kao osnovni uvjet ostvarenja vladavine prava. To se djelomi...

41
Pravo prednosti pri zapošljavanju

Datum objave: 26.8.2021

Sažetak: U ovome članku ćemo (na jednome mjestu) prikazati odredbe pojedinih zakona, kategorije osoba koje ostvaruju pravo prednosti, obveznici, način ostvarivanja, primjena ovih zakonskih obveza, prava kandidata koji smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti, nadzor nad provedbom zakona i sankcije za obve...

42
Revizija na testu ustavnosti - osvrt na recentne judikate Ustavnog suda Republike Hrvatske

Datum objave: 24.8.2021

Sažetak: Možemo slobodno konstatirati kako parnični postupak ima par vječitih neuralgičnih točaka. Pored onih koji su dogmatske prirode i koje je teško precizno urediti zakonom, vječito pitanje je i uređenje načina ograničenja pristupa najvišem sudu putem sustava izvanrednih pravnih lijekova. Iako je Ustavni...

43
Lažno prijavljivanje kaznenog djela i osoba kao počinitelja kaznenog djela

Datum objave: 19.8.2021

Sažetak: Podnošenje kaznene prijave protiv određene osobe nikad nije bilo lakše nego danas. Suvremene mogućnosti komunikacije s tijelima kaznenog progona i pravosuđem, dodatno garnirane okolnošću življenja pod uvjetima koje diktira epidemija zarazne bolesti, bez velikih zahtjeva omogućavaju prijavljivanje be...

44
Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa

Datum objave: 17.8.2021

Sažetak: U ovom članku pisat ćemo posebnim pravilima koja vrijede za ugovor o kupoprodaji kod kojeg se ugovornom odredbom o pravu prvokupa obvezuje kupac izvijestiti prodavatelja o namjeravanoj prodaji stvari određenoj osobi, a i o uvjetima te prodaje te ponuditi mu da on stvar kupi za istu cijenu.

45
Sloboda uređivanja obveznih odnosa i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Datum objave: 12.8.2021

Sažetak: Način na koji načelo slobode uređivanja obveznih odnosa svoj odraz nalazi u najmasovnijem pravnom poslu u osiguranju - u ugovoru o osiguranju od automobilske odgovornosti 5 , predmet je obrade ovog rada.

46
O (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama

Datum objave: 10.8.2021

Sažetak: Ustavni je sud Republike Hrvatske početkom prošle godine donio ustavnosudsku odluku 1 kojom je, usvojivši ustavnu tužbu, ukinuo rješenje 2 Vrhovnog Suda Republike Hrvatske čijim je dispozitivom kao nedopuštena odbačena tzv. izvanredna revizija revidentice podnijeta protiv drugostupanjske pravomoćn...

47
Neka razmišljanja o uvođenju tzv. revizijskih odvjetnika ili kako osigurati razmjernost/proporcionalnost između obveze učinkovitog ostvarivanja prava na pristup pravosuđu i obveze poštivanja neovisnosti odvjetništva

Datum objave: 3.8.2021

Sažetak: Tema je odabrana s obzirom na to kako razina ostvarenja pristupa vrhovnom sudu jedne zemlje ukazuje na razinu poštivanja osnovnih prava i sloboda njenih građana. Empirija ukazuje kako je Vrhovni sud RH (bio i ostao) preopterećen i to najvećim dijelom zbog dugogodišnje preširoko definirane mogućnosti...

48
Ugovor o licenciji u farmaceutskoj industriji

Datum objave: 29.7.2021

Sažetak: Ugovor o licenciji pravni je posao koji je u velikoj mjeri zastupljen u praksi i značajan je za gospodarstvo u cjelini. Glavna ekonomska i pravna značajka takvog ugovora je u tome što pruža mogućnost drugoj osobi iskorištavanje tuđeg nematerijalnog dobra.

49
Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (članak 42. Zakona o općem upravnom postupku)

Datum objave: 27.7.2021

Sažetak: Upravni postupak može biti pokrenut na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti (članak 40.- 42. Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine" br. 47/09. - dalje: ZUP). Postoje vrste upravnih stvari koje se rješavaju isključivo u postupku pokrenutom na zahtjev stranke (npr. izdavanje akta grad...

50
Autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva stvorena u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom - ogled ususret reformi hrvatskog zakonodavstva

Datum objave: 22.7.2021

Sažetak: Za razliku od patenata odnosno izuma, te autorskih djela, znakovi razlikovanja (žig, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, tvrtka) nisu intelektualne tvorevine, već pseudotvorevine koje predstavljaju plod gospodarske djelatnosti poduzetnika i imaju funkciju razlikovanja robe i uslug...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje