Ugovor o djelu, autorski i umjetnički honorar

Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti samo za ona autorska djela koja su navedena u članku 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. To su jezična djela, glazbena djela, dramska djela, djela likovne umjetnosti, arhitekture, fotografska djela, audiovizualna i kartografska djela te prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.

Na primitke po osnovi ugovora o autorskom djelu plaća se porez na dohodak i prirez.

Obračun po osnovi ugovora o djelu vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, a obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza, plaćaju i prirez porezu na dohodak.

Prirez je dodatni porez čiju visinu, na temelju Zakona o lokalnim porezima, određuje lokalna vlast.

Bruto iznos (EUR) :

Vrsta obračuna - paušalni izdatak (%) :

Prirez (%) :


* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.