Najam stana

Ugovor o najmu stana reguliran je Zakonom o najmu stanova, kojim se uređuju prava i obveze u vezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana. Podredno se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima, koje reguliraju ugovor o najmu.

Na primitke po osnovi najma plaća se porez na dohodak. Prema članku 57. Zakona o porezu na dohodak kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.

Prema članku 62. Zakona o porezu na dohodak kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine, osim dohotka ostvarenog iznajmljivanjem stanova soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova iz članka 82. ovoga Zakona, porez na dohodak plaća se prema rješenju Porezne uprave, i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Porez na dohodak plaća porezni obveznik po postupku i na način iz članka 37. ovoga Zakona, a po stopi od 12%.

Bruto iznos (EUR) :


* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.