U središtu

Donesen novi Pravilnik o vizama

10.11.2021

Autor ovim člankom obrađuje novi Pravilnik o vizama koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 109/2021. te je stupio na snagu 1. studenog 2021. godine.

Uvod

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske je sukladno odredbi članka 257. stavak 2. Zakona o strancima („Narodne novine“ br. 133/20.), donijelo novi Pravilnik o vizama kojim je stavljen van snage dosadašnji Pravilnik o vizama („Narodne novine“ br. 7/13. i 5/18.).

Unatoč činjenici da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske bilo dužno u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o strancima, odnosno do zaključno 1. srpnja 2021. godine donijeti novi Pravilnik o vizama, ono je tek 8. listopada 2021. godine donijelo navedeni Pravilnik kojim se propisuju:

– postupak i uvjeti izdavanja zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize državljanima trećih zemalja u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske i na graničnim prijelazima
– postupak produljenja kratkotrajne vize u policijskim upravama, odnosno postajama i
– postupak i uvjeti izdavanja dugotrajne vize državljanima trećih zemalja u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske .

Također se navedenim Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (SL L 243, 15. 9. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1155 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (SL L 188, 12. 7. 2019.).

Ovlašteni službenik za izdavanje viza

Službena osoba koja u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske, policijskim upravama, odnosno postajama i na graničnim prijelazima provodi postupke predviđene ovim Pravilnikom je ovlašteni diplomat i ovlašteni policijski službenik.

Međutim, u odsutnosti ovlaštenog diplomata, šef diplomatske misije/konzularnog ureda ovlašćuje službenika koji će obavljati prethodno navedene poslove. Nadalje, u odsutnosti ovlaštenog službenika policijske uprave/policijske postaje neposredno nadređeni službenik određuje njegovu ovlaštenu zamjenu radi obavljanja istih poslova.

Nadležnost

Državljanin treće zemlje kojemu je potrebna viza za Republiku Hrvatsku podnosi zahtjev u nadležnoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu prema mjestu svog boravišta u inozemstvu. Međutim, ako državljanin treće zemlje nije državljanin države u kojoj podnosi zahtjev, mora dokazati svoj zakonit boravak u istoj.
Iznimno od navedenog, diplomatska misija/konzularni ured može prihvatiti zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize i ako se državljanin treće zemlje zatekne na njezinu konzularnom području, pod uvjetom da na njemu zakonito boravi i da za to postoje opravdani razlozi.

Opravdani razlozi mogu biti:

– dolazak na poziv hrvatskoga državnog tijela
– sudjelovanje na međunarodnom skupu u Republici Hrvatskoj
– dolazak na poziv suda
– žurni poslovni posjet pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj
– humanitarni razlozi
– razlozi više sile i
– drugi opravdani razlozi.

Pribavljanje suglasnosti središnjeg tijela državne uprave za pitanja viza

Diplomatska misija/konzularni ured dužan je prije izdavanja vize zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Međutim, kada je zahtjev proslijeđen na prethodnu suglasnost, viza se može izdati samo nakon pribavljanja iste, time da ovlašteni službenik odlučuje o izdavanju vize na osnovi priložene dokumentacije i obavijesti kojima raspolaže i to u svakom pojedinačnom zahtjevu za izdavanje vize.

Nazočnost podnositelja zahtjeva

Državljanin treće zemlje osobno podnosi zahtjev za izdavanje vize, time da ako za to postoje opravdani razlozi, državljanin treće zemlje ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti na poziv diplomatske misije/konzularnog ureda.

Iznimno od navedenog, kako bi se osiguralo da se zbog velikih udaljenosti i/ili neodgovarajuće prometne povezanosti u posebnim regijama ili zemljopisnim područjima ne prouzroče nepotrebni napori podnositelju zahtjeva zbog dolaska do nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda, a u mjestu njegova boravka ili u blizini djeluje počasni konzul Republike Hrvatske, prihvatit će se da podnositelj zahtjeva osobno pristupi u konzularni ured Republike Hrvatske na čelu s počasnim konzulom radi provjere identiteta uvidom u javnu ispravu.

Posredno podnošenje zahtjeva

Iznimno, diplomatska misija/konzularni ured može prihvatiti posredno podnošenje zahtjeva:

1. od provjereno vjerodostojnih osoba
2. posredstvom vanjskog pružatelja usluga
3. posredstvom komercijalnog posrednika
4. profesionalnih, kulturnih, sportskih ili obrazovnih udruženja ili ustanova u ime njihovih članova, ako ugledno i pouzdano tijelo može jamčiti vjerodostojnost osoba iz skupine
5. osoba s invalidnošću koje ne mogu osobno pristupiti u diplomatsku misiju/konzularni ured, a priložen je dokaz o invalidnosti
6. u slučaju drugih posebno opravdanih razloga.

Suradnja s vanjskim pružateljem usluga

U svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, kada se za tim ukaže potreba, može se uspostaviti suradnja diplomatske misije/konzularnog ureda s vanjskim pružateljem usluga, time da se takva suradnja zasniva na ugovoru čiji su uvjeti propisani Dodatkom 7. Pravilnika.

Razmatranje zahtjeva za izdavanje vize, razgovore, odlučivanje o zahtjevima te tiskanje i unošenje naljepnica vize provodi isključivo nadležna diplomatska misija/konzularni ured, time da vanjskom pružatelju usluga nije omogućen pristup Hrvatskome viznom informacijskom sustavu, već je to omogućeno isključivo ovlaštenim službenicima.

Suradnja s komercijalnim posrednicima

U svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje kratkotrajne vize, kada se za tim ukaže potreba, može se uspostaviti suradnja diplomatske misije/konzularnog ureda s komercijalnim posrednicima, osim kod uzimanja biometrijskih podataka, time da naplatu viznih pristojbi, razmatranje zahtjeva, razgovore, odlučivanje o zahtjevima, tiskanje i unošenje naljepnica vize provodi isključivo nadležna diplomatska misija/konzularni ured uz napomenu da komercijalni posrednik nema pristup Hrvatskome viznom informacijskom sustavu.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vize

Zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize podnosi se na obrascu iz Dodatka 1.A, dok se zahtjev za izdavanje dugotrajne vize podnosi na obrascu iz Dodatka 1.B ovog Pravilnika, time da se ispunjavaju latiničnim pismom i velikim tiskanim slovima.
Nakon ispunjavanja, obrazac je potrebno otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti u:
– nadležnoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu
– posredstvom vanjskog pružatelja usluga ili
– ako je primjenjivo, posredstvom komercijalnog posrednika.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize

Prilikom podnošenja zahtjeva, državljanin treće zemlje dužan je:

1. ispuniti obrazac iz Dodatka 1.A ovome Pravilniku, i vlastoručno ga potpisati
2. predočiti valjanu putnu ispravu
3. predočiti fotografiju u boji, skeniranu ili snimljenu u vrijeme podnošenja zahtjeva, veličine 35x45 mm,
4. priložiti dokumentaciju
5. ako je primjenjivo, dopustiti uzimanje otisaka prstiju
6. uplatiti propisanu viznu pristojbu.

Zaprimanje zahtjeva za izdavanje kratkotrajne vize

Humanitarni razlozi na osnovi kojih se može zaprimiti zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize i ako nije dopušten su:

1. ako državljanin treće zemlje treba žurnu medicinsku pomoć
2. ako državljanin treće zemlje daruje organe
3. u slučaju nepredviđenog događaja kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.) i
4. drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje dugotrajne vize

Prilikom podnošenja zahtjeva, državljanin treće zemlje dužan je:

1. ispuniti obrazac iz Dodatka 1.B Pravilnika i vlastoručno ga potpisati
2. predočiti valjanu putnu ispravu
3. predočiti fotografiju, skeniranu ili snimljenu u vrijeme podnošenja zahtjeva u boji veličine 35x45 mm
4. priložiti dokaz o odobrenom privremenom boravku ili izdanoj dozvoli za boravak i rad u Republici Hrvatskoj
5. priložiti dokaz o sredstvu putovanja
6. predočiti dokaz o posjedovanju odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja
7. ako je primjenjivo, dopustiti uzimanje otisaka prstiju i
8. uplatiti propisanu viznu pristojbu.

Maloljetni državljanin treće zemlje i državljanin treće zemlje lišen poslovne sposobnosti

Zahtjev za izdavanje vize za maloljetnog državljanina treće zemlje ili državljanina treće zemlje lišenog poslovne sposobnosti podnosi njegov zakonski zastupnik i uz zahtjev prilaže:

– rodni list maloljetnog državljanina treće zemlje, ako su roditelji zakonski zastupnici ili
– odluku nadležnog tijela o određivanju zakonskog zastupnika.

Nadalje, za državljanina treće zemlje obrazac 1.A ili 1.B potpisuje zakonski zastupnik.

Međutim, za onog državljanina treće zemlje koji putuje bez pratnje zakonskog zastupnika, uz zahtjev za izdavanje vize prilaže se ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika koja sadrži:

1. osobne podatke o zakonskom zastupniku
2. svrhu i razdoblje boravka
3. vrijeme boravka
4. razdoblje na koje se izdaje suglasnost i
5. potpis zakonskog zastupnika.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize

Uz zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne vize prilaže se:

1. dokaz o nastavku putovanja prema konačnom odredištu nakon namjeravanog zrakoplovnog tranzita i
2. dokumentacija na osnovi koje se može procijeniti podnositeljeva namjera da ne uđe na područje Republike Hrvatske.


Nadalje, uz zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize prilaže se dokumentacija kojom se dokazuju:

1. svrha i uvjeti boravka u Republici Hrvatskoj
2. osigurani smještaj u Republici Hrvatskoj, ili dokaz o dostatnim sredstvima za pokrivanje troškova smještaja
3. osigurana sredstva za troškove uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu u kojoj je podnositelj zahtjeva siguran da će biti prihvaćen, ili je u mogućnosti zakonito pribaviti takva sredstva
4. sredstvo putovanja i namjera povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu u kojoj je podnositelj zahtjeva siguran da će biti prihvaćen
5. ako je primjenjivo, odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje.

Jamstveno pismo

Državljanin treće zemlje koji dolazi u Republiku Hrvatsku:

– u privatni posjet
– u poslovni posjet ili
– radi sudjelovanja na znanstvenim, obrazovnim, kulturnim, sportskim skupovima i manifestacijama

uz zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize prilaže jamstveno pismo, time da će se od državljanina treće zemlje kojem se izdaje kratkotrajna viza na graničnom prijelazu zatražiti da predoči izvornik jamstvenog pisma, osim u slučaju humanitarnog razloga.

Pozivno pismo

Iznimno od navedenog, državljanin treće zemlje koji dolazi u Republiku Hrvatsku:
– na poziv hrvatskoga državnoga tijela
– radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnoga interesa ili
– radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, ili Vlade Republike Hrvatske uz zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize prilaže odgovarajuće pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, odnosno organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije.
Pozivno pismo i sadrži:
1. podatke o državljaninu treće zemlje – ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok valjanosti putne isprave
2. svrhu dolaska
3. razdoblje u kojem će državljanin treće zemlje boraviti u Republici Hrvatskoj
4. podatke o smještaju državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj
5. podatke o tome tko snosi troškove boravka državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj i
6. ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantne obavijesti o državljaninu treće zemlje.

Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje može biti pojedinačno ili skupno, time da je podnositelj zahtjeva za izdavanje kratkotrajne ili dugotrajne vize dužan sklopiti putno zdravstveno osiguranje s osiguravajućim društvom u državi boravka.
Putno zdravstveno osiguranje mora biti valjano za područje Republike Hrvatske i obuhvaćati čitavo vrijeme planiranog boravka ili tranzita gdje najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 EUR.

Vjerodostojnost isprava

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje vize ne može biti starija od šest mjeseci. Iznimno, ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji, može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija od šest mjeseci. Nadalje, kada ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost navedene dokumentacije, može zatražiti njezinu nadovjeru.

Vjerodostojni podnositelj zahtjeva

Ako je podnositelj zahtjeva za izdavanje kratkotrajne vize, prema saznanjima kojima raspolažu diplomatska misija/konzularni ured i ovlašteni službenik, provjereno vjerodostojan i nastupa u dobroj vjeri ili je riječ o poznatoj i uglednoj osobi, može ga se osloboditi obveze prilaganja dijela dokumentacije.
Vjerodostojnost podnositelja zahtjeva može se opravdano pretpostaviti na osnovi:
– prije izdanih i zakonito iskorištenih hrvatskih viza
– izdanih schengenskih viza
– izdanih viza Bugarske, Cipra, Irske i Rumunjske
– izdanih viza Australije, Japana, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Osnovni kriteriji za odlučivanje o zahtjevu

Osnovni kriteriji za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje vize su: sigurnosni aspekt, migracijska politika i sprječavanje nezakonitih migracija, time da se donošenje odluke o zahtjevu temelji na vjerodostojnosti i pouzdanosti priložene dokumentacije te na istinitosti i pouzdanosti izjava podnositelja zahtjeva.

Nepotpuni zahtjev

U slučaju da se tijekom postupka ocijeni kako je zahtjev za izdavanje vize potrebno nadopuniti dodatnim ispravama ili ako je potreban dodatni razgovor, podnositelja zahtjeva obavješćuje se usmeno ili pisano te se određuje rok od sedam dana u kojem je dužan upotpuniti zahtjev ili se javiti na razgovor.
Ako podnositelj zahtjeva u danom roku ne dopuni zahtjev ili se ne odazove na razgovor, unosi se zabilješka u spis predmeta, te se predmet zaključuje u skladu s utvrđenim činjenicama.

Obustava postupka

Postupak izdavanja vize i postupak produljenja roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize obustavit će se po službenoj dužnosti ako se u tijeku postupka utvrdi da:
– zahtjev nije bio dopušten
– podnositelju zahtjeva nije potrebna hrvatska viza ili
– podnositelj zahtjeva ima i hrvatsko državljanstvo.

Odustanak od zahtjeva za izdavanje vize

Podnositelj zahtjeva za izdavanje vize može odustati od zahtjeva prije donošenja odluke o njemu, time da je o tome dužan obavijestiti diplomatsku misiju/konzularni ured u pisanom obliku.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize

O navedenom zahtjevu odlučuje se i donosi odluka o:
1. izdavanju zrakoplovno-tranzitne vize
2. izdavanju kratkotrajne vize ili
3. odbijanju izdavanja zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize.

Izdavanje kratkotrajne vize s duljim rokom valjanosti

Kratkotrajna viza za više ulazaka i s rokom valjanosti od šest mjeseci do pet godina izdaje se s odobrenim boravkom od 90 dana.
Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, kratkotrajna viza za više ulazaka izdaje se:
1. s rokom valjanosti od jedne godine, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva može dokazati zakonito korištenje barem triju kratkotrajnih viza Republike Hrvatske ili države članice Schengenskoga sporazuma u protekle dvije godine od podnošenja zahtjeva
2. s rokom valjanosti od dvije godine, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva može dokazati zakonito korištenje kratkotrajne vize s rokom valjanosti od jedne godine izdane u Republici Hrvatskoj ili države članice Schengenskog sporazuma u protekle dvije godine od podnošenja zahtjeva
3. s rokom valjanosti od pet godina pod uvjetom da podnositelj zahtjeva može dokazati zakonito korištenje kratkotrajne vize s rokom valjanosti od dvije godine izdane u Republici Hrvatskoj ili države članice Schengenskog sporazuma u protekle tri godine od podnošenja zahtjeva.
Iznimno, kratkotrajna viza za više ulazaka s rokom valjanosti do pet godina može se izdati podnositelju zahtjeva koji može dokazati potrebu ili opravdanu namjeru da često ili redovito putuje, pod uvjetom da dokaže svoje poštenje i pouzdanost, osobito zakonitom uporabom prethodnih viza, svoju ekonomsku situaciju u državi podrijetla i svoju stvarnu namjeru da napusti Republiku Hrvatsku prije isteka roka valjanosti vize koju je zatražio.

Podnošenje žalbe na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize

Žalba na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju zrakoplovno-tranzitne ili kratkotrajne vize te na odluku o odbijanju produljenja roka valjanosti i/ili trajanja boravka izdane kratkotrajne vize može se podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu u roku 15 dana od datuma uručenja odluke isključivo u pisanom obliku na hrvatskome jeziku.

Diplomatska misija/konzularni ured po zaprimljenoj žalbi provjerava je li ona dopuštena, pravodobna i je li ju podnijela ovlaštena osoba. Nadalje, ako žalba nije dopuštena, pravodobna ili je nije podnijela ovlaštena osoba, istu će rješenjem odbaciti diplomatska misija/konzularni ured.

Nositelji diplomatskih i službenih putovnica

Nositelju diplomatske i službene putovnice kratkotrajna viza izdaje se na zahtjev upućen notom ministarstva vanjskih poslova strane države ili diplomatske misije odnosno konzularnog ureda države osobe za koju se traži izdavanje vize.

Međutim, ako nositelj diplomatske i službene putovnice putuje službeno i posjeduje odgovarajući poziv ili zamolbu hrvatskoga državnog tijela, međunarodne organizacije, strane diplomatske misije/konzularnog ureda akreditirane u Republici Hrvatskoj ili ministarstva vanjskih poslova strane države oslobođen je prilaganja dodatne dokumentacije.

Dolazak na dužnost u Republiku Hrvatsku

Državljaninu treće zemlje koji dolazi na dužnost u svojstvu člana:

– diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u Republici Hrvatskoj
– organizacije Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda akreditiranih u Republici Hrvatskoj ili
– međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj

te članovima njegove obitelji, odnosno članovima zajedničkog kućanstva, nositeljima diplomatskih, službenih, posebnih i običnih putovnica, izdaje se kratkotrajna viza ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Navedena viza izdaje se na zahtjev upućen notom diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u Republici Hrvatskoj, odnosno izdaje se za više ulazaka, s rokom valjanosti do 90 dana i odobrenim boravkom od 30 dana.

Zbirka podataka o vizama

Zbirka podataka o vizama vodi se u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (skraćeno: HVIS).

Alan Vajda, mag. iur.