Izbor iz sadržaja

Dvostrani ugovor

06.10.2020 07:30 Radnik ne može pred sudom osnovano tražiti jednostrano povećanje koeficijenta, bez da je o tome postignuta suglasnost s poslodavcem i zaključen pripadajući aneks ugovora o radu kojim će se isti izmijeniti jer odredba o plaći predstavlja bitan sastojak ugovora pa okolnost što radnik u okviru svog posla obavlja i poslove za koje je predviđen viši koeficijent, još uvijek bez izmjene ugovora o radu, ne daje osnovu za promjenu koeficijenta, a sve vodeći računa o tome da je ugovor o radu dvostrani ugovor između radnika i poslodavca koji nastaje suglasnom voljom ugovornih strana.