Izbor iz sadržaja

Ošasna imovina

21.05.2020 07:30 Kada jedinica lokalne samouprave, dakle grad ili općina, kao ovlaštenik na ošasnu imovinu, prigovori valjanosti usmene oporuke ostavitelja kojom bi treća osoba kao oporučni nasljednik stekla svu imovinu iza ostavitelja koji nema zakonskih nasljednika srodnika, tada će se u parnicu radi dokazivanja valjanosti oporuke uputiti oporučni nasljednik s pozivom da tuži jedinicu lokalne samouprave radi dokazivanja valjanosti usmene oporuke.